DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Search results:

51 matches for Keyword: Aba~

You may wish to expand your search by using our advanced search functions or by using wildcard characters to increase results. See search tips for more details.

Search Tips

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis  
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r  
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*  
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*  
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~  
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"  
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2  
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.

Date range

1
... I iqarṯo ulṣayto yo l kul nošo, dilonoyiṯ las Suryoye. An iqaryoṯe das Suryoye gawonoyiṯ rabe  ne. Kul iqarṯo Suryayto këtla bu noquṣo arbco nacime. Hën man iqaryoṯe këtwalle casro nacime! B Ṭur... ...këtla bu noquṣo arbco nacime. Hën man iqaryoṯe këtwalle casro nacime! B Ṭurcabdin an nacime mcawniwa ab  babonaṯṯe  baš  šuġlone. Bayn di iqarṯo af farṣufe mar  rabe  hul az zcure komëqrën hawxa: jëddo, qašto,  babo , emo, nacime -  abro , barṯo -, nëbġe. Cammo - aḥuno d  babo , barṯo -, nëbġe. Cammo - aḥuno d  ab 
3
...ma bi marciṯo d Ṭurcabdin tmone dayre d këtne camire w ftiḥe. B hën kit dayroye b hën ste ucdo layt, bas  konëṭri d ëzzalle dayroyo. D layt appe dayroyo këtte mdaylono. Bu rišo dad dayrani këṯyo i dayro d ... ...pe dayroyo këtte mdaylono. Bu rišo dad dayrani këṯyo i dayro d Mor Gabriel d këtyo i dukto d kofoyëš eba  u ḥasyo d Ṭurcabdin w komëḥšowo xud beṯmqomo du ḥasyo. Mawxa gëd bodeno bi qamayto d koṯawno cal i ... ...bi qamayto d koṯawno cal i dayro d Mor Gabriel w bëṯër gëd mdawamno d koṯawno cal ad dayre ḥrene ste bas  u ḥasyo d Ṭurcabdin w komëḥšowo xud beṯmqomo du ḥasyo. Mawxa gëd bodeno bi qamayto d koṯawno cal i ... ...bi qamayto d koṯawno cal i dayro d Mor Gabriel w bëṯër gëd mdawamno d koṯawno cal ad dayre ḥrene ste eba  u ḥasyo d Ṭurcabdin w komëḥšowo xud beṯmqomo du ḥasyo. Mawxa gëd bodeno bi qamayto d koṯawno cal i ... ...bi qamayto d koṯawno cal i dayro d Mor Gabriel w bëṯër gëd mdawamno d koṯawno cal ad dayre ḥrene ste bas  karyo karyo. 1. I dayro d Mor Gabriel Adyawma... ...b ramšo, b ṣafro w b falge d yawmo. Koṯukri am mhaymne kulle d komcawni i dayro. Komënṭoro i dayraṯe baṣ  ṣlawoṯe daq qadiše d këtne  eba  ṭmire w  baṣ 
4
...ܘܗܰܘܷܠܠܶܗ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܶܐ. Meqëm mu Sayfo babi  azzewa l Amerika, l New York. Inaqlayo b Ṭurcabdin latwa šuġlone ġäläbe, këtwa zqoro dag gumoṯe. An... ...n noše zuqriwa šuqo w zuqriwa maršat. Latwalle ḥaylo d fëtḥi šuġlone l ruḥayye, cawdiwa harke w tamo bad  ...n noše zuqriwa šuqo w zuqriwa maršat. Latwalle ḥaylo d fëtḥi šuġlone l ruḥayye, cawdiwa harke w tamo bad  dukane. Aḥ ḥawrone d  babi  ëmmi: “ Alo  ..., gëd ëzzano li Ädäne lu cwodo.” Azzën li Ädäne. Tamo malimiwa u ketono w ḥëljiwayle. Babi  ... cwëdle cal u ketono tarte ëšne bi Ädäne. Bëṯër aḥ ḥawronayḏe ëmmi:  Alo , koṯe noše l harke w këzzën kofayti l Amerika,  aḥna 
5
...ܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. Bu yarḥo dë ḥzirën aḥna  b Ṭurcabdin w dilonoyiṯ bi dayro d Mor Gabriel d  eba  kofoyašno ucdo, aš šaġole košuġli  bab  bëstone w  bak  karme w  baw  warze. Aw warze bdalle d obën boṣine w farḥe basime. Kito kmo šaġole d koṯën maq qëryawoṯe dilonoiṯ... ... šaġole d koṯën maq qëryawoṯe dilonoiṯ mi qrito dë Mzizaḥ košuġli bi dayro. Hën mac claymani košuġli bab  bëstone di dayro cam  abuna  dayroyo Gabriel u ḥayoro  dab  bëstone w dag ganoṯe di dayro. U yawmo ḥayumo yo ġäläbe. Ucdo bu zabnano u šuġlo b ṣafro basimo yo ...
6
... qëryawoṯe d fayiši ste mam mo bote qay fayëš casro bote camire appe. Këtlan hën camërtër me hën ne, bas  ono gëd ëzzi appe bu dawro. Mawxa hën manne gëd omarno karyo aclayye w hën yarëxtër. Hano gëd foyëš... ... Mawxa hën manne gëd omarno karyo aclayye w hën yarëxtër. Hano gëd foyëš xëd maxtabzabno. Mšareno mu gabo  celoyo du Ṭuro hul d noḥatno lu  gabo  celoyo du Ṭuro hul d noḥatno lu  gabo  celoyo du Ṭuro hul d noḥatno lu  gabo  d laltaḥ. 1. I Dayro du Ṣlibo, Derqubbe, Bequsyone w Ḥaḥ ... ... 1. I Dayro du Ṣlibo, Derqubbe, Bequsyone w Ḥaḥ Këtlan bu gabo  celoyo du ṭuro aq qëryawoṯe di Dayro du Ṣlibo, Derqubbe, Bequsyone, Ḥaḥ, Zaz, Kfarze, Ṣalëḥ w Ḥapsë... ...qusyone, Ḥaḥ, Zaz, Kfarze, Ṣalëḥ w Ḥapsës. I qriṯo di Dayro du Ṣlibo camërto yo w hawi ḥeṯoṯe ġäläbe eba  w dilonoiṯ bi citayḏa. Adyawma kit  eba 
8
...as sowayḏan d këtwa tre šbobe d cayšiwa b Bequsyone. Ḥa maš šbobani ëšme Gawriye wa w këtwayle tloṯo abne   Šabo , u  abro   rabo , Cisa u  abro  ... du falgo w Yawsef ste u nacimo d kulle wa. Bëṯër me zabno yarixo, mayëṯ Gawriye u babo  dat tloṯo claymani w ṭrelalle mal ġäläbe mi tagoruṯayḏe. U šbobo ḥreno ste ëmmiwayle Malke, këtwayl... ...ġäläbe mi tagoruṯayḏe. U šbobo ḥreno ste ëmmiwayle Malke, këtwayle barṯo ġäläbe ḥliṯo w šafërto ëšma Ḥana . Ac clayme d Bequsyone kulle ruḥmiwa l  Ḥana 
9
...ܫܘܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܝ ܫܡܰܝܳܐ. Aq qomësḥe bak 
10
... Ono ëšmi Cäziz Aydin yo. U abro  d Malke no u nëbġo d qašo Laḥdo u sobo. Mawladno bi qrito d Arkaḥ d këtyo ḥḏo maš šwac qëryawoṯe d ... ...Daline. Ono u nacimo d aḥunoni no. Këtli tre aḥunone w šeṯ ḥoṯoṯe. Ḥammëš ḥoṯoṯe mḥawle ne w ḥḏo heš kala  bu bayto.  Babi  ... daworo yo w emi bu bayto kosaymo u šuġlo du bayto. Aḥunoni kofayši bu bayto komcawni babi  bu säwal. Ono ste mcawanwaynanne bu šuġlo du bayto  bas  ... hani šawco yarḥe aṯino li dayro d Mor Gabriyel w kocoyašno w košoġalno eba . Kosoyamno i tëšmëšto du mšamšono. Bi dayro komšamašno an orḥe w as socure d koṯën li dayraṯe. Bi t... ...ayḏi komyaqarno as socure d koṯën li dayro, komqadamnanne maye w muklo w medone ḥrene d kolozëm. Cam gabe  ... du šuġlayḏi komdawamno u yulfonayḏi di lisa me larwal. Bu zabnayḏi u xalyo kokoṯawno w koqoreno bah 
11
...ho, adšato az zadone gëd howën ṭawwe ġäläbe.” Bëṯër mi ḥšamto aḥna  ... du bayto kulan yatiwe qum i ṣopa daq qayse, ḥërlan qašo Malke cabër bu tarco w aṯi  l  gaban  lu bayto. Kulan qayimina nšëqlan iḏe.  Babi  maḥwelele dukṯo d yotu. Bëṯër mine kulan yatiwina. Jëddi mšayele acle w cal i baṯqyomo. U qašo mërl... ...qyomo ste ṭawwe na.” Hawxa inaqla d mëjgoliwa u jayran qṭic bë ḥḏo naqla. I mäzäle d këtwayna yatiwe eba  kula hawyo cëtma.  Babi  ... qayëm azzeyo d mayte i šroġo. U qašo mërle: “Komaḥwe disa nafël diräke du qayso yada  qṭic hën mat telat, adyawma ste gëd fayšina bi cëtma hul d saymënne.” Jëddi b ḥänake mërle lu qašo:... ...qṭic hën mat telat, adyawma ste gëd fayšina bi cëtma hul d saymënne.” Jëddi b ḥänake mërle lu qašo:  Abuna 
12
...ܪܝܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܐܝ ܚܘܒܐ، ܡܶܐ ܣܱܒܰܒܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ، ܗܘܠ ܕܐܰܬ݂ܷܢ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܝ ܡܛܰܟܰܣܬܐ ܐܳܬ݂ܘܪܰܝܬܐ  ADO ) ܒܝ ܩܰܡܷܫܠܐ ܕܡܰܕܥܰܪܪܶܗ ܘܦܪܷܣܣܶܗ ܐܘ ܙܡܳܪܐ ܥܰܡܳܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ 1967 ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ... ...ë Mšiḥo: 1- I iḏacṯo d cal i musiqi d meqëm me Mšiḥo maṭyolan bad  darbani: 1. 1. Bu mede dë kṯuwe am mbaḥnone du maxtabzabno, yacni an arxiyoloġoye ... ...: 1. 1. Bu mede dë kṯuwe am mbaḥnone du maxtabzabno, yacni an arxiyoloġoye 2. 2. Bam  ... mone musiqoye dë ḥzanne taḥta di arco, xëd qiṯore, zornat, sazat, ṭable wasṭar 3. 3. Baṣ  ... ṣërtoṯe dam mone di musiqi w rušme ḥrene du zmoro w du raqḏo dë ḥzën baq  qawre dam malke w  baq  quṣre 4. 4. Bu mede dë ḥze kṯiwo  bal  quṣre 4. 4. Bu mede dë ḥze kṯiwo  Bam 
13
... U cammo Murad w i dade Basse kcayši bi qriṯo d Ciwardo. Këtlën casro nacime: ëšto abne  w  arbac  bnoṯe. Tarte bnoṯe w tloṯo  abne  ... gawire ne, aḥ ḥrene heš cazbe ne. An nacime hani d gawiri bëṯër me zabno nafiqi azzën kcayši bad  duwal d Awrupa. Aḥ ḥrene heš bi qriṯo acmayye ne këmcawnënne bu šuġlo du ṭuro w du bayto. U cammo M... ...to. U cammo Murad këtle arcoṯe w karme ġäläbe w ham këtle cwone, ceze w tawroṯe, cam gyoṯe bu bayto. Ban  arcoṯe kzërci ḥeṭe w score w ṭlawḥe w fuje w  žäbaš  w farḥe w kuyo i idara dëṯṯe aclayye. Bu yarḥo daḥ ḥḏacsar bëṯër me d oṯe u maṭro qamoyo kbodën bu ... ...qamoyo kbodën bu dworo w kzërci u buzarco d kolozam d mëzrac bi šatayo, cal d kul šato mede kmëzrëc. Iḏa  aṯyo i šato basëmto w  aṯi 
14
... Xud këtyo iḏico i däbara daḥ ḥaye baq  qëryawoṯe komidabro mak karme w man arcoṯe w mu säwal. Kul cayila kowela kmo ceze aw kmo cwone aw k... ...kelan mäsäle d aṯyo b riše bu ṭuro d Badëbbe w mërle: Ono w u abro  d cammi Šamcën mofaqlan u säwalayḏan li marca w azzan me Arkaḥ hul lu ṭuro d Badëbbe. Bu zabnawo aṭ... ...one mani d larwal. Cal hawxa lo ṭorënwa d noše nofëq lu ṭuro.  Aḥna  bu zabnawo clayme d arbacsar w ḥamšacsar ëšne wayna w lëḏciwayna d kit hawxa qonuno mede ste d koma... ...amšacsar ëšne wayna w lëḏciwayna d kit hawxa qonuno mede ste d komakle ḥa mu mazlo du ṭuro d Badëbbe bay  yawmanëk.  Aḥna  yatiwe bu šalwo w komarcina u säwalayḏan, ḥzelan qariwo elan qotiqat sxire du muklo mḥalqe tamo. Az... ...wo elan qotiqat sxire du muklo mḥalqe tamo. Azzano gabayye w ḥërlan d kanne kulle sxire w ḥaṯe ne. U abro  d cammi cal d azzewa lu maktab oḏacwa d qore w koṯu. Ḥërle cal i kṯawto d këtyo aclayye w aḏicina d... ...mede d fayëš. Azzano bu muklo w ṭacina ruḥan hul d ḥërli u säwal kule mbarbaz bu šalwo. Mḥeli iḏi bu abro  d cammi w mërli: “Kurro! Xayifo qëm! Dlo, ad dewe gëd uxli u säwalayḏan w hedi babonan gëd uxli qar... ...d naqla manne u dewo hjëmwayle cal u qaṭcayḏan w qṭiwayle hën mac ceze w inaqla d dacirina lu bayto, babi  maḥatle aclan bu maḥyo cal d lawina moro lu säwal. Mawxa zayciwayna ġäläbe d u qaṭco d mibarbaz. In...
15
...ܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܬܰܝܡܳܘܰܐ. Mëštuṯo baq 
16
...yo Ono qayimono bi Cito Suryayto m inaqla d aṯyono l Holanda. Ban  1976  babi  ... mgalwewayle l Holanda, emi w šeṯ aḥwoṯe bëṯër mene b šato aṯina. B Holanda, emi hawila abro  w barṯo ḥreto.  Aḥna  ḥḏo man iqaryoṯe qamoye das Suryoye na b Hengelo. Cam u zabno, ġäläbe mu camo Suryoyo ftëḥlele šuġl... ...te. Bëṯër me du camo Suryoyo zayëd bë Twente, šqil cito b Hengelo b ëšme d Mor Yuḥanon u šliḥo w cam gaba  ṣalon. I citaṯe hawyo i cito Suryayto Ortoduksayto qamayto b Awrupa w hawyo kursi di ḥasyuṯo Suryay... ... di ḥasyuṯo Suryayto l Awrupa mëṣcayto kula. U ḥasyo qamoyo di marciṯaṯe, Mor Yulyus Yešuc Čiček wa. Ban  ... di ḥasyuṯo Suryayto l Awrupa mëṣcayto kula. U ḥasyo qamoyo di marciṯaṯe, Mor Yulyus Yešuc Čiček wa. babi  ... mgalwewayle l Holanda, emi w šeṯ aḥwoṯe bëṯër mene b šato aṯina. B Holanda, emi hawila abro 
17
... Ono Bënyamën Tore mi cayila d be Cisa Qašo d këtno mi šarbṯo daq qawšoki, mi qriṯo d Midën. Emi w babi  ... kowën bi qriṯo. Këtli ḥamšo aḥunone w tre ḥoṯoṯe, hën mḥawli w hën koqorën larwal. Fayëšlan bas  aḥuno w ḥoṯo d kowën bu bayto. Bdeli bu yulfonayḏi u Suryoyo... ... kowën bi qriṯo. Këtli ḥamšo aḥunone w tre ḥoṯoṯe, hën mḥawli w hën koqorën larwal. Fayëšlan bas  aḥuno w ḥoṯo d kowën bu bayto. Bdeli bu yulfonayḏi u Suryoyo... ...ḏe cësri w ḥamšo nacime. Ġäläbe naqlat ay yolufe ṭaye ëbciwa dë mqatli acman cal d këtwayna mšiḥoye, bas   aḥna  mjarbiwayna d lo mqatlina acmayye cal dë ḏ ëcywayna lo lu xer hawxa kosaymi. Bëṯër me dë mkameli u ... ...arke. Mšawšaṭli u yulfonayḏi u Suryoyo ġäläbe bi madrašto kohnayto di dayro d Mor Gabriel w qreli an arbac  ... ëšne ḥaroye du maktabayḏi u Tërki b Mëḏyaḏ w mkameli hawxa. Adyawma ono abro  ... d cësri ëšne no w koweno bi dayro d Mor Gabriel, košogälno xud taroco. Cam gabe  mjarbiwayna d lo mqatlina acmayye cal dë ḏ ëcywayna lo lu xer hawxa kosaymi. Bëṯër me dë mkameli u ...
18
...ܝܗܰܐܢ ܓܘܪܩܰܐܢ (12.09.2018)  Baz  zabne catiqe, noquṣo këtwa claymo aw claymṯo d mizawġiwa, me meqëm d mibarxi, d ḥozën ḥdoḏe aw d rë... ... kërxi cam ḥdoḏe: latwa mumkun. Caybo aw nëkfuṯo rabṯo wa nxiroyo aw nxirayto d ḥozën ḥdoḏe. Kmaḥkën baw  waxtat catiqe as sowe këmmi: šafëc u nxiroyo di käčëke, läšan dlo ḥozela, mḥalaqla ruḥa lu gubo. Mä... ... kërxi cam ḥdoḏe: latwa mumkun. Caybo aw nëkfuṯo rabṯo wa nxiroyo aw nxirayto d ḥozën ḥdoḏe. Kmaḥkën baw  waxtat catiqe as sowe këmmi: šafëc u nxiroyo di käčëke, läšan dlo ḥozela, mḥalaqla ruḥa lu gubo. Mä... ... Ḥëkkoyat d košëbhi lani, komaḥkënne b ġäläbe dukoṯe. Meqëm aġlab daṭ ṭlobe, u babo  aw ḥa mar  rabe  di cayila du claymo dlo mine ëzzewa ṭolabwayle ḥḏo, bëṯër oṯe omarwa ṭlëblilox flan, i barṯo dë fla... ...w bë flan qriṯo lu pësmamayḏan këtle barṯo ṭlëblilux yo. Këtwa cade inaqqa du gawro d omar xabro w d obe  soz: xälaṣ, dcoro haw fayëš  ebe  .... U claymano balki hič lo ḥëzyole aw balki ste lo šamëc ëšma elo bëṯër me d u babo 
20
...ḥulmono du nošo, daḥ ḥäyewën w di yaroquṯo. U kyono d lowe naḏifo w šafyo, u nošo gëd koyawle. Këtle hawa  šfiṯo w basëmto d nëšminala. U kyono kobe muklo lu nošo w laḥ ḥäyewën. Am maye lo komëfroši mu kyon... ...: rabëc, qayṭo, tëšroyoṯe w saṯwo. Bu rabëc u muzoġo kowe ġäläbe basimo w šafiro. I hawa  koqëlbo d šuḥno w bësmo. Aw warde w ah habobe  bag  gane kofëqḥi. As safrune komašërqi cal as sawke dan ilone (dad dawme). U gelo koyoce. Az zalge di š... ... di šëmšo konëfqi. Šaḥine u basime ne. Komšaḥni u gušmo du nošo. Aṭ ṭloye konëfqi larwal. Komëštacën baš  gane kofëqḥi. As safrune komašërqi cal as sawke dan ilone (dad dawme). U gelo koyoce. Az zalge di š... ... di šëmšo konëfqi. Šaḥine u basime ne. Komšaḥni u gušmo du nošo. Aṭ ṭloye konëfqi larwal. Komëštacën bag  gane kofëqḥi. As safrune komašërqi cal as sawke dan ilone (dad dawme). U gelo koyoce. Az zalge di š... ... di šëmšo konëfqi. Šaḥine u basime ne. Komšaḥni u gušmo du nošo. Aṭ ṭloye konëfqi larwal. Komëštacën baš  šuqone cam ḥḏoḏe. Ġäläbe komëfṣoḥi! Bu qayṭo i šḥanṯo koculyo. Briṯo košuḥno ġälä... ... ah habobe kobën reḥo basimo. Komšafri ġäläbe u kyono. Ad dabëšyoṯe kobën dawšo w šanat basime. Koṯe baq  qëryawoṯe d Ṭurcabdin u zabno du ḥṣodo du zad. An ilone kobën fire ḥalye basime: ḥabuše, tene, rem... ...lalyo ak këkwe komëḥzoyi bi šmayo. Ṣaḥwo yo. Aḥ ḥäyewën kofayši larwal. Layto quro!  Bat 

Search Tips

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis  
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r  
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*  
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*  
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~  
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"  
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2  
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.