DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šabo Alqan: ܐܰܩ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐ / Aq qomësḥe bak karme

  TEI  

Aq qomësḥe bak karme

ܓܰܠܰܒܶܐ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝܢܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܬܠܰܢ ܟܰܪܡܶܐ. ܘܟܳܘܶܐ ܠܰܢ ܫܘܓܠܳܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܘܠܰܗ ܟܳܘܶܐ ܚܰܐ ܠܒܝܟܳܝܳܐ ܐܰܦܦܶܗ. ܟܷܬܠܶܗ ܠܘ ܟܰܪܡܐ ܕܘܳܪܳܐ܆ ܡܚܳܝܳܐ܆ ܟܣܳܚܳܐ ܘܥܔܳܦܳܐ ܕܚܶܕܷܪ ܐܰܣ ܣܰܬܶܐ. ܡܰܘܟܰܐ ܒܓܰܠܰܒܶܐ ܡܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܡܰܥܷܡܪܝܘܰܐ ܩܳܡܷܣܚܶܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܐܰܡ ܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ ܐܷܡܡܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܒܰܣ ܟܷܬܘܰܐ ܗܷܢ ܡܰܣ ܣܰܘܰܝܕܰܢ ܐܷܡܡܝܘܰܢܢܶܗ ܟܳܟܰܠܰܬ. ܒܰܣ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܟ̣ܰܒܪܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܐܷܫܡܳܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܘ ܩܳܡܷܣܚܳܐ. ܐܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܩ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܦܪܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܗܳܘܶܐ ܘܰܐ. ܐܰܩ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܡܰܟ ܟܶܦܶܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܡܝܣܳܡܝܘܰܐ. ܓܰܘܶܗ ܕܘ ܩܰܡܷܣܚܳܐ ܗܳܘܶܐ ܘܰܐ ܚܶܕܷܪ ܬܠܳܬܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ. ܐܘ ܥܘܠܝܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓܷܠ ܬܪܶܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܘܐܰܩ ܩܘܪܢܰܘܳܬܐ ܗܳܘܶܢܘܰܐ ܡܷܬܪܳܐ. ܗܷܢ ܡܰܩ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܗܳܘܶܘܰܠܠܶܗ ܕܰܪܓܶܐ ܠܘ ܣܠܳܩܳܐ ܕܝ ܓܳܪܰܬ̣ܬ̣ܶܗ. ܘܗܷܢ ܣܬܶܐ ܗܳܘܶܘܰܠܠܶܗ ܕܷܪܬܐ. ܘܟܷܬܘܰܐ ܗܷܢ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܝ ܕܷܪܬܐ ܡܰܥܣܰܪܬܐ ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܥܣܳܪܳܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܠܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ ܘܕܘ ܕܝܒܷܣ. ܐܘ ܩܳܡܷܣܚܳܐ ܒܘ ܟܰܪܡܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܰܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܘ ܟܰܪܡܐ ܡܶܩܷܡ. ܡܳܪܶܗ ܕܘ ܟܰܪܡܳܐ ܡܰܫܦܰܥܘܰܐ ܙܰܒܢܳܐ ܓܱܠܱܒܶܐ ܒܘ ܟܰܪܡܐ ܘܠܳܙܰܡܘܰܝܠܶܗ ܕܘܟܬܐ ܕܣܳܬܷܪ ܐܶܒܰܗ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܟܰܪܡܐ ܘܠܘ ܢܛܳܪܳܐ ܕܘ ܟܰܪܡܳܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܗܘܠ ܐܘܥܕܐ ܟܷܬܠܰܢ ܩܳܡܷܣܚܐ ܒܘ ܟܰܪܡܰܝܕܰܢ ܕܟܷܐܡܡܝܢܰܐ ܠܶܗ (ܟ̣ܷܪܒܷܗܶܐ ܕܷܙܙܰܐ)܆ ܝܰܢܝ ܐܘ ܚܰܪܒܐ ܕܰܓ ܓܰܢܳܘܶܐ. ܐܘ ܟܰܪܡܰܢܳܐ ܟܳܦܳܝܶܫ ܒܰܝܢ ܡܙܝܙܰܚ ܠܡܷܕܝܰܕ. ܒܩܰܪܥܶܗ ܕܝ ܟܰܫܶܐ ܟܳܘܶܐ. ܘܒܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܟܰܪܡܐ ܟܳܦܳܝܷܫ. ܠܘ ܩܳܡܷܣܚܰܢܳܐ ܟܷܬܠܶܗ ܕܰܪܓܶܐ ܕܟܳܣܷܠܩܝ ܠܩܰܪܥܶܗ. ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܟܳܣܷܠܩܝܢܰܐ ܠܩܰܪܥܶܗ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܡܷܕܝܰܕ܆ ܥܝܢܘܰܪܕܐ܆ ܥܘܪܕܢܘܣ܆ ܟܦܰܪܙܶܐ ܘܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܐ ܕܰܫ̰ܰܠܟܳܝܶܐ: ܬܰܩܰܐ ܘܟ݂ܰܪܰܒܝܰܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܝܝܶܠ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܚܘܝܐ ܡܶܢܶܗ. ܢܰܩܩܰܘܰܬ ܕܣܷܠܩܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܠ ܩܰܪܥܶܗ ܠܷܒܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܢܘܚܬܝܢܰܐ ܗܷܢܓܝ ܐܶܬܝܳܘܰܝܠܶܗ ܗܰܘܰܐ ܦܰܝܷܚܬܐ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܩܰܝܛܐ. ܘܐܝ ܢܰܩܰܐ ܕܷܐܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܟܣܳܚܳܐ ܐܘ ܠܘ ܩܛܳܦܳܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܘ ܡܘܟܠܰܝܕܰܢ ܐܘܟܠܝܘܰܝܢܰܐ ܠܶܗ ܒܘ ܩܳܡܷܣܚܳܐ. ܥܰܠ ܕܐܰܪܥܶܗ ܕܘ ܩܳܡܷܣܚܳܐ ܥܰܦܪܐ ܘܰܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܘܰܐ ܦܰܝܘܚܳܐ. ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܥܷܒܪܝܘܰܝܢܰܐ ܠܓܰܘܶܗ ܕܘ ܩܳܡܷܣܚܰܐ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܘܡܘ ܒܰܛܠܐ ܘܡܘ ܚܶܡܐ ܫܷܡܛܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܫ ܫܰܟܰܠܰܝܕܰܢ ܘܡܚܰܠܩܝܘܰܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ܆ ܟܘܕ ܕܟܷܐܡܡܝ ܐܰܡ ܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ܆ ܘܡܷܬܢܳܚܝܘܰܝܢܰܐ. ܐܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܕܐܘܟܠܝܘܰܝܢܰܐ ܒܘ ܟܰܪܡܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐܐ ܗܳܘܶܐ ܘܰܐ ܩܰܛܝܪܐ܆ ܡܰܩܰܪܢܰܐ ܘܙܰܠܰܛܰܐ ܘܡܰܝܶܐ ܫܰܚܝܢܶܐ. ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܡܷܩܩܰܐ ܕܗܳܘܷܢ ܘܰܐ ܔܰܡܘܕܶܐ ܫܘܚܢܝܘܰܐ ܡܝ ܫܚܰܢܬܐ ܕܘ ܝܰܘܡܐ. ܒܰܣ ܕܝܣ ܒܷܦܨܝܚܘܬܐ ܐܘܟܠܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܡܘܟܠܰܝܕܰܢ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܦܪܐ ܦܰܝܘܚܐ ܕܘ ܩܳܡܷܣܚܳܐ. ܢܰܩܩܰܘܰܬ ܥܷܒܪܝܘܰܐ ܫܷܫܘܳܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܘܡܘ ܚܶܡܐ ܠܐ ܚܰܝܪܝܘܰܝܢܰܐ ܘܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܠܓܰܘܰܝܢܰܐ. ܟܰܪܝܐ ܘܚܰܠܝܐ ܐܘ ܚܰܐ ܕܗܰܘܶܘܰܝܠܶܗ ܩܰܡܷܣܚܰܐ ܡܟܰܝܰܦܘܰܐ ܗܰܡ ܒܘ ܦܘܚܰܝܕܶܗ ܘܗܰܡ ܣܬܶܐ ܒܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܕܐܳܟܰܠܘܰܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܗܘܠ ܐܘܥܕܐ ܣܬܶܐ ܒܓܰܠܰܒܶܐ ܟܰܪܡܶܐ ܡܱܢ ܕܝ ܩܪܝܬܐ ܗܶܫ ܟܷܬܠܰܢ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܗܷܢ ܡܰܢܢܶܗ ܢܰܦܝܠܝ ܘܗܷܢ ܡܰܢܢܶܗ ܟܰܢܢܶܐ ܥܰܡܝܪܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܟܰܪܡܐ. ܘܗܘܠ ܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܢܰܢܢܶܗ. ܘܡܰܘܟܰܐ ܣܬܶܐ ܡܷܩܩܰܐ ܕܕܳܥܝܢܰܐ ܘܡܨܰܠܝܢܰܐ ܠܰܩ ܩܰܡܳܝܰܝܕܰܢ ܐܷܫܡܳܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܐ ܡܚܰܣܰܠܠܶܗ ܘܡܰܫܘܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܝ ܫܡܰܝܳܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2407
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Alqan, Šabo, “ܐܰܩ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐ / Aq qomësḥe bak karme”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2407.