DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šabo Alqan: ܡܷܫܬܘܬܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ / Mëštuṯo baq qëryawoṯe

  TEI  

Mëštuṯo baq qëryawoṯe

ܒܬܪ ܡܘ ܛܠܳܒܳܐ ܕܝ ܟܰܠܳܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܡܚܰܘܠܝܘܰܝܠܰܗ ܒܰܣ ܡܷܩܷܡ ܡܝ ܡܷܫܬܘܬ̣ܳܐ ܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܡܳܪܶܗ ܕܘ ܚܰܬܢܳܐ ܘܕܝ ܟܰܠܳܐ ܠܘ ܫܩܳܠܳܐ ܕܘ ܕܰܗܘܳܐ ܘܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܠܝ ܟܰܠܳܐ. ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܘܐܘ ܚܰܬܢܳܐ ܡܷܩܷܡ ܡܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܰܠܟܝܘܰܐ. ܒܷܫܩܳܩܳܐ ܐܝܕܰܐ ܕܠܳܩܷܢܘܰܐ ܒܷܚܕܳܕܶܐ ܛܪܰܘܘ ܡܘ ܫܠܳܡܳܐ ܕܷܚܕܳܕܶܐ܆ ܒܷܚܕܳܕܶܐ ܠܳܐ ܚܰܝܪܝܘܰܐ. ܚܰܬܬܰܐ ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܡܰܒܷܪܡܳܘܰܐ ܚܰܨܰܗ ܠܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܐܷܡܡܝܘܰܐ ܥܰܝܒܳܐ ܝܳܐ ܘܚܛܝܬܳܐ ܝܳܐ. ܐܝܕܰܐ ܡܷܩܷܡ ܡܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟܝܘܰܐ ܐܰܘ ܕܡܷܔܓܳܠܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ ܚܰܕܝܪܶܘܰܝܢܶܐ ܠܝ ܦܷܛܢܰܐ ܘܡܰܚܬܝܘܰܐ ܩܶܡܷܣܬܰܝܝܶܗ ܥܰܠ ܩܰܪܥܰܝܝܶܗ. ܐܘ ܡܶܕܰܢܳܐ ܣܬܶܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ ܓܱܠܱܒܶܐ ܟܷܬܘܰܐ. ܠܳܐ ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܒܰܣ ܟܷܬܘܰܐ ܗܷܢ ܒܰܩ ܩܘܪܢܰܘܳܬܳܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ ܠܷܬܡܝܘܰܐ ܘܡܷܔܓ̣ܳܠܝܘܰܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܡܘ ܚܘܛܳܐ ܠܝ ܡܚܰܛܳܐ. ܡܰܘܟܰܐ ܣܬܶܐ ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܐܝ ܒܰܪܬܳܐ ܣܰܝܡܳܘܰܐ ܕܷܩܩܰܐ ܥܰܠ ܰܐܡ ܡܶܕܳܢܰܢܝ ܓܱܠܱܒܶܐ. ܗܺܝܝܰܐ ܠܷܒܥܳܘܰܐ ܕܗܽܘܝܳܐ ܟܺܝܝܳܐ ܒܦܶܡܰܝܝܶܗ. ܒܰܠܟܝ ܐܘܥܕܐ ܟܳܐܬ̣ܷܢ ܠܰܢ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܰܢܝ ܘܐܰܥ ܥܰܕܰܢܝ ܓܱܠܱܒܶܐ ܒܰܛܝܠܶܐ ܒܰܣ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܫ ܫܰܪܛܶܐ ܕܝ ܕܘܟܬܳܐ ܘܕܘ ܙܰܒܢܳܐ ܘܕܝ ܥܰܝܰܫܰܐ ܕܡܷܩܷܡ ܡܷܔܒܳܪܝܘܰܐ ܠܰܘܟܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ. ܚܰܐ ܠܳܐ ܕܳܝܰܢܢܶܗ ܒܰܫ ܫܰܪܛܶܐ ܕܐܘܥܕܐ. ܚܰܐ ܓܠܳܙܷܡ ܡܷܦܬܰܟܷܪ ܕܩܰܝ ܗܰܘܟܰܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܘܡܷܢ ܙܠܰܡܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܚܰܬܬܰܐ ܢܰܩܩܰܘܰܬ ܟܳܒܰܚܣܝ ܘܟܷܐܡܡܝ ܟܷܬܘܰܐ ܚܕܳܐ ܛܠܝܒܳܘܰܐ ܢܰܩܩܰܐ ܒܝ ܥܷܒܒܰܪܟܰܐ ܗܝܺܝܰܐ ܘܐܘ ܢܟ݂ܝܪܳܝܳܐ ܠܰܩܷܢ ܒܷܚܕܳܕܶܐ ܘܕܘܟܬܳܐ ܠܰܬܘܰܐ ܕܬܷܠܝܳܐ ܪܘܚܰܗ ܠܰܕܝܥܳܐ ܡܷܢ ܣܰܝܡܳܐ ܟܷܬܘܰܐ ܓܘܒܳܐ ܩܰܪܝܘܳܐ ܐܰܙܙܰܗ ܡܚܰܠܰܩܠܳܗ ܪܘܚܰܗ ܐܶܒܶܗ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܫܰܡܷܥܢܳܐ ܐܝ ܡܰܣܰܠܰܬܶܐ ܡܫܰܘܰܫܢܳܐ ܚܰܬܬܰܐ ܠܳܐ ܡܷܬܝܰܩܰܠܠܝ ܒܰܣ ܡܷܐ ܕܫܰܡܷܥܢܳܐ ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ ܕܡܷܩܷܡ ܘܐܝ ܥܰܝܰܫܰܐ ܕܡܶܩܷܡ ܐܝ ܣܰܟ݂ܠܘܬ݂ܐ ܘܐܝ ܦܷܬܢܰܐ ܕܗܳܘܶܘܰܐ ܒܷܬܷܪ ܐܰܬܝܠܺܝ ܢܶܐ ܢܳܪܡܰܠ ܰܐܡ ܘܡܶܕܳܢܶܐ. ܡܷܩܷܡ ܡܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܰܘ ܨܰܦܪܶܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܡܷܩܷܡ ܡܷܐ ܕܐܷܙܙܷܢ ܡܰܡܬܷܢ ܐܝ ܟܰܠܳܐ܆ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܚܘܠܩܝܘܰܐ ܐܘ ܚܰܬܢܳܐ ܒܝ ܨܰܦܦܷܟܶܐ ܘܡܰܠܘܫܝܘܰܝܠܗ ܐܰܔ ܔܘܠܰܝܕܶܗ ܘܡܰܝܕܝܘܰܐ ܐܝ ܣܷܣܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܘ ܚܰܬܢܳܐ ܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܠܘ ܬܷܡܛܝܝܳܐ ܕܝ ܟܰܠܳܐ. ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܐܘ ܒܰܟܫ̰ܝ ܕܝ ܩܪܝܬܳܐ ܙܳܒܷܛܘܰܐ ܐܘ ܚܰܘܠܳܐ ܕܝ ܣܷܣܬܳܐ ܐܘ ܒܰܟܫ̰ܺܝܝܰܢܳܐ ܠܰܬܘܰܐ ܢܳܛܘܪܳܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ ܐܶܠܳܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܗܳܘܶܘܰܐ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܐܰܘ ܡܥܰܙܙܝܝܰܬ ܐܰܘ ܥܰܙܝܡܰܬ ܗܺܝܝܶܐ ܩܳܪܶܘܰܐ ܒܰܫܩܳܩܳܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܡܰܫܡܷܥܘܰܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܡܰܘܟܰܐ ܢܳܦܷܠܘܰܐ ܐܘ ܙܒܳܛܳܐ ܕܝ ܣܷܣܬܳܐ ܐܰܥܠܶܗ. ܒܩܰܡܰܝܬܰܝܝܶܗ ܗܺܝܝܶܐ ܘܒܷܬܪܶܗ ܐܰܙܠܰܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ ܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܠܘ ܬܷܡܛܝܝܳܐ ܕܝ ܟܰܠܳܐ. ܐܝܕܰܐ ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܡܝ ܩܪܝܬ̣ܰܬ̣ܬ̣ܶܗ ܘܰܐ ܕܠܳܐ ܣܷܣܬܐ ܢܰܩܩܰܘܰܬ ܐܷܙܙܷܢܘܰܐ܆ ܐܘ ܡܷܩܷܡ ܣܬܶܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ ܒܡܷܫܬܘܬܳܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܺܝܣܰܐ ܡܘܙܝܟ ܐܰܘ ܙܡܳܪܳܐ ܠܳܐܘܶܘܰܐ. ܐܝ ܢܰܩܰܐ ܕܡܰܝܕܝܘܰܝܠܰܗ ܡܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ̣ܰܝܕܰܗ ܙܷܡܪܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ ܙܡܝܪܬܳܐ ܡܰܚܷܙܢܳܢܝܬܳܐ. ܐܝ ܐܶܡܳܐ ܘܐܝ ܒܰܪܬܳܐ ܣܬܶܐ ܒܳܟܷܢܘܰܐ. ܡܷܩܷܡ ܟܷܬܘܰܐ ܥܰܕܶܐ ܕܘ ܒܰܟܝܳܐ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܡܷܦܩܝܘܰܐ ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܡܘ ܒܰܝܬܳܐ ܟܳܠܳܙܷܡ ܒܷܟ݂ܝܳܐ ܡܰܘܟܰܐ ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܕܠܰܬܘܰܝܠܰܗ ܒܰܟܝܳܐ ܡܰܒܷܟܝܳܘܰܐ ܒܪܘܚܰܗ. ܐܝܕܰܐ ܕܠܳܐ ܒܷܟ݂ܝܳܘܰܐ ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܕܚܶܕܳܪܰܗ ܢܘܟ݂ܫܝܘܰܝܠܰܗ ܕܒܷܟ݂ܝܳܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ ܡܷܦܩܝܘܰܐ ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܡܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܡܰܪܘܟܝܘܰܝܠܰܗ ܥܰܠ ܐܝ ܣܷܣܬܳܐ ܐܘ ܢܳܒܰܫ̰ܝ ܕܝܣܰܐ ܙܳܒܰܛܘܰܐ ܐܘ ܗܰܦܨܳܪܳܐ ܗܝܝܶܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܳܐ܆ ܘܐܝ ܟܰܠܳܐ ܥܰܠ ܐܝ ܣܷܣܬܐ ܘܐܰܡ ܡܥܰܙܡܶܐ ܒܷܬܪܰܝܝܶܗ ܘܐܳܬܷܢܘܰܐ ܠܝ ܩܪܝܬܐ ܕܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܡܷܩܷܡ ܣܬܶܐ ܡܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܝ ܟܰܠܳܐ ܢܳܫܶܐ ܠܳܐܬܶܘܰܐ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ܆ ܥܰܝܒܳܘܰܐ. ܒܰܣ ܐܘܥܕܐ ܠܰܬܝܳܐ ܗܰܘܟܰܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܟܰܠܳܐ ܟܳܐܬܷܢ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܘܟܳܡܷܦܨܳܚܺܝ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ. ܡܷܐ ܕܡܳܛܷܢܘܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܘ ܚܰܬܢܳܐ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܬܢܳܐ ܗܳܘܶܢܘܰܐ ܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܳܐ ܕܘ ܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܝܪܶܐ. ܡܷܐ ܕܡܷܛܝܳܘܰܐ ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܩܡܘ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܡܳܚܷܢܘܰܐ ܐܝ ܫܰܪܒܳܐ ܒܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܺܝ ܩܪܝܬܐ ܒܳܕܷܢܘܰܐ ܒܘ ܥܶܕܳܐ ܘܡܚܰܠܩܝܘܰܐ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܥܰܠ ܚܕܳܕܶܐ ܕܡܰܠܬܡܺܝ ܐܷܫܡܳܐ ܕܟܰܠܠܰܐ ܐܰܘ ܫܰܟܰܪ. ܘܗܷܢ ܡܰܢ ܢܝܫܶܐ ܒܩܰܕܣܶܐ ܪܰܒܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܡܘܟܠܳܐ ܥܰܠ ܐܝ ܬܦܰܝܳܐ ܘܗܷܢ ܡܰܢ ܢܝܫܶܐ ܣܬܶܐ ܒܕܷܩܩܰܐ ܡܦܰܪܔܝܘܰܐ ܘܚܰܝܪܝܘܰܐ ܒܝ ܟܰܠܳܐ ܕܚܳܙܷܠܠܰܗ ܒܶܐ ܫܰܦܶܪܬܳܝܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܩܰܢܰܐ ܕܒܷܬܷܪ ܗܳܘܰܠܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܡܷܔܓ̣ܳܠܝ ܐܰܥܠܶܗ. ܘܗܷܢ ܡܰܢ ܢܝܫܶܐ ܣܬܶܐ ܙܷܡܪܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܶܬܝܳܐ ܢܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܠܰܢ ܐܘܥܕܐ܆ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܝ ܟܰܠܳܐ ܐܷܬܝܳܘܰܐ ܐܘ ܚܰܬܢܳܐ ܠܷܙܙܶܘܰܐ ܠܩܰܡܰܝܬܰܗ. ܡܦܰܪܰܔܘܰܐ ܐܰܥܠܰܗ ܐܰܝܢܰܩܰܐ ܕܟܳܥܷܒܪܳܐ ܠܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܡܷܐ ܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܘܢܫܝܘܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܝܬ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܳܐ ܐܷܬܝܳܘܰܐ ܐܝ ܚܡܳܬܳܐ ܕܝ ܟܰܠܳܐ ܘܐܳܒܝܘܰܝܠܰܗ ܫܰܠܦܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܣܰܝܡܳܐ ܨܠܝܒܳܐ ܥܘܠ ܡܘ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܒܷܬܷܪ ܡܳܬܝܘܰܝܠܰܗ ܬܰܪܘܳܕܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܒܷܬܷܪ ܡܰܥܷܒܪܝܘܰܝܠܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܐܝ ܡܰܥܢܰܐ ܕܘ ܬܰܪܘܳܕܳܐ ܣܬܶܐ ܐܝ ܚܡܳܬܳܐ ܟܷܐܡܡܳܠܰܗ ܗܘܠ ܐܘܥܕܐ ܣܷܡܠܝ، ܐܰܢܰܩܰܐ ܕܰܘܪܰܟ ܝܳܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ ܥܷܒܪܳܘܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܳܐ ܐܘ ܩܰܫܳܐ ܘܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܗܳܘܷܢܘܰܐ ܚܰܕܝܪܶܐ ܠܰܘܓܷܠ ܘܒܷܬܷܪ ܢܳܚܰܬܘܰܐ ܐܘ ܚܰܬܢܳܐ، ܠܳܐ ܒܝ ܥܝܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܘ ܚܰܬܢܳܐ ܡܒܰܪܟ݂ܝܘܐ ܐܝ ܟܰܠܳܐ. ܘܒܷܬܷܪ ܡܘ ܒܶܪܳܟ݂ܳܐ ܦܷܪܣܝܘܰܐ ܔܘܠܳܐ ܝܰܪܝܟܳܐ ܘܡܰܚܬܝܘܰܐ ܐܘ ܡܘܟܠܳܐ ܒܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܐܰܘ ܒܰܨܪܳܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܥܰܠ ܒܷܪܓܷܠ ܐܰܘ ܥܰܠ ܪܶܙܳܐ. ܥܶܡ ܓܰܒܰܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܛܷܪܫܷܟܶܐ ܗܳܘܶܘܰܐ. ܘܟܘܠ ܢܳܫܳܐ ܝܳܬܘܘܰܐ ܥܰܡ ܓܰܒ ܷܚܕܳܕܶܐ ܘܐܘܟܠܝܘܰܐ ܡܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܩܰܪܝܘܶܐ ܐܰܠܠܶܗ. ܟܘܠ ܟܡܳܐ ܒܣܶܦܳܩܳܐ ܐܘܟܠܝܘܰܐ. ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܠܓܰܒܳܐ ܐܰܙ ܙܠܰܡܶܐ ܠܓܰܒܳܐ ܐܘܟܠܝܘܰܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܦܷܪܣܝܘܰܢܢܶܗ ܔܘܠܳܐ ܒܩܘܪܢܝܬܳܐ ܘܐܘܟܠܝܘܰܐ ܟܘܠܠܶܗ ܒܚܰܐ ܙܰܒܢܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ. ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܒܰܝܢܰܐ ܢܝܫܶܐ ܘܐܘ ܚܰܬܢܳܐ ܒܰܝܢ ܕܰܙ ܙܠܰܡܶܐ ܐܘܟܠܝܘܰܐ. ܘܒܷܬܷܪ ܡܷܐ ܕܡܰܬܝܡܝܘܰܐ ܐܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܡܰܠܬܡܝܘܰܐ ܐܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܘܠܰܝܡܝܘܰܐ ܠܷܚܕܳܐ ܕܘܟܬܳܐ ܥܰܠ ܠܝܘܰܢ ܐܰܘ ܒܝ ܕܷܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܝܳܩܳܐ ܕܣܶܦܳܩܶܐ ܕܘ ܡܘܙܺܝܟ ܙܷܡܪܝܘܰܐ ܠܪܘܚܰܝܝܶܗ ܘܪܘܩܕܝܘܰܐ. ܢܰܩܩܰܘܰܬ ܣܬܶܐ ܟܡܳܐ ܢܝܫܶܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ ܙܷܡܪܝܘܰܐ ܘܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ ܠܓܳܪܰܢ ܕܘ ܙܡܳܪܰܬ̣ܬ̣ܶܗ ܪܘܩܕܝܘܰܐ. ܗܘܠ ܠܝ ܣܰܥܰܐ ܫ̰ܰܥ ܐܰܘ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܗܘܠ ܠܰܥܣܰܪ ܡܕܰܘܡܝܘܰܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬܰܐ. ܘܒܷܬܷܪ ܐܳܒܷܢܘܰܐ ܐܰܕ ܕܳܫܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܐܷܙܙܷܢܘܰܐ. ܐܝ ܟܰܠܳܐ ܘܐܘ ܚܰܬܢܳܐ ܥܷܒܪܝܘܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܰܬ̣ܬ̣ܶܗ ܘܒܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬܳܐ ܬܰܝܡܳܘܰܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2410
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Alqan, Šabo, “ܡܷܫܬܘܬܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ / Mëštuṯo baq qëryawoṯe”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2410.