DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Toni Ergin: ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܣܠܰܝܡܰܢ ܬܳܩ ܕܒܶܐ ܚܰܕܕܐ ܕܝ ܙܷܦܟܰܪܝܝܶܐ / I dukano du Slayman Toq d Be Ḥaddo di zëfkariye

  TEI  

I dukano du Slayman Toq d Be Ḥaddo di zëfkariye

ܐܳܢܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܢܐ ܐܷܫܡܝ ܡܰܢܘܐܶܠܠܰܐ ܝܐ. ܟܳܥܰܘܕܳܢܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܝ ܙܝܦܟܰܪܝܝܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܣܠܰܝܡܰܢ ܬܳܩ ܕܒܶܐ ܚܰܕܕܐ ܡܷܕ݂ܝܳـܝܐ. ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܣܠܰܝܡܰܢ ܕܒܶܐ ܚܰܕܕܐ ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܣܶܡܐ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ ܝܐ. ܡܫܰܡܗܳܐ ܝܐ ܒܬܷܪܟܝـܝܰܐ ܟܘܠܰܗ ܒܝ ܨܷܢܥܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܕܘܪܘܣܬܝـܝܰـܝܕ݂ܶܗ ܘܒܝ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܣܠܰܝܡܰܢ ܩܰܪܝܘܐ ܠܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܡܝ ܣܰܝܒܘܬ݂ܐ ܡܰܣܠܰܡܠܶܗ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܠܘ ܐܰܒܪܐ ܝܰܥܩܘܒ ܬܳܩ. ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܣܬܶܐ ܥܰܝܢܝ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܒܰܒܐ ܟܳܡܗܰܠܷܟܼ ܒܝ ܨܷܢܥܰܐ ܒܝ ܫܰܪܝܪܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܘ ܡܷܫܬܷܪܝ. ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܣܠܰܝܡܰܢ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬ ܬܪܰܥܣܰܪ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܢܩܝܠ ܡܰܚ ܚܰܝܰـܢܝ ܘܡܰܚܷܬ ܐܘ ܦܰܓ݂ܪܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܟ݂ܷܣܢܳܝܐ ܕܗܰܘܝܘܰܝܠܶܗ ܬܰܥܒܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܘ ܥܶܕܳܠܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܘܥܕܐ ܟܷܐܒܥܢܐ ܕܡܰܚܟܝܳܢܐ ܥܰܠ ܐܝ ܙܝܦܟܰܪܝܝܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܡܶܩܷܡ ܐܘ ܣܶܡܐ ܕܡܝܙܰܒܰܢܘܰܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܘܠܶܗ ܣܝܳܡܐ ܕܝ ܐܝܕ݂ܳܐ ܘܰܐ. ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܕܝ ܐܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܶܗ ܬܰܥܒܐ ܘܙܰܒܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܥܰܠ ܕܙܰܝܷܕ ܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܙ̰ܝ ܘܰܐܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܟܳܩܘܕܪܝ ܕܣܰܝܡܝ ܥܰܝܢܝ ܡܶܕܶܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܛܝܡܐ ܥܰܠ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܡܰܥܠܰܣܰܦ ܐܘ ܣܶܡܐ ܕܘ ܣܝܳܡܐ ܕܝ ܐܝܕ݂ܳܐ ܢܰܩܷܨ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܝ ܫܘܩܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܡܩܰܦܶܐ ܟܘܠ ܫܷܟܷܠ ܕܣܶܡܐ. ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܡܰܕ ܕܘܟܰܢܶܐ ܟܳܡܰܡܛܷܢ ܣܶܡܐ ܣܝܡܐ ܚܰܕ݂ܝܪܐ. ܚܰܬܬܰܐ ܗܘܠ ܡܶܐ ܬܰܝܠܰܢܕ. ܓܡܰܚܟܳܢܐ ܐܘ ܙܶܒܳܢܐ ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܟܳܘܶܐ ܐܘ ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܠܡܰܢ ܟܷܡܙܰܒܢܝܢܰܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܝ ܥܰܠ ܐܘ ܣܶܡܐ ܘܥܰܠ ܐܘ ܕܰܗܘܐ. ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܟܳܥܰܘܕܳܢܐ ܐܶܒܰܗ ܩܰܪܝܘܐ ܗܰܢܝ ܬܷܫܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܟ݂ܷܕܡܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܒܝ ܨܷܢܥܰܐ ܕܘ ܣܶܡܐ ܕܟܷܬܝܐ ܣܝܳܡܐ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ ܘܕܘ ܣܶܡܐ ܚܰܕ݂ܝܪܐ. ܒܝ ܣܰܚܰܐ ܕܘ ܣܶܡܐ ܟܝܬ ܫܘܓ݂ܠܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܕܰܗܘܐ ܛܝܡܐ ܐܘ ܣܶܡܐ ܪܰܟ݂ܝܣ، ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܒܝ ܛܰܝܘܬ݂ܐ ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܡܰܓ ܓܰܘܪܶܐ ܛܰܝܶܐ ܠܐ ܟܳܡܰܚܬܝ ܕܰܗܘܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܚܛܝܬ݂ܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ، ܐܶܠܐ ܣܶܡܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܦܰܝܕܝ ܡܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ ܥܰܠ ܕܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ ܟܳܡܷܪܚܷܡ ܡܝ ܟ݂ܰܨܪܰܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܽܘܠ ܢܰܩܰܐ ܟܳܡܕܰܘܷܡ ܒܫܷܟܷܠ ܫܰܦܝܪܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܢܳܫܶܐ ܬܘܪܝܣܬ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܐܕ݂ܥܝ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܟܳܡܝܣܷܡ ܘܟܳܡܝܙܰܒܷܢ ܣܶܡܐ. ܐܘ ܣܶܡܐ ܕܘ ܣܝܳܡܐ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ ܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܒܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܟܘܠܰܗ ܕܟܳܡܝܣܷܡ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܡܰܚܟܝܳܢܐ ܐܰܠܟ݂ܘ ܐܷܫܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܣܶܡܐ. ܐܘ ܣܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܫܷܟܠܰܬ ܘܡܳܕܶܠܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܠܐ ܟܳܪܷܚܡܝ ܕܗܳܘܷܢ ܡܰܣܪܶܐ ܒܚܰܐ ܡܳܕܶܠ ܒܚܰܐ ܫܷܟܷܠ، ܥܰܠ ܕܟܘܠ ܙܰܒܢܐ ܟܳܢܳܦܷܩ ܫܷܟܠܰܬ. ܐܰܡ ܡܳܕܶܠܶܐ ܡܷܩܩܰܐ ܕܟܳܙܶܝܕܝ ܐܘ ܕܰܗܘܐ ܐܘ ܣܶܡܐ ܗܰܩܩܰܐ ܣܬܶܐ ܟܡܝܙܰܒܢܝ. ܐܷܢܐ ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܳܥܰܘܕܳܢܐ ܐܶܒܰܗ ܟܷܬܠܰܗ ܣܝܣܬܶܡ ܪܰܟܝܘܐ. ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܟܡܝܣܷܡ ܒܫܷܟܷܠ ܪܰܟܝܘܐ ܝܰܥܢܝ ܡܥܰܘܢܳܢܐ ܐܘ ܡܦܰܝܕܳܢܐ ܝܐ. ܡܰܚܟܝܰܠܟ݂ܘ ܥܰܠ ܬܪܶܐ ܡܰܣ ܣܝܣܬܰܡܰܝܕ݂ܰܢ ܚܰܐ ܡܷܢܢܷܗ ܗܰܢܐ ܝܐ. ܟܳܘܶܐ ܒܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܟܘܠܰܗ ܢܳܫܶܐ ܥܰܘܳܕܶܐ ܕܷܐܡܡܝܢܰܐ ܟܳܘܷܢ ܡܰܠܦܷܢܝܳܬ݂ܶܐ، ܐܳܣܰܘܳܬܶܐ ܘܡܥܰܘܢܳܢܶܐ ܕܰܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܝܳܠܘܦ݂ܶܐ ܕܟܳܩܳܪܷܢ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܘܒܶܐ. ܟܳܫܷܩܠܝ ܡܶܢܰܝܢܰܐ ܣܶܡܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܝ ܩܘܘܶܐ ܕܟܷܬܠܷܢ. ܗܷܢ ܡܶܢܰܝܝܶܗ ܟܳܡܰܝܕܝ ܐܷܫܡܐ ܗܷܢ ܡܶܢܰܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܟܳܡܶܝܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܰܣ ܡܰܢ ܡܷܢ ܕܷܟܳܫܳܩܷܠ ܠܐ ܟܳܟ݂ܳܣܷܪ ܒܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܫܳܩܷܠ. ܥܰܠ ܕܘ ܣܶܡܐ ܕܟܳܫܷܩܠܝ ܡܶܢܰܝܢܰܐ ܗܷܢܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܡܰܚܬܝ ܦܰܝܕܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܟܳܡܙܰܒܢܝܠܶܗ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܡܰܚܷܬ ܐܷܫܡܐ ܦܰܝܕܰܐ، ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܟܳܡܙܰܒܷܢ ܙܷܬܬܷܪ ܡܰܘܐ ܕܟܳܡܰܚܷܬ ܦܰܝܕܰܐ ܙܳܝܘܬܬܐ. ܟܳܦܳܝܷܫ ܐܘ ܣܶܡܰܢܐ ܚܝܕ݂ܳܪܶܐ ܕܝܰܪܚܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܟܳܐܒܷܥ ܡܙܰܒܷܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܷܐܙܙܶܗ ܟܳܟܳܪܷܟܼ ܐܰܒ ܒܶܝܬ ܟܪܝܗܶܐ، ܐܰܡ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ، ܐܰܚ ܚܰܠܳܩܶܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ. ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܩܷܕܪܝ ܘܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢܰܝܝܶܗ ܟܳܡܙܰܒܢܝܠܶܗ ܒܗܰܘܟ݂ܰܐ ܕܷܟܟܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܘ ܗܷܢܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܦܰܝܕܝ ܡܶܢܰܝܝܶܗ. ܘܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܩܰܛܪܐ ܒܘ ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܷܕ ܩܛܳܥܐ ܐܰܘ ܢܦܳܠܐ ܕܟܶܦܶܐ ܐܰܘ ܟܝܳܡܐ ܕܘ ܣܶܡܐ ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܟܷܐܡܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܰܣܘܠܝـܝܶܐ ܕܝܕ݂ܰܢ ܝܐ ܟܷܒܟ݂ܘ ܡܫܰܕܪܘܬܘ ܐܘ ܡܰܠ ܕܝܕ݂ܰܢ ܠܰܫܰܢ ܕܩܷܕܪܝܢܰܐ ܕܗܳܘܶܢܰܠܟ݂ܘ ܡܥܰܘܢܳܢܶܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܫܰܕܪܝܢܰܐ ܐܘ ܣܶܡܐ ܟܙܷܠܩܝܢܰܐ ܐܶܒܶܗ ܘܰܪܩܐ ܢܰܥܷܡܬܳܐ ܘܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ ܐܘ ܚܰܩ ܕܘ ܣܶܡܐ ܟܘܠܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܷܛܥܶܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܡܷܟ݂ܠܷܛ ܥܰܡ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ. ܒܷܬ̥ܷܪ ܡܷܐ ܕܟܳܟܳܡܷܠ ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܐܰܢܢܰܩܰܐ ܟܳܡܫܰܕܪܝ ܐܘ ܣܶܡܐ ܕܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܷܡܙܰܒܢܝܠܶܗ ܠܰܚܢܰܐ ܒܘ ܩܰܪܓܐ. ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܫܰܕܪܝܢܰܐ ܐܰܘ ܕܷܟܬ݂ܘܠܰܢ ܟܘܠܶܗ ܒܘ ܩܰܪܓܐ ܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܡܰܠ ܟܳܡܳܛܶܐ ܠܐܝܕ݂ܰܢ ܟܳܚܷܫܘܝܢܰܠܶܗ ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܒܶܐ ܡܷܩܩܰܐ ܕܰܥܷܪܠܰܢ ܡܰܠ ܠܓܳܪܰܢ ܕܗܰܘܟ݂ܰܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܳܐ ܕܷܐܒܥܝ ܕܫܷܩܠܝ ܡܶܕܶܐ ܡܕܰܪܒܷܗ ܕܘ ܣܶܡܰܘܐ ܟܳܡܢܰܩܷܢ ܡܳܕܶܠܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܡܝ ܕܰܦܰܝܕ݂ܰܢ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܝܰܢܝ ܕܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ ܕܟܷܬܠܰܢ ܒܽܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܗܰܡ ܐܰܚܢܰܐ ܘܗܰܡ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܙܰܒܢܝ ܟܳܡܚܰܝܨܠܝ ܟܳܣܰܝܡܝ ܥܰܡ ܐܘ ܫܽܘܓ݂ܠܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܐܘ ܫܽܘܓ݂ܠܰܢܳܐ ܣܬܶܐ. ܕܳܐܬ݂ܝܢܰܐ ܠܘ ܣܝܣܬܰܡ ܕܰܬܪܶܐ، ܟ݂ܕ ܡܷܪܠܝ ܡܶܩܷܡ ܔܝܟܶܐ ܟܷܬܠܰܢ ܕܰܦܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܠܰܫܰܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܩܷܕܪܝ ܕܚܰܝܪܝ ܐܰܘ ܕܛܷܠܒܝ ܕܳܫܢܶܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܡ ܡܰܘܠܳܕܶܐ، ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܐܰܘ ܕܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ. ܐܰܘ ܟܳܛܷܠܒܝ ܣܬܶܐ ܐܰܘ ܟܳܪܷܚܡܝ ܕܫܷܩܠܝ ܕܳܫܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܟܳܚܳܙܷܢ ܒܘ ܣܶܡܐ ܘܡܢܰܩܰܠܠܶܗ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܷܐܒܥܝ ܟܳܡܫܰܕܪܝܢܰܠܶܗ ܒܘ ܩܰܪܓܐ (ܡܫܰܕܪܳܢܐ) ܘܐܰܓܠܰܒ ܒܷܬܪܶܐ ܝܰܘܡܶܐ ܟܳܡܳܛܶܐ ܣܝܕܰܝـܝܶܗ. ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܘܶܠܰܢ ܙܶܒܳܢܐ ܠܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܟܘܠܰܗ. ܐܰܡ ܡܘܫܬܪܝـܝܰـܝܕ݂ܰܢ ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܛܠܳܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܳܘܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܘܰܬܣܰܦ݁. ܟܳܡܫܰܕܪܝ ܐܝ ܨܷܪܬܳܐ ܠܓܳܪܰܢ ܕܰܘܟ݂ܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܐܝܕ݂ܰܝܢܰܐ ܟܳܡܫܰܕܪܝܢܰܠܷܢ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܫܷܡܥܝ ܥܰܠ ܐܘ ܣܶܡܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܟܷܬܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܟܰܝـܝܣܐ. ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܰܘ ܘܰܠܰܝܰܬ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܟܘܠܰܗ ܢܳܫܶܐ ܟܰܪܳܟ݂ܶܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܗܰܡ ܟܳܟܷܪܟ݂ܝ ܐܰܕ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܟ݂ܘܕ ܡܷܪܕܶܐ، ܚܰܣܢܐ ܕܟܝܦܐ، ܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܶܠ، ܐܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܐܝܣܚܰܩ ܫܰܒܐ ܘܰܐܫ ܫܘܩܳܢܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܟܳܢܷܚܬܝ ܠܝ ܫܘܩܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܳܫܷܩܠܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡܡܶܗ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܢܳܫܶܐ ܢܳܩܘܨܶܐ ܕܟܷܐܙܙܷܢ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܚܪܶܬܐ ܐܰܓ݂ܠܰܒܰܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳܬ݂ܷܢ ܚܳܙܷܢ ܐܝ ܕܷܟܟܰܢܐ ܕܝ ܙܝܦܟܰܪܝـܝܰـܝܕ݂ܰܢ ܠܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܡܰܪܟܶܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܡܷܫܬܰܪܝ ܠܝ ܕܘܟܰܢܐ. ܕܰܝـܝܡܰܐ ܒܦܳܬ݂ܐ ܓܰܚܷܟ݂ܬܐ ܒܝ ܩܰܚܘܶܐ ܘܒܘ ܫ̰ܰܝ ܘܒܝ ܟ݂ܷܕܡܶܐ ܟܷܡܥܰܘܢܝܢܰܠܷܢ. ܗܷܢܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܪܷܚܡܝ ܘܟܷܡܥܰܔܒܝ ܐܝ ܫܰܪܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝܕ݂ܱܢ. ܡܷܐ ܕܟܳܢܷܦܩܝ ܡܶܐ ܣܝܕܰܢ ܟܷܐܡܡܝܠܰܢ؛ ܦܰܝܷܫ ܡܰܢ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܓܷܡܫܰܕܪܝܢܰܠܶܗ ܣܝܕܰܝܟ݂ܘ. ܐܝ ܕܷܟܟܰܢܐ ܕܟܳܫܷܓ݂ܠܳܢܐ ܐܶܒܰܗ ܒܝ ܕܰܘܠܶܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܝܕ݂ܷܥܬܳܐ ܝܐ. ܐܰܝܢܰܐ ܪܝܫܳܢܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܳܐܬܶܐ ܠܝ ܕܷܟܟܰܢܰܝܕ݂ܰܢ. ܟܳܫܷܩܠܝ ܣܶܡܐ، ܕܰܗܘܐ ܘܢܰܩܠܰܬ ܦܷ݁ܪܠܰܢܬܰܐ ܣܬܶܐ. ܘܟܘܠܠܶܗ ܣܬܶܐ ܟܳܦܰܝܫܝ ܡܰܡܢܘܢ ܡܶܢܰܝܢܰܐ. ܐܘ ܡܳܪܐ ܕܝ ܕܷܟܟܰܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ. ܟܷܡܥܰܘܷܢ ܠܟܘܠ ܢܳܫܶܐ ܒܝ ܦܝـܝܶܐ ܠܐ ܟܳܬܳܘܷܪ ܢܳܫܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܫܷܡܥܝ ܐܷܫܡܰܗ ܕܝ ܕܷܟܟܰܢܐ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ. ܐܘ ܡܳܪܐ ܕܝ ܕܷܟܟܰܢܐ ܡܰܫܓ݂ܶܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܘܳܕܶܐ ܣܝܕܶܗ. ܟܘܠܠܶܗ ܣܬܶܐ ܡܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܰܢ ܡܫܝـܚܳـܝܶܐ. ܗܰܘܝ ܠܶܗ ܦ݂ܰܝܕܰܐ ܠܟܘܠ ܡܰܢ ܕܫܰܓ݂ܷܠ ܣܝܕܶܗ. ܘܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܕ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܷܦܬܝܚ ܣܬܶܐ ܒܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܡܥܰܘܰܢܠܶܠܷܢ. ܗܘܠ ܠܐܘܥܕܐ ܗܶܫ ܟܝܬܐ ܚܰܡܫܐ ܥܰܘܳܕܶܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ. ܟܳܥܰܝܫܝ ܡܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܠܷܢ ܡܝ ܕܘܟܰܢܐ. ܡܠܦܢܐ ܬܢܝ ܐܪܓܝܢ 903 ܡܶܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2603
Publication Date: July 7, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Ergin, Toni, “ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܣܠܰܝܡܰܢ ܬܳܩ ܕܒܶܐ ܚܰܕܕܐ ܕܝ ܙܷܦܟܰܪܝܝܶܐ / I dukano du Slayman Toq d Be Ḥaddo di zëfkariye”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 7, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2603.