DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Toni Ergin: ܐܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܝ / Aḥ ḥayayḏi

  TEI  

Aḥ ḥayayḏi

ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܬܳܢܝ ܐܶܪܓܝܢ ܝܐ. ܡܰܘܠܰܕ݂ ܢܐ ܥܷܣܪܝ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܬܷܫܥܝ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܦܰܗܡܝ ܘܚܰܢܰܢ ܕܒܶܐ ܫܰܢܢܶܐ ܢܐ. ܥܷܡܪܝ ܫܶܬ ܐܷܫܢܶܐ ܒܰܒܝ ܡܫܰܕܰܪܠܶܠܝ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܡܳܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܝ ܠܰܫܰܢ ܕܝܳܠܰܦܢܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܔܰܪ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܗܘܘܶܐ ܡܰܩܪܶܘܰܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܝ ܫܰܘܬ݂ܐ ܕܚܝܕ݂ܳܪܰܗ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܬܰܡܐ ܝܰܠܷܦܢܐ ܐܷܫܡܐ ܩܪܰܝܶܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ. ܐܳܢܐ ܒܰܫ̰ ܫ̰ܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܒܢܷܥܡܘܬ݂ܝ، ܒܰܝ ܝܰܪܚܶܐ ܟܘܠ ܠܰܠܝܐ ܚܳܙܷܢܳܘܰܐ ܚܷܠܡܶܐ ܕܡܷܛܠܰܒܘܰܐ ܡܶܢܝ ܡܶܕܶܐ ܕܠܐ ܩܳܕܰܪܢܐ ܕܣܳܝܰܡܢܳܘܳܠܶܗ. ܐܶܡܝ ܘܒܰܒܝ ܡܰܚܝܣܝܘܰܝܠܝ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ ܐܳܢܐ ܠܐ ܒܗܷܙ̰ ܕܪܘܚܝ ܗܘܠ ܕܒܰܝܙܝܘܰܐ ܡܰܝܶܐ ܐܰܥܠܝ ܡܰܚܷܣܢܳܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܰܒܝ ܡܰܘܒܷܠܶܠܝ ܠܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܐܘ ܐܳܣܝܐ ܕܰܪܟܶܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܟܷܬܠܶܗ ܩܰܛܪܐ ܒܠܶܒܶܗ ܠܰܝܒܝ ܕܣܳܝܰܡܢܳܠܶܗ ܡܶܕܶܐ، ܟܳܠܳܙܷܡ ܕܡܰܘܒܠܝܬܘܠܶܗ ܠܕܷܝܰܪܒܰܟܷܪ. ܕܶܪ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܰܢ ܠܕܷܝܰܪܒܰܟܷܪ ܐܰܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܐ ܕܬܰܡܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܬܶܗ ܐܝܡܟܰܢܰܬ ܙܷܬܬܷܪ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܬ ܬܰܚܠܝܠܶܐ ܕܘ ܐܰܕܡܐ ܘܕܰܦ ܦܠܝܡܶܐ ܕܷܓܪܷܫܫܶܗ، ܡܘܰܦܩܝ ܐܰܕ ܕܷܟ݂ܶܬܷܪ ܐܰܥܠܝ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܟܳܠܳܙܷܡ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ ܕܡܰܘܒܠܝܬܘܠܶܗ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܬܠܰܗ ܐܝܡܟܰܢܰܬ ܛܰܘܬܷܪ ܡܰܪܟܶܐ. ܐܘ ܕܘܪܘܡ ܕܠܶܒܶܗ ܠܰܬܝܐ ܛܰܘܘܐ ܘܒܘ ܠܶܒܰܢܐ ܠܰܝܒܶܗ ܕܥܳܝܷܫ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܷܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܙܙܰܢ ܠܷܤܛܰܡܒܷܠ ܠܓܰܒ ܐܳܣܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܶܐ ܡܷܪܕܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܡܘܪܰܕ ܕܝܠܡܶܢܶܪ، ܕܟܷܬܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܫܗܘܪ ܒܬܷܪܟܝـܝܰܐ. ܗܘܘܶܐ ܡܥܰܘܰܢܠܶܠܰܢ ܘܡܰܚܘܶܠܶܠܰܢ ܕܰܪܒܐ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܷܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܕ݂ܝܥܝ ܘܡܬ݂ܰܒܰܬܬܶܗ ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܠܶܒܝ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܟܝܬ ܒܰܨܪܐ ܙܳܝܘܕܐ ܚܝܕ݂ܳܪܶܗ ܕܠܶܒܶܗ ܐܘ ܒܰܨܪܰܢܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܢܷܥ ܠܘ ܫܓ݂ܳܠܐ ܕܘ ܠܶܒܐ. ܘܐܘ ܐܰܕܡܐ ܕܷܟܠܳܙܷܡ ܕܡܷܢܦܷܚ ܠܘ ܩܰܢܝܐ ܠܐ ܟܳܡܳܛܶܠܶܗ ܝܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܔܒܘܪ ܕܡܝܣܷܡ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܒܰܣ ܟܝܬܐ ܪܝܣܟ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ ܝܰܩܷܪܬܐ ܘܒܰܠܟܝ ܕܦܳܝܷܫ ܒܐܝܕ݂ܰܝܢܰܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܠܳܙܷܡ ܕܡܰܩܷܒܠܝܬܘ ܘܕܡܳܕ݂ܘܬܘ ܐܰܘ ܘܰܪܩܰܢܝ ܠܰܫܰܢ ܕܩܷܕܪܝܢܰܐ ܣܰܝܡܝܢܰܠܶܗ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܕܰܪܚܰܠ ܐܶܡܝ ܘܒܰܒܝ ܡܫܰܘܰܪܠܷܢ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܒܘ ܐܰܗܷܠ ܗܘܠܷܢ ܩܰܪܰܪ ܕܡܝܣܷܡܢܐ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܡܰܕܡܷܟ݂ܰܠܝ ܩܰܪܝܘܐ ܠܷܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܫܗܘܪ ܒܬܷܪܟܝـܝܰܐ ܕܷܐܫܡܰܗ ܔܰܦ݁ܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܬ ܬܰܚܠܝܠܶܐ، ܘܕܰܪܡܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܒܰܝܰܢܢܶܗ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܗܷܢ ܡܘ ܐܰܗܷܠ ܕܝܕ݂ܝ ܣܬܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢܘܰܐ ܠܷܣܛܰܡܒܷܠ ܚܰܕ݂ܝܪܝܘܰܐ ܓܰܒܝ. ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ، ܡܶܐ ܨܰܦܪܐ ܐܰܬܷ݂ܢ ܐܰܥ ܥܰܘܳܕܶܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ ܫܠܷܚܚܶܗ ܐܰܔ ܔܘܠܰܝܕ݂ܝ ܡܰܠܘܷܫܰܠܠܝ ܩܶܡܷܣܬܐ ܝܰܪܷܩܬܐ ܘܡܰܘܒܷܠܰܠܝ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܘܒܷܠܰܠܝ ܠܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ ܒܰܒܝ ܘܶܐܡܝ ܐܘ ܐܰܗܷܠ ܒܳܟ݂ܷܢܘܰܐ ܐܰܥܠܝ. ܐܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ ܓܪܷܫܠܰܗ ܬܡܳܢܶܐ ܣܰܥܰܝܰܬ ܐܰܥܡܝ. ܐܳܢܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܒܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ ܐܰܬ݂ܝܠܷܢ ܟ݂ܰܒܪܐ ܡܷܪܪܶܗ؛ ܡܰܝܝܬ݂ ܚܰܐ ܒܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܒܰܒܝ ܐܘ ܐܰܗܷܠ ܗܷܢܢܶܐ ܚܫܘܘܶܗ ܕܐܳܢܐ ܢܐ ܘܒܰܟ݂ܷܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܥܠܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܬܰܩܪܝܒ ܕܬܰܪܬܶܐ ܣܰܥܰܬ ܟ݂ܰܠܝܨܐ ܐܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܰـܝܕ݂ܝ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܳܦܰܩܰܠܠܝ݂، ܘܕܒܰܒܝ ܐܘ ܐܰܗܷܠ ܚܙܰܠܰܠܝ، ܦܨܝـܚـܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܕ݂ܝܥܝ ܕܓ݂ܷܪ ܢܳܫܳܘܰܐ ܕܡܰܝܷܬ ܒܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܦܰܝܷܫܢܐ ܬܰܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ ܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܐܰܥܡܝ. ܐܰܕ ܕܷܟ݂ܶܬܷܪ ܡܷܪܠܷܢ؛ ܗܘܠ ܚܰܡܡܷܫ ܐܷܫܢܶܐ ܕܠܐ ܝܳܥܶܐ ܐܘ ܒܰܨܪܰܢܐ، ܠܰܘ ܟܳܝܳܥܶܐ ܢܰܩܩܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܗܘܠܷܢ ܠܝ ܕܰܪܡܳܢܶܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܥܷܡܪܝ ܟܘܠܶܗ ܕܫܳܬܶܢܳܠܷܢ. ܘܟܘܠ ܐܷܫܬܐ ܝܰܪܚܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܐܙܙܝܢܐ ܕܚܰܝܪܝ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ ܐܰܥܡܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܚـܝܨܢܐ ܐܷܫܡܐ، ܒܕܶܠܝ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝ ܕܰܘܠܶܐ ܡܝ ܕܘܟܬܐ ܕܦܰܝܷܫܢܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܶܘܰܝܢܐ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܝ ܡܘ ܕܘܪܳܫܐ ܡܘ ܪܰܗܛܐ ܡܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܟܡܰܒܛܷܠ. ܒܰܣ ܐܳܢܐ ܪܳܗܰܛܘܰܝܢܐ ܡܰܒܛܰܠܘܰܝܢܐ ܪܘܚܝ. ܦܰܝܷܬ ܫܶܬ ܐܷܫܢܶܐ ܢܰܩܩܰܐ ܐܳܢܐ ܣܰܠܳܩܐ ܒܝ ܟܰܫܶܐ ܡܰܛܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ، ܡܶܩܷܡ ܪܘܚܝ ܢܰܦܷܠܢܐ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ. ܕܰܪܚܰܠ ܡܰܘܒܷܠܰܠܝ ܠܘ ܐܳܣܝܐ ܐܘ ܐܣܝܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܐܙܙܳܘܟܼ ܠܣܘ ܐܳܣܝܰـܝܕ݂ܳܟܼ ܕܷܐܤܛܰܡܒܷܠ. ܐܰܙܙܰܢ ܠܷܤܛܰܡܒܷܠ ܡܥܰܝܰܢܠܶܠܝ ܚܙܰܠܠܶܗ ܕܢܰܩܩܰܐ ܚܪܶܬܐ ܡܰܘܪܰܩܠܶܗ ܐܘ ܒܰܨܪܰܘܐ. ܡܰܕܡܷܟ݂ܰܠܝ ܚܰܐ ܝܰܪܚܐ ܓܰܒܰܝܝܶܗ ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܶܐ ܡܦܰܘܩܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܢܰܩܩܰܬ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܙܰܚܡܶܐ ܝܐ. ܡܷܪܪܶܗ؛ ܓܷܡܔܰܪܒܝܢܰܐ ܕܡܰܚܬܝܢܰܐ ܦ݁ܝܠ ܥܰܠ ܐܘ ܠܶܒܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܛܰܘܘܐ ܐܰܥܡܶܗ ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܠܐ، ܡܰܔܒܘܪ ܕܡܝܣܷܡ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥ ܡܰܚܷܬܰܠܠܝ ܦ݁ܝܠ ܥܰܠ ܠܶܒܝ ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܗܘܠ ܠܐܘܥܕܐ ܬܰܘܕܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܟܷܡܗܰܠܷܟܼ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܐܰܥܡܝ. ܐܶܠܐ ܟܘܠ ܐܷܫܬܐ ܝܰܪܚܶܐ ܟܷܐܙܙܝܢܐ ܠܘ ܩܳܢܬܪܳܠ ܕܘ ܦ݁ܝܠ ܘܕܘ ܠܶܒܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܟ ܟܶܘܶܐ ܘܡܰܐ ܥܰܡܰܠܝܝܰܬ ܕܡܰܦܷܬܠܝ، ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܷܒܥܝܘܰܐ ܕܡܰܩܷܚܪܝܠܝ ܡܷܢ ܕܳܐܒܰܥܘܰܝܢܐ ܣܳܝܰܡܘܰܝܢܐ. ܢܳܫܶܐ ܡܰܢܢܶܗ ܠܐ ܐܳܡܰܪܘܰܝܠܝ ܡܶܕܶܐ. ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܡܩܰܬܰܠܘܰܝܢܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܡܨܰܥܰܪܘܰܝܢܐ، ܩܳܝܰܡܘܰܝܢܐ ܠܒܰܒܝ ܘܠܶܐܡܝ ܘܠܘ ܐܰܗܷܠ ܟܘܠܶܗ. ܒܠܰܠܝܐ ܡܝܥܰܘܰܩܘܰܝܢܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܕܰܝܝܡܰܐ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ، ܘܪܰܚܷܩܘܰܝܢܐ ܡܝ ܥܝܬܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܕܘܟܰܢܐ ܚܕ݂ܐ ܕܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ، ܘܚܕ݂ܐ ܕܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܘ ܣܶܡܐ، ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܳܐܒܰܥܘܰܝܢܐ ܐܷܙܙܝܘܰܝܢܐ ܘܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܳܐܒܰܥܘܰܝܢܐ ܟܳܪܰܟ݂ܘܰܝܢܐ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܝ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܬ݂ܝ ܝܰܬܝܘܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܳܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܝܢܰܐ. ܐܰܬ݂ܝܠܶܗ ܬܶܠܝܦܳܢ ܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܬܳܘܟܼ ܐܰܥܡܝ ܐܰܬ݂ܝ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܳܩܶܢ ܟܷܠܠܶܗ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܫܰܦܳܥܳܝܐ ܓܷܐܙܙܶܗ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܚܳܙܶܢܳܠܶܗ. ܢܰܩܩܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܰܐܒܷܥܢܐ ܕܷܐܙܙܝܢܐ ܘܡܷܪܠܝܠܶܗ؛ ܡܷܢ ܫܘܓ݂ܠܐ ܟܷܬܠܝ ܥܰܡ ܐܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܙܳܘܟ݂ ܗܰܬ. ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܡܝܢܝ ܩܰܝܷܡܢܐ ܐܰܙܙܝ ܐܰܥܡܶܗ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܚܙܶܠܝ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܳܩܷܢ، ܢܰܚܷܬ ܡܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܪܰܡܷܫ ܡܶܕܶܐ ܒܠܶܒܝ. ܐܰܙܙܝ ܢܫܷܩܠܝ ܐܝܕ݂ܶܗ، ܡܰܠܝ ܠܶܒܝ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܟ݂ܘܕ ܢܳܫܐ ܕܟܳܐܡܰܪܠܝ ܒܕܰܪܒܐ ܓ݂ܰܠܛܐ ܗܰܬ. ܚܰܡܡܷܫ ܕܰܩܩܰܝܰܬ ܔܓ݂ܝܠܝ ܥܰܠ ܐܝ ܪܰܓ݂ܠܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܐܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܛܠܷܒܠܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ ܪܰܘܷܟ݂ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܰܣ ܐܝ ܦܨܝܚܘܬ݂ܰܝܐ ܕܠܶܒܝ ܐܘ ܡܶܕܰܘܐ ܕܳܐܡܰܪܘܰܝܠܝ ܠܰܬܰܗܰܬ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܡܣܰܘܝܐ ܠܐ ܛܰܥܝܢܶܗ، ܟܘܠ ܢܰܩܩܰܐ ܟܳܢܳܟ݂ܰܫܠܝ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܙܙܝ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܚܰܕ݂ܷܪܢܐ ܒܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܥܰܣܪܝـܝܶܐ ܝܰܬܷܘܢܐ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܟܳܡܰܨܷܬ݂ܢܐ ܘܒܰܣܷܡܠܝ ܐܘ ܡܰܡܪܐ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ. ܒܰܣ ܠܐ ܦܳܗܰܡܘܰܝܢܐ ܡܶܕܶܐ ܡܝ ܩܪܰܝܶܐ ܕܘ ܣܘܪܝܳܰـܝܐ ܘܠܐ ܘܡܘ ܡܰܡܪܐ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ، ܒܰܣ ܡܰܨܷܬܘܰܝܢܐ ܐܶܠܐ ܡܝ ܐܰܬ݂ܰܪܘܰܝܢܐ ܡܝ ܥܝܬܐ. ܡܕܰܘܰܡܠܝ ܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܟܘܠ ܝܘܡܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܓܘܪܩܰܐܢ ܡܷܔܓ݂ܰܠܘܐ ܐܰܥܡܝ ܡܰܫܷܪܘܰܐ ܐܰܥܠܝ. ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܬܳܘܟ݂ ܣܠܰܩ ܠܝ ܓܘܕܐ. ܐܳܢܐ ܢܰܩܩܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܢܰܟܰܦܢܐ ܘܓܪܝܫܢܐ، ܘܡܷܪܠܝܠܶܗ؛ ܠܐ. ܟܳܡܝܢܰܟܰܦܢܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܟܳܐܕ݂ܰܥܢܐ ܩܰܪܶܢܐ ܠܰܝܒܝ ܣܳܠܰܩܢܐ. ܗܝـܝܶܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܡܝܢܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܷܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܒܕܶܠܝ ܕܣܳܠܰܩܢܐ ܠܝ ܓܘܕܐ ܡܝܢܰܟܰܦܘܰܝܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܝܢܐ ܩܳܪܶܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܓ݂ܠܝܒܠܝ ܐܝ ܢܷܟܦܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ ܡܕܰܘܰܡܠܝ. ܒܰܣ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܳܐܕ݂ܰܥܘܰܝܢܶܗ ܐܳܡܰܪܘܰܝܢܐ ܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܷܐܙܙܝ ܘܕܟܳܢܳܦܰܩܘܰܝܢܐ ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܶܒܝ ܡܷܡܠܶܘܰܐ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ، ܘܐܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܝ ܕܠܰܦ ܐܝ ܥܝܬܐ ܝܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܙܰܝܕܳܘܰܐ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܠܐ ܛܳܪܶܘܰܐ ܡܝܢܝ ܡܰܫܷܪܘܰܐ ܐܰܥܠܝ ܐܳܒܶܘܰܝܠܝ ܡܳܪܰܠ ܘܳܐܡܰܪܘܰܝܠܝ؛ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܗܳܘܰܬ ܫܰܡܳܫܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܟܳܚܳܙܰܬ ܡܷܩܩܰܐ ܟܷܬܠܰܢ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ. ܐܘ ܡܰܡܪܰܝܕ݂ܶܗ ܛܪܶܠܶܗ ܬܰܬ݂ܝܪ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܥܠܝ. ܝܰܘܡܐ ܠܳܐ ܡܷܪܠܶܠܝ ܟ݂ܰܒܪܐ ܓ݂ܰܠܛܐ ܘܠܐ ܙܒܷܪܠܶܠܝ ܐܶܠܐ ܕܰܝܝܡܰܐ ܐܳܡܰܪܘܰܐ؛ ܟܝܒܳܘܟ ܕܝܷܠܦܰܬ. ܒܕܶܠܝ ܦܰܫ ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܒܨܰܦܪܐ ܣܬܶܐ ܟܷܐܙܙܝ ܠܝ ܥܝܬܐ، ܘܟܳܚܳܙܶܢܐ ܒܥܰܝܢܝ ܐܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܘܘܳܠܝ ܩܰܪܰܪ ܒܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܝ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܕܝܳܠܰܦܢܐ ܐܝ ܩܪܰܝܶܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ، ܐܰܥܡܰܗ ܦܶܫܳܩܐ، ܘܒܶܝܬ݂ܓܰܙܐ. ܡܕܰܘܰܡܠܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܡܷܕܕܶܐ ܕܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܡܶܩܷܡ ܡܝ ܥܝܬܐ ܟܷܐܙܙܝ ܐܶܫܡܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܟܷܡܔܰܪܰܒܢܐ ܕܝܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܥܰܡ ܐܝ ܩܪܰܝܶܐ ܐܳܡܰܪܘܰܝܠܝ ܐܰܢ ܢܰܚܠܶܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܓܰܙܐ ܡܩܰܝܰܕܘܰܝܢܳܠܷܢ ܒܘ ܬܶܠܶܦܳܢ ܕܝܕ݂ܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܰܨܷܬ݂ܘܰܝܢܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܘܝܰܠܷܦܢܐ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܓܰܙܐ ܛܰܘܘܐ. ܘܗܰܡ ܡܰܘܒܰܠܘܰܝܢܐ ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܐܰܥܡܝ ܠܝ ܕܘܟܰܢܐ ܘܠܘ ܒܰܝܬܐ ܗܳܪܰܓܘܰܝܢܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܢܰܩܩܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܷܦܬܰܟܰܪܘܰܝܢܐ ܕܠܰܝܒܝ ܝܳܠܰܦܢܐ، ܐܶܠܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܠܐ ܛܳܪܶܘܰܐ ܡܝܢܝ. ܕܰܝܝܡܰܐ ܐܳܒܶܘܰܝܠܝ ܡܳܪܰܠ ܘܳܐܡܰܪܘܰܐ؛ ܗܰܬ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܳܠܗܐ ܓܕܳܘܰܬ ܫܰܡܳܫܐ ܘܒܰܠܟܝ ܪܰܒ ܣܬܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܘܰܟ݂ܬ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܝ ܒܪܘܚܝ ܘܚܙܶܠܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܒܝ ܘܰܠܰܝܶܐ ܠܐ ܟܳܘܶܠܝ ܙܰܒܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܷܙܙܝܢܐ ܠܕܰܝܪܐ ܡܶܕܶܐ ܕܬܰܡܐ ܝܳܠܰܦܢܐ ܛܰܘܘܐ. ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܩܛܝܥܢܐ ܡܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܥܝܬܐ ܣܬܶܐ. ܒܘ ܘܰܟ݂ܬܰܢܐ ܗܷܢ ܡܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܝ ܓܷܚܟ݂ܝܘܰܐ ܐܰܥܠܝ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܚܰܢܰܟ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܶܒܝ ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܢܳܦܰܩܘܰܝܢܐ ܡܝ ܥܝܬܐ. ܝܰܘܡܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܔܓ݂ܝܠ ܥܰܡ ܒܰܒܝ ܐܰܥܠܝ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܐܘ ܬܳܢܝ ܟܣܳܝܰܡܢܶܐ ܫܰܡܳܫܐ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܒܰܒܝ ܓܰܚܷܟ݂ܼ؛ ܚܰܬܬܰܐ ܗܘܠ ܒܰܒܝ ܠܐ ܡܷܬܝܰܩܰܢܘܰܐ ܡܝܢܝ ܕܡܝܫܰܚܠܰܦܢܐ ܠܘ ܫܷܟܷܠܠܰܢܐ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܗܘܘܳܠܝ ܩܰܪܰܪ، ܐܰܙܙܝ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܠܓܰܒ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܳܩܷܢ ܕܷܚܙܶܘܰܝܠܝ ܒܝ ܫܘܩܐ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܟܰܪܷܟܼ ܥܰܠ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܳܩܷܢ ܡܷܪܠܶܗܠܶܗ؛ ܐܰܒܘܢܰܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܠܐ ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܕܷܡܩܰܪܰܫܢܐ ܡܶܐ ܫܘܓ݂ܠܳܘܟܼ ܐܶܠܐ ܓܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܬܳܢܝ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝܳܠܰܦ ܒܰܣ ܙܰܒܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܰܬܠܶܗ ܒܳܥܘ؛ ܒܶܝܬ݂ܓܰܙܐ ܘܫܰܪܚ ܠܳܐ ܡܷܠܦܰܬܠܶܗ؛ ܗܰܢܝ ܛܪܰܝـܝܷܢ ܐܰܥܠܝ ܗܰܬ ܟܠܰܝ ܥܰܠ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܘܓܪܰܡܰܛܝܩܝ. ܐܳܢܐ ܟܳܚܳܙܶܢܐ ܟ݂ܘܕ ܡܫܝܚܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܚܰܢܰܢܝܐ ܥܰܠ ܦܰܘܠܘܣ، ܗܰܢܐ ܣܶܦܳܩܐ ܢܰܕܝܦܳܐ ܝܐ ܐܶܠܝ. ܐܘ ܬܳܢܝ ܟܳܦܳܪܰܩܢܐ ܐܶܒܶܗ ܓܕܳܘܶܐ ܣܶܦܳܩܐ ܢܰܕܝܦܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܥܶܠܰܝܬܐ. ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܠܐ ܟܳܩܷܕܪܐ ܕܣܷܠܩܐ ܗܘܠ ܩܡܘ ܬܰܪܥܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܰܔܒܘܪ ܣܰܠܷܩܢܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܐ، ܘܟܰܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܶܠܰܝܬܐ، ܡܰܛܝܢܐ ܟܰܪܷܟ݂ܢܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ، ܝܰܬܷܘܢܐ، ܬ݂ܢܝܚܢܐ ܘܚܙܶܠܝ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܡܷܪܠܝ ܒܪܘܚܝ؛ ܐܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܕܝ ܐܰܪܥܐ ܗܰܪܟܶܐ ܝܐ. ܡܷܢ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܰܣܷܡܬܐ، ܥܶܠܰܝܬܐ؛ ܐܝ ܪܘܚܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܳܡܷܬ݂ܢܳܚܐ ܗܰܪܟܶܐ. ܡܰܦܷܬܠܝ ܒܓܰܘܶܗ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܷܕܕܶܐ ܕܷܐܫܬܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ. ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܡܰܠܝܶܐ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܟ݂ܘܕܰܢܝ ܒܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܝ ܠܐ ܡܰܦܷܬܠܝ ܘܠܐ ܚܙܶܠܝ. ܕܰܝܪܐ ܡܠܝܬ݂ܐ ܪܘܚܳܢܳܝܘܬ݂ܐ ܘܡܰܟܬ݂ܰܒܙܰܒܢܐ، ܐܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܦܳܬ݂ܶܗ ܦܨܝܚܰܝܬܐ. ܒܷܫܪܳܪܐ ܟ݂ܘܕ ܡܫܝܚܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܰܥ ܥܰܡܰܠܰܝܕ݂ܶܗ ܘܐܝ ܫܬܰܓ݂ܰܠܝـܝܰـܝܕ݂ܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܝܐ. ܝܰܠܷܦܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܡܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܘܡܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܰܘܝܕ ܩܰܪܠܝ، ܘܡܝ ܕܰܝܪܐ. ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܬܰܪܒܝـܝܰܐ ܡܫܝـܚܰـܝܬܐ، ܪܘܚܳܢܳܝܘܬ݂ܐ، ܥܰܡ ܓܪܰܡܰܛܝܩܝ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܩܳܢܘܢܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܕܰܥܷܪܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܗܳܪܰܓܘܰܝܢܐ ܒܰܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܗܘܠܶܠܝ، ܘܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܐܷܙܙܝܘܰܝܢܐ ܠܓܰܒ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. ܝܰܠܷܦܢܐ ܡܝܢܶܗ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܐ، ܐܘ ܦܘܫܳܩܐ. ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܕܷܪܫܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܒܷܪܘܝـܚܘܬ݂ܐ. ܐܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܝ ܕܠܰܦ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ، ܘܠܝ ܥܝܬܐ ܝܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܙܷܕ ܙܰܝـܝܕܐ. ܦܰܫ ܟܳܚܳܙܶܢܐ ܘܟܳܦܳܪܰܩܢܐ ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܗܰܘܝ ܐܶܒܝ. ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܥܰܠ ܐܰܦ ܦܰܘܕܶܐ ܕܣܷܡܠܝ. ܕܰܝـܝܡܰܐ ܟܳܡܰܫܟܰܪܢܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܰܠ ܐܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢܝ ܕܡܰܚܘܷܠܶܠܝ. ܦܰܫ ܐܶܡܝ ܒܰܒܝ ܗܰܡ ܟܘܠܰܗ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܐܘ ܩܶܕܳܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܠܰܦ ܐܶܠܝ ܡܫܰܚܠܰܦ ܥܰܠ ܕܡܶܩܷܡ ܒܙܰܒܢܐ ܗܷܢܓܝ ܡܰܥܔܰܙܘܰܝܢܳܠܷܢ ܠܷܐܒܥܝܘܰܐ ܕܚܳܙܝܠܝ ܘܕܳܥܷܢܘܰܐ ܐܰܥܠܝ. ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܡܰܩܠܰܒ. ܡܶܐ ܦܳܬ݂ܰܝܝܶܗ ܟܳܩܳܪܶܢܐ ܐܝ ܦܨܝܚܘܬ݂ܰܬ݂ܶܗ. ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܳܐ ܫܘܰܥܣܰܪ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܪܒܶܝܠ ܦܷܟܪܝ ܓܳܙܶܐ ܕܒܶܐ ܕܶܘܳܐ ܡܚܰܣܶܘܰܐ ܗܷܫ ܥܠܰܝܡܐ. ܦܰܝܝܫܳܘܰܐ ܐܝ ܥܝܬܐ ܕܠܐ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܔܓ݂ܝܠ ܥܰܡ ܐܝ ܗܰܝܝܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܐܰܥܠܝ ܠܰܫܰܢ ܕܗܳܘܶܢܐ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܐܝ ܗܰܝܝܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܔܓ݂ܝܠܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܥܰܡ ܒܰܒܝ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܩܪܰܠܰܠܝ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. ܐܰܙܙܝ ܝܰܬܷܘܢܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܡܬܰܟܠܰܦܰܠܠܝ ܕܗܳܘܶܢܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܪܒܶܝܠ. ܐܶܠܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܘܗܝܡܘܰܐ ܐܘ ܬܰܟܠܝܦܰܢܐ ܕܡܰܦܷܬܢܐ ܐܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܝ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܓܕܳܘܶܐ ܠܝ ܙܷܕ ܐܝܡܟܰܢ ܕܩܳܪܶܢܐ ܘܕܝܳܠܰܦܢܐ. ܡܷܪܠܝܠܷܢ؛ ܬܰܘܕܝ ܥܰܠ ܐܘ ܬܰܟܠܝܦ ܕܷܡܩܰܕܰܡܟ݂ܘܠܝ ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ. ܗܰܢܐ ܫܘܒܗܳܪܐ، ܘܫܰܪܰܦ ܝܐ ܐܶܠܝ. ܒܰܣ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܡܫܰܘܰܪܢܐ ܒܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܬܰܟܠܝܦܰܢܐ ܝܰܬܷܘܢܐ ܠܪܘܚܝ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܝ ܡܷܪܠܝ؛ ܫܘܒܚܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟܳܘܰܝܢܐ ܘܠܰܐܝܟܐ ܡܰܛܝܢܐ. ܡܶܕܶܐ ܕܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܠܳܐ ܡܷܦܬܰܟܰܪܘܰܝܢܳܠܶܗ. ܫܘܒܚܐ ܠܷܐܫܡܶܗ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܷܕܠܶܠܝ ܡܘ ܕܰܪܒܐ ܥܘܝܔܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܪܰܚܘܩܐ ܡܝܢܶܗ، ܘܡܰܫܘܶܠܶܠܝ ܕܗܳܘܶܢܐ ܟ݂ܰܕܳܡܐ ܒܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܷܘܠܝ ܘܰܥܕܐ ܠܪܘܚܝ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ ܐܰܥܡܝ ܗܘܠ ܕܟܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܘ ܓܘܫܡܰܝܕ݂ܝ ܓܟ݂ܳܕܰܡܢܐ ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܬ݂ܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܔܓ݂ܝܠܢܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ، ܟܘܠܠܶܗ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܘܛܪܰܠܠܶܗ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܚܰܪܳܝܐ ܐܶܠܝ. ܕܶܪ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܐܰܬ݂ܝܢܐ ܝܰܬܷܘܢܐ ܥܰܡ ܐܝ ܗܰܝܝܶܐ ܘܡܷܪܠܝܠܷܢ؛ ܐܳܢܐ ܚܰܕ݂ܝܪܳܢܐ ܕܟ݂ܳܕܰܡܢܐ ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܟ݂ܘܕ ܕܰܘܝܕ ܐܘ ܢܒܝܐ ܟܳܐܡܰܪ؛ ܚܰܐ ܡܶܕܶܐ ܛܠܶܒܠܝ ܡܘ ܡܳܪܝܐ ܘܟܳܐܒܰܥ ܢܶܐ، ܕܥܳܝܰܫܢܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܝ. ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬ ܬܡܰܢܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܫܘܰܥܣܰܪ ܒܕܶܠܝ ܒܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܪܒܶܝܠ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܬ݂ܝܐ ܙܰܚܡܶܐ ܐܰܥܠܝ. ܐܶܠܐ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܝܰܠܷܦܢܐ ܠܰܚ ܚܰܝܰܢܝ. ܐܘܥܕܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܦܨܝܚܳܝܐ ܢܐ ܕܰܝ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܝ ܟܳܦܰܝܬܝ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ، ܘܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܫܰܦܝܶܐ ܘܒܰܣܝܡܶܐ ܟܳܡܰܦܷܬܢܐ ܥܰܡ ܐܝ ܫܰܦܝܘܬ݂ܐ ܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܒܰܣ ܒܶܐ ܡܷܩܩܰܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܫܰܦܝܶܐ ܘܒܰܣܝܡܶܐ ܢܶܐ ܗܰܩܩܰܐ ܣܬܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡܠܷܢ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܬܳܥܰܒܢܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ. ܒܥܰܝܢܝ ܫܰܬܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܳܢ ܡܢܰܝܫܰܢܢܐ ܥܰܡ ܡܰܢܘܐܶܠܰܐ ܐܳܢܰܪ ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܥܰܢܬܰܪ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܟ݂ܘܪܝ ܥܰܕܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܠܶܐ. ܐܰܬ݂ܷܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܘ ܐܰܗܷܠ ܕܝܕ݂ܰܢ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܚܰܕ݂ܝܪܝ ܐܰܥܡܰܝܢܰܐ ܒܝ ܦܨܝܚܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ. ܣܝܡܐ ܐܝ ܢܝܫܰܢܝـܝܶܐ ܐܘ ܚܶܢܐ ܘܐܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܬܝ ܫܡܘܢܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܒܶܪܳܟ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܪܒܶܝܠ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܒܶܪܳܟ݂ܳܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܗܰܘܝܐ ܒܘ ܨܰܠܳܢ ܕܘ ܐܳܬܶܠ ܕܡܰܬܝـܝܰܬ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܦܨܝܚܳܝܐ ܢܐ ܒܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܝ. ܬܰܘܕܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܰܠ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܗܘܠܶܠܝ. ܐܘ ܢܝܫܰܝܕܝ ܕܥܳܘܰܕܢܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܝ. ܓܥܳܘܰܕܢܐ ܘܓܷܡܔܰܪܰܒܢܐ ܕܡܰܥܒܰܪܢܐ ܠܟܘܠ ܥܠܰܝܡܐ ܐܰܘ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܘ ܕܰܪܒܐ ܕܰܐܠܳܗܐ، ܕܡܰܡܛܶܢܳܠܶܗ ܠܓܰܘܶܗ ܕܘ ܛܝܳܪܐ ܕܷܡܫܝـܚܐ. ܕܗܷܢܢܶܐ ܣܬܶܐ ܕܷܡܫܰܡܫܝ ܘܕܡܷܦܨܳܚܝ ܟ݂ܘܕ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܕܳܐܢܐ ܦܨܝـܚܳـܝܳܐ ܢܐ. ܡܠܦܢܐ ܬܳܢܝ ܐܶܪܓܝܢ 1820 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2601
Publication Date: July 7, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Ergin, Toni, “ܐܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܝ / Aḥ ḥayayḏi”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 7, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2601.