DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܕܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܟܳܘܝܕ ܕܰܬܫ̰ܰܥܣܰܪ / U kewo di Korona d komiḏac Covid-19

  TEI  

U kewo di Korona d komiḏac Covid-19

ܐܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܕܟܶܘܐ ܝܐ ܕܢܰܦܷܩ ܚܰܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܣܰܪ ܒܘܰܠܰܝܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܘܽܘܗܰܢ ܥܰܝܷܬ ܕܝ ܡܷܢܛܷܩܰܐ ܗܽܘܒܰܝ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܘ ܨܝܢ. ܡܬ݂ܰܒܰܬ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܰܥ ܥܰܠܰܡܰܬ ܕܷܚܙܷܢ ܒܢܳܫܶܐ ܟ݂ܘܕ، ܚܷܪܰܪܰܐ ܫܥܘܠܐ ܢܰܫܝܦܐ ܘܐܘ ܡܰܥܝܩܘܬ݂ܐ ܕܘ ܡܝܳܕܐ ܕܘ ܢܰܦܰܣ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܒ ܒܘܚܳܢܶܐ ܕܣܝܡܝ، ܡܰܚܰܬ ܐܷܫܡܶܗ ܟܳܘܝܕ ܫ̰ܰܥܣܰܪ. ܐܘ ܟܶܘܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܚܙܶܐ ܒܘ ܨܝܢ ܒܰܕ ܕܘܟܝܳܬ݂ܐ ܕܟܝܬܐ ܚܰܝܶܘܷܢ ܕܘ ܒܰܚܰܪ ܘܒܰܕ ܕܘܟܝܳܬ݂ܐ ܕܟܳܡܝܙܰܒܢܝ ܐܰܚ ܚܝܶܘܷܢ. ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܡܒܰܪܒܰܙ ܡܶܐ ܢܳܫܐ ܠܢܳܫܐ ܘܡܶܐ ܘܰܠܰܝܶܐ ܠܘܰܠܰܝܶܐ. ܘܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ، ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܘ ܨܝܢ ܟܘܠܶܗ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܛܰܦܝ ܘܡܒܰܪܒܰܙ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܟܶܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܦ̇ܝܣ ܘܩܰܫܝܐ ܝܐ. ܘܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܠܰܣ ܣܳܘܶܐ ܘܠܰܝܢܰܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܟܶܘܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ. ܒܘ ܫܰܟܠܰܢܐ ܗܰܢܝ ܫܰܬܐ ܣܷܡܠܶܗ ܬܰܬ݂ܝܪ ܥܰܠ ܟܘܠܰܗ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ. ܗܘܠ ܐܘܥܕܐ ܐܰܥ ܥܰܠܰܡܰܬ ܕܘ ܟܶܘܐ ܕܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܰܢ ܢܳܫܶܐ ܗܰܢܝܢܶܗ. ܐ܆ ܚܪܰܪܰܐ ܥܶܠܰܝܬܐ. ܒ܆ ܫܥܘܠܐ ܢܰܫܝܦܐ. ܓ܆ ܩܛܳܥܐ ܕܘ ܢܰܦܰܣ. ܕ܆ ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܕ ܕܩܰܘܷܢ ܗܰܢܝ ܥܰܠ ܠܘ ܢܳܫܐ ܟܳܩܷܠܒܝ ܠܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܙܰܛܘܪܝܰܐ، ܟܳܕ݂ܷܥܦܝ ܐܰܟ ܟܷܠܰܘ، ܐܘ ܟܰܐܝܘܐ ܗܰܘ ܟܳܩܳܕܰܪ ܕܡܳܝܰܕ ܢܰܦܰܣ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܢܝ ܟܳܡܝܬܰܘܣܰܪ ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܢܰܦܰܣ ܘܐܘ ܬܷܥܘܝܕܐ ܕܰܟ ܟܷܠܰܘ. ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܢܳܩܘܨܐ ܕܢܳܫܐ ܟ݂ܳܠܰܨ ܡܝܢܶܗ ܘܐܝ ܚܰܪܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܘܬܐ ܝܐ. ܥܰܠ ܕܟܘܠ ܟܡܐ ܝܰܪܚܶܐ ܟܳܡܫܰܚܠܰܦ ܪܘܚܶܗ ܐܘ ܟܶܘܰܐ ܢܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܚܰܐ ܠܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܚܳܙܶܐ ܒܪܘܚܶܗ ܐܰܥ ܥܰܠܰܡܰܬܰܢܝ ܒܰܣ، ܐܶܠܐ ܡܶܕ ܕܟܳܝܰܘܠܶܗ ܕܰܪܚܰܠ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܳܛܶܐ ܠܘ ܕܳܟܬܰܪ ܕܝܕ݂ܶܗ ܘܕܩܳܛܰܥ ܪܘܚܶܗ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܠܐ ܛܳܦܶܐ ܐܘ ܟܶܘܐ ܠܓ݂ܶܝܪ ܢܳܫܶܐ. ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܟܳܘܝܕ ܫ̰ܰܥܣܰܪ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܛܳܦܶܐ ܐܘ ܟܶܘܰܐ ܢܐ ܟܳܛܳܦܶܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܫܷܥܠܝ ܐܰܘ ܕܟܰܛܳܝܰܪ ܡܶܐ ܦܶܡܰܝܝܶܗ ܪܘܩܶܐ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܶܐ ܕܢܳܫܐ ܐܰܘ ܕܓܳܝܰܫ ܒܕܘܟܬ݂ܐ، ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܓ݂ܶܝܪ ܡܝܢܶܗ ܢܳܫܐ ܚܪܶܢܐ ܕܡܳܚܶܐ ܐܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܰܝܐ ܘܠܐ ܡܰܫܷܓ݂ ܐܝܕ݂ܶܗ ܘܕܡܳܚܶܠܷܢ ܒܥܰܝܢܶܗ، ܒܦܶܡܶܗ ܐܰܘ ܒܷܢܚܝܪܶܗ، ܗܰܢܐ ܟܳܥܳܒܰܪ ܒܘ ܪܝܣܟ ܕܗܰܢܷܟ ܕܛܳܦܰܠܠܶܗ ܐܘ ܟܶܘܐ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܐ ܟܷܡܡܝ ܡܶܐ ܐܝܕ݂ܐ ܠܐܝܕ݂ܐ ܣܬܶܐ ܟܳܛܳܦܶܐ. ܠܦܘܬ݂ ܕܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܗܷܢ ܡܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܐܘ ܐܷܫܡܐ ܕܘ ܟܶܘܐ ܕܟܳܘܪܳܢܰܐ، ܐܷܫܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܝܐ. ܟܳܫܳܦܰܥ ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܰܣܦܰܪ ܡܶܠܶܐ ܕܷܟܬ݂ܘܠܶܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܳܩܷܢ ܐܘܢܦܰܠ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܣܰܪ ܒܝ ܦܳܬ݂ܐ ܕܰܬܡܳܢܶܡܐ ܘܐܰܪܒܰܥ ܘܷܐܫܬܝ ܘܟܳܐܡܰܪ: ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܐܰܘ ܟܰܘܪܳܢܐ، ܫܰܘܒܐ ܥܰܙܝܙܬܐ ܥܰܡ ܐܳܐܰܪ ܚܰܢܘܩܐ ܘܰܡܛܰܪܦܳܢܐ. ܚܘܡܐ ܥܰܙܝܙܐ ܕܩܰܝܛܐ ܕܡܶܬܟܝܢ ܥܰܡ ܥܰܝܡܐ ܘܔܓ݂ܶܝܪ. ܐܘ ܡܝܬ݂ܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܡܰܐܝܷܬ݂ ܒܬܷܪܟܺܝܰܐ ܡܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܚܕ݂ܰܥܣܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܳܐܕ݂ܳܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܥܷܣܪܝ ܡܰܐܝܷܬ݂. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܗܰܘܝ ܒܰܠܰܗ ܒܪܝܫܰܗ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܘܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܦܰܐܝܫܐ ܡܚܰܝܰܪܬܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝܕ݂ܶܗ. ܘܠܐ ܦܰܐܝܷܫ ܕܘܟܬ݂ܐ ܘܠܐ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܠܐ ܦܪܝܣ ܐܶܒܶܗ. ܐܰܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܐ ܘܰܐܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܕܰܕ ܕܘܘܰܠ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ، ܟܘܠ ܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܟܳܠܷܬܡܝ ܘܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܙܷܢ ܕܰܪܡܳܢܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܕܡܰܟܠܶܗ ܘܕܡܰܢܷܚ ܐܘ ܟܶܘܰܢܐ. ܡܙܰܗܰܪܪܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܠܐ ܢܷܦܩܝ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܷܦܪܰܣ ܐܘ ܟܶܘܐ ܘܕܠܐ ܛܳܦܶܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܰܐܝܘܶܐ ܠܰܢ ܢܰܐܝܚܶܐ، ܐܰܕ ܕܘܘܰܠ ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ ܐܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ. ܘܰܐܒ ܒܳܬܰܝ ܛܰܘܣܐ. ܘܶܐܤܛܰܕܝܘܢ ܕܘ ܦܘܬܒܳܠ ܘܕܰܬ ܬܷܫܬܥܶܢܝܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܐܰܥ ܥܝܕܳܬ݂ܶܐ ܘܰܐܔ ܔܰܡܝܝܰܬ ܣܬܶܐ ܣܟ݂ܝܪܝ ܠܝ ܨܠܘܬ݂ܐ. ܐܰܕ ܕܘܟܰܢܶܐ ܘܰܐܦ ܦܝܪܡܰܬ ܪܰܒܶܐ ܕܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܣܬܶܐ ܣܟ݂ܝܪܝ ܘܰܐܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܟܘܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܒܰܛܝܠܝ. ܘܗܰܘܝ ܟ݂ܣܰܪܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܥܷܣܪܝ ܥܰܠ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܡܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܘܕܘ ܡܳܡܘܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܟ݂ܢܘܫܝܶܐ ܘܒܘܚܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܣܝܡܝ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܬܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܡܚܰܛܐ ܕܡܰܢܝܚܐ ܐܘ ܟܶܘܐ. ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܒܘ ܐܬ݂ܪܐ ܕܘ ܨܝܢ ܘܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܕܡܳܚܷܢܠܰܗ ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܰܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܕܒܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܠܰܣ ܣܳܘܶܐ ܘܠܰܐܝܢܰܐ ܕܟܷܬܢܶܗ ܬܰܚܬܶܗ ܪܝܣܟ ܪܰܒܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܣܬܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܟܳܢܷܛܪܝ ܕܚܳܙܷܢ ܐܝ ܦܰܝܕܰܐ ܕܝ ܡܚܰܛܐ. ܘܟܷܬܬܶܗ ܣܰܒܪܐ ܕܗܘܝܐ ܕܰܪܡܳܢܐ ܡܰܢܝܚܳܢܐ ܠܘ ܟܶܘܰܢܐ. ܝܰܘܡܐ ܒܝܰܘܡܐ ܘܝܰܪܚܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܝܰܪܚܐ، ܐܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܟ ܟܰܐܝܘܶܐ ܘܕܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܟܳܙܳܝܰܕ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܘܚܰܬܬܰܐ ܒܗܷܢ ܡܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܐ ܕܰܪܒܐ ܠܐ ܦܰܐܝܫܘܰܐ ܒܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ. ܘܰܐܢ ܢܳܫܶܐ ܗܰܘ ܡܰܠܚܩܝܘܰܐ ܕܩܰܘܪܝ ܐܰܡ ܡܝܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܘ ܟܶܘܐ ܦܪܝܣ ܒܙܷܬܬܷܪ ܡܶܐ، ܡܳܐ ܘܰܐܪܒܥܝ ܕܰܘܠܰܬ. ܘܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܟ ܟܰܐܝܘܶܐ ܡܰܛܝ ܠܰܦ ܬܠܳܬ݂ܐ ܘܰܐܪܒܥܝ ܡܷܠܝܘܢܶܐ ܘܦܰܠܓܶܗ. ܘܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܙܷܬܬܷܪ ܡܶܐ ܡܶܠܝܘܢ ܘܡܐ ܘܚܰܡܫܝ ܐܰܠܦܐ. ܐܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܪܰܒܐ ܕܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܘܕܰܟ ܟܰܐܝܘܶܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܰܐܡܰܪܝܟܰܐ ܝܐ. ܒܰܐܡܰܪܝܟܰܐ ܐܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܗܰܘܝ ܡܰܐܬ݂ܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܰܠܦܐ. ܘܰܐܟ ܟܰܐܝܘܶܐ ܙܷܬܬܷܪ ܡܶܐ ܬܡܰܢܝܐ ܡܶܠܝܘܢܶܐ. ܒܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܐ ܕܰܐܡܰܪܝܟܰܐ ܐܝ ܬܰܝܡܢܳܝܬܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܒܝܰܘܡܐ ܟܳܙܳܝܰܕ. ܡܰܬ݂ܠܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܷܒܪܶܙܝܠܝܰܐ، ܐܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܟ ܟܰܐܝܘܶܐ ܗܰܘܝ ܙܷܬܬܷܪ ܡܶܐ ܚܰܡܫܐ ܡܶܠܝܘܢܶܐ. ܘܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܡܳܐ ܘܶܐܫܬܝ ܐܰܠܦܐ. ܒܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܣܬܶܐ، ܘܰܠܰܘ ܢܰܩܰܘܰܬ ܐܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܟ ܟܰܐܝܘܶܐ ܘܕܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܢܰܩܷܨ. ܐܶܠܐ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܕܝܣܰܐ ܥܰܠܝ ܘܙܰܝܷܕ. ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܣܘܟ݂ܪܝ ܐܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܘܰܐܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ. ܒܘ ܪܝܫܐ ܕܟܘܠܠܶܗ ܣܬܶܐ ܐܰܠܡܰܢܝܰܐ ܘܦܪܰܢܣܰܐ ܘܐܝܣܦ݁ܰܢܝܰܐ ܘܐܝܢܓܝܠܬܶܪܰܐ. ܐܝ ܟ݂ܣܰܪܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ. ܚܰܐ ܡܰܦ ܦܶܪܥܶܐ ܪܰܒܶܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܟ݂ܣܰܪܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ، ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ. ܡܘ ܝܰܘܡܐ ܕܷܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܡܷܦܪܰܣ ܐܘ ܟܶܘܐ، ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܣܘܟ݂ܪܝ ܐܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܘܰܐܒ ܒܳܬܰܝ ܨܰܘܒܶܐ. ܬܰܩܪܝܒܰܢ ܗܰܢܝ ܫܰܬܐ ܣܟ݂ܝܪܶܢܶܐ. ܠܦܘܬ ܕܘ ܒܘܚܳܢܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܫܘܬܳܣܐ ܕܐܘܢܶܣܟܐ، ܒܰܡܡܐ ܬܷܫܥܝ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܡܰܕ݂ܝܪܝ ܡܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܘܡܥܰܘܰܩ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܰܡ ܡܷܠܝܘܢܶܐ ܕܝܳܠܘܦܶܐ، ܘܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܘܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܕܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܝ ܝܰܩܪܳܬ݂ܶܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ، ܫܓ݂ܷܠܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܚܳܙܷܢ ܫܪܳܝܐ ܠܘ ܩܰܛܪܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܠܐ ܚܙܶܐ ܫܪܳܝܐ، ܔܓ݂ܘܪ ܡܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܡܶܐ ܪܘܚܩܐ ܕܥܰܠ ܐܘ ܢܰܘܠܐ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܒܢܶܐ ܕܝܰܩܪܳܬ݂ܶܐ ܡܶܣܟܝܢܶܐ، ܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܥܰܠ ܐܘ ܢܰܘܠܐ ܣܬܶܐ ܡܝܫܰܪܟܝ ܒܰܗ ܗܶܪܓܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܠܰܫܰܢ ܕܡܝܫܰܪܟܝ ܒܰܗ ܗܶܪܓܶܐ، ܟܳܠܳܙܰܡܡܶܗ ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܶܪ ܐܰܘ ܬܶܠܶܦܘܢ ܐܘ ܣܬܶܐ ܬܰܒܠܶܬ. ܘܐܰܝ ܝܰܩܪܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܳܪܶܐ ܕܢܰܥܝܡܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܠܐ ܟܳܩܘܕܪܝ ܕܙܰܘܢܝ ܠܟܘܠ ܚܰܐ ܡܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܶܪ ܐܰܘ ܬܶܠܶܦܘܢ. ܘܗܰܢܐ ܣܬܶܐ ܠܰܬܝܐ ܡܰܟܦܝܳܢܐ ܕܷܡܟܰܡܰܠ ܐܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܘܕܡܳܠܰܦ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܟܷܬܝܐ ܣܢܝܩܳܝܐ ܐܰܥܠܶܗ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܥܳܠܡܐ ܟܘܠܶܗ ܒܙܘܥܬ݂ܐ ܟܳܚܳܝܰܪ ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܗ ܕܷܓܕܳܐܬ݂ܷܢ. ܒܰܠܟܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܒܪܝܢܰܬ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܡܝܕܰܪܡܢܝ ܘܢܰܝܚܝ، ܐܶܠܐ ܐܝ ܣܦܝܩܘܬ݂ܐ ܕܗܰܘܝܐ ܒܘ ܦܶܪܥܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܓܡܰܕ݂ܝܪܐ ܐܰܕ ܕܳܪܶܐ ܕܳܐܬ݂ܷܢ. ܘܐܘ ܢܝܳܚܰܝܕ݂ܰܐ ܓܡܳܝܰܕ ܙܰܒܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ. 864 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2554
Publication Date: March 22, 2021
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܟܳܘܪܳܢܰܐ ܕܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܟܳܘܝܕ ܕܰܬܫ̰ܰܥܣܰܪ / U kewo di Korona d komiḏac Covid-19”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified March 22, 2021, https://surayt.bethmardutho.org/2554.