DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ / I dayro d Mor Quryakus di Bšeriye

  TEI  

I dayro d Mor Quryakus di Bšeriye

ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ، ܟܳܦܰܝܫܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܳܡܷܩܪܳܝܐ ܒܘ ܬܘܪܟܳܝܐ ܐܰܝܪܰܢܔܝ ܒܰܬܚܘܡܶܐ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ ܒܒܰܛܡܰܢ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ. ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܘ ܫܘܬܳܣܰܝܕ݂ܰܗ ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܬܐ. ܟܝܬܐ ܪܶܥܝܳܢܶܐ ܡܚܰܠܦܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܡܰܪܰܝܕ݂ܰܗ. ܠܓܳܪܰܢ ܕܚܰܐ ܡܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܐ، ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ. ܗܷܢ ܟܷܡܡܝ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܥܰܡܝܪܐ. ܒܰܠܟܝ ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܡܷܪܬܐ ܡܰܟ ܟܶܦܶܐ ܟܳܡܶܐ ܘܒܰܠܟܝ ܣܬܶܐ ܩܝܪܰܐ ܐܘ ܟܰܪܝܐ ܕܐܘ ܐܷܫܡܐ ܕܩܘܪܝܰܩܘܣ ܝܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܬܶܐ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܟܳܩܳܪܷܢܠܰܗ ܕܶܪܰܐ ܩܝܪܰܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܡܫܰܡܰܗܬܐ، ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܗܰܘܝܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ. ܚܰܬܬܰܐ ܚܕ݂ܐ ܫܰܬܐ ܐܝ ܣܘܢܢܶܕܘܣ ܕܝ ܥܝܬܐ ܠܰܬܝܡܐ ܐܶܒܰܗ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܟܶܐ ܥܰܬܝܪܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܡܰܠܝܶܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܩܰܕܝܫܶܐ. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܰܪܨܰܘܡ ܒܘ ܥܘܬܳܕ݂ܐ ܕܘ ܟܬ݂ܳܘܰܝܕ݂ܶܗ ܕܒܶܪܘܠܶܐ ܒܕ݂ܝܪܶܐ ܟܳܡܳܕ݂ܰܥ ܕܡܷܕܠܶܐ ܢܘܗܳܪܶܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ ܡܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܟܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ، ܗܘܠ ܡܶܩܷܡ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܘܰܝܠܰܗ ܤܛܰܒܷܠ ܠܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܰܥ ܥܰܬܝܩܳܬ݂ܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܒܰܛܡܰܢ ܡܳܦܰܩܠܰܗ ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܡܝܢܰܗ ܘܡܰܟ݂ܰܠܝܰܠܶܗ ܡܘ ܬܰܘܢܐ ܘܡܰܢܕ݂ܦܰܠܠܶܗ ܐܷܫܡܐ. ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܒܰܪܳܝܐ ܟܳܚܳܝܰܪ ܠܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ. ܐܝ ܕܰܪܓܰܝܕ݂ܰܗ ܡܘ ܩܰܝܣܳܘܰܐ. ܡܝܕܰܠܠܶܗ ܘܡܷܒܠܰܠܶܗ ܠܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܬܝܩܳܬ݂ܐ ܕܒܰܛܡܰܢ ܟ݂ܰܛܷܪ ܕܡܷܢܛܳܪܐ. ܟܝܬܐ ܚܶܕ݂ܰܪ ܕܝ ܕܷܪܬܰܝܕ݂ܰܗ ܒܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܓܰܒܶܐ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ. ܘܒܓܰܘܶܗ ܕܰܩ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ ܟܝܬܐ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ. ܟܳܫܷܒܗܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܰܪܰܐܢ. ܠܓܳܪܰܢ ܕܰܢ ܐܰܪܟܶܘܳܠܳܘܓ ܣܬܶܐ، ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܰܪܰܐܢ ܥܰܡܝܪܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܘܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܝܬܐ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܦܶܐ ܕܟܝܬܐ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܓܰܪܫܘܢܝ ܚܦܷܪܬܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܬܰܪܬܶܐ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܡܷܩܪܳܝܐ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܬܰܪܬܶܐ ܠܐ ܟܳܡܷܩܪܳܝܐ ܥܰܠ ܕܚܰܪܝܘܐ. ܐܰܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܷܪܝܳܝܶܐ ܢܶܐ ܘܐܘ ܩܪܳܝܰܝܕ݂ܰܗ ܥܰܪܰܒܝ ܝܰܢܝ ܓܰܪܫܘܢܝ. ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܘ ܬܰܪܥܐ ܪܰܒܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܟ ܟܶܦܰܢܝ ܕܟܝܬܐ ܟܬ݂ܝܘܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܥܠܰܗ ܓܰܪܫܘܢܝ: ܩܕ ܒܢܝܗ̈ ܗܕܐ ܐܠܕܪܓܗ ܦܝ̣ ܙܡܐܢ ܐܠܪܐܗܒ ܓܒܪܐܝܠ ܡܢ ܓܒܠ ܛܘܪ ܐܠܥܒܕܝܢ ܘܗܘ ܡܢ ܩܘܪܝܗ̈ ܒܬܐ. ܘܦܝ ܕܠܝܟ̈ ܐܠܙܡܐܢ ܟܐܢ ܒܛܪܝܟ ܥܒܕ ܐܠܠܗ 1909. ܘܩܕ ܐܔܬܗܕܘܐ ܘܦܝ ܗܕܝ ܐܠܥܡܪܬܗ̈ ܘܪܗܒ ܝܘܣܦ ܘܪܐܗܒ ܓܘܪܓܝܣ ܐܠܟܐܬܒ ܐܠܥܪܘܦ ܘܪܐܗܒ ܬܐܘܡܐ ܒܣܢܗ̈ ܝܘܢܐܢܝܗ 2220 – 1909 ܡ. ܐܘ ܬܘܪܓܳܡܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܒܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܗܰܢܐ ܝܐ: ܥܰܡܷܪ ܐܘ ܬܰܪܥܰܢܐ ܐܘ ܒܰܪܳܝܐ، ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܳܬܶܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܥܰܒܕܰܐܠܠܰܗ ܒܝ ܫܰܬܐ 1909. ܡܥܰܘܰܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ 2220 ܝܰܘܢܳܝܬܐ ܕܟܷܬܝܐ 1909 ܡܫܝܚܰܝܬܐ، ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܕܰܝܪܳܝܐ ܓܶܘܰܪܓܝܣ ܐܘ ܟܰܬ݂ܳܘܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܰܬ݂ܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܐ ܬܐܘܡܰܐ. ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܟܰܠܰܗ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܐ ܟܶܦܶܐ ܙܠܝܩܶܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܘ ܫܘܪܐ ܕܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܡܰܥܪܒܐ ܕܝ ܕܷܪܬܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܬ݂ܝܘܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ: ܩܕ ܐܟ݂ܬܡܡܘ ܣܝܕܢܐ ܒܛܪܝܟ ܝܥܩܘܒ ܐܠܬܢܝ، (1871- 1842) ܘܟ݂ܕܝܡܗܘ ܪܐܗܒ ܕܘܝܕ ........ܦܝ ܥܡܪܗ̈ ܚܕܝܗ ܐܠ ܒܢܝܗ̈ (1986). ܐܘ ܬܘܪܓܳܡܰܝܕ݂ܰܗ ܒܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܗܰܢܐ ܝܐ: ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܝܰܥܩܘܒ ܬܪܰܝܳܢܐ (1842- 1871) ܡܰܥܡܰܪܠܶܗ ܐܘ ܒܶܢܝܳܢܰܐ ܢܐ ܥܰܡ ܐܘ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܰܘܝܕ ܒܝ ܫܰܬܐ 1857 ܡܫܝܚܰܝܬܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܥܰܡܝܪܐ ܡܶܐ ܬܪܶܐ ܡܷܕ݂ܝܳܪܶܐ ܝܰܢܝ ܬܰܒܳܩܶܐ. ܒܘ ܬܰܒܳܩܐ ܥܶܠܳܝܐ ܟܝܬܐ ܬܰܪܬܶܐ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ ܐܶܠܐ ܐܘ ܩܛܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܢܰܦܷܠ. ܚܕ݂ܐ ܡܰܢܢܶܗ ܕܘ ܚܰܣܝܳܘܰܐ. ܐܘ ܬܰܒܳܩܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܣܬܶܐ، ܘܰܠܰܘ ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܦܰܐܝܷܫ ܕܠܐ ܡܳܪܶܐ ܘܰܐܛ ܛܰܝܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܠܶܗ ܤܛܰܒܷܠ ܠܰܚܝܶܘܷܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܐܶܠܐ ܗܶܫ ܥܰܡܝܪܳܝܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܩܳܪܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ، ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܷܦܪܝܫܐ ܡܘ ܟܘܪܣܝ ܕܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܰܪܰܐܢ. ܘܡܨܝܪܳܘܰܐ ܥܰܡ ܐܰܡ ܡܰܪܥܝܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܗ ܡܷܨܪܶܐ ܒܘ ܟܘܪܣܝ ܕܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ، ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܗܰܘܝܐ ܟܘܪܣܝ ܘܒܶܝܬ݂ ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܘܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܐܶܣܳܪܶܐ ܩܰܘܝܶܐ ܥܰܡ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܳܝܐ ܕܨܰܠܷܚ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܟܘܪܣܝ ܕܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܐܶܒܰܗ. ܐܰܚ ܚܰܣܝܶܐ ܕܷܡܫܰܡܰܫܶܗ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܗܰܢܝܢܶܗ: ܒܣܠܝܘܣ ܨܠܝܒܐ (1552). ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܒܐܓܘܣ (1727 : 1763). ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܫܡܥܘܢ (1768:1781). ܐܝܘܢܢܝܣ ܢܝܥܡܐ (1773). ܐܠܝܐ ܫܠܐܚ (1790:1805). ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܠܝܐ 1802:1805). ܐܝܘܢܢܝܣ ܝܠܕܐ 1806:1830). ܕܝܘܢܣܝܘܣ ܥܒܕܘܠܡܣܝܚ ܬܪܙܝ (1818:1836). ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ (1819). ܕܝܘܢܣܝܘܣ ܔܒܪܐܝܠ (1825:1834). ܐܢܬܝܡܘܣ ܝܘܣܘܔ 1873:1860). ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܓܘܪܓܝܣ (1851:1857). ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܓ ܔܪܔܝܣ (1873:1881). ܐܠܝܣ ܫܟܪ (1895:1896). ܡܳܪܝ ܐܬܐܢܣܝܘܣ ܝܥܩܘܒ (1907: ؟). ܐܘ ܐܶܦܶܣܩܘܦܐ ܚܰܪܳܝܐ ܡܳܪܝ ܐܰܬ݂ܰܐܢܰܣܝܘܣ ܝܰܥܩܘܒ ܝܐ. ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ، ܗܘܠ ܠܘ ܣܰܝܦܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܒܶܝܬ݂ ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܐܶܒܰܗ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܐܶܠܐ ܚܰܣܝܐ ܠܰܬܘܰܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ 1954 ܩܰܫܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܔܝܔܰܟ ܟ݂ܳܕܰܡܘܰܐ ܐܶܒܰܗ. ܠܰܦ ܐܝ ܫܰܬܐ 1960 ܚܰܣܝܐ ܚܰܢܢܰܐ ܕܘܠܰܒܰܐܢܝ ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܠܕܰܝܪܳܝܐ ܝܶܫܘܥ ܔܝܔܰܟ ܕܟ݂ܳܕܰܡ ܒܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܦܰܝܷܫܘܰܐ ܟܳܗܢܐ ܒܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ، ܟܳܪܰܟ݂ܘܰܐ ܡܰܥܡܰܕ݂ܘܰܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܳܐ ܘܡܟܰܠܰܠܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝܡܶܐ ܘܡܟܰܡܰܠܘܰܐ ܐܰܬ ܬܶܫܷܡܫܳܬ݂ܐ ܪܘܚܰܢܝ ܕܘ ܥܰܡܐ ܕܟ݂ܰܠܷܨ ܡܘ ܣܰܝܦܐ. ܠܓܳܪܰܢ ܕܕܰܘܝܕ ܓܰܐܘܢܬ ܕܟܷܬܝܐ ܡܒܰܚܢܳܢܐ ܘܟܰܬ݂ܳܘܐ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ، ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܐܰܠܡܶܢܕܝܢܰܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܩܶܢܛܪܘܢ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ ܘܚܶܕ݂ܳܪܰܗ ܠܰܦ 2000 ܝܰܩܪܳܬ݂ܐ ܡܫܝܚܳܝܶܐ. ܘܒܷܫܘܰܥ ܘܥܷܣܪܝ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܐ 4690 ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ. ܘܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܕܒܰܦܰܝܰܐ ܣܬܶܐ 2000 ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܥܰܝܫܝܘܰܐ. ܣܳܥܘܪܘܬ݂ܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܕܘ ܬܘܪܝܙܡ ܕܝ ܗܝܓ݂ܡܳܢܘܬ݂ܐ ܕܒܰܛܡܰܢ، ܗܰܢܝ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܷܡܚܰܕܬ݂ܝ ܘܕܡܰܢܕ݂ܦܝ ܐܝ ܕܰܝܪܐ. ܡܶܩܷܡ ܒܷܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܬܶܐ ܒܝ ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܐ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܐܶܪܨܳܝ ܨܳܝܕܰܢ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܒܰܛܡܰܢ ܗܝـܝܶܐ ܒܘ ܫܷܪܫܰܝܕ݂ܶܗ ܡܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܡܰܠܰܛܝܰܐ ܝܐ ܣܷܡܘܰܝܠܶܗ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܡܰܪܕܘܬ݂ܳܢܳܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܝ ܪܝܫܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܓܘܪܩܰܐܢ ، ܘܗܰܡ ܡܰܘܕ݂ܰܥܘܰܝܠܶܗ ܐܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܣܬܶܐ ܣܷܡܘܰܠܠܶܗ ܚܘܕܳܬ݂ܐ ܘܡܰܢܕܰܦܘܰܠܠܶܗ ܐܝ ܕܷܪܬܐ ܘܗܷܢ ܡܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܡܘ ܥܰܦܪܐ ܘܡܘ ܣܰܪܘܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܗܷܢ ܡܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܕܒܰܛܡܰܢ ܩܰܐܝܡܝ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝܕ݂ܶܗ ܘܡܗܰܕܰܕܶܗ ܔܒܝܪ ܕܛܳܪܶܐ ܡܝ ܬܰܪܡܝܬ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕܳܠܰܝܕ݂ܰܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܦܪܝܫ ܡܶܐ ܒܰܛܡܰܢ ܐܰܙܙܶܗ ܠܩܰܣܬܰܡܳܢܘ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܐܘܥܕܐ ܟܳܡܳܠܰܦ ܬܰܡܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܘܒܐ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܰܐ ܢܐ ܟܰܪܷܟ݂ ܘܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܐ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܡܨܰܘܪܝܠܶܗ ܘܡܰܠܬܰܡܠܶܗ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܟܷܬܠܶܗ ܢܝܫܐ ܕܣܳܝܰܡܠܷܢ ܟܬ݂ܳܘܐ ܠܰܩܷܕܰܡ. ܐܰܫ̰ ܫ̰ܰܬܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܐܝ ܕܰܘܠܶܗ ܦܪܷܫܠܰܗ ܙܘܙܶܐ ܠܘ ܚܘܕܳܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܘ ܗܝܓ݂ܡܘܢܐ ܝܰܢܝ ܐܘ ܘܰܠܝ ܕܒܰܛܡܰܢ ܗܘܠܘܣܝ ܫܰܐܗܝܢ، ܡܶܩܷܡ ܒܷܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܒܷܥ ܕܷܐܙܙܶܗ ܘܕܣܳܝܰܡ ܟܳܢܬܪܳܠ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܟܳܡܕܰܘܰܡ ܒܝ ܕܰܝܪܐ. ܡܶܩܷܡ ܕܷܐܙܙܶܗ ܝܐ، ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܘܛܠܷܒܠܶܗ ܡܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܐܘ ܪܝܫ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܣܬܶܐ ܕܷܐܙܙܶܗ ܐܰܥܡܶܗ ܘܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܷܪܫܝ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܩܘܕܪܝ ܕܷܡܕܰܘܡܝ ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܡܰܥܰܡܪܝ ܐܰܒ ܒܷܢܝܳܢܶܐ ܕܢܰܦܝܠܝ ܘܡܰܩܘܷܢ ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܕܗܰܐܝܕܝ ܘܡܰܢܕܦܝ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܢܛܳܪܐ ܟ݂ܘܕ ܡܰܪܓܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܣܬܶܐ ܒܟܘܠ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܕܷܐܙܙܶܗ. ܐܘ ܘܰܠܝ ܡܷܐܪܠܶܗ؛ ܚܰܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܬܶܫܪܝܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܣܰܪ ܒܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܚܰܡܷܫ ܓܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܢܰܦܷܩ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ. ܐܰܬ݂ܝ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܶܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܳܢܝܐܝܶܠ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܨܰܠܷܚ. ܡܰܠܰܟ݂ܠܰܢ ܒܝ ܪܰܕ݂ܳܝܬܐ ܠܰܦ ܣܰܥܰܝܶܐ، ܡܶܩܷܡ ܕܡܳܛܝܢܰܐ ܠܒܰܛܡܰܢ ܒܥܷܣܪܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ، ܡܰܝܶܠܰܢ ܠܘ ܝܰܡܝܢܐ. ܘܡܰܠܰܟ݂ܠܰܢ ܠܰܦ ܥܷܣܪܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ ܒܰܝܢ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܗܘܠ ܕܡܰܛܝܢܰܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܶܒܰܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܝ ܥܒܰܪܬܐ ܦܪܷܩܠܝ ܕܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܥܰܡܝܪܐ. ܡܶܩܷܡ ܟ݂ܘܕ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܠܰܬܘܰܐ ܒܳܬܶܐ ܚܶܕ݂ܰܪ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܝܬܐ ܛܘܪܐ ܥܶܠܳܝܐ ܘܥܰܨܝܐ. ܡܰܛܝܢܰܐ ܘܚܙܶܠܰܢ ܕܐܘ ܘܰܠܝ ܥܰܡ ܐܰܡܕܰܒܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐܢ ܢܳܛܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܛܝ ܡܶܩܷܡ ܡܝܢܰܝܢܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܚܰܣܝܐ، ܒܝܩܳܪܐ ܩܰܝܷܡ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܐܰܬ݂ܰܬ ܝܰܐ ܐܘ ܚܰܣܝܰܝܕ݂ܝ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܐ ܝܰܬܝܘܝܢܰܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ. ܐܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܡܰܠܝܳܘܰܐ ܡܰܢ ܢܳܛܘܪܶܐ ܘܡܰܡ ܡܕܰܒܪܳܢܶܐ ܘܡܰܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ. ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܛܶܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ ܘܟܘܪܶܣܝ ܘܡܩܰܕܰܡܡܶܗ ܫܬܳܝܐ ܘܟܘܟܐ ܠܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܐܰܡ ܡܫܰܠܶܐ ܕܝ ܬܰܪܡܝܬ݂ܐ ܕܘ ܚܘܕܳܬ݂ܐ ܡܰܚܟܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܐܳܠܨܳܝܶܐ ܢܶܐ ܡܶܩܷܡ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܝܣܳܡܝ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܗܰܝܕܝ ܘܢܷܦܠܝ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܐܘ ܘܰܠܝ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܐܳܠܨܳܝܘܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܥܰܠ ܐܘ ܢܝܫܐ ܕܝ ܬܰܪܡܝܬ݂ܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܰܚܢܰܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܒܰܛܡܰܢ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܚܰܣܢܐ ܕܟܶܦܐ ܠܰܬܠܰܢ ܕܘܟܟܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ. ܟ݂ܘܕ ܟܘܕܥܘܬܘ ܚܰܣܢܐ ܕܟܶܦܐ ܣܬܶܐ ܓܦܰܝܫܐ ܬܰܚܬܶܐ ܕܰܐ ܡܰܝܶܐ ܘܗܰܘ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܢܳܫܶܐ ܠܝ ܣܳܥܘܪܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ. ܟܳܦܰܝܫܐ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܬܰܢܶܐ ܥܰܬܷܩܬܐ ܘܡܫܰܡܰܗܬܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܡܰܢܕܦܝܢܰܐ ܘܕܡܰܥܰܡܪܝܢܰܠܰܗ ܘܕܢܷܦܩܝܢܰܠܰܗ ܡܳܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܕܡܷܕ݂ܥܝܢܰܠܰܗ ܠܰܬ ܬܘܪܝܣܬ، ܥܰܠ ܕܟܝܬܐ ܒܶܝܬ݂ܛܰܘܣܐ ܣܬܶܐ ܒܒܰܛܡܰܢ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܬܘܪܝܣܬ ܓܕܳܐܬ݂ܷܢ ܘܟܘܪܟܝ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ. ܓܷܕܣܰܝܡܝܢܰܠܰܗ ܣܬܶܐ ܕܰܪܒܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܪܘܝܚܐ. ܐܘ ܚܘܕܳܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܓܷܡܕܰܘܡܝܢܰܠܶܗ ܗܘܠ ܕܷܡܟܰܡܠܝܢܰܐ ܟܘܠܰܗ. ܐܰܒܘܢ ܡܥܰܠܝܐ ܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܣܬܶܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܳܢܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܡܳܢܝ ܗܶܫ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܬ݂ܝܢܐ ܠܰܪܟܶܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܥܰܡܷܪܬܳܘܰܐ ܐܶܠܐ ܠܰܬܘܰܐ ܐܶܒܰܗ ܥܳܡܘܪܶܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܰܢܝ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܰܐܙܙܰܢܐ ܓܰܒܰܝܝܶܗ. ܐܘ ܡܓܰܠܝܘܢ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܘܰܐ ܛܠܷܒܠܝ ܡܷܢܢܶܗ ܘܡܷܪܠܝ؛ ܗܰܘܘܠܝ ܐܘ ܡܓܰܠܝܘܢ ܕܡܳܒܰܢܢܶܗ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ. ܡܷܪܪܶܗ ܠܐ ܟܳܒܝܢܰܠܶܗ. ܩܰܫܐ ܠܰܬܠܰܢ ܘܐܘ ܡܓܰܠܝܘܢ ܒܕܘܟܬ݂ܗ ܕܘ ܩܰܫܐ ܝܐ. ܟܘܠ ܚܘܫܰܒܐ ܟܳܢܷܫܩܝܢܰܠܶܗ ܟ݂ܘܕ ܟܳܡܨܰܠܝܢܰܐ. ܐܰܒܘܢ ܡܥܰܠܝܐ ܡܷܪܠܶܗ ܣܬܶܐ ܠܘ ܘܰܠܝ ܘܠܰܚ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ ܚܪܶܢܶܐ؛ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܒܰܢܝܐ ܘܥܰܡܝܪܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܰܪܰܐܢ. ܘܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܟܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܬܝܪܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܕܶܐ ܡܰܟܬ݂ܳܘܰܢܷܟ ܠܐ ܡܰܛܝܠܰܢ. ܬܰܘܕܝ ܥܰܠ ܐܝ ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܰܬ݂ܟܘ. ܟܷܒܥܝܢܰܐ ܕܣܰܝܡܘܬܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܢܰܕ݂ܝܦܐ ܘܕܟܳܡܰܠܷܩ ܠܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܠܰܫܰܢ ܕܕܘܥܪܐ ܒܰܠܟܝ ܠܘ ܫܘܒܚܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ. ܡܰܚܰܬܘܰܠܠܶܗ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܡܰܚܘܷܢܘܰܐ ܐܝ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܶܩܷܡ ܡܘ ܚܘܕܳܬ݂ܐ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܡܦܰܪܰܔܠܝ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܦܪܝܫܢܐ ܘܥܰܒܷܪܢܐ ܠܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܪܰܟ݂ܢܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ. ܥܰܒܷܪܢܐ ܠܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܩܰܕܝܫܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܚܙܶܠܝ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܫܘܪܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܗܰܢܝ ܣܬܶܐ ܥܰܝܢܝ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܩܰܕܝܫܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܰܪܰܐܢ. ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܩܛܳܪܐ ܥܶܠܳܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܕܗܶܫ ܠܐ ܢܰܦܷܠܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܛܠܷܒܠܰܢ ܟ݂ܰܬܷܪ ܡܷܢܢܶܗ ܘܗܘܠܰܢ ܦܳܬ݂ܰܢ ܠܡܷܕ݂ܝ݂ܰܕ ܘܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ. ܐܳܢܐ ܒܝ ܪܰܕ݂ܳܝܬܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܟܘܠܶܗ ܡܷܦܬܰܟܰܪܘܰܝܢܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܝ. ܘܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܠܰܐܬ݂ܝܢܐ ܠܪܘܚܝ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܝ. ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܕ݂ܒܪܐ ܘܕܠܰܝܬ ܟܶܦܶܐ ܔܓ݂ܘܪ ܡܘ ܥܰܦܪܐ، ܡܰܝܟܐ ܡܛܰܠܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܘܡܰܥܰܡܪܰܠܠܶܗ؟ ܒܰܐܝܢܰܐ ܡܟܳܢܘܳܬ݂ܶܐ ܥܰܝܫܝܘܰܐ ܐܶܒܰܗ ܐܰܥ ܥܰܒܳܕܶܐ ܘܰܐܚ ܚܰܣܝܶܐ؟ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܷܩܩܰܐ ܥܰܬܝܪܶܐ ܢܶܐ ܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܛܒܝܒܶܐ ܕܟ݂ܷܬ ܬܰܬ݂ܶܗ؟ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܟܘܠܠܶܗ ܣܬܶܐ؛ ܩܰܝ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܠܷܓܚܰܝܪܝ ܒܷܬ݂ܪܰܝܝܶܗ ܘܠܐ ܟܳܡܫܰܝܠܝ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟ݂ܰܣܝܪܝ. ܘܗܘܠ ܠܶܡܰܐ ܓܷܡܩܰܬܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؟ ܘܠܐ ܟܳܡܰܚܝܣܝ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ ܕܢܷܦܩܝ ܡܳܪܐ ܠܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟ݂ܰܠܷܨ ܡܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܚ ܚܰܢܦܶܐ ܘܕܰܟ ܟܳܦܘܪܶܐ؟ ܐܳܢܐ ܗܶܫ ܟܳܡܫܰܝܰܠܢܐ ܐܰܫ ܫܘܘܳܠܰܢܝ ܠܪܘܚܝ، ܡܰܛܝܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܘܠܶܒܝ ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܚܙܝܢܳܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܝ. ܘܡܶܐ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܡܰܠܝܐ ܣܰܒܪܐ ܘܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܒܝ ܚܙܰܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܡܫܰܡܰܗܬܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 1482 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2544
Publication Date: July 7, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܕܝ ܒܫܶܪܝܝܶܐ / I dayro d Mor Quryakus di Bšeriye”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 7, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2544.