DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ ܠܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / Tëlwišo du ṣlibo lak kohne d Ṭurcabdin

  TEI  

Tëlwišo du ṣlibo lak kohne d Ṭurcabdin

ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܐܘ ܪܝܫܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܰܙܙܶܗ ܝܐ ܠܠܷܒܢܰܢ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܕ݂ܰܪ ܒܝ ܣܘܢܶܕܘܣ ܩܰܕܝܫܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܰܡܝܠܐ ܐܝ ܣܘܢܶܕܘܣ ܛܠܷܒܠܶܗ ܕܰܤܛܷܪ ܡܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܝܓ݂ܢܰܐܛܝܘܣ ܐܰܦܪܶܝܡ ܬܪܰܝܳܢܐ، ܕܡܰܠܘܰܫ ܨܠܝܒܐ ܠܰܩ ܩܰܫܶܐ ܘܠܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܠܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܗܰܢܝ ܕܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܟܳܡܫܰܡܫܝ ܐܝ ܥܝܬܐ ܘܐܘ ܥܰܡܐ ܒܟܘܠ ܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܐܰܒܷܥ ܕܷܡܩܰܕܰܡܡܶܗ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ، ܕܗܳܘܶܐ ܐܰܠܠܶܗ ܘܠܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܠܝ ܥܝܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܠܰܒܒܳܢܐ ܘܡܢܰܛܪܳܢܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝܩܳܪܐ ܘܕܳܫܢܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܦܰܐܝܫܝ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܠܐ ܡܰܟ݂ܰܠܝܳܠܶܗ ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܡܰܥܝܩܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܥܷܪ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܡܰܫܡܰܥܠܶܗ ܐܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܘܡܷܪܠܰܠܠܶܗ؛ ܡܚܰܕ݂ܶܪܘ ܪܘܚܰܝܟ݂ܘ ܘܡܥܰܝܶܢܘ ܙܰܒܢܐ ܐܶܡܰܐ ܕܟܷܒܥܝܬܘ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܗܰܘܷܠܰܢ ܟ݂ܰܒܪܐ ܘܓܷܕܐܳܬ݂ܝܢܰܐ ܕܡܰܠܰܘܫܝܢܰܢܟ݂ܘ ܨܠܝܒܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܒܝ ܥܝܬܰܝܕ݂ܶܗ ܘܒܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ، ܠܐ ܟܷܒܥܝܢܰܐ ܕܣܰܝܡܝܢܰܐ ܚܰܓܶܐ ܘܡܷܪܘܝܢܰܐ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܚܰܓܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܟܳܡܰܠܷܩ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܓܡܰܠܰܘܫܝܢܰܐ ܠܟܘܠܠܶܗ ܐܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܨܠܝܒܶܐ. ܐ ـ ܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ: ܐܰܪܒܥܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܰܥܣܰܪ، ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ، ܪܣܷܡܠܶܗ ܩܰܫܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܟ݂ܳܘܪܝ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܪܰܣܰܡܶܐ ܣܬܶܐ ܡܰܠܘܰܫܠܶܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܒـ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܳܝܐ ܕܨܰܠܰܚ: ܐܷܫܬܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܰܥܣܰܪ، ܐܰܙܙܰܢܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܨܰܠܰܚ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܛܝ ܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ، ܢܰܦܝܩܝ ܠܩܰܡܘܬ݂ܰܢ ܘܡܷܣܬܰܩܒܰܠܰܠܰܢ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܒܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܕܳܢܝܐܝܶܠ ܨܰܘܔܝ. ܥܰܒܝܪܝ ܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܘܝܰܬܝܘܝ ܢܰܐ ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܩܰܐܝܡܝ ܢܐ ܘܰܐܙܙܰܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܠܰܫܰܢ ܕܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܰܠܘܰܫ ܨܠܝܒܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܪܰܒܰܢ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܳܢܝܐܝܶܠ ܨܰܘܔܝ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܠܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܐܰܚܘܳܬ݂ܶܐ. ܡܨܰܠܶܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܘ ܛܶܟܣܐ ܕܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ ܠܰܟ ܟܳܗܢܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܪܠܰܢ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܬܠܰܬ݂ ܟܳܪܶܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܠܬܶܫܒܘܚܬܐ ܘܠܐܝܩܳܪܐ ܘܗܶܕܪܐ ܘܪܘܡܪܳܡܐ ܕܰܬܠܝܬ݂ܳܝܘܬ݂ܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܫܰܘܝܰܬ݂ ܒܐܘܣܺܝܰܐ، ܘܰܠܫܰܝܢܐ ܘܒܶܢܝܳܢܐ ܕܥܺܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܡܰܕܥܰܪܠܰܢ ܒܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ ܐܰܥܠܶܗ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܕܝܣܰܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܟܳܡܝܬܰܠܘܰܫ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܕܰܝܪܳܝܐ ܕܳܢܝܐܝܶܠ، ܒܷܫܡܶܐ ܕܰܐܒܐ، ܘܕܰܒܪܐ، ܘܰܕܪܘܚܐ ܚܰܝܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܚܰܝܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܢ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ ܕܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ ܠܰܚ ܚܰܡܷܫ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܫܰܡܫܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܣܬܶܐ ܨܠܝܒܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܪܷܙܠܶܗ ܟܰܪܝܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܐܝ ܥܝܬܐ ܟܘܠܢܰܩܩܰܐ ܟܳܡܝܰܩܪܐ ܘܟܳܪܷܚܡܐ ܐܰܡ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝܕ݂ܰܗ. ܘܠܐ ܟܳܛܘܥܝܐ ܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܝ ܡܩܰܠܰܣܬܐ. ܥܰܠ ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܫܰܦܝܪܐ ܚܙܶܠܰܢ ܕܡܰܠܰܘܫܝܢܰܢܟ݂ܘ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܠܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܥܠܝܢܰܐ ܐܘ ܕܰܪܓ݂ܰܬ݂ܟ݂ܘ ܐܶܠܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܣܬܰܪܟ݂ܘ ܡܶܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܡܰܕ݂ܝܪܳܢܐ. ܘܕܳܐܒܰܠܟ݂ܘ ܚܰܝܠܐ ܘܚܘܠܡܳܢܐ ܕܩܘܕܪܘܬܘ ܙܷܬܬܷܪ ܡܫܰܡܫܘܬܘ ܐܝ ܥܝܬܐ ܘܐܘ ܥܰܡܐ. ܘܡܰܩܘܰܠܟ݂ܘ ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܥ ܥܰܣܩܳܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ. ܟܘܕ݂ܥܘܬܘ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܪܷܣܡܝܢܰܢܟ݂ܘ ܕܰܝܪܳܝܶܐ، ܟܳܛܘܥܢܘܬܘ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦܳܬ݂ܰܝܟܘ. ܘܗܰܢܐ ܟܳܡܰܕܷܠ ܥܰܠ ܐܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܐ ܕܷܡܫܝܚܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܪܷܫܠܰܢ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܦܰܝܫܝ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ. ܘܦܪܝܫܝܢܰܐ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܘܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܓـ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ: ܬܷܫܥܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܰܥܣܰܪ، ܐܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܒܨܰܦܪܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܡܩܰܪܰܘܠܶܗ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܰܡܷܠ ܐܘ ܩܶܪܳܘܐ، ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܠܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܕܰܝܪܳܝܐ ܬܐܘܡܰܐ ܐܰܩܨܳܝ ܘܕܰܝܪܳܝܐ ܚܰܢܢܰܐ ܩܷܪܡܷܙ ܘܕܰܝܪܳܝܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܔܰܬܝ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ ܠܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܕܟܳܘܷܢ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܒܘ ܡܷܢܝܳܢܐ. ܘܡܰܣܪܰܚܠܶܗ ܣܬܶܐ ܕܰܝܪܰܝܬܐ ܦܰܒܪܘܢܝܰܐ ܡܫܰܡܫܳܢܝܬ݂ܐ. ܠܰܫܰܢ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܷܡܨܰܠܝܐ ܒܩܰܡܘܬ݂ܶܗ ܕܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܘ ܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܒܘ ܥܡܳܕ݂ܐ ܕܗܷܢ ܢܝܫܶܐ ܪܰܒܶܐ، ܡܥܰܘܢܐ ܠܘ ܟܳܗܢܐ ܕܟܳܡܰܥܡܰܕ݂. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܪܷܙܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܟܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܕܰܐܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܰܐܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܟܳܨܘܠܘܝ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܠܝ ܚܘܒܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܘܠܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܟܳܥܘܪܩܝ ܡܘ ܥܳܠܡܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܠܝܐ ܚܛܳܗܶܐ ܘܡܰܒ ܒܘܣܳܡܰܝܕ݂ܶܗ. ܟܳܘܷܢ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܠܘ ܐܰܗܷܠ ܘܠܰܡ ܡܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܟܳܡܰܫܰܦܥܝ ܥܷܡܪܰܝܝܶܗ ܟܘܠܶܗ ܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܒܘ ܨܰܘܡܐ ܘܒܝ ܨܠܘܬ݂ܐ. ܟܘܠܟ݂ܘ ܗܰܢܝ ܡܶܐ ܙܰܒܢܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ ܟܳܡܩܰܕܡܘܬܘ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܝܰܩܷܪܬܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܘܠܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ. ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ. ܟܘܕ݂ܥܘܬܘ ܩܰܐܝܡܝ ܩܷܡ ܐܝܕ݂ܰܝܟ݂ܘ ܢܰܥܝܡܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܗܰܘܷܢ ܚܰܣܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܩܰܫܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܶܐ ܘܫܰܡܳܫܶܐ ܒܝ ܥܝܬܐ. ܗܰܬܘ ܟ݂ܘܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܬܰܥܒܐ ܪܰܒܐ ܒܘ ܫܘܫܳܛܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ ܕܷܡܝܰܩܪܝܢܰܐ ܐܘ ܬܰܥܒܰܬ݂ܟ݂ܘ ܘܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܬ݂ܟ݂ܘ ܒܘ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܡܰܚܰܬܠܰܢ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܝܟ݂ܘ ܟ݂ܘܕ ܐܳܬ݂ܐ ܕܘ ܫܰܝܢܐ ܘܕܘ ܫܠܳܡܐ. ܕܡܰܣܬܰܪܟ݂ܘ ܡܘ ܒܝܫܐ ܘܡܰܚ ܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܕܡܰܩܘܰܠܟ݂ܘ ܒܰܚ ܚܰܝܰܬ݂ܟ݂ܘ ܕܝ ܕܰܝܪܳܝܘܬ݂ܐ ܕܠܐ ܪܳܦܘܬܘ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܳܡܰܠܟ݂ܘܬܘ ܐܶܒܶܗ. ܘܩܳܘܬܘ ܒܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܟܳܡܩܰܕܡܘܬܘ ܠܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܕܰܝܪܳܝܐ ܡܘܫܶܐ ܓܘܪܒܘܙ ܟܳܡܫܰܡܰܫ ܐܰܕܝܰܘܡܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܷܟܦܰܪܙܶܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܶܠ. ܒܥܰܝܢܝ ܝܰܘܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܬ݂ܝ ܠܝ ܕܝܪܐ، ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܰܠܚܰܩܘܰܝܠܶܗ ܨܰܦܪܰܝܬܐ. ܢܰܚܝܬܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܰܐܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܠܝ ܥܝܬܐ. ܘܐܘ ܚܣܝܐ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ ܐܶܠܶܗ ܣܬܶܐ ܨܠܝܒܐ ܦܳܪܘܩܳܝܐ. ܕ ـ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܰܐܪܟܰܚ (ܟ݂ܰܪܰܒܰܠܶܗ): ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ، ܥܰܡ ܐܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܗܘܠܰܢ ܦܳܬ݂ܰܢ ܠܰܐܪܟܰܚ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡܝܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܠܰܦ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܛܝܢܰܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܡܣܰܘܝܐ ܐܰܙܙܰܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ. ܚܙܶܠܰܢ ܕܠܰܬܝܡܝ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܩܰܡܘܬ݂ܰܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܥܰܡ ܐܰܩ ܩܰܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܩܰܫܐ ܐܶܠܺܝܐ ܔܶܠܝܟ ܐܘ ܣܳܘܐ ܘܩܰܫܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܳܪܩܘܢܔ. ܢܫܷܩܩܶܗ ܐܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܚܰܣܝܐ ܘܡܷܪܰܠܠܰܢ ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܘܡܫܰܪܶܠܰܢ ܒܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܬܷܡܠܰܢ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ، ܡܫܰܪܶܠܰܢ ܒܘ ܛܷܟܣܐ ܕܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܠܩܰܫܐ ܐܶܠܺܝܐ. ܥܰܠ ܕܷܟ݂ܕܷܡܠܶܗ ܠܰܦ ܬܠܰܬ݂ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܦܪܝܫ ܡܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܘܡܰܣܰܠܡܳܠܶܗ ܠܩܰܫܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܘ ܥܠܰܝܡܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܠܩܰܫܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܬܶܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܦܨܝܚ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܕܰܐܩ ܩܰܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܳܡܐܝܝܰܩܪܝ ܘܟܳܡܝܩܰܕܰܡܡܶܗ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܐܰܥܠܰܝܡܶܐ ܙܷܡܪܝܘܰܐ ܩܳܠܶܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܦܰܩܣܝܘܰܐ. ܘܰܐܢ ܢܝܫܶܐ ܡܗܰܠܗܠܝܘܰܐ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܒܝ ܟܳܪܘܙܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܪܷܚܡܝܘܰܝܢܰܐ ܕܰܐܟ ܟܳܗܢܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܰܝܫܝ ܟܝܳܢܳܝܶܐ. ܒܰܫܪܳܪܐ ܠܐ ܚܳܙܝܘܰܝܢܰܐ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܡܰܠܰܘܫܝܢܰܢܢܶܗ ܨܠܝܒܶܐ. ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܟܷܬܠܶܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܩܰܕܰܫܬܐ ܒܰܝܢ ܐܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܷܨܠܝܘ ܐܰܥܠܶܗ ܡܫܝܚܐ. ܠܐ ܟܳܡܝܩܰܕܰܫ ܐܶܠܐ ܟܳܡܩܰܕܰܫ ܟܘܠܡܶܕܶܐ. ܟܳܚܳܙܘܬܘ ܥܰܠ ܪܝܫܰܝܢܰܐ ܒܰܩ ܩܘܒܰܥܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܟܷܬܠܰܢ ܬܪܰܥܣܰܪ ܨܠܝܒܶܐ. ܐܳܢܐ ܚܰܣܝܐ ܢܐ ܘܟܷܬܠܝ ܨܠܝܒܐ، ܐܶܠܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܠܐ ܠܳܙܰܡ ܠܐ ܟܳܡܰܚܰܬܢܶܗ ܒܷܩܕ݂ܳܠܝ. ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܰܐܟ ܟܳܗܢܶܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܟܘܠܠܶܗ ܟܷܬܬܶܗ ܨܠܝܒܶܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܳܡܥܰܠܩܷܢܢܶܗ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܝܝܶܗ ܒܕܘܟܟܳܬ݂ܶܐ ܕܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܰܚܬܷܢܢܶܗ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܡܷܪܠܰܢ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܰܐܟ ܟܳܗܢܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܟܳܡܰܚܬܝ ܨܠܝܒܶܐ، ܩܰܝ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܣܬܶܐ ܠܐ ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܢܶܗ. ܥܰܠ ܗܰܬ݂ܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܚܙܶܠܰܢ ܕܡܰܝܕܝܢܰܐ ܕܰܤܛܷܪ ܡܶܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܘܡܰܠܰܘܫܝܢܰܐ ܠܟܘܠܠܶܗ ܨܠܝܒܐ. ܐܰܩ ܩܰܫܶܐ ܡܰܠܘܰܫܠܰܢܢܶܗ ܨܠܝܒܶܐ ܐܶܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܐܕ݂ܥܘܬܘ ܠܰܬܢܶܐ ܟ݂ܳܘܪܐܝܝܶܐ. ܒܘ ܨܠܝܒܰܐ ܢܐ ܡܝܰܩܰܪܠܰܢ ܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܩܰܫܐ ܐܶܠܺܝܐ ܕܡܰܣܪܰܚܘܰܝܠܝ ܐܶܠܝ ܡܶܩܷܢ ܬܠܰܬ݂ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܩܰܫܐ ܠܰܐܪܟܰܚ. ܘܩܰܫܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܬܶܐ ܕܡܳܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܘܚܘܠܡܳܢܐ ܡܘ ܨܠܝܒܐ ܠܰܫܰܢ ܕܙܷܬܬܷܪ ܡܫܰܡܰܫ ܐܝ ܥܝܬܐ ܘܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܰܐܪܟܰܚ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܘܐܝܩܳܪܐ ܝܐ ܣܬܶܐ ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܐܰܠܟ݂ܘ، ܗܰܬܘ ܕܟܷܬܰܬܘ ܪܚܝܡܶܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܝܢܰܐ ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܰܐܪܟܰܚ. ܟܳܕ݂ܰܥܢܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܥܷܡܠܰܢ ܡܪܳܪܶܐ ܘܥܰܣܩܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܫܰܦܝܥܝ. ܐܶܠܐ ܢܰܦܝܩܘܬܘ ܓܰܒܳܪܶܐ. ܘܟ݂ܘܕ ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܠܐ ܡܰܟ݂ܠܰܠܟ݂ܘ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܰܐܪܟܰܚ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܟܳܪܘܙܘܬ݂ܐ ܓܪܷܫܠܰܢ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܩ ܩܰܫܶܐ ܘܰܐܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܕܦܰܝܫܝ ܥܘܗܕܳܢܐ ܠܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܷܓܕܳܐܬ݂ܷܢ. ܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܡܝ ܥܝܬܐ ܘܝܰܬܝܘܝܢܰܐ ܒܘ ܨܰܠܳܢ. ܐܰܟ݂ܝܠܰܢ ܦܝܪܶܐ ܘܡܰܫܦܰܥܠܰܢ ܙܰܒܢܐ ܒܰܣܝܡܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܦܪܝܫܝܢܰܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܗܘܠܰܢ ܦܳܬ݂ܰܢ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܰܦܪܐ ܐܝ ܬܰܚܬܰܝܬܐ. ܘܬܰܡܐ ܐܰܟ݂ܝܠܰܢ ܦ݁ܝܙܙܰܐ ܒܝ ܦ݁ܝܬܙܶܪܝܰܐ ܕܢܰܐܝܠ ܐܘ ܟܰܦܪܳܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܗ ـ ܒܶܝܬ݂ܣܒܝܪܝܢܐ (ܒܣܳܪܝܢܐ): ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܡܥܰܝܶܢܘ ܙܰܒܢܐ، ܐܰܩ ܩܰܫܶܐ ܕܷܒܣܳܪܝܢܐ ܘܕܡܝܕܷܢ ܔܓ݂ܝܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܡܥܰܝܰܢܢܶܗ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܳܕ݂ܰܥܥܶܗ ܐܘ ܚܰܣܝܐ، ܬܠܳܬ݂ܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܝܰܢܝ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕ݂ܐ ܒܷܬ ܬܪܶܐ ܝܰܘܡܶܐ، ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܐܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܒܰܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܷܒܣܳܪܝܢܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝܢܰܐ، ܚܙܶܠܰܢ ܕܟܰܢܢܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܰܬܝܡܶܐ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܕܳܕܐ. ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܘܰܐܫ ܫܰܡܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܠܘܷܫܫܶܗ ܐܰܩ ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܢܰܚܷܬ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܒܚܰܐ ܦܶܡܐ ܕܙܷܡܪܝ ܐܰܩ ܩܳܠܶܐ ܕܘ ܩܘܒܳܠܐ ܕܰܐܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܐܰܩ ܩܳܠܶܐ ܕܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܘܰܐܗ ܗܘܠܳܠܶܐ ܕܰܐܢ ܢܝܫܶܐ ܟ݂ܠܝܛܝܘܰܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܕܳܕܐ ܕܟܷܬܝܐ ܟ݂ܘܕ ܩܰܠܥܐ ܥܰܡܷܪܬܐ ܒܪܝܫܰܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܡܨܰܠܶܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕܶܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܦܨܝܝܚܝܘܰܐ ܒܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܕܘ ܚܰܣܝܐ. ܡܶܩܷܡ ܕܡܰܬܝܡܝܢܰܐ، ܚܙܶܠܰܢ ܕܰܐܬ݂ܝ ܩܰܫܐ ܫܶܡܥܘܢ ܕܡܝܕܷܢ ܘܫܰܡܳܫܐ ܠܰܚܕܐ ܣܬܶܐ ܕܚܘܕ݂ܪܝ ܒܝ ܥܝܬܐ. ܡܶܐ ܕܬܰܐܝܡܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ، ܡܫܰܪܶܠܰܢ ܒܘ ܛܶܟܣܐ ܕܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ، ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ ܕܩܰܫܐ ܨܰܠܝܒܐ ܐܶܪܕܶܢ، ܘܡܷܪܠܶܗ: ܩܰܫܐ ܨܰܠܝܒܰܐ ܕܰܥܷܪ ܡܶܐ ܣܘܝܣܪܰܐ ܘܪܣܷܡܠܝ ܩܰܫܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܷܒܣܳܪܝܢܐ. ܡܘ ܝܰܘܡܐ ܕܗܰܘܝ ܩܰܫܐ، ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܟܳܟ݂ܳܕܰܡ ܐܝ ܥܝܬܐ ܘܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܦܨܝܚܳܝܐ ܢܐ ܒܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܘ ܝܰܘܡܐ ܕܕܰܥܷܪ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܘܷܢ ܫܘܫܳܛܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ ܠܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܟܘܕ݂ܥܘܬܘ ܒܣܳܪܝܢܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܰܝܬܐ ܝܐ. ܟܷܬܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܗܰܡ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܗܰܡ ܣܬܶܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܩܰܐܝܡܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܢܳܫܶܐ ܝܰܠܝܦܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܟܳܣܳܗܰܕ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܦܰܐܝܫܐ ܟ݂ܘܕ ܘܰܪܕܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܒܰܝܢ ܕܰܟ ܟܘܒܶܐ. ܟܷܡܡܝܢܰܐ ܠܟܘܠܟ݂ܘ ܬܰܘܕܝ ܥܰܠ ܕܫܰܡܝܥܘܬܘܠܰܢ ܘܠܐ ܡܰܟ݂ܰܠܝܰܠܟ݂ܘ ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܥܰܣܩܶܐ ܘܢܛܝܪܰܠܟ݂ܘ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܟܘܠܶܗ ܐܘ ܚܰܝܠܰܬ݂ܟ݂ܘ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܪܚܷܡܠܰܢ ܕܡܰܠܰܘܫܝܢܰܐ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܰܐܒܘܢܰܐ ܐܘ ܩܰܫܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܟܳܡܩܰܕܰܡ ܠܝ ܥܝܬܐ ܘܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܡܰܩܰܒܠܘܬܘ ܣܬܶܐ ܐܘ ܨܠܝܒܰܐ ܢܐ ܟ݂ܘܕ ܕܳܫܢܐ ܠܘ ܐܝܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܷܒܣܳܪܝܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܒܘܢܰܐ ܩܰܫܐ ܨܰܠܝܒܰܐ ܣܬܶܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܒܰܪܷܟ݂ܡܳܪܝ ܐܰܒܘܢ ܡܥܰܠܝܐ، ܦܨܝܚܝܢܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܢܰܐ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܟܳܐܡܰܪ: ܔܓ݂ܘܪ ܡܘ ܨܠܝܒܐ ܕܡܫܝܚܐ، ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܡܝܫܰܒܗܰܪ ܢܐ ܒܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܩܒܰܠܢܐ ܐܘ ܨܠܝܒܰܢܐ ܒܐܷܫܡܝ ܘܒܷܫܡܶܗ ܕܰܐܢ ܐܰܒܢܶܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܒܟܘܠ ܐܝܩܳܪܐ ܓܡܰܚܰܬܢܶܗ ܒܷܩܕ݂ܳܠܝ. ܟܳܛܘܠܒܝܢܰܐ ܡܶܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܒܰܨܠܰܘܳܬ݂ܰܬ݂ܟܘ ܕܡܰܣܬܰܪܠܰܢ ܡܶܐ ܟܘܠ ܚܛܝܬ݂ܐ ܘܢܳܛܰܪ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܡܰܒ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܐ ܕܟܷܬܢܶܗ ܠܰܨܝܶܐ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܘܕ ܣܷܡܠܰܢ ܒܟܘܠܠܶܗ ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ، ܓܪܷܫܠܰܢ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܰܐܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܘܰܐܓ ܓܰܘܪܶܐ ܘܰܐܢ ܢܝܫܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܘܡܰܥܪܶܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܕܳܕܐ. ܘܡܚܰܣܶܠܰܢ ܒܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܕܷܡܚܰܕ݂ܰܪ ܐܘ ܦܳܬ݂ܘܪܐ ܥܰܠ ܐܝ ܪܘܚܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܛܠܷܒܠܰܢ ܟ݂ܰܛܷܪ ܡܷܢܢܶܗ ܘܦܪܝܫܝܢܰܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܗܘܠܰܢ ܦܳܬ݂ܰܢ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ. ܘ ـ ܡܝܕܷܢ: ܒܥܰܝܢܝ ܝܰܘܡܐ ܒܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܠܰܦ ܐܰܬܠܰܬ݂ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܡܰܛܝܢܰܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ. ܡܣܰܘܝܐ ܐܰܙܙܰܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܝ ܪܰܘܡܐ ܒܦܰܠܓܰܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܩܘܡ ܐܝ ܥܝܬܐ ܠܰܩܝܢܰܐ ܒܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܥܠܰܝܡܶܐ ܓܰܘܪܶܐ ܘܢܝܫܶܐ. ܡܚܰܠܠܶܗ ܠܘ ܢܳܩܘܫܐ ܘܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܡܣܰܘܝܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܷܡܨܰܠܝܢܰܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܪܰܡܫܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܒܕܶܠܶܗ ܒܘ ܛܶܟܣܐ ܕܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܬܰܝܷܡ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ ܕܩܰܫܐ ܫܶܡܥܘܢ ܐܘܔܰܪ ܐܘ ܩܰܫܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܦܨܝܚ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܡܗܰܠܗܰܠܠܶܗ ܘܰܐܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܡܦܰܩܰܣܣܶܗ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܪܷܙܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܡܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܦܨܝܚܝܐ ܢܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܕܟܷܬܢܐ ܐܰܥܡܰܝܟ݂ܘ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ ܘܒܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ. ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ ܕܷܡܩܰܕܡܝܢܰܐ ܨܠܝܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܘ ܩܰܫܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܗܳܘܶܠܰܗ ܡܠܰܒܒܳܢܐ ܘܡܰܣܰܬܪܳܢܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ ܕܟܷܬܝܐ ܚܠܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܝܢܰܐ. ܟܘܠܢܰܩܩܰܐ ܟܳܡܰܪܢܐ، ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܚܶܕ݂ܰܪ ܡܝܕܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܟܷܬܘܰܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܟܘܠܠܶܗ ܟ݂ܷܰܠܢ ܡܰܥ ܥܳܡܘܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܦܰܐܝܫܐ ܗܰܪܟܶܐ ܡܝܕܷܢ ܬܰܢܢܶܗ ܘܚܶܕ݂ܳܪܰܗ ܟܘܠܠܶܗ ܛܰܝܶܐ ܢܶܐ. ܥܰܠ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܳܒܰܥ ܢܐ ܡܷܢܟ݂ܘ ܕܪܷܚܡܘܬܘ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܡܥܰܘܢܘܬܘ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܟܘܠ ܡܶܕܶܐ. ܢܷܦܩܘܬܘ ܡܳܪܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܟ݂ܘ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪܠܰܗ ܪܰܓ݂ܠܐ ܢܘܟ݂ܪܰܝܬܐ ܘܕܠܐ ܡܝܫܰܠܛܐ ܐܰܥܠܰܗ ܐܝܕ݂ܐ ܙܳܠܘܡܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܘܠܰܝܢܰܐ ܓܪܷܫܠܰܢ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܐܘ ܩܰܫܐ، ܕܦܰܝܫܝ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܘܥܘܗܕܳܢܐ ܠܰܕ ܕܳܪܶܐ ܕܳܐܬܷ݂ܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܡܝ ܥܝܬܐ ܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܨܰܠܳܢ ܕܥܰܡ ܓܰܒ ܐܝ ܥܝܬܐ. ܕܚܰܬ݂ܐ ܡܰܥܡܰܪܪܶܗ ܘܒܘ ܩܰܝܛܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܣܷܡܘܰܝܠܶܗ ܐܘ ܦܘܬܳܚܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܘ ܨܰܠܳܢ ܐܰܟ݂ܝܠܰܢ ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ ܘܦܝܪܶܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܛܠܷܒܠܰܢ ܟ݂ܰܬܷܪ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܘܠܰܦ ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܙܙ ـ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ ܒܘ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܥܰܠ ܐܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ ܠܩܰܫܐ ܐܝܣܚܳܩ ܐܶܪܓܘܢ، ܡܷܪܪܶܗ ܐܰܚܢܰܐ ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܢܰܥܝܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܩܶܪܳܘܐ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܣܬܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܕܪܷܚܡܘܬܘ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܓܣܰܝܡܝܢܰܐ. ܚܰܡܫܐ ܘܥܶܣܪܝ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܰܥܣܰܪ، ܐܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܒܰܕܝܢ، ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܝܐ ܥܰܕܶܐ ܡܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܡܶܐ ܚܶܠܳܝܐ ܐܰܬ݂ܝ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܘܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܰܐܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܟܳܚܘܕ݂ܪܝ ܒܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܘܒܘ ܩܶܪܳܘܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܢܰܥܝܡܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܩܶܪܳܘܐ، ܠܓܳܪܰܢ ܕܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܘ ܡܥܰܕ݂ܥܕ݂ܳܢܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܣܷܡܠܰܢ ܐܝ ܕܰܘܪܰܐ ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܰܐܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܟܳܡܰܕܰܠܩܝ ܫܰܡܥܶܐ ܘܟܳܙܷܡܪܝ ܙܡܝܪܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕ݂ܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܒܝ ܥܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܟܝܬܐ ܨܠܘܬ݂ܐ ܒܘ ܡܥܰܕ݂ܥܕ݂ܳܢܐ ܘܙܘܝܳܚܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܬܰܝܡܐ، ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܟܷܐܡܡܝ ܫܠܝܚܶܐ ܓ݂ܒܰܝܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܳܟܳܪܰܙ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܡܐ ܡܶܠܬ݂ܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܘܟܳܡܥܰܝܰܕ݂ ܐܘ ܥܶܕ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܡܷܪܠܰܢ ܐܘ ܛܶܟܣܐ ܕܘ ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ. ܘܐܘ ܚܰܣܝܐ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܠܩܰܫܐ ܐܝܣܚܳܩ ܐܶܪܓܘܢ ܕܟܳܟ݂ܳܕܰܡ ܐܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܬܰܐܝܡܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ، ܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܚܙܶܠܰܢ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܢ ܪܷܙܠܶܗ ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܡܰܬ ܬܪܶܐ ܓܰܒܶܗ ܕܝ ܕܷܪܬܐ. ܥܰܡ ܐܘ ܢܦܳܩܐ ܕܘ ܚܰܣܝܐ، ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܷܐܡܡܝ ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܐ ܫܰܪܝܪܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܩܳܠܐ ܕܷܚܙܶܠܰܢ ܟܘܟܘܐ ܒܰܗܘܪܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ܠܚܶܡ ܐܘ ܛܘܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܚܰܣܝܐ، ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܬܰܘܕܝܳܬ݂ܶܐ ܠܘ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܠܰܡ ܡܰܠܦܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܟܳܡܷܠܦܷܢܢܶܗ ܘܟܳܢܷܦܩܝ ܡܳܪܐ ܠܘ ܠܶܫܳܢܐ ܘܠܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܘܡܰܘܨܶܠܶܗ ܣܬܶܐ ܐܰܢ ܐܶܡܳܬ݂ܶܐ ܘܰܐܒ ܒܰܒܳܢܶܐ ܕܗܳܘܷܢ ܡܳܪܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܫܰܕܪܷܢܢܶܗ ܠܰܡ ܡܰܕܪܫܳܬ݂ܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝܘܠܦܝ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܩܰܕܫܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ، ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܟܐܘܙܙܷܢ ܠܰܒ ܒܳܬܶܐ ܘܟܳܒܳܕܷܢ ܒܰܚ ܚܰܕ݂ܷܪܝܝܰܬ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ. ܐܰܓ ܓܰܘܪܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܣܘܠܩܝ ܠܝ ܕܝܘܰܢܟ݂ܰܢܰܐ ܘܬܰܡܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܣܝܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܝܕܷܢܢܶܗ ܨܶܡܕܶܐ ܘܟܘܠ ܟܡܐ ܡܷܢܢܶܗ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܐܰܒ ܒܳܬܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܘܟܳܡܰܠܬܡܝ ܫܰܟܰܪ ܘܟܰܠܰܘܰܬ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܘܕ ܪܝܫܐ ܕܘ ܥܰܡܐ، ܐܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܳܝܳܬܰܘ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܡܳܪܬܝ ܫܡܘܢܝ. ܘܗܰܪܟܶܐ ܟܳܡܰܩܒܰܠ ܐܰܬ ܬܰܗܢܝܳܬ݂ܶܐ ܘܰܐܥ ܥܘܕ݂ܥܳܕ݂ܶܐ. ܗܰܡ ܐܰܛ ܛܰܝܶܐ ܗܰܡ ܐܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܕܝ ܘܰܠܰܝܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܩܰܝܡܰܩܰܡ ܘܐܘ ܪܝܫܐ ܕܐܝ ܐܰܡܢܝܝܶܐ ܗܰܡ ܐܰܢ ܐܰܓ݂ܰܘܝܢ ܘܗܰܡ ܣܬܶܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܕܰܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܚܰܣܝܐ. ܡܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܟܳܡܝܥܰܝܰܕ݂ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 2100 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2530
Publication Date: July 16, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܬܷܠܘܝܫܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ ܠܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / Tëlwišo du ṣlibo lak kohne d Ṭurcabdin”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 16, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2530.