DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ / Dayro d Mor Gabriel

  TEI  

Dayro d Mor Gabriel

ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܟܳܦܰܝܫܐ ܒܘ ܐܶܩܠܝܡܐ ܕܡܰܕܢܰܚ ܬܰܝܡܰܢ ܕܬܘܪܟܝܝܰܐ. ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܘܒܘ ܬܰܝܡܢܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܥܰܡܷܪܬܐ ܝܐ ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܩܰܪܕܘ ܝܰܢܝ ܔܘܕܝ ܘܒܘ ܬܰܝܡܢܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܕܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܐܘ ܛܘܪܐ ܕܝ ܒܰܓܳܟܶܐ. ܥܰܡܷܪܬܐ ܝܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟ݂ܘܕ ܩܰܠܥܐ ܩܘܝܬ݂ܐ ܘܟܳܡܝܫܰܠܛܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܪܝܐ ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ܕܛܘܪܐ ܒܰܝܢ ܕܰܐܢ ܐܝܠܳܢܶܐ ܕܘ ܒܰܠܘܛܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܰܦ ܬܪܶܐ ܘܥܷܣܪܝ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ. ܟܳܡܷܦܪܰܫ ܐܘ ܕܰܪܒܰܝܕ݂ܰܗ ܒܘ ܣܶܡܳܠܐ ܡܶܩܷܡ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܡܘ ܕܰܪܒܐ ܪܰܒܐ ܕܟܐܘܙܙܶܗ ܠܷܓܙܝܪܐ. ܒܘ ܡܰܥܪܒܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ. ܘܒܘ ܡܰܕܢܚܰܝܕ݂ܰܗ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܝ ܟܰܦܰܪܒܶܗ ܕܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܦܳܦܝܰܬ݂. ܒܘ ܓܰܪܒܝܰܝܕ݂ܰܗ ܐܰܩ ܩܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܚܰܪܒܐ ܘܙܝܢܰܘܠܶܐ. ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܡܶܩܷܡ ܟܷܬܘܰܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܰܝܬܐ ܘܠܐ ܚܕ݂ܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ. ܐ. ܐܰܢ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܒܰܐܪܒܥܐ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ. ܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܘ ܨܰܘܪܳܝܐ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܘ ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܩܰܕܝܫܰܢܝ ܘܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܫ ܫܶܬܶܐܣܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܠܰܬ݂ܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܬܷܫܥܝ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܷܫܡܰܝܝܶܗ ܘܩܰܪܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܒ. ܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ. ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܷܫܡܰܗ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ. ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܣܬܶܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܘ ܪܝܫܳܢܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܳܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܡܰܢܷܚܠܶܗ ܡܘ ܟܶܘܰܝܕ݂ܶܗ، ܗܰܘܝܠܶܗ ܬܰܠܡܝܕ݂ܐ. ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܡܰܥܰܡܪܝ ܐܝ ܕܰܝܪܐ، ܥܷܡܪܝܘܰܐ ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ. ܓ. ܥܘܡܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܫܘܢܳܝܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܫܰܡܗܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܪܝܫܕܰܝܪܰܝܕ݂ܰܗ ܘܐܘ ܚܰܣܝܰܝܕ݂ܰܗ، ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܐܰܘ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܡܰܢܝܐ، ܩܰܪܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܥܰܠ ܕܐܝ ܕܰܝܪܐ ܡܫܰܘܫܛܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܶܗ ܘܠܰܬܷܡܘܰܐ ܐܶܒܰܗ ܠܰܦ ܬܡܳܢܶܡܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ. ܕ. ܥܘܡܪܐ. ܒܘ ܕܳܪܰܐ ܢܐ ܐܘ ܚܰܪܳܝܐ ܒܰܩ ܩܰܝܕܰܬ ܪܘܫܡܳܝܶܐ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ ܕܬܘܪܟܝܝܰܐ ܟܬ݂ܝܘܐ ܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܥܰܠ ܕܒܰܩ ܩܰܝܕܰܬ ܕܰܥ ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ ܡܷܟܬ݂ܰܘܘܰܐ ܐܷܫܡܰܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܐܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܒܰܝܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܪܝܘܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ، ܙܰܝܥܝܘܰܐ ܕܠܐ ܥܷܒܪܝ ܠܘ ܢܶܣܝܘܢܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܒܝܥܝ ܕܪܘܚܩܝ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܗܰܬ݂ܶܐ ܗܰܘܝܐ ܣܰܒܰܦ݁ ܠܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܟܳܐܡܰܪܠܶܗ ܐܘ ܪܰܒܰܝܕ݂ܶܗ (ܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ) ܠܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ (ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ)؛ ܡܶܩܷܡ ܕܢܷܦܠܝܢܰܐ ܒܰܦ ܦܰܚܶܐ ܕܘ ܫܝܕ݂ܐ، ܩܘܡ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܡܰܪܟܶܐ ܘܪܘܚܩܝܢܰܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܝܢ ܝܰܐ ܐܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܝ ܛܪܳܘܶܐ ܐܘ ܨܷܒܝܳܢܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܰܠܠܶܗ ܐܰܨ ܨܠܰܘܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܛܷܠܒܒܶܗ ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܷܡܚܰܕ݂ܰܪܪܶܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܥܘܡܪܝ ܐܶܒܰܗ. ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܰܠܟ݂ܝ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܠܰܦ ܐܘ ܡܰܕܷܢܚܐ. ܡܷܪܪܶܗ ܐܰܝܟܐ ܕܷܡܟܰܡܠܝܢܰܐ ܐܰܡ ܡܰܙܡܘܪܶܐ، ܬܰܡܐ ܓܦܰܝܫܝܢܰܐ. ܠܰܦ ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܡܰܛܷܢ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܝܬܐ ܚܰܪܒܶܐ ܘܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ. ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܕܘܟܬ݂ܶܗ ܕܰܨ ܨܰܠܡܶܐ. ܦܰܐܝܫܝ ܬܰܡܐ ܐܘ ܠܰܠܝܰܘܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܬ݂ܢܳܚܝ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܕܘ ܕܰܪܒܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܡܝܟ݂ܝ، ܒܠܰܠܝܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܓܰܒ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܘ ܪܰܒܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܩܳܠܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܩܘܡ ܝܰܐ ܐܘ ܐܰܒܪܰܝܕ݂ܝ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܡܰܚܬܝܢܰܐ ܐܘ ܪܷܟܷܢ ܕܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܦܰܝܫܝܢܰܐ ܐܶܒܰܗ. ܩܰܝܷܡ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܘܰܐܙܙܶܗ ܥܰܡ ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܕ݂ܰܥ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܠܰܟ݂ܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܛܷܢ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܒܥܝ ܡܰܥܰܡܪܝ ܐܝ ܥܝܬܐ، ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܠܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܚܕ݂ܐ ܟܶܦܐ ܒܘ ܡܰܥܷܪܒܐ، ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܗܰܪܟܶܐ ܓܬܳܘܶܐ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܘ ܡܰܥܷܪܒܐ. ܐܷܫܡܐ ܠܘܓܰܒ ܠܰܦ ܐܘ ܓܰܪܒܝܐ، ܡܰܚܘܶܠܶܠܶܗ ܟܶܦܐ ܚܪܶܬܐ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܚܪܶܢܐ. ܘܡܰܕܥܰܪܪܶܗ ܦܳܬ݂ܰܝܝܶܗ ܠܘ ܬܰܝܡܢܐ، ܡܰܚܘܶܠܶܠܶܗ ܟܶܦܐ ܚܪܶܬܐ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܓܬܳܘܶܐ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܘ ܬܰܝܡܢܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܠܰܟ݂ܟ݂ܶܗ ܠܘ ܡܰܕܷܢܚܐ، ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܡܝ ܐܰܪܥܐ ܟܶܦܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܢܩܷܫܬܐ ܡܰܙ ܙܰܒܢܐ ܩܰܡܳܝܶܐ، ܘܡܰܟܰܠܝܳܠܶܗ ܒܝ ܗܰܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܗܘܠܶܗ ܚܘܛܐ ܠܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܟܝܠܝ ܐܘ ܝܘܪܟ݂ܐ ܘܐܘ ܦܬ݂ܳܝܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܝ ܪܰܒܘܬ݂ܐ ܘܐܝ ܪܘܝܚܘܬ݂ܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ؛ ܐܰܚܢܰܐ ܬܪܶܐ ܢܳܫܶܐ ܬܰܢܶܐ ܢܰܐ. ܠܰܫܰܢ ܡܰܢ ܓܡܰܥܰܡܪܝܢܰܐ ܥܝܬܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ؟ ܘܡܰܢ ܟܝܒܶܗ ܡܰܥܡܰܪܠܰܗ؟ ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܓܬܘܝܐ ܐܝ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܘ ܒܰܝܬܰܐ ܢܐ، ܥܠܶܬܷܪ ܘܡܝܰܩܰܪܬܷܪ ܡܰܘܐ ܕܡܶܩܷܡ. ܓܕܳܐܬ݂ܷܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܰܪܟܶܐ ܘܓܷܕܥܰܝܫܝ ܐܰܥܡܰܝܢܰܐ. ܘܐܘ ܚܰܝܠܐ ܕܡܰܥܠܶܠܶܗ ܐܝ ܟܶܦܰܬ݂ܶܗ ܠܝ ܗܰܘܰܐ، ܗܝܝܶܗ ܓܡܰܥܡܰܪ ܐܝ ܥܝܬܰܬ݂ܶܗ ܘܓܷܕܦܰܝܫܐ ܗܘܠ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܡܷܪܬܐ. ܟܰܡܝܠܐ ܐܝ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ، ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ، ܠܰܬܝܡܝ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܠܰܦ ܐܰܪܒܰܥܡܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܥܰܒܳܕܶܐ ܘܥܰܝܫܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܚܘܢܳܢܶܐ. ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܰܠܠܶܗ ܫܘܓ݂ܠܰܝܝܶܗ، ܕܰܥܝܪܝ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܕܰܡܝܟ݂ܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܦܪܝܫ ܡܝܢܶܗ ܘܣܰܠܷܩ ܠܝ ܫܡܰܝܐ. ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܣܬܶܐ ܕܰܡܷܟ݂ ܘܠܳܐ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܠܰܟ݂ܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܕܰܡܷܟ݂، ܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܩܰܝܷܡ ܕܷܡܨܰܠܶܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܠܰܠܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ، ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܓܰܒ ܐܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܡܰܩܷܡܠܶܗ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ. ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܩܘܡ ܕܡܰܠܬܡܝܢܰܠܰܢ ܟܶܦܶܐ ܘܡܰܥܰܡܪܝܢܰܠܰܢ ܥܝܬܐ ܠܝ ܨܠܘܬ݂ܐ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ؛ ܝܰܐ ܐܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܝ ܡܰܐ ܒܠܰܠܝܐ ܟܘܠܶܗ ܠܐ ܡܰܟܝܠܰܢ ܕܡܰܥܰܡܪܝܢܰܐ؟ ܘܡܰܚܰܬܠܰܢ ܬܠܰܬ݂ ܟܶܦܶܐ ܕܗܳܘܷܢ ܝܰܕ݂ܥܶܐ ܠܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܫܰܡܷܥ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܡܝܢܶܗ، ܐܰܕ݂ܷܥ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܚܘܠܡܐ ܘܠܐ ܟ݂ܰܠܝܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ. ܐܶܠܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܫܪܳܪܐ ܝܐ ܐܘ ܐܰܒܪܰܝܕ݂ܝ ܡܰܟܝܠܰܢ ܘܡܒܰܝܰܢܠܰܢ ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܐܘܥܕܐ ܩܘܡ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܡܰܥܰܡܪܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܒܠܰܠܝܐ ܡܒܰܝܰܢܠܰܢ. ܡܰܠܰܟ݂ܟ݂ܶܗ ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܘܰܐܙܙܷܢ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܰܐ ܝܐ. ܚܙܰܠܠܶܗ ܟܰܠܰܐ ܟܶܦܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܡܝ ܐܰܪܥܐ ܘܰܐܟ ܟܶܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܰܚܬܶܐ ܟ݂ܘܕ ܝܰܕ݂ܥܶܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ، ܦܨܝܚ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ. ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܒܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܘ ܗܰܝܟܠܐ ܪܰܒܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܠܰܬ݂ܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܬܷܫܥܝ ܡܫܝܚܰܝܬܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܰܐܪܩܰܕܝܘܣ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܕܩܘܤܛܰܢܛܝܢܳܘܦܳܘܠܝܣ ܘܐܢܘܪܝܳܘܣ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܕܰܪ ܪܘܡܳܝܶܐ. ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ ܕܦܰܠܰܒܝܰܢܳܘܣ ܐܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܕܰܐܢܛܰܟܝܰܐ. ܐܰܢܰܣܛܰܐܣ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܕܰܒ ܒܝܙܰܢܛܳܝܶܐ، ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܝܢܰܝܕ݂ܶܗ ܬܶܐܳܘܕܳܘܣܝ ܘܬܶܐܳܘܕܳܘܪܝ ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܫܘܦܢܝ. ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܘܠܰܗ ܥܰܠ ܐܘ ܫܘܦܪܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܪܨܷܦܦܶܗ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܕܘ ܡܰܕ݂ܒܚܐ ܒܘ ܡܳܙܰܐܝܩ ܚܶܘܳܪܐ، ܟܳܡܐ، ܫ̰ܶܢܝ، ܣܶܡܳܩܐ، ܝܰܪܳܩܐ ܘܫܰܥܘܬ݂ܐ. ܘܡܰܠܘܰܫܫܶܗ ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܡܰܪܡܰܪ. ܘܡܨܰܘܰܪܪܶܗ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܘܐܘ ܩܛܳܪܐ ܣܬܶܐ ܡܟ݂ܰܡܰܠܠܶܗ ܒܘ ܡܳܙܰܐܝܩ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܕܟܳܦܳܝܰܫ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܠܰܬܠܶܗ ܕܘܡܝܐ ܒܘ ܫܘܦܪܰܝܕ݂ܶܗ. ܟܘܠ ܕܟܳܚܳܙܶܠܶܗ ܟܳܡܝܕܰܘܡܰܪ ܘܟܳܡܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܠܰܩ ܩܰܕܝܫܶܐ ܕܷܢܛܷܪܪܶܗ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܥܰܡ ܐܘ ܥܒܳܪܐ ܕܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܷܫܡܐ ܪܰܒܐ ܒܝ ܪܰܒܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ ܘܒܝ ܩܰܕܝܫܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ ܘܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܰܝܕ݂ܰܗ ܐܝ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܘܒܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܡܫܰܡܗܶܐ ܕܷܟܬܝܘܝ ܐܶܒܰܗ. ܟ݂ܘܕ ܟܬ݂ܘܠܰܢ ܠܰܠܥܰܠ، ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܒܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܕܷܬ ܬܪܶܐ ܩܰܕܝܫܶܐ ܘܰܐܥܡܰܝܝܶܗ ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܕܘ ܡܳܪܝܐ. ܐܶܠܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܡܰܛܝ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܥܘܡܪܝܘܰܐ ܐܶܒܰܗ، ܠܰܐܪܒܰܥܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ. ܘܠܚܰܡܷܫܡܐ ܘܐܷܫܬܝ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܣܬܶܐ ܡܰܛܝܘܰܐ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܐܢ ܐܰܚܶܐ ܠܷܬܡܳܢܶܡܐ ܘܗܘܠ ܠܰܐܠܦܐ. ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܥܷܡܪܝܘܰܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܪܘܚܐ ܘܒܚܰܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܘܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܦܫܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܰܡ ܡܰܠܰܟ݂ܶܐ ܡܶܐ ܨܰܦܪܐ ܗܘܠ ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܡܨܰܠܷܢܘܰܐ. ܘܐܘ ܠܰܠܝܐ ܟܘܠܶܗ ܡܰܫܰܦܥܝܘܰܝܠܶܗ ܒܘ ܫܰܗܪܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܫ ܫܠܝܚܶܐ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܗܰܝܡܢܶܘܰܝܢܶܐ ܘܪܷܬ݂ܚܝܘܰܐ ܒܝ ܚܘܒܐ ܕܷܡܫܝܚܐ. ܡܚܰܠܩܝܘܰܐ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܘܒܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ ܡܨܰܠܷܢܘܰܐ ܠܘ ܫܰܝܢܐ ܕܘ ܥܳܠܡܐ ܟܘܠܶܗ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܠܐ ܝܷܬܘܝܘܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܘܠܐ ܣܷܡܟ݂ܝܘܰܐ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܠܘ ܫܘܪܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܳܐܬ݂ܶܘܰܠܠܶܗ ܫܰܢܬ݂ܐ، ܡܥܰܠܩܝܘܰܐ ܚܰܘܠܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܝܝܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܕܷܡܟ݂ܝ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܠܰܡ ܡܥܰܪܶܐ ܕܚܶܕ݂ܰܪ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܥܷܒܕܝ ܘܕܷܡܨܰܠܷܢ. ܘܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܡܰܥܰܒܪܝܘܰܐ ܐܰܚ ܚܰܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܒܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܐܰܢ ܐܰܚܘܢܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܠܳܗܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܐ ܒܐܝܕ݂ܳܬܰܝܝܶܗ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܕܫܳܡܰܥܘܰܐ ܥܰܠ ܰܐܚ ܚܰܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܒ ܒܪܝܟ݂ܶܐ، ܪܳܗܰܛܘܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܥܳܝܰܫ ܒܰܝܢܳܬܰܝܝܶܗ ܘܗܰܟܟܰܐ ܕܫܳܘܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܕܰܝܪܳܝܐ. ܟ݂ܘܕ ܐܰܬ ܬܡܳܢܶܡܐ ܡܶܨܪܳܝܶܐ ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܫܰܡܝܥܝ ܥܰܠ ܐܝ ܩܰܕܝܫܘܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܐܰܬܷ݂ܢ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܘܗܰܘܷܢ ܕܰܝܪܳܝܶܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܡܫܰܢܰܠܠܶܗ ܣܬܶܐ ܡܬܰܚܬܝ ܐܰܦ ܦܰܓ݂ܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܷܚܕ݂ܐ ܩܘܒܐ ܕܒܰܢܝܐ ܥܰܠ ܐܷܫܡܰܝܝܶܗ. ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܰܠܰܗ ܥܰܡܷܪܬܐ ܘܟܳܡܷܩܪܳܝܐ ܐܝ ܩܘܒܐ ܕܰܡ ܡܶܨܪܳܝܶܐ. ܥܠ ܐܝ ܩܰܕܝܫܘܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ، ܡܳܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܳܘܣ ܕܡܰܒܘܓ݂ ܒܝ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܕܷܟܬ݂ܘܠܶܗ ܠܘ ܪܳܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܤܛܘܪܝܳܘܣ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܡܰܢ ܕܷܐܙܙܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬ݂ܐ ܫܘܰܥ ܟܳܪܶܐ، ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܰܥܰܡܪܳܠܶܗ ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܘܡܝܒܰܪܰܟ݂ ܡܝܢܰܗ، ܟܷܬܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܐ ܓܰܒ ܡܫܝܚܐ ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܚܰܐ ܕܰܐܙܙܶܗ ܠܐܘܪܝܫܠܶܡ. ܥܰܠ ܕܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܣܬܶܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܐܘܪܝܫܠܶܡ ܥܰܡܝܪܐ. ܒܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܣܬܶܐ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܝܐ. ܩܰܐܝܡܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܰܝܕ݂ܰܗ ܐܝ ܟܳܗܢܳܝܬܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܗܰܘܷܢ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܶܐ ܘܗܷܢ ܚܰܣܝܶܐ ܘܗܷܢ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܡܗܝܪܶܐ. ܢܰܦܝܩܝ ܡܝܢܰܗ ܐܰܪܒܥܐ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܶܐ. ܘܚܰܐ ܡܰܦܷܪܝܳܢܐ. ܘܠܰܦ ܬܷܫܥܝ ܚܰܣܝܶܐ. ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܩܰܫܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܚܫܳܘܐ. ܕܟܷܬܢܶܗ ܣܬܶܐ ܡܫܰܡܗܶܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ، ܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ݂ ܪܰܒܐ ܕܰܝ ܝܰܕ݂ܘܥܬ݂ܳܢܶܐ ܘܪܝܫܐ ܕܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܬܶܐܳܘܕܘܣܝܳܘܣ ܪܘܡܰܐܢܳܘܣ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܒܝ ܐܳܣܝܘܬ݂ܐ. ܘܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܒܶܗܢܰܡ ܕܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܚܶܕܷܠ ܕܟܷܬܝܐ ܛܒܝܒܐ ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܰܡ ܡܝܡܪܶܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܣܬܶܐ ܩܳܢܘܢܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܰܗ، ܟܘܠ ܐܰܒܪܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܳܛܶܐ ܥܷܡܪܶܗ ܠܷܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܐܙܙܶܗ ܩܳܪܶܐ ܒܝ ܩܠܝܪܝܩܰܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܩܘܡ ܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܳܐܒܰܥ ܓܬܳܘܶܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܐ ܐܰܘ ܩܰܫܐ ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܒܝ ܥܝܬܐ. ܠܓܳܪܰܢ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ، ܐܰܢܰܣܛܰܐܣ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܗܘܘܰܝܠܶܗ ܫܘܰܥ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܷܫܡܰܝܝܶܗ ܒܝ ܐܳܬ݂ܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܳܦ، ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܟ݂ܘܕ ܕܳܫܢܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܣܬܶܐ ܒܶܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܡܫܰܡܗܶܐ ܘܥܰܬܝܪܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܟܬ݂ܝܘܝ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܰܠܕܐ. ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܕܙܰܝܬܶܐ. ܡܙܰܢܓܰܢܠܶܗ ܐܰܒ ܒܶܬܐܰܪܟܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܒܰܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܝ ܬܰܘܪܰܐ ܘܕܘ ܡܓܰܠܝܘܢ. ܘܒܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܕܳܢܝܐܝܶܠ ܕܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܷܢܕܶܪܝܦ݁. ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܘܡܳܪܝ ܝܶܫܘܥ ܘܡܳܪܝ ܚܳܝܶܐ. ܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܳܢ ܐܘ ܣܝܪܝܢܳܝܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܟܬ݂ܘܘܰܝܠܶܗ ܫܰܘܥܝ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܰܠܕܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܫ̰ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܬܶܫܥܝ ܡܫܝܚܰܝܬܐ، ܡܚܰܕܰܬ݂ܠܶܗ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܤܛܪܰܢܓܶܠܰܝܬܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܛܰܥܝܳܘܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܰܦ ܡܐ ܐܷܫܢܶܐ. ܘܢܳܫܐ ܗܰܘ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܝܠܰܗ. ܡܳܠܰܦܠܶܗ ܠܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܶܗ ܘܗܷܢܢܷܟ ܣܬܶܐ ܡܷܠܦܰܠܠܶܗ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܘ ܥܘܬܳܕܐ ܕܘ ܠܶܟܣܝܩܘܢ ܕܬܐܘܡܰܐ ܐܳܘܕܘ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ؛ ܟܳܡܰܬ݂ܟܰܪ ܐܘ ܒܰܪܥܶܒܪܳܝܐ ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܰܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܘܟܳܐܡܰܪ؛ ܝܘܚܰܢܳܢ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ، ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܥ ܥܷܣܪܐ، ܡܔܰܗܰܕܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܡܰܥܷܫ ܐܰܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܐ ܤܛܪܰܢܓܶܠܳܝܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܝܘܐ ܠܡܰܪܕܶܐ. ܥܰܠ ܕܒܰܛܝܠܳܘܰܐ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܤܛܪܰܢܓܶܠܰܝܬܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܰܦ ܡܐ ܐܷܫܢܶܐ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܡܰܢܘܐܝܶܠ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܘ ܚܰܣܝܐ، ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܙܷܬܬܷܪ ܡܶܐ ܫܰܘܥܝ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܒܘ ܩܰܢܝܐ ܤܛܪܰܢܓܶܠܳܝܐ. (ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ. ܥܘܬܕܐ ܦܰܐܬܐ ܙܙ). ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ، ܥܰܡ ܐܘ ܥܒܳܪܐ ܕܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܡܰܝ ܝܰܩܕ݂ܳܢܶܐ ܘܡܰܚ ܚܰܪܒܰܬ، ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܰܢܝ ܠܐ ܡܰܛܷܢ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܐܰܝܢܰܐ ܕܟ݂ܰܠܝܨܝ ܡܰܝ ܝܰܩܕ݂ܳܢܶܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܡܰܢܗܒܝ ܣܬܶܐ، ܡܬܰܘܒܠܝ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܐܰܩ ܩܪܳܒܶܐ ܘܰܐܢ ܢܰܗܝܒܰܬ ܘܐܰܝ ܝܰܩܕ݂ܳܢܶܐ ܕܗܰܘܷܢ، ܡܰܚܪܰܘܘܶܗ ܘܡܰܕ݂ܷܪܪܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܫܠܷܚܚܶܗ ܐܘ ܫܘܒܚܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ. ܘܕܪܰܠܠܶܗ ܐܰܒ ܒܷܢܝܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܕܡܰܥܰܡܪܷܢܢܶܗ ܐܰܡ ܡܰܠܟܶܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܕܳܪܐ ܒܷܬ݂ܷܪܗ ܕܳܪܐ ܕܠܐ ܪܰܚܡܶܐ ܫܰܦܝܥܝ. ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܥܰܪܝܩܝ ܘܡܒܰܪܒܙܝ ܟܘܠ ܚܰܐ ܒܓܰܒܐ. ܡܰܛܝܐ ܠܘ ܕܳܪܐ ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ، ܒܰܛܷܠܬܐ ܘܚܰܪܘܬܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܢ ܢܰܗܝܒܰܬ ܘܥܰܔܷܙܬܐ ܡܰܝ ܝܰܩܕ݂ܳܢܶܐ. ܒܘ ܣܰܝܦܐ ܕܗܰܘܝ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ، ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܩܛܷܠܠܶܗ ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܝܰܬܝܘܝ ܒܕܘܟܬ݂ܰܝܝܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܝ ܕܰܘܠܰܐ ܡܳܦܰܩܠܰܗ ܩܳܢܘܢܐ ܕܟܘܠ ܚܰܐ ܕܳܥܰܪ ܘܝܳܬܰܘ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܒܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܳܦܰܩܠܰܗ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܘܡܰܣܰܠܡܳܠܰܗ ܠܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܥ ܥܰܣܩܳܬ݂ܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ، ܐܰܠܳܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܷܐܫܡܶܗ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܕܚܘܪܘܐ ܘܟܘܠ ܢܰܩܩܰܐ ܢܛܝܪܳܠܶܗ. ܘܟܰܡܝܠܐ ܐܝ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ ܠܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ، ܕܓܷܕܦܰܝܫܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܥܰܡܷܪܬܐ ܗܘܠ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܰܦ ܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ، ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܶܫܘܥ ܔܝܔܰܟ ܐܘ ܪܝܫܕܰܝܪܐ (ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܡܶܨܥܰܝܬܐ. ܫܘܢܳܝܐ؛ 2005) ، ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܡܕܰܪܡܰܢܠܰܗ ܐܰܒ ܒܪܝܢܰܝܕ݂ܰܗ ܘܥܰܡܝܪܐ. ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܰܢܕ݂ܦܝ ܐܰܒ ܒܶܢܝܳܢܶܐ ܕܦܰܐܝܫܝ. ܘܒܝ ܥܰܘܰܢܰܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܡܰܥܡܰܪܪܶܗ ܥܡܰܪܰܬ ܚܰܬ݂ܶܐ ܠܘ ܦܝܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܶܐܫܬܝ ܦܬܝܚܐ ܐܶܒܰܗ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܰܝܬܐ. ܘܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܚܰܡܷܫ ܘܐܷܫܬܝ ܐܝ ܕܰܘܠܰܐ ܕܬܘܪܟܝܝܰܐ، ܦܬܷܚܠܰܠܰܗ ܕܰܪܒܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ ܗܘܠ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܒܰܫ ܫܰܘܥܝܝܰܬ ܣܬܶܐ ܥܰܡܷܪ ܟܡܐ ܒܶܢܝܳܢܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ ܒܰܟ ܟܶܦܶܐ ܢܚܝܬܶܐ ܘܡܢܰܩܫܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܓܪܝܫ ܐܘ ܟ݂ܰܛ ܕܘ ܟܰܗܪܳܒܐ ܘܕܰܡ ܡܰܝܶܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ ܕܰܝܪܳܝܐ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ (ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܰܡܷܫ ܘܬܡܳܢܝ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܪܝܫ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ)، ܗܰܘܝ ܪܝܫܕܰܝܪܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ، ܝܰܘܡܐ ܒܝܰܘܡܐ ܘܫܰܬܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܫܰܬܐ ܡܫܰܘܫܛܐ. ܥܰܡܝܪܐ ܘܡܟ݂ܰܡܠܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܒܰܥ ܥܡܰܪܰܬ ܫܰܦܝܪܶܐ. ܒܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܒܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ. ܒܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܘܒܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܡܶܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܕܩܳܪܷܢ ܘܝܘܠܦܝ ܠܶܫܳܢܐ ܘܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ. ܘܒܰܟ݂ ܟ݂ܰܕܳܡܶܐ ܕܟܳܟ݂ܘܕܡܝ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܕܠܐ ܦܘܪܫܳܢܐ. ܐܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ، ܒܙܰܒܢܐ ܡܰܐܝܪܐ ܘܡܰܠܝܐ ܥܰܣܩܳܬ݂ܐ ܗܰܘܝ ܪܝܫ ܕܰܝܪܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܚܰܣܝܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܝ ܔܰܨܰܪܰܝܕ݂ܶܗ ܘܒܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܒܘ ܬܘܟ݂ܠܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܘܕܰܩ ܩܰܕܝܫܶܐ ܕܟܷܬܢܶܗ ܐܰܓ ܓܰܪܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܝ ܕܰܝܪܐ، ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܠܘ ܫܘܒܚܰܝܕ݂ܰܗ ܕܰܕ ܕܳܪܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܘܢܰܗܝܪܝ ܦܳܬ݂ܐ. ܒܰܦ ܦܘܠܚܳܢܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܗܰܡ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܗܰܡ ܣܬܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܗܰܘܝ ܪܳܥܝܐ ܫܰܪܝܪܐ ܘܡܕܰܒܪܳܢܐ ܚܰܟܝܡܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܩܰܫܝ ܐܘ ܩܪܳܒܐ ܒܰܝܢ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ ܘܠܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ، ܕܠܐ ܙܘܥܬ݂ܐ ܟܳܪܰܟ݂ܘܰܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܩܘܶܘܰܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܠܐ ܥܘܪܩܝ ܘܠܐ ܡܰܟ݂ܠܷܢ ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܕܠܐ ܛܳܪܷܢ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܘ ܐܰܬܪܐ ܕܰܐܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ ܩܰܡܳܝܶܐ. ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܠܐ ܣܟܷ݂ܪܠܶܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܡܫܰܕܰܪܘܰܐ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܠܰܡ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܰܫܰܢ ܕܝܘܠܦܝ ܠܶܫܳܢܐ ܬܷܪܟܳܝܐ ܣܬܶܐ. ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܥܰܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܫܰܘܥܝ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܗܰܢܝ ܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ، ܟܳܥܰܝܫܐ ܚܰܐ ܡܰܕ ܕܳܪܶܐ ܕܰܗܒܳܢܳܝܶܐ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܗ. ܡܰܢܕ݂ܰܦܠܶܗ ܘܡܚܰܕ݂ܰܬ݂ܠܶܗ ܐܰܒ ܒܶܢܝܳܢܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܘܙܪܷܥܠܶܗ ܓܰܢܶܐ ܘܟܰܪܡܶܐ ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ. ܡܰܢܩܶܠܶܗ ܥܰܦܪܐ ܡܶܐ ܕܘܟܟܳܬ݂ܶܐ ܪܰܚܘܩܶܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܠܘ ܙܪܳܥܐ ܕܘ ܙܰܐܕ. ܒܢܶܠܶܗ ܒܶܢܝܳܢܐ ܒܷܬܠܳܬ݂ܐ ܩܰܬܰܬ ܠܘ ܕܡܳܟ݂ܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܣܶܕܪܶܐ ܠܘ ܝܘܠܦܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܡܰܥܡܰܪܠܶܗ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ ܘܒܰܣܝܡܶܐ ܠܘ ܕܡܳܟ݂ܐ ܕܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ. ܚܦܷܪܠܶܗ ܬܠܰܬ݂ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܡܶܐ ܬܰܚܬܰܐ ܕܝ ܐܰܪܥܐ. ܒܢܶܠܶܗ ܫܘܪܐ ܚܶܕ݂ܰܪ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܝܷܪܟ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܬܠܳܬ݂ܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ، ܠܘ ܢܛܳܪܐ ܘܠܝ ܣܷܬܪܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܕܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܒܝ ܪܳܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܡܝܛܪܳܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܐܘ ܪܝܫ ܕܰܝܪܐ؛ ܟܳܥܰܝܫܝ ܬܠܳܬ݂ܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ. ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ. ܬܠܶܬ݂ܝ ܝܳܠܘܦܶܐ. ܐܰܪܒܥܐ ܡܰܠܦܳܢܶܐ. ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ. ܦܪܝܣ ܐܷܫܡܰܗ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܚܕ݂ܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܥܰܡܝܪܶܐ ܘܥܰܬܝܩܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܝܐ. ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܥܰܡܝܪܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܕܠܐ ܩܛܳܥܐ ܟܳܡܫܰܡܫܐ ܐܝ ܥܝܬܐ ܘܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܘܟܘܠܰܗ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂. ܐܰܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܩܷܪܝܰܠܠܶܗ ܐܘܪܝܫܠܶܡ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ. ܕܰܝܪܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܝܐ ܒܰܢ ܐܰܠܦܰܝܐ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܕܟܳܙܰܝܪܝܠܰܗ ܡܶܟܘܠ ܟ݂ܰܣܪܰܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܛܒܝܒܬܐ ܝܐ ܒܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܒܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܕܢܰܝܦܝܩܝ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܰܝܕ݂ܰܗ ܐܝ ܟܳܗܢܳܝܬܐ. ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܐܘ ܒܶܬ݂ ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܝܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 2090 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2529
Publication Date: July 16, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ / Dayro d Mor Gabriel”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 16, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2529.