DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ / U kroxo daḏ ḏayfe bi dayro d Mor Gabriel

  TEI  

U kroxo daḏ ḏayfe bi dayro d Mor Gabriel

ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ، ܚܕ݂ܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܦܰܝܝܫܝ ܥܰܡܝܪܶܐ ܒܷܒ ܒܪܝܬ݂ܐ ܝܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܒܟܘܠ ܫܰܬܐ ܒܰܐܢ ܐܰܠܦܰܝܐ ܕܙܰܝܳܪܶܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܟ݂ܰܣܪܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܳܙܰܝܪܝܠܰܗ. ܠܐ ܒܰܣ ܐܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܐܶܠܐ ܛܰܝܶܐ ܘܫ̰ܰܠܟܳܝܶܐ ܣܬܶܐ. ܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܰܦ ܬܪܶܐ ܘܥܷܣܪܝ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ ܥܰܠ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܐܘܙܙܶܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܗܰܙܰܟ݂. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܟܳܡܷܦܪܰܫ ܡܘ ܕܰܪܒܐ ܪܰܒܐ ܡܶܩܷܡ ܕܡܳܛܶܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܘܟܳܣܳܠܰܩ ܒܝ ܣܰܠܳܩܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ، ܟܳܚܳܙܶܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝܕ݂ܶܗ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܝ ܩܰܠܥܐ ܥܰܡܷܪܬܐ ܘܟ݂ܘܕ ܐܰܪܝܐ ܪܰܘܷܥܬܐ ܥܰܠ ܐܘ ܛܘܪܐ ܘܡܫܰܠܰܛܬܐ ܥܰܠ ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ ܟܘܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܥܰܡܷܪܬܐ ܒܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܘܝܳܠܘܦܶܐ ܕܟܳܩܳܪܷܢ ܘܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܒܝ ܪܳܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܣܝܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܕܙܰܝܪܝ ܐܝ ܕܰܝܪܐ، ܡܰܛܝܥܝ ܠܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܟܪܳܟ݂ܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܰܥܰܔܙܝ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܰܐܔ ܔܘܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܰܠܝܩܝ ܠܘ ܠܘܳܫܐ ܕܰܕ ܕܰܝܪܐ. ܠܐ ܡܰܥܠܷܢ ܩܳܠܰܝܝܶܗ. ܘܠܐ ܡܷܦܪܳܫܝ ܡܘ ܡܗܰܕܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܠܐ ܡܰܥܰܒܪܝ ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܠܓܰܘܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܠܐ ܫܳܬܷܢ ܬܶܢܳܢܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܟܳܡܳܛܷܢ ܠܩܰܡܘܬ݂ܶܗ ܕܘ ܬܰܪܥܐ ܒܰܪܳܝܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܟܳܡܰܚܬܝ ܐܝ ܪܰܕ݂ܳܝܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܘ ܦܰ݁ܪܩ ܕܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܥܘܒܪܝ ܒܘ ܬܰܪܥܐ ܒܰܪܳܝܐ ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܰܝܕܝ ܦܷܬܩܐ ܝܰܢܝ ܒܝܠܶܬ ܕܘ ܥܒܳܪܐ ܒܚܰܡܡܷܫ ܠܝܪܰܬ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܳܡܰܝܕܝ ܐܘ ܦܶܬܩܐ، ܟܳܡܰܠܟ݂ܝ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܝܬܐ ܒܰܬ ܬܪܶܐ ܓܰܒܰܝܕ݂ܶܗ ܐܝܠܳܢܶܐ ܗܘܠ ܠܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܥܒܰܪܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ، ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܡܷܣܬܰܩܒܰܠܶܠܗ ܘܟܳܡܗܰܠܰܟ݂ ܒܩܰܡܘܬ݂ܰܝܝܶܗ ܕܡܰܟܪܰܟ݂ܟ݂ܶܗ ܐܰܒ ܒܷܢܝܳܢܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܡܶܩܷܡ ܕܟܳܥܘܒܪܝ ܒܘ ܬܰܪܥܐ، ܟܳܡܫܰܝܠܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܥܰܠ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܕܟܝܬܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܘ ܬܰܪܥܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܰܪܝܶܐ ܕܟܝܬܐ ܒܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܟ݂ܰܣܰܘܷܪ ܥܶܠܳܝܶܐ ܕܘ ܬܰܪܥܐ. ܥܰܠ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܒܰܬ ܬܪܶܐ ܬܰܪܥܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܣܬܶܐ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܰܐܢ ܐܰܪܝܐܶ، ܟܳܓܳܪܰܫ ܐܘ ܙܘܗܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܟܳܡܫܰܝܠܝ ܡܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ؛ ܩܰܝ ܟܝܬܐ ܥܰܠ ܰܐܬ ܬܰܪܥܶܐ ܪܰܒܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܰܐܢ ܐܪܝܶܐ؟ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܟܳܡܰܕܥܰܪ ܘܟܳܐܡܰܪ؛ ܠܓܳܪܰܢ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܒܙܰܒܢܐ ܡܰܥܝܩܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܗܰܘܝ ܗܔܳܡܐ ܥܰܠ ܰܐܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ ܥܰܪܝܩܝ ܘܡܰܟ݂ܠܰܠܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܰܠܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ، ܬܪܶܐ ܐܰܪܝܶܐ ܐܰܬܷ݂ܢ ܘܪܰܘܝܥܝ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܠܰܫܰܢ ܕܢܷܛܪܝܠܰܗ. ܘܠܐ ܛܳܪܷܢܘܰܐ ܕܢܳܫܐ ܡܰܕ݂ܷܪ ܘܡܰܚܪܰܘ ܐܝ ܥܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܕܰܥܝܪܝ ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܝܣܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ، ܐܰܢ ܐܰܪܝܶܐ، ܡܰܣܠܰܡܡܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܠܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܗܷܢܢܷܟ ܢܰܦܝܩܝ ܠܷܚܕ݂ܐ ܡܥܰܪܬ݂ܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܕܰܝܪܐ. ܠܘ ܬܷܬ݂ܟܰܪ ܕܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܝܬܰܚܟܝܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܟܳܡܷܪܫܳܡܐ ܐܝ ܨܷܪܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܪܝܶܐ ܥܰܠ ܐܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܠܝ ܕܷܪܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܥܷܒܪܝ ܠܝ ܕܷܪܬܐ، ܟܳܡܷܦܨܳܚܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܝ ܚܙܰܝܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܘܒܰܬ ܬܪܶܐ ܬܰܪܥܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܣܝܡܶܐ ܒܰܟ ܟܶܦܶܐ ܚܰܠܝܶܐ ܘܡܢܰܩܫܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܕܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܝܐ ܘܐܘ ܚܪܶܢܐ ܕܰܕ ܕܰܪܓ݂ܶܐ ܕܟܳܡܷܣܩܝ ܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܣܶܡܳܠܐ ܣܬܶܐ ܟܳܚܳܙܷܢ ܒܷܢܝܳܢܐ ܒܷܬܠܳܬ݂ܐ ܩܰܬܰܬ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܠܰܘܫܐ ܟܶܦܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ. ܒܢܰܩܠܰܐ ܚܕ݂ܐ ܟܳܡܰܝܕܝ ܐܰܟ ܟܰܡܶܪܰܬ ܘܟܷܒܥܝ ܕܓܘܪܫܝ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܠܷܓܡܰܟܠܰܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܗܰܪܟܶܐ. ܘܟܳܐܡܰܪܪܶܗ؛ ܐܘܥܕܐ ܓܷܙܙܰܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܒܷܢܝܳܢܐ ܪܰܒܐ ܘܥܰܬܝܩܐ ܘܫܰܦܝܪܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܷܦܩܝܢܰܐ ܟܷܒܟ݂ܘ ܕܓܘܪܫܘܬܘ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܗܰܪܟܶܐ. ܟܳܡܰܠܰܟ݂ ܒܩܰܡܘܬ݂ܰܝܝܶܗ ܘܟܳܡܳܒܰܠܠܶܗ ܠܝ ܥܝܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܟܳܡܰܚܟܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܘܟܳܐܡܰܪ؛ ܐܝ ܥܝܬܰܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܶܒܰܗ، ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܠܰܬ݂ܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܬܷܫܥܝ ܡܫܝܚܰܝܬܐ ܥܰܡܝܪܐ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܘ ܡܰܠܰܐܟ݂ܐ ܘܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܘ ܨܰܘܪܳܝܐ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܘ ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ ܐܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܥܰܠ ܕܷܐܫܡܶܗ ܕܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܗ ܒܝ ܕܰܝܪܐ، ܦܪܝܣܘܰܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ، ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܒܝܙܰܢܛܳܝܐ ܐܰܢܰܣܛܰܣܝܳܘܣ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܩܘܤܛܰܢܛܝܢܘܦܳܘܠܝܣ ܣܬܶܐ ܫܰܡܷܥܘܰܐ ܐܷܫܡܰܝܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܥܰܘܰܢܠܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܘܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܕܰܗܘܐ ܘܣܶܡܐ ܘܒܰܦܘܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܗܳܣܬܰܘܝܢ ܠܰܫܰܢ ܕܢܘܚܬܝ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ، ܕܡܰܘܩܕ݂ܝ ܐܰܬ ܬܘܓ݂ܠܰܬ ܒܰܦ ܦܷܪܢܰܬ ܘܕܷܡܟ݂ܰܡܠܝ ܐܝ ܥܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܛܷܢ ܠܝ ܕܰܝܪܐ، ܠܐ ܒܰܣ ܡܟ݂ܰܡܠܰܠܠܶܗ ܐܶܠܐ ܣܝܡܰܠܠܶܗ ܚܕ݂ܐ ܡܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ ܕܝ ܦܢܝܬ݂ܐ. ܟ݂ܘܕ ܟܳܚܳܙܘܬܘ، ܡܰܠܘܰܫܫܶܗ ܐܘ ܩܛܳܪܐ ܕܘ ܡܰܕ݂ܒܚܐ ܟܘܠܶܗ ܘܐܝ ܐܰܪܥܰܝܕ݂ܶܗ ܒܘ ܡܳܙܰܐܝܟ ܕܣܷܡܡܶܗ. ܕܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܰܠܟܝ ܒܰܣ ܒܰܟ ܟܰܬܶܕܪܰܠܝܝܰܬ ܪܰܒܶܐ ܕܰܘ ܘܰܠܰܝܰܬ ܕܰܡ ܡܰܠܟܶܐ، ܟܳܡܷܚܙܶܐ ܒܘ ܫܷܟܠܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܡܳܙܰܐܝܟܰܢܐ، ܟܳܡܰܟܦܶܐ ܕܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܐܝܩܳܪܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܰܐ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ، ܒܙܰܒܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦܶܐ ܗܰܘܷܝܢ ܗܔܳܡܶܐ ܘܝܰܩܕ݂ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܝ ܕܰܝܪܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܝܢܶܗ ܚܰܪܘ. ܟܳܚܳܙܘܬܘ ܒܓܰܘܰܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܟܝܬܐ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ. ܘܐܝ ܡܰܥܡܘܕܝܬ݂ܐ ܕܣܝܡܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܘܬܡܳܢܝ ܟܰܠܰܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܡܰܩ ܩܷܫܬܳܬ݂ܰܢܝ. ܐܝ ܥܝܬܰܬ݂ܶܐ ܡܘ ܝܰܘܡܐ ܕܥܰܡܝܪܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܝܨܰܠܶܐ ܐܶܒܰܗ. ܐܘܥܕܐ ܣܬܶܐ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܘܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܘܥܰܨܪܝܝܶܐ ܟܳܡܨܰܠܷܢ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܐܶܒܰܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܟܳܡܳܦܰܩܩܶܗ ܡܝ ܥܝܬܐ ܘܟܳܡܳܒܰܠܠܶܗ ܠܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܘܳܕܳܘܪܰܐ. ܐܝ ܩܘܒܰܬ݂ܶܐ، ܟܳܦܰܝܫܐ ܒܰܝܢ ܠܝ ܥܝܬܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܠܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ. ܟܳܡܷܥܒܰܪܠܰܗ ܡܘ ܡܰܥܠܳܢܐ ܕܟܷܡܡܝܠܶܗ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܙܰܪܝܒ. ܐܝ ܩܘܒܐ ܥܰܡܷܪܬܐ ܝܐ ܥܰܠ ܬܡܳܢܶܐ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ ܡܘ ܕܪܐ ܕܰܢ ܐܷܫܬܐ. ܠܓܳܪܰܢ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܥܰܡܝܪܐ ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܳܘܰܐ ܦܳܬ݂ܘܪܐ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܩ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܦܳܬ݂ܘܪܶܐ ܡܰܟ ܟܶܦܶܐ ܓܰܪܒ݂ܳܢܶܐ ܘܰܐܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܐܘܟ݂ܠܝܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܡܷܣܬܰܥܡܠܰܠܶܗ ܡܰܥܡܘܕܝܬ݂ܐ. ܘܢܰܩܰܘܰܬ ܣܬܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܟ݂ܢܘܫܝܐ. ܥܰܠ ܐܘ ܐܷܫܡܐ ܕܬܶܘܳܕܳܘܪܰܐ ܣܬܶܐ ܟܝܬܐ ܬܪܶܐ ܦܬܰܟܰܪܰܬ. ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ، ܥܰܠ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܡܰܢܷܚܠܶܗ ܬܶܘܳܕܳܘܪܰܐ ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܰܐܪܩܰܕܝܘܣ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܡܘ ܟܶܘܰܝܕ݂ܰܗ، ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܣܝܡܳܠܶܗ ܥܰܠ ܐܷܫܡܰܐ. ܐܘ ܦܬܰܟܰܪ ܕܰܬ ܬܪܶܐ، ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܝܘܤܛܝܢܝܰܢܳܘܣ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܡܰܥܰܡܪܳܠܶܗ ܥܰܠ ܐܷܫܡܰܐ ܕܝ ܐܰܬܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܠܟܬ݂ܐ ܬܶܘܳܕܳܘܪܰܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܒܘ ܫܷܪܫܰܝܕ݂ܰܗ. ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܒܦܰܠܓܰܗ ܕܝ ܩܘܒܐ، ܟܶܦܐ ܪܰܒܬ݂ܐ. ܐܝ ܟܶܦܰܬ݂ܶܐ ܟܷܬܠܰܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܫ ܫܘܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܫܰܘܥܝ ܡܷܛܝܰܠܠܶܗ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܕܰܣܟܰܢ ܥܰܠ ܚܰܨܶܗ ܕܷܬ ܬܪܶܐ ܐܰܪܘܳܢܶܐ. ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪ ܕܡܶܩܷܡ ܠܰܝܫܝܘܰܐ ܐܘ ܠܰܝܫܐ ܐܰܥܠܰܗ. ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܩܳܠܐ ܒܰܣܝܡܐ ܕܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪ ܐܰܥܠܰܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ؛ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܐܝܬܝ ܟܺܐܦܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܥܰܠ ܐܰܪ̈ܘܳܢܶܐ، ܐܶܬ݂ܕܰܡܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܢܳܫ̈ܐ ܒܰܐܪܥܐ ܪ̈ܘܪܒܳܢܶܐ. ܝܰܗ̱ܒܘ ܠܶܗ ܛܘܒܐ ܠܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܪܝܫ ܛܘ̈ܒܳܢܶܐ، ܕܰܐܩܝܡ ܡܝ̈ܬܶܐ ܘܰܛܪܰܕ ܫܺܐܕ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܘ̈ܢܶܐ. ܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ، ܡܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܘܳܕܳܘܪܰܐ ܟܳܥܷܒܪܝ ܠܘ ܒܶܢܝܳܢܐ ܚܪܶܢܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܟܳܡܰܚܟܰܠܠܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܡܘܛܦܰܩ ܥܰܬܝܩܐ ܘܥܰܡܷܪ ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡ ܐܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܘܳܕܳܘܪܰܐ. ܘܰܐܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܘܰܝܠܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܣܰܝܦܐ ܟ݂ܘܕ ܡܘܛܦܰܩ. ܐܶܠܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟ݂ܰܠܝܐ ܝܐ ܘܠܷܟܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠ ܠܰܫܰܢ ܡܶܕܶܐ. ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܗܰܪܟܶܐ ، ܡܰܟܶܬ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܣܝܡ ܡܰܩ ܩܰܝܣܘܣܶܐ ܕܰܟ ܟܷܒܪܝܬܰܬ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܳܡܰܬܝܡܝ ܗܰܪܟܶܐ، ܟܳܢܷܦܩܝ ܕܝܣܰܐ ܠܘ ܙܰܪܝܒ ܕܷܐܙܙܷܢ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܐܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܢܘܚܬܝ ܡܘ ܡܘܛܦܰܩ ܠܘ ܙܰܪܝܒ، ܟܳܚܳܙܷܢ ܐܘ ܝܘܪܟ݂ܐ ܕܘ ܙܰܪܝܒ ܘܟܳܡܝܕܰܘܡܪܝ. ܟܳܒܳܕܷܢ ܕܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܓܘܪܫܝ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܠܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܕܝ ܙܝܝܰܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܟܳܡܗܰܠܟܝ ܒܷܬ݂ܷܪܗ ܕܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܘܟܳܥܷܒܪܝ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܷܠܦܝ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܘܟܳܫܷܡܥܝ ܡܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܕܝ ܥܝܬܰܬ݂ܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܚܰܡܷܫܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܥܰܠ ܐܷܫܡܰܗ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܐ ܘܡܚܰܕܬ݂ܐ. ܐܘܥܕܐ ܣܬܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܘܶܐ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܘܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܒܘ ܫܰܗܪܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܟܳܡܝܨܰܠܶܐ ܘܟܳܡܝܩܰܪܰܘ ܐܶܒܰܗ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܢܷܦܩܝ ܡܝ ܥܝܬܐ، ܡܩܰܒܷܠ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܳܚܳܙܷܢ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ. ܒܝ ܥܒܰܪܬܐ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܟܳܡܰܚܟܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܒܷܢܝܳܢܰܐ ܢܐ ܕܥܰܡܷܪ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ. ܥܰܘܷܠ ܕܟܳܥܷܒܪܝ ܠܝ ܩܶܠܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ، ܒܘ ܣܶܡܳܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܝܬܐ ܩܰܘܪܶܐ ܕܰܚ ܚܰܣܝܶܐ. ܒܘ ܡܩܰܒܷܠ ܣܬܶܐ ܟܝܬܐ ܐܘ ܩܰܘܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܳܢ ܐܘ ܥܰܪܰܒܳܝܐ. ܕܷܡܫܰܢܶܠܶܗ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܫ ܫܶܬ݂ܡܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܘܬܠܶܬ݂ܝ. ܗܰܪܟܶܐ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܐܝ ܬܶܕ݂ܡܘܪܬܐ ܕܗܰܘܝܐ ܘܟܳܐܡܰܪ؛ ܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܳܢ، ܒܘ ܐܰܨܠܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܪܰܒܘܰܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܚܰܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܪܳܚܡܐ ܒܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܝܘܚܰܢܳܢ. ܐܘ ܬܷܔܔܰܪ ܥܰܪܰܒܳܝܐ، ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܐܰܒܷܥ ܕܷܐܙܙܶܗ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܪܰܚܘܩܬܐ ܠܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܠܝ ܬܷܔܰܪܰܐ. ܡܶܩܷܡ ܕܷܐܙܙܶܗ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܕܰܗܘܰܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐܕ ܕܝܢܳܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܡܰܢܶܐ ܓܰܒ ܐܘ ܪܳܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܘܚܰܢܳܢ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܝܰܕ ܐܝ ܐܰܡܰܢܰܝܕ݂ܶܗ ܡܘ ܕܰܝܪܳܝܐ، ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܡܷܪܰܠܠܶܗ، ܐܘ ܪܳܚܡܰܝܕ݂ܘܟ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܢܶܠܶܗ ܘܠܐ ܟܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܰܝܟܐ ܝܐ ܐܝ ܐܰܡܰܢܰܝܕ݂ܘܟ. ܐܘ ܬܷܔܔܰܪ ܥܰܪܰܒܳܝܐ ܩܚܝܪ ܘܥܰܔܷܙ، ܡܷܪܠܶܗ ܡܰܝܟܐ ܕܗܳܘܶܐ ܓܕܳܒܝܬܘܠܝ ܐܘ ܕܰܗܘܐ ܘܰܐܕ ܕܝܢܳܪܰܝܕ݂ܝ. ܗܷܢܢܷܟ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܕܠܷܕ݂ܥܝܘܰܐ ܐܰܝܟܐ ܡܰܚܬܝܠܶܗ ܐܘ ܕܰܝܪܳܝܐ، ܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܳܐܒܷܢܠܶܢܗ ܡܶܕܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܕܶܠܶܗ ܕܙܳܠܰܡܡܶܗ ܘܡܳܚܰܠܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܐܘ ܪܝܫ ܕܰܝܪܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ، ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܥܰܪܰܒ؛ ܬܘܟ݂ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܠܘ ܩܰܘܪܐ ܕܘ ܪܳܚܡܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܘܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܒܶܐ ܐܰܝܟܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܝ ܐܰܡܰܢܝܕ݂ܘܟ݂. ܐܰܙܙܷܢ ܠܰܠܥܰܠ ܡܘ ܩܰܘܪܐ ܘܡܫܰܝܰܠܠܶܗ. ܐܰܬ݂ܝ ܩܳܠܐ ܡܘ ܩܰܘܪܐ ܘܡܷܪܠܶܗ ܕܘܟܬ݂ܗ ܕܝ ܐܰܡܰܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܬܷܔܔܰܪ ܠܐ ܡܷܬܝܰܩܰܢܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܡܰܚܰܬܟܘ ܚܰܐ ܒܘ ܩܰܘܪܐ ܕܡܷܔܓ݂ܰܠ. ܛܠܷܒܠܶܗ ܡܷܢܢܶܗ ܕܦܷܬܚܝ ܐܘ ܩܰܘܪܐ ܘܚܳܙܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܦܬܝܚ ܐܘ ܩܰܘܪܐ ܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܦܰܓܪܐ ܕܘ ܪܳܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܒܘ ܩܰܘܪܐ. ܘܚܙܶܠܶܗ ܐܝ ܐܰܡܰܢܶܐ ܣܬܶܐ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܡܷܪܠܶܗ ܟ݂ܘܕ ܡܰܚܬܳܠܶܗ. ܐܘ ܬܷܔܔܰܪ ܥܰܪܰܒܝ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܝ ܬܶܕ݂ܡܘܪܬܰܬ݂ܶܐ ܡܕܰܘܡܰܪ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܳܢܐ ܗܰܘ ܓܡܷܦܪܰܫ ܢܐ ܡܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܐܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܣ ܣܰܓ݂. ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܡܷܕ݂ ܘܗܰܘܝ ܕܰܝܪܳܝܐ، ܘܡܷܕܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܪܳܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܕܰܝܪܳܝܐ. ܦܰܝܷܫ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܗܘܠ ܕܷܡܫܰܢܶܠܶܗ ܘܗܰܢܐ ܐܘ ܩܰܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܝܐ. ܗܘܠ ܠܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܘܷܢ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܐ ܒܷܐܫܡܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܐ ܐܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܟܳܡܰܢܚܰܬܬܶܗ ܒܷܟܡܐ ܕܰܪܓܶܐ ܠܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ. ܥܰܘܷܠ ܕܟܳܒܷܢ ܦܳܬ݂ܰܝܝܶܗ ܕܢܘܚܬܝ، ܟܳܚܳܙܷܢ ܡܩܰܒܷܠ ܕܷܐܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܘ ܩܰܘܪܐ ܕܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܳܘܣ ܕܡܰܒܘܓ݂ ܕܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܡܳܪܝ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܐ. ܚܰܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܘܡܫܰܡܗܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܡܫܰܢܶܠܶܗ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܚ ܚܰܡܷܫܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܘܥܷܣܪܝ. ܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܕܰܩ ܩܰܕܝܫܶܐ، ܡܰܚܬܶܐ ܢܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܕܡܳܪܝ ܫܡܘܐܝܶܠ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܰܡ ܡܰܥܰܡܪܳܢܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܕܡܷܕܠܰܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܬܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܝܶܐ ܢܶܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܚܟܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܘܥܰܠ ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܩܰܕܰܫܬܐ ܕܟܷܬܠܰܗ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܢܰܩܩܰܘܰܬ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܠܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܥܰܠ ܐܝ ܬܶܕ݂ܡܘܪܬܐ ܕܘ ܩܛܳܥܐ ܕܝ ܝܰܡܝܢܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܫܘܐܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܐܘ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܟܳܡܫܰܝܠܝ ܡܘ ܡܗܰܕܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܢܷܦܩܝ ܘܟܳܣܷܠܩܝ ܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ ܪܰܒܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܣܷܠܩܝ ܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܦܰܠܓܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܟܳܚܳܙܷܢ ܐܘ ܫܘܒܚܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܐܘ ܫܘܦܪܰܝܕ݂ܰܗ ܕܟܳܡܕܰܘܡܰܪ ܠܰܚ ܚܰܙܳܝܶܐ. ܟܳܚܳܙܷܢ ܐܘ ܫܘܦܪܐ ܕܐܘ ܒܷܢܝܳܢܐ ܕܟܳܦܰܝܫܝ ܐܶܒܶܗ ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܒܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܩܠܝܪܝܩܰܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܠܰܠܥܰܠ ܣܬܶܐ ܐܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܕܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ. ܠܷܟܣܰܘܥܝ ܡܘ ܦܶܪܳܔܐ ܕܥܰܠ ܐܘ ܫܘܦܪܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܠܰܘ ܟܷܒܥܝ ܕܡܷܦܪܳܫܝ ܡܝ ܕܰܝܪܐ. ܟܷܐܡܡܝ ܟܰܪܝܟ݂ܝ ܢܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܷܟ ܟܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܐܶܠܐ ܗܶܫ ܒܥܷܡܪܰܢ ܠܐ ܚܙܶܠܰܢ ܕܘܟܬ݂ܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܘܢܰܕ݂ܷܦܬܐ. ܟܳܓܘܪܫܝ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܡܫܰܕܪܷܢܢܶܗ ܠܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܦܷܪܣܷܢܢܶܗ ܒܨܳܨܝܰܠ ܡܶܕܝܰܐ ܟܷܕ ܐܘ ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ، ܬܘܝܬܬܷܪ ܘܦܰܝܣܒܘܟ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ، ܠܷܓܡܷܬܝܰܩܢܝ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܗܶܫ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܡܩܰܕܡܝ ܬܰܘܕܝܳܬ݂ܶܐ ܠܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܘܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܠܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܪܝܫܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܕܗܝܝܶܗ ܡܰܡܛܶܠܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܠܝ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬܰܬ݂ܶܐ. ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܗܰܘܝܐ ܡܰܪܩܐ ܘܒܰܝܪܰܩ ܠܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܐ ܘܟܳܡܫܰܡܫܐ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܟܘܠܰܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܳܢܐ. ܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ، ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܟܳܣܷܠܩܝ ܩܰܒ ܐܘ ܚܰܣܝܐ، ܘܟܳܝܘܬܘܝ ܐܰܥܡܶܗ، ܟܳܫܳܬܷܢ ܫ̰ܰܝܶܐ ܘܩܰܚܘܰܐ، ܘܟܳܡܰܝܕܝ ܐܰܒ ܒܘܪܟܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐܨ ܨܠܰܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܣܬܶܐ ܟܐܘܙܙܷܢ ܓܰܒ ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܛܷܠܒܝ ܟ݂ܰܛܷܪ ܘܟܳܕܘܥܪܝ ܠܰܒ ܒܳܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ. ܐܰܢ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܳܡܰܠ ܐܘ ܟܪܳܟ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܟܳܢܘܚܬܝ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܘܟܳܛܷܠܒܝ ܟ݂ܰܛܷܪ ܡܘ ܡܗܰܕܝܳܢܐ. ܟܳܡܩܰܕܡܝܠܶܗ ܬܰܘܕܝܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܝܕ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܐܝ ܡܰܘܕܥܳܢܘܬܐ ܕܗܘܠܰܠܶܗ. ܘܟܳܡܷܦܪܳܫܝ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܒܠܶܒܐ ܦܨܝܳܚܐ ܘܒܦܳܐܬ݂ܐ ܓܰܚܰܟ݂ܬܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 1615 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2527
Publication Date: July 16, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ / U kroxo daḏ ḏayfe bi dayro d Mor Gabriel”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 16, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2527.