DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ / I madrašto kohnoyto di dayro d Mor Gabriel

  TEI  

I madrašto kohnoyto di dayro d Mor Gabriel

ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ܆ ܟܬ݂ܝܘܐ ܝܐ ܕܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܦܬܝܚܐ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܳܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܟܷܬܘܰܐ ܩܳܢܘܢܐ ܒܘ ܛܘܪܐ ܕܟܘܠ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܡܫܰܕܪܐ ܐܘ ܐܰܒܪܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܒܷܟܷܪ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܕܠܐ ܩܛܳܥܐ ܡܕܰܘܰܡ ܠܰܗ ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܘ ܣܰܝܦܐ. ܒܰܢ ܢܷܫܢܶܐ ܕܘ ܣܰܝܦܐ ܣܟ݂ܝܪܐ. ܘܦܰܐܝܫܐ ܣܟ݂ܷܪܬܐ ܗܘܠ ܠܰܦ ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܬܫܰܥܡܐ ܘܚܰܡܫܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܦܬܝܚܐ ܠܳܐ ܣܟ݂ܝܪܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܒܰܢ ܢܷܫܢܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܪܳܝܶܐ ܠܳܐ ܒܰܣ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܶܠܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܝܳܠܘܦܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܐ ܤܛܰܡܒܷܠ ܡܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܡܶܐ ܥܰܡܰܪܝܟܰܐ ܘܡܶܐ ܐܰܘܤܬܪܰܠܝܰܐ ܕܝܘܠܦܝ ܐܰܨܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܰܩ ܩܳܠܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܘܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܘܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܣܷܪܝܰܝܬܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܚܰܣܝܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܝܠܓܝܔ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ܆ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܘܚܰܡܫܝ܆ ܒܘ ܐܰܡܪܐ ܘܒܝ ܥܰܘܰܢܰܐ ܕܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܰܪܨܰܘܡ܆ ܡܫܰܕܰܪ ܕܰܝܪܳܝܐ ܫܰܒܐ ܓܘܢܶܫ ܕܦܳܬܰܚ ܘܡܰܩܪܶܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܷܣܟ݂ܝܪܐ ܘܰܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܘ ܣܰܝܦܐ܆ ܦܬܝܚܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܬܶܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܷܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܶܗ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܝܘܠܦܝ ܠܝܫܳܢܐ ܘܛܷܟܣܐ ܘܰܩ ܩܳܠܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ܆ ܡܰܚܘܶܐ ܠܰܗ ܫܘܫܳܛܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܟܷܬ ܘܰܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܶܫܘܥ ܔܝܔܰܟ ܪܝܫ ܕܰܝܪܐ܆ ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܳܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܰܪܬܶܗ ܘܷܫܬܝ ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܷܬܫܰܥܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܟܳܪܷܚܡܝ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܒܰܩ ܩܰܦܠܰܬ ܐܷܙܙܷܢ ܘܰܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝܷܠܦܝ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܬܝܡܝ ܘܰܐ ܣܬܶܐ܆ ܡܝܫܰܕܪܝ ܘܰܐ ܠܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܗܳܘܷܢ ܘܰܐ ܡܷܠܦܳܢܶܐ ܕܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܘܡܰܪܟܶܐ ܡܫܰܘܫܰܛ ܘܩܰܘܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܰܝܢ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܘܰܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ. ܘܝܰܘܡܐ ܒܝܰܘܡܐ ܙܳܝܰܕ ܘܰܐ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܝ ܝܰܠܝܦܶܐ ܘܕܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ܆ ܒܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܕܗܰܘܝ ܪܝܫ ܕܰܝܪܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ܆ ܘܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܚܰܡܷܫ ܘܬܡܳܢܝ ܗܰܘܝ ܚܰܣܝܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ܆ ܙܷܬܬܷܪ ܡܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܡܫܰܘܫܛܐ ܘܩܰܘܝܐ ܒܘ ܝܘܠܦܳܢܐ. ܡܰܥܡܰܪ ܠܶܗ ܥܡܰܪܰܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܣܶܐ. ܒܘ ܡܷܕ݂ܝܳܪܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܟܝܬܐ ܐܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܕܡܳܟ݂ܐ ܘܰܒ ܒܶܝܬ݂ܣܷܠܝܶܐ ܘܰܒ ܒܶܝܬ݂ܚܰܘܦܶܐ. ܘܐܘ ܡܷܕ݂ܝܳܪܐ ܕܰܬܪܶܐ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܝܐ. ܟܝܬܐ ܫܰܘܥܐ ܣܷܕܪܶܐ ܘܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܘܒܶܝܬ݂ܟ݂ܢܘܫܝܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܳܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܫܰܘܥܝ ܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܩܳܪܷܢ ܒܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ. ܒܝ ܐܳܪܬܰܐ ܘܠܝܣܰܐ ܘܐܘ ܕܝܷܠܦܝ ܠܝܫܳܢܐ ܬܷܪܟܝ. ܘܒܷܬ̣ܷܪ ܕܩܳܪܷܢ ܝܷܠܦܳܢܶܐ ܥܶܠܳܝܶܐ ܒܰܐ ܒܶܝܬܨܰܘܒܶܐ. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܐܝܠܘܠ ܗܘܠ ܠܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܷܚܙܝܪܷܢ܆ ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܚܶܠܳܝܐ ܒܷܬ̣ܷܪ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܟܳܡܰܩܰܪܛܝ ܘܟܐܘܙܙܷܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ ܒܘ ܒܰܨܐ. ܟܳܘܶܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܚܰܐ ܡܷܠܦܳܢܐ ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ ܘܕܡܳܠܰܦܦܶܗ. ܘܬܰܪܬܶܗ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܕܣܰܝܡܷܢܢܶܗ ܡܘܟܠܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܐܝ ܡܰܪ ܫܡܘܢܝ. ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܝ ܡܰܪ ܫܡܘܢܝ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܘܟܐܘܙܙܷܢ ܕܝܣܰܐ ܠܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ. ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܬܝܡܝ܆ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܳܐ ܟܳܕܘܥܪܝ ܘܟܳܠܷܬܡܝ ܒܝ ܡܰܪ ܫܡܘܢܝ. ܘܡܶܐ ܬܰܡܳܐ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܪܰܘܟ݂ܝ ܒܘ ܒܰܨܐ ܟܳܕܘܥܪܝ ܠܝ ܕܰܝܪܐ. ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܡܨܰܠܷܢ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܥܰܨܪܝܝܶܐ ܘܟܳܡܰܚܰܫܡܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܘ ܦܳܬ݂ܘܪܐ. ܘܒܷܬ̣ܷܪ ܟܳܣܰܝܡܝ ܐܰܗ ܗܶܪܓܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ̣ܷܪ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܘ ܣܘܬܳܪܐ ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܟܘܠ ܚܰܐ ܒܝ ܬܰܫܘܝܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܘܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܒܷܛܠܳܢܐ ܟܳܝܘܠܦܝ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܗܰܢܝ ܠܰܦ ܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܰܡܕܰܘܡܐ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܢܰܦܝܩܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܡܳܫܶܐ ܘܡܷܠܦܳܢܶܐ ܘܩܰܫܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܐ ܘܚܰܣܝܶܐ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܩܠܝܪܝܩܰܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ܆ ܕܟܳܡܫܰܡܫܝ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܝ ܥܝܬܐ ܘܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܒܰܐܢ ܐܰܬܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܘܝܳܠܘܦܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܣܬܶܐ ܡܟܰܡܰܠܠܶܗ ܐܘ ܝܷܠܦܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܕܰܪܓ݂ܶܐ ܥܶܠܳܝܶܐ ܘܗܰܘܷܢ ܐܳܣܝܶܐ ܘܣܢܝܓ݂ܪܶܐ ܘܡܷܠܦܳܢܶܐ ܕܝ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓ݂ܺܝܰܐ ܘܣܦܰܪܝܰܘܡܳܝܶܐ ܘܚܰܫܳܘܶܐ ܕܘ ܡܳܡܘܢܐ ܘܰܐܪܟܶܘܳܠܳܘܓ ܘܬܰܓܳܪܶܐ ܘܒܰܝܛܰܪ ܘܡܷܠܦܳܢܶܐ ܒܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ. ܘܝܰܠܝܦܝ ܨܷܢܥܰܬ ܚܪܶܢܶܐ. ܒܘ ܩܰܝܛܐ܆ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܷܛܠܳܢܐ. ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܝܰܪܚܐ ܕܷܚܙܝܪܷܢ ܗܘܠ ܦܰܠܓܶܗ ܕܰܐܝܠܘܠ ܐܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ ܟܳܡܷܣܟ݂ܳܪܝ. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܣܬܶܐ܆ ܟܳܡܷܦܠܳܓ݂ܝ ܠܬܰܪܬܶܐ ܓܘܕܶܐ. ܦܰܠܓܰܝܝܶܗ ܟܐܘܙܙܷܢ ܠܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܡܰܫܰܦܥܝ ܒܷܛܠܳܢܐ ܒܰܐ ܒܳܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܰܚܪܶܢܶܐ ܟܳܡܰܝܕܝ ܗܷܪܓܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܒܷܬ̣ܷܪ ܝܰܪܚܐ ܘܦܰܠܓܶܗ ܗܰܢܷܟ ܕܰܐܙܙܷܢ ܟܳܕܘܥܪܝ܆ ܘܰܚܪܶܢܶܐ ܕܦܰܝܫܝ ܒܝ ܕܰܝܪܳܐ ܟܐܘܙܙܷܢ ܠܘ ܒܷܛܠܳܢܐ. ܒܪܝܫܶܗ ܕܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܐܝܠܘܠ ܟܘܠܠܶܗ ܟܳܠܷܬܡܝ ܘܟܳܡܚܰܕ݂ܪܝ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܠܘ ܡܰܟܬܰܦ݁ ܬܷܪܟܝ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܶܐ ܐܰܘܪܘܦ݁ܰܐ ܣܬܶܐ ܒܐܘ ܩܰܝܛܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܕܝܷܠܦܝ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܦܰܝܫܝ ܝܰܪܚܐ. ܗܷܢ ܝܰܪܚܐ ܘܦܰܠܓܶܗ. ܗܷܢ ܬܪܶܐ ܐܘ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܫܰܬܐ ܘܙܷܬܬܷܪ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܠܓܳܪܰܢ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܟܷܬܠܶܗ ܟܳܡܳܝܰܕ ܗܷܪܓܶܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܗܰܟܟܰܐ ܝܱܠܷܦ ܛܰܘܘܐ܆ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܳܡܰܣܪܰܚ ܠܶܗ ܫܰܡܳܫܳܐ ܐܘ ܐܰܦܷܕ݂ܝܰܩܢܐ. ܟܝܬܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܘܠ ܕܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܘ ܚܰܣܝܳܐ ܥܰܬܝܩܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܐܝ ܡܷܨܥܰܝܬܐ ܐܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܡܳܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܝܶܫܘܥ ܔܝܔܰܟ܆ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܪܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܐܘ ܚܰܣܝܳܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܕܷܐܤܛܰܡܒܷܠ ܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܔܰܬܝܢ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܥܰܡܰܪܝܟܰܐ ܡܳܪܝ ܩܠܝܡܝܣ ܐܰܘܓܝܢ ܩܰܦ݁ܠܰܢ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܰܠܝܒܰܐ ܐܳܙܡܶܢ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܰܐܕܝܰܡܰܢ ܡܳܪܝ ܓ݂ܪܝܓ݂ܘܪܝܘܣ ܡܰܠܟܶܐ ܐܘܪܰܟ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܷܣܘܝܣܪܰܐ ܘܕܰܐܘܣܬܘܪܝܰܐ ܡܳܪܝ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܥܝܣܰܐ ܓܘܪܒܘܙ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܗܳܠܠܰܢܕܰܐ ܡܳܪܝ ܦ݁ܳܘܠܝܩܰܪܦ݁ܳܘܣ ܐܰܘܓܝܢ ܐܰܝܕܝܢ. ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܩܪܰܠܠܶܗ ܘܝܰܠܝܦܝ ܘܗܰܘܷܢ ܚܰܣܝܶܐ ܘܟܳܡܕܰܒܪܝ ܐܰܡ ܡܰܪܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܟܘܠ ܚܰܟܝܡܘܬ݂ܳܐ ܘܫܰܪܝܪܘܬ݂ܐ. ܐܝ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬ݂ܐ ܕܘ ܒܶܝܬܣܶܦܪܐ ܟܳܗܢܳܝܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ܆ ܒܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܡܳܠܰܦܠܰܗ ܘܒܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܷܡܪܰܒܶܠܰܗ ܡܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܷܡܫܰܬܣܐ ܘܒܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܷܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܠܝ ܥܝܬܐ ܘܠܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ܆ ܗܰܘܝܐ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܘܝܕ݂ܷܥܬܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ. ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܕܷܦܬܝܚܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ܆ ܡܰܘܳܬ݂ܐ ܕܝܳܠܘܦܶܐ ܩܪܰܠܠܶܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܰܬ݂ܶܐ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ܆ ܝܰܕ݂ܥܳܬ݂ܐ ܕܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬ݂ܐ܆ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܥܰܡ ܡܘܣܝܩܝ ܘܓܪܰܡܰܛܝܩܝ ܘܛܶܟܣܳܝܳܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܗܰܘܷܢ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟܶܐ ܘܗܷܢ ܚܰܣܝܶܐ ܘܗܷܢ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܗܷܢ ܩܰܫܶܐ ܘܗܷܢ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܷܢܝܳܢܐ. ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܰܬ݂ܶܐ܆ ܥܰܠ ܕܡܳܠܰܦܠܰܗ ܘܟܳܡܷܠܦܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܝܘܠܦܳܢܐ ܪܘܚܳܢܳܝܐ ܘܡܳܦܰܩܠܰܗ ܟܳܗܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ܆ ܟܳܡܷܩܪܳܝܐ ܘܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ܆ ܟ̣ܘܕ ܟܷܬܘܰܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܥܰܒܷܪ ܢܘܩܰܙܬܳܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܘܕܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ܆ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܬܶܐ ܒܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܘܒܝ ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܐ ܕܝ ܡܥܰܠܝܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܐܘ ܡܝܛܪܳܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܪܝܫ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܘܒܝ ܡܫܰܒܠܳܢܘܬ݂ܐ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܓܰܐܪܷܣ ܘܒܝ ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܰܐܢ ܐܰܚܶܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܰܐܢ ܐܰܚܘܳܬ݂ܐ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܐ܆ ܟܳܡܕܰܘܡܳܐ ܒܝ ܬܶܫܡܶܫܬܰܬ݂ܶܐ ܕܝܕ݂ܰܗ ܐܝ ܡܩܰܠܰܣܬܐ ܕܠܐ ܩܘܛܳܥܐ. ܩܶܢܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܘܕܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܘܰܐܩ ܩܳܢܘܢܰܝܕ݂ܰܗ ܡܰܚܬܶܢܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܘ ܟܬ݂ܳܘܳܐ ܩܰܕܝܫܐ ܢܶܐ. ܘܐܘ ܢܝܫܰܝܕ݂ܰܗ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܟܳܡܰܪܕ݂ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܟܳܡܰܘܬ݂ܰܪ ܠܟܘܠܰܗ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂ ܝܐ. ܥܰܠ ܗܰܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܡܰܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟ݂ܰܣܰܘܷܪ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܕܟܳܪܷܚܡܝ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܳܐܬܷ݂ܢ ܕܝܘܠܦܝ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܰܬ݂ܶܐ. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ܆ ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܫܰܘܥܝ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ܆ ܥܰܡ ܐܘ ܣܘܪܝܳܝܐ܆ ܟܳܩܳܪܷܢ ܠܝܫܳܢܐ ܬܘܪܟܳܝܐ ܣܬܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܶܬܢܶܐ ܐܰܡ ܡܰܕܪܫܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܩܘܛܢܘܬ݂ܐ ܦܬܝܚܶܐ܆ ܟܘܙܙܷܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܩܳܪܷܢ ܬܘܪܟܳܝܐ ܗܷܢ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܷܨܥܳܝܬܐ ܘܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܰܢܝ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܰܠܠܶܗ ܠܝܣܰܐ ܩܪܰܠܠܶܗ ܒܶܝܬܨܰܘܒܐ ܘܝܰܠܝܦܝ ܐܘܡܳܢܘܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܚܠܦܶܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܗܰܘܷܢ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܐ ܘܗܷܢ ܣܦܰܪܝܰܘܡܳܝܶܐ ܘܗܷܢ ܣܢܺܐܓܪܶܐ ܘܗܷܢ ܡܰܚܳܪܶܐ ܘܗܷܢ ܐܰܪܟܶܐܳܠܳܘܓ ܘܗܷܢ ܚܰܫܳܘܶܐ ܕܘ ܡܳܡܘܢܐ ܘܫܰܪܟܐ. ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܘ ܕܰܪܓܰܝܕ݂ܶܗ ܟܳܡܫܰܡܰܫ ܐܝ ܥܝܬܐ ܘܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܒܰܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ ܕܘ ܩܰܝܛܐ ܣܬܶܐ܆ ܟܳܐܬܷ݂ܢ ܝܳܠܘܦܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢ ܐܰܬܪܰܘܳܬ݂ܐ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܕܝܘܠܦܝ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܛܶܟܣܳܝܳܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܒܗܷܢ ܡܰܢ ܐܷܫܢܶܗ ܟܳܣܳܠܰܩ ܐܘ ܡܶܢܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܐܪܒܥܝ ܘܢܰܩܰܘܰܬ ܠܚܰܡܫܝ ܘܢܰܩܰܘܰܬ ܠܐܷܫܬܝ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܳܦܰܝܫܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ܆ ܟܳܩܳܪܷܢ ܘܟܳܝܘܠܦܝ ܘܟܳܡܰܫܰܦܥܝ ܙܰܒܢܐ ܒܰܣܝܡܐ ܥܰܡ ܐܝ ܐܰܚܘܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܘܠܰܗ. ܘܝܰܘܡܳܐܝܬ ܣܬܶܐ ܐܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܘܰܐܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܟܬ݂ܳܒܳܢܳܝܐ ܠܰܫܰܢ ܕܦܳܝܰܫ ܠܶܫܳܢܐ ܚܰܝܐ ܘܡܷܢܛܰܪ ܠܰܕ ܕܳܪܶܐ ܕܳܐܬ݂ܷܢ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܕܳܘܓ݂ܕܘ܆ ܕܰܝܪܳܝܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܔܰܬܝ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ ܐܰܩܛܰܫ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܬܰܡܝܙ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܫܰܠܝܛܐ ܐܰܔܰܪ ܟܳܡܘܠܦܝ ܘܟܳܘܷܢ ܡܳܪܐ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܕܳܘܓ݂ܕܘ. ܡܰܘܠܰܕ݂ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܰܪܒܳܒܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܫܰܘܥܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܬܘܪܟܳܝܐ ܘܐܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ܆ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝܢܓܝܠܬܶܪܶܐ ܕܩܳܪܶܐ ܬܶܐܘܳܠܘܓ݂ܺܝܰܐ. ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܶܬ ܘܬܷܫܥܝ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܝܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܕܰܝܪܳܝܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܪܟܰܚܳܝܐ. ܡܰܘܠܰܕ݂ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܫܰܘܥܝ ܒܰܐܪܟܰܚ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ܇ ܩܪܶܠܶܗ ܘܝܰܠܷܦ ܐܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ. ܡܰܣܪܰܚ ܕܰܝܪܳܝܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܶܝܠ ܐܰܩܛܰܫ. ܘܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫ̰ܰܥ ܘܬܷܫܥܝ ܐܰܬ݂ܝ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܶܒܰܗ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܡܰܘܠܰܕ݂ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܝ. ܩܪܶܠܶܗ ܘܝܰܠܷܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܬܘܪܟܳܝܐ ܘܐܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ܆ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܬܷܫܥܝ ܗܰܘܝ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܘܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܬܰܡܝܙ܆ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܬܡܳܢܝ ܡܰܘܠܰܕ݂ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ. ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܬܘܪܟܳܝܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܚܰܡܷܫ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܫܰܠܝܛܐ ܐܰܔܰܪ܆ ܡܰܘܠܰܕ݂ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܘܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܬܡܳܢܝ. ܩܪܶܠܶܗ ܬܘܪܟܳܝܐ ܘܣܘܪܝܳܝܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܐܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ܆ ܥܰܡ ܐܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ܆ ܟܳܦܷܠܚܝ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܕܷܟܬܳܘܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܦܪܳܣܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܣܬܶܐ. ܒܰܢ ܐܷܫܢܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܪܳܝܶܐ ܛܒܷܥܥܶܗ ܘܦܪܷܣܣܶܗ ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܰܩ ܩܶܪܝܳܢܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܘܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܘ ܥܘܦܳܝܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕܶܐ. ܘܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܘ ܣܳܒܐ ܕܟܷܬܝܐ ܬܰܫܥܝܳܬ݂ܶܐ ܕܰܐܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ ܩܰܕܝܫܶܐ ܘܝܚܝܕ݂ܳܝܶܐ. ܡܬܰܪܓܰܡܡܶܗ ܐܘ ܡܓܰܠܝܘܢ ܘܐܘ ܦܷܠܝܡ ܕܷܡܫܝܚܐ ܠܘ ܠܶܫܳܢܐ ܛܘܪܳܝܐ. ܡܣܰܓܰܠܠܶܗ ܐܘ ܒܝܬ݂ܓܰܙܐ ܠܓܳܪܰܢ ܕܰܩ ܩܝܢܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܦܪܝܣ ܒܝ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܕܰܬ ܬܰܠܰܦܘܢܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܟܘܠ ܝܳܠܘܦܐ ܕܪܳܚܰܡ ܩܳܕܰܪ ܫܳܡܰܥܠܶܗ ܘܝܳܠܰܦܠܶܗ. ܘܐܘܥܕܐ ܟܳܦܘܠܚܝ ܥܰܠ ܐܘ ܛܒܳܥܐ ܕܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܘ ܐܝܬ݂ܝܩܘܢ ܘܕܘ ܦܘܫܳܩܐ ܕܒܰܪ ܨܰܠܝܒܝ. ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܣܬܶܐ ܦܬܷܚܚܶܗ ܕܰܦܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܕܰܦܐ ܕܘ ܦܰܝܣܒܘܟ ܕܡܰܫܰܡܥܝ ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܘܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܘܠܶܗ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 1443 ܡ̈ܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2512
Publication Date: July 16, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ / I madrašto kohnoyto di dayro d Mor Gabriel”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 16, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2512.