DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܷܪܝܰܝܬܐ / I kṯawto Suryayto

  TEI  

I kṯawto Suryayto

ܗܷܢ ܡܰܝ ܝܰܕ݂ܘܥܬ݂ܳܢܶܐ ܟܷܡܡܝ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܷܪܝܰܝܬܐ܆ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ ܝܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܘܰܐܣ ܣܷܪܝܳܝܶܐ ܡܳܠܰܦܦܶܗ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܠܷܒܪܝܬ݂ܐ ܘܠܰܥ ܥܰܡܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܘܗܷܢ ܟܷܡܡܝ ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܥܰܬܷܩܬܐ ܕܟܘܠܠܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܰܐ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܝܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܝܬܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ܆ ܟܝܒܰܢ ܕܷܐܡܡܝܢܰܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܐ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܝܐ. ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܡܳܝܐ ܐܳܕ݂ܳܡ ܐܷܫܡܐ ܣܷܪܝܳܝܐ ܝܐ ܘܟܳܐܬܷܶܐ ܡܶܐ ܐܳܕܰܡܬ݂ܐ ܝܰܢܝ ܥܰܦܪܐ. ܟܝܬܳܐ ܬܡܳܢܶܐ ܘܥܷܣܪܝ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܶܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܫܶܬ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܪܘܟܟ݂ܝ ܘܟܳܩܳܫܷܢ. ܘܟܝܬܐ ܚܰܡܫܐ ܙܰܘܥܶܐ ܣܬܶܐ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܠܝܫܳܢܐ ܝܰܘܢܳܝܐ ܡܝܕܝ ܘܟܳܡܝܕ݂ܳܥܝ ܙܰܘܥܶܐ ܝܰܘܢܳܝܶܐ. ܟܳܡܷܩܪܷܢ ܦܬܳܚܐ ܙܩܳܦܐ ܪܒܳܨܐ ܚܒܳܨܐ ܘܥܨܳܨܐ. ܒܰܐ ܕܳܪܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ܆ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܝܣܬܰܥܡܠܝ ܘܰܐ ܢܘܩܙܶܐ ܡܷܚܠܰܦ ܐܰܙ ܙܰܘܥܶܐ. ܒܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܷܪܝܰܝܬܐ ܟܬ݂ܝܘܝ ܗܷܢ ܡܰܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܝ ܬܰܘܪܰܐ܆ ܟ݂ܕܘ ܣܶܦܪܐ ܕܕܳܢܝܐܝܶܠ ܐܘ ܢܒܺܝܐ. ܘܐܘ ܣܶܦܪܐ ܕܥܰܙܪܐ ܘܐܘ ܕܢܰܚܰܡܝܐ ܐܘ ܢܒܺܝܐ. ܘܝܕ݂ܝܥܳܝܐ܆ ܕܰܐ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܥܶܒܪܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܝܰܠܝܦܝܘܰܝܠܶܗ ܒܒܳܒܶܝܠ ܬܰܚܬܘ ܫܘܠܛܳܢܐ ܕܢܰܒܘܟ݂ܰܕܢܰܨܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝ݂ܚܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܔܓ݂ܝܠ. ܘܒܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܩܰܪܰܘܘܶܗ ܐܰܫ ܫܠܝܚܶܐ ܐܘ ܩܶܪܳܘܐ ܩܰܡܳܝܐ. ܘܶܐܒܶܗ ܔܓܝܠܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ ܥܰܠ ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܠ ܠܝܫܳܢܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܒܶܗ ܡܬܰܪܔܡܝ ܐܰܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܰܐ ܦܝܠܳܣܘܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܶܐ. ܘܡܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܬܰܪܔܡܝ ܠܘ ܥܰܪܰܒܝ. ܘܡܘ ܥܰܪܰܒܝ ܠܰܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ܆ ܠܝܫܳܢܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܢܰܕ݂ܝܦܐ ܘܥܰܬܝܪܐ ܝܐ. ܐܘ ܟܰܬ݂ܳܘܐ ܟܝܒܶܗ ܐܶܒܶܗ ܕܡܰܚܟܶܗ ܘܟܳܬ݂ܰܘ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܳܐܒܰܥ. ܒܰܝܢ ܠܘ ܕܳܪܐ ܕܰܐܢ ܐܰܪܒܥܐ ܘܠܰܬܡܰܢܝܐ ܠܝܫܳܢܐ ܬܶܒܶܠܳܝܐ ܘܰܐ. ܟܝܒܰܢ ܕܷܡܡܝܢܰܐ ܟ݂ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܝܓܠܝܙܝ ܕܟܳܡܝܬܰܔܓ݂ܰܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ܆ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ܆ ܡܝܬܰܔܓ݂ܰܠ ܘܰܐ ܒܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܘܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܡܰܢܝܐ܆ ܢܰܦܷܩ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܥܰܪܰܒܝ ܘܩܰܘܝ܆ ܟܰܪܝ ܐܘ ܛܶܠܳܠܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܝܰܘܡܐ ܒܝܰܘܡܐ ܢܰܩܷܨ. ܘܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܡܫܰܚܠܦܝ ܐܰܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܘ ܩܰܢܝܐ ܥܰܬܝܩܐ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ ܐܘ ܤܛܰܪܢܓܶܠܝ ܝܐ. ܘܫܰܦܷܪܬܷܪ ܡܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܝܐ. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܰܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܡܷܟܬ݂ܰܘ ܘܰܐ ܒܘ ܤܛܪܰܢܓܶܠܝ. ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܢ ܢܷܫܬܳܐ܆ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܦܠܝܓ݂ ܠܷܬܪܶܐ. ܠܘ ܡܰܕܢܚܳܝܐ ܘܠܘ ܡܰܥܪܒܳܝܐ. ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܷܢܦܳܩܶܐ ܕܝܰܘܡܐ ܝܰܢܝ ܒܘ ܡܰܕܢܚܐ ܟܳܟܘܬ݂ܘܝ ܘܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܡܰܕܢܚܳܝܐ. ܘܕܟܷܬܢܶܗ ܒܷܛܘܳܥܶܐ ܕܝܰܘܡܐ ܝܰܢܝ ܒܘ ܡܰܥܪܒܐ܆ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܣܘܪܰܝܬ ܘܟܳܟܘܬ݂ܘܝ ܐܰܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܘܠܠܶܗ ܒܘ ܡܰܥܪܒܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܰܐ ܘܟܘܬ݂ܘܝ ܘܰܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܰܐ ܒܰܚ ܚܰܝܰܬ݂ܬ݂ܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܳܝܶܐ܆ ܠܰܬܘܰܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ. ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܓܪܰܡܰܛܝܩܝ܆ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܟܬ݂ܝܘ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܛܘܪܳܝܐ ܝܰܢܝ ܐܘ ܨܘܪܰܝܬ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܰܬܠܶܗ ܩܳܢܘܢܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܒܷܪܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ. ܡܘ ܬܘܪܟܝ ܘܡܘ ܩܘܪܡܰܢܔܝ ܘܡܘ ܥܰܪܰܒܝ. ܠܓܳܪܰܢ ܕܝ ܡܰܘܕܥܳܢܘܬ݂ܐ ܕܐܘ ܫܘܬܳܣܐ ܕܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܕܐܝ ܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܘܕܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܶܐܡܘܳܬ݂ܐ ܡܚܰܝܕܳܬ݂ܐ ܐܘܢܶܣܟܐ܆ ܟܝܬܐ ܠܰܦ ܬܠܳܬ݂ܐ ܐܰܠܦܐ ܘܚܰܡܷܫܡܐ ܠܝܫܳܢܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܐܶܠܐ ܫܰܘܥܝ ܠܝܫܳܢܶܐ ܬܰܢܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܘܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ. ܘܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܝܐ. ܘܬܰܢܶܐ ܐܷܫܡܐ ܡܰܐ ܣܷܪܝܳܝܐ ܐܰܝܢܰܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܟܳܟܘܬ݂ܘܝ ܐܶܒܶܗ. ܟܝܬܐ ܗܷܢ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܟ݂ܘܕ ܚܰܐܚ ܘܟܰܦܰܪܒܶܗ ܘܟܰܦܪܐ ܐܝ ܥܶܠܰܝܬܐ ܘܝܰܪܕܐ ܘܒܷܢܟܶܠܒܶܐ ܘܟܰܪܒܳܪܰܢ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܩܘܪܡܰܢܔܝ. ܘܗܷܢ ܡܰܐ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݂ܘܕ ܡܰܪܕܶܐ ܘܡܰܥܨܰܪܬܶܐ ܘܗܰܙܰܟ݂ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܒܘ ܥܰܪܰܒܝ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܕܠܐ ܡܷܢܦܰܩ ܡܳܪܐ ܠܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܷܪܝܳܝܐ ܝܰܢܝ ܕܠܐ ܡܝܬܰܩܪܶܐ ܒܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܘܡܷܟܬ݂ܰܘ ܐܶܒܶܗ܆ ܒܙܰܒܢܐ ܕܚܰܡܫܝ ܐܷܫܢܶܗ ܓܡܷܣܠܰܓ ܡܶܐ ܦܳܬ݂ܰܐ ܕܝ ܐܰܪܥܐ. ܡܶܐ ܕܡܷܣܠܰܓ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ܆ ܓܡܷܛܥܶܐ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ. ܘܟܬܳܘܶܐ ܟ݂ܣܰܪܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܣܷܪܝܳܝܐ ܟܬ݂ܘܘܶܗ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܦܪܝܫܶܐ، ܚܘܣܳܝܶܐ، ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܶܐ ܘܡܝܡܪܶܐ ܒܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܘܡܰܥܬܰܪܪܶܗ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܐܝ ܥܝܬܐ ܒܰܟܬ݂ܳܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܐ ܟܬ݂ܳܘܰܢܝ ܟܰܢܢܶܗ ܒܰܐ ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܡܫܰܡܗܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܕܒܶܪܠܝܢ، ܕܠܳܢܕܳܢ، ܕܘܰܬܝܩܰܢ ܘܕܦ݁ܰܪܝܣ. ܘܒܰܐܢ ܐܰܠܦܰܝܐ ܕܢܳܫܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܙܷܢ ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܷܟܬ݂ܝܘܝ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܣܷܪܝܳܝܶܐ܆ ܚܰܣܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܩܰܫܶܐ ܘܡܷܠܦܳܢܶܐ܆ ܟܐܘܙܙܷܢ ܙܰܝܪܝ ܐܰܒ ܒܶܝܬܐܰܪܟܰܢܝ. ܐܘ ܒܰܪ ܥܷܒܪܳܝܐ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܰܝܕ݂ܶܗ ܥܝܬܳܢܳܝܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ: ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܝܰܢܝ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܝܘܚܰܢܳܢ ܣܝܪܝܢܳܝܐ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܥ ܥܷܣܪܐ: ܡܚܰܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܕܘ ܤܛܪܰܢܓܶܠܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܦ ܡܐ ܐܷܫܢܶܗ ܛܥܶܐ ܘܰܐ ܐܘ ܤܛܪܰܢܓܶܠܝ ܡܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܕܘ ܛܘܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܗܝܝܶܗ ܝܰܠܝܦ ܠܶܗ ܡܘ ܚܝܳܪܐ ܘܡܘ ܩܪܳܝܐ ܕܰܟܬ݂ܳܘܶܐ܆ ܡܳܠܰܦ ܠܶܗ ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܗ ܕܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܥܰܡܰܢܘܐܝܶܠ ܘܦܷܛܪܘܣ ܘܝܥܝܫ. ܕܰܝܪܳܝܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܰܡܰܢܘܐܝܶܠ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܠܰܦ ܫܰܘܥܝ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܡܝ ܬܰܘܪܰܐ ܘܡܘ ܡܓܰܠܝܘܢ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܟ݂ܰܡܶܠܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܒܰܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܕܘܡܝܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܳܐ. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܣܬܶܐ ܕܟܳܡܝܕܰܥ ܝܘܚܰܢܳܢ ܟܰܬ݂ܳܘܐ܆ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܠܰܦ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܟܬ݂ܳܘܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝܢܶܗ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܕܰܝܪܳܝܐ ܙܒܝܢܐ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܶܐ ܕܐܘ ܛܷܟܣܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܐܘ ܚܰܪܳܝܐ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܟ݂ܰܬ ܝܰܢܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܕܰܝܪܳܝܐ ܚܰܢܢܰܐ ܡܙܝܙܰܟ݂ܝ ܕܒܶܐ ܩܷܪܡܷܙ ܕܟܳܥܳܝܰܫ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܘܡܬܰܪܔܰܡܠܶܗ ܠܰܦ ܚܰܡܫܐ ܘܬܡܳܢܝ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܐܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܩܰܫܐ ܒܶܕܪܘܣ ܫܘܫܶܗ܆ ܐܝܕ݂ܶܗ ܟ݂ܰܝܷܦܬܳܐ ܘܰܐ. ܗܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܘܰܐܣ ܣܷܪܝܳܝܶܐ ܟܷܡܡܝ: ܕܰܝܪܳܝܐ ܚܰܢܢܰܐ ܩܷܪܡܷܙ ܘܩܰܫܐ ܒܶܕܪܘܣ ܫܘܫܶܗ ܐܝ ܡܰܛܒܰܥܰܐ ܕܰܐܣ ܣܷܪܝܳܝܶܐ ܢܶܐ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ. ܩܰܫܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܶܐ ܒܷܟܬ݂ܰܘܬܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܕܐܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܐܝ ܦܰܢܩܝܬ݂ܐ ܕܩܘܕܳܫ ܥܝܬܐ. ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܘܕܐܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܐܘ ܚܰܫܐ. ܕܐܝ ܩܝܰܡܬܐ ܘܕܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܙܰܐܙ ܘܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܢܳܫܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܕܟܳܟܘܬ݂ܘܝ ܒܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܐܶܠܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܒܘ ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܶܪ. ܡܶܩܷܡ ܕܢܷܦܩܐ ܐܝ ܡܰܛܒܰܥܰܐ܆ ܐܰܟ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܗܘܠ ܝܰܪܚܐ ܐܰܘ ܐܰܪܒܥܝ ܝܰܘܡܶܐ ܘܙܷܬܬܷܪ܆ ܗܘܠ ܕܷܡܟܰܡܠܝ ܘܰܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ܒܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܣܩܐ ܘܰܐ ܕܷܡܩܰܦܷܢ ܟܰܓ݂ܰܬ ܚܷܒܪܐ ܘܪܝܫܰܝܶܐ ܠܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ. ܩܰܡܰܝܬܐ ܩܘܛܥܝ ܘܰܐ ܐܘ ܟܰܓ݂ܰܬ ܒܝ ܪܰܒܘܬ݂ܐ ܕܷܐܒܥܝ ܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܚܬܝ ܘܰܐ ܚܘܛܐ ܬܰܚܬܶܗ ܘܡܰܟܰܘܫܝ ܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܩܘܕܪܝ ܟܘܬ݂ܘܝ ܡܣܰܘܝܐ ܐܰܥܠܶܗ. ܨܰܘܥܰܝܝܶܗ ܐܝ ܪܰܒܬ݂ܐ ܡܷܨܠܳܚܐ ܘܰܐ ܘܟܰܝܘܐ ܘܰܐ. ܥܰܠ ܕܡܰܟܰܘܫܝ ܘܰܐ ܚܝܨܐ ܐܶܒܰܗ ܥܰܠ ܐܘ ܟܰܓ݂ܰܬ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܷܡܓ݂ܰܠܛܝ ܘܰܐ ܠܳܙܰܡ ܘܰܐ ܕܷܡܚܰܠܩܝ ܐܝ ܘܰܪܩܐ ܟܘܠܰܗ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ܆ ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܠܐ ܡܝܩܰܦܷܢ ܘܰܐ. ܘܒܛܝܡܐ ܡܝܙܰܒܢܝ ܘܰܐ. ܐܰܩ ܩܰܪܳܝܶܐ ܠܐ ܡܩܰܦܷܢ ܘܰܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ. ܘܠܐ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܦܰܩܝܪܶܐ ܩܘܕܪܝ ܘܰܐ ܕܙܰܘܢܝ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܩܳܪܷܢ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܐܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܐܳܒܷܢ ܘܰܐ ܟܰܠܰܘܰܬ ܠܰܟ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܘܡܰܟܬ݂ܘܝ ܘܰܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܠܝ ܥܝܬܐ. ܒܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܘܒܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܠܰܬܘܰܐ ܟܬܳܘܶܐ ܙܶܘܘܕܶܐ. ܟܘܠ ܬܪܶܐ ܐܰܘ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܒܚܰܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ܩܳܪܷܢ ܘܰܐ. ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܡܳܒܰܠ ܘܰܐ ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܥܡܶܗ ܠܰܝܟܐ ܕܷܐܙܙܶܗ ܘܰܐ ܕܷܡܨܰܠܶܐ ܐܰܘ ܕܷܡܩܰܪܰܘ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܝܷܠܦܳܢܐ ܠܐ ܦܪܝܣ. ܘܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܪܰܚܳܡܶܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܳܐ ܘܕܐܝ ܩܪܰܝܬܐ ܦܰܝܝܫܝ ܕܠܐ ܩܪܰܝܬܐ ܘܕܠܐ ܝܷܠܦܳܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܢܰܦܝܩܐ ܐܝ ܡܰܛܒܰܥܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ܆ ܒܕܶܠܰܗ ܕܛܷܒܥܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ. ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܘܕܠܐ ܬܰܥܒܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ܆ ܟܳܛܷܒܥܐ ܒܰܐܢ ܐܰܠܦܰܝܐ ܕܷܟܬ݂ܳܘܶܐ ܒܷܟܬ݂ܰܘܬܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܘܛܒܳܥܐ ܚܝܨܐ. ܘܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܝܒܶܗ ܡܩܰܦܶܐ ܐܰܝܢܰܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܳܐܒܰܥ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܘܙܳܘܰܢ ܠܶܗ ܪܰܟ݂ܝܣ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܐ ܢܐ ܣܬܶܐ ܕܟܷܡܡܝܠܶܗ ܐܘ ܕܳܪܐ ܕܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܙ̰ܝ܆ ܟܘܠ ܚܰܐ ܕܟܷܬܠܶܗ ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܶܪ ܘܟܰܬ݂ܰܘܬܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܐܰܘ ܒܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ܆ ܟܝܒܶܗ ܕܟܳܬ݂ܰܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܘܛܳܒܰܥܠܶܗ. ܘܰܐܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܷܔܓܳܠܝ ܘܟܳܡܫܰܕܪܝ ܐܰܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܒܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܟܳܡܥܰܕܠܝ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܘܟܳܛܷܒܥܝ ܠܰܗ. ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ܆ ܠܐ ܒܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ ܬܰܢܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܟܘܠ ܒܰܝܬܐ ܟܝܬܐ ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܡܰܠܝܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܝ ܝܘܠܦܳܢܶܐ ܡܫܰܘܫܛܝ ܘܦܪܝܣܝ. ܝܕ݂ܝܥܐ ܝܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܘܡܰܩܘܶܠܶܗ ܘܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܔܓ݂ܘܪ ܡܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܷܟܬ݂ܳܘܝ ܠܶܟܣܝܩܘܢܶܐ ܘܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܘܡܝܬܰܩܪܶܐ ܒܰܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܐ. ܟ݂ܰܬܷܪ ܕܦܳܝܰܫ ܚܰܝܐ ܘܠܐ ܡܷܛܥܶܐ. ܗܘܠ ܕܟܝܬܐ ܠܶܫܳܢܐ܆ ܟܝܬܐ ܥܰܡܐ ܘܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܫܳܢܐ܆ ܠܰܝܬܐ ܠܐ ܥܰܡܐ ܘܠܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܘܠܐ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ. 1056 ܡ̈ܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2511
Publication Date: July 16, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܷܪܝܰܝܬܐ / I kṯawto Suryayto”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 16, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2511.