DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šabo Alqan: ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ / Zabno d cam ay yolufe bi dayro

  TEI  

Zabno d cam ay yolufe bi dayro

ܐܝܢܱܩܰܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܳܐ ܝܳܠܘܦܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܣܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܚܰܢܰܟܶܐ ܥܰܠ ܚܕܳܕܶܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܕܷܡܘܰܨܰܦܘܰܐ ܐܝ ܩܪܝܬܰܝܕܶܗ. ܘܢܳܫܳܐ ܠܐ ܡܰܢܚܷܬܘܰܐ ܡܶܐ ܪܘܚܶܗ ܕܐܳܡܷܪ ܐܝ ܩܪܝܬܰܝܕܝ ܠܰܬܘܰܐ ܒܰܣܷܡܬܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܩܘܣܢܳܝܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܡܷܦܬܳܚܳܘܰܐ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ܆ ܐܷܡܡܝܘܰܐ ܐܘ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܠܷܡܡܝܘܰܐ ܐܝ ܩܪܝܬܐ ܒܰܣܷܡܬܐ ܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܷܡܡܝܘܰܐ ܐܰܟ ܟܳܗܢܰܝܕܰܢ ܙܷܕ ܡܰܢ ܕܷܬܟܘ ܢܶܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܐܡܷܡܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܥܰܡܷܪܒܳܬܶܐ ܚܶܕܷܪ ܒܳܩܘܣܝܳܢܶܐ ܟܘܠܶܗ ܟܰܫܰܬܝܐ ܘܗܰܬܘ ܒܝ ܓܘܪܬܰܝܳܐ ܓ݂ܶܪ ܡܝ ܫܡܰܝܐ ܠܐ ܟܳܚܳܙܝܬܘ. ܫܟ݂ܰܐ ܟܘܠܟ݂ܘ ܓܬܳܘܘܬܘ ܟܳܗܢܶܐ. ܘܒܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ ܣܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܚܰܢܰܟܶܐ ܥܰܠ ܚܕܳܕܶܐ. ܐܰܚ ܚܰܢܰܟܶܐ ܣܬܶܐ ܠܓܰܒܳܐ܆ ܐܝ ܩܪܝܬܐ ܕܚܰܐ ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܕܗܘܝܳܐ ܛܪܐ ܗܘܝܐ܆ ܐܝ ܕܘܟܬܐ ܕܚܰܐ ܡܰܘܠܷܕ ܐܶܒܰܗ ܕܰܝܺܝܡ ܚܠܝܬܐ ܘܒܰܣܷܡܬܐ ܝܳܐ. ܐܳܢܳܐ ܓܱܠܱܒܶܐ ܕܷܟܟܳܬܶܐ ܚܙܶܠܝ ܘܒܓܱܠܱܒܶܐ ܕܷܟܟܳܬܶܐ ܦܰܝܷܫܢܳܐ ܒܰܣ ܟܾܕܝ ܗܰܘܰܐ ܘܟܾܕܘ ܥܰܦܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܚܙܶܠܝ. ܢܰܩܩܰܘܰܬ ܩܡܘ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܢܰܐ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܚܰܢܰܟܶܐ ܘܟܳܐܡܰܢܰܢܢܶܗ: ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܩܰܝܛܐ ܝܰܗܘ ܚܘܪܘ ܐܰܩ ܩܰܡܳܝܰܝܕܰܢ ܡܷܩܩܰܐ ܒܕܘܟܬܐ ܢܰܫܷܦܬܐ ܡܰܚܷܬܬܰܠܠܰܢ. ܠܳܐ ܒܰܚܰܪ ܘܠܳܐ ܡܰܝܶܐ ܘܠܳܐ ܟܾܕܝ ܥܰܕܶܐ ܝܰܪܘܩܘܬܐ ܟܝܬܐ ܕܠܳܐ ܗܳܘܶܘܰܝܠܰܢ ܐܰܓ ܓܘܒܰܢܝ ܓܡܰܝܬܝܘܰܝܢܰܐ ܡܘ ܨܰܗܘܳܐ. ܟܳܐܡܰܢܰܢܢܶܗ ܡܰܐ ܕܡܰܚܬܝܘܰܝܠܰܢ ܒܕܷܟܟܳܬܶܐ ܕܝ ܝܰܪܘܩܘܬܐ ܘܕܰܡ ܡܰܝܶܐ. ܒܰܣ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܚܰܢܰܟܶܐ ܢܶܐ ܐܘ ܐܰܬܪܐ ܕܚܰܐ ܠܰܝܬ ܟܳܬܶܗ. ܟܘܠ ܓܰܒܳܐ ܡܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܷܢܝܳܢܳܐ ܕܰܩ ܩܰܡܳܝܰܝܕܰܢ ܘܥܝܕܳܬܶܐ ܘܕܰܝܪܳܬܶܐ ܝܳܐ܆ ܘܥܰܦܪܐ ܡܩܰܕܰܫܬܷܪ ܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ. ܐܷܫܩܰܕ ܒܷܐܣܛܰܡܒܷܠ ܦܰܝܷܫܢܳܐ ܒܰܒ ܒܶܬܟܪܝܗܶܐ ܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܢܰܦܷܩܢܳܐ ܘܐܰܬܝܢܳܐ ܠܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܡܰܪܕܶܐ ܡܷܐ ܕܕܢܰܚܷܬܢܳܐ ܡܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܗܷܢܓܝ ܕܣܷܡܘܰܝܠܝ ܐܝ ܒܶܪܝܝܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܢܫܷܩܠܝ ܐܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܷܪܠܝ ܡܳܪܰܢ ܬܰܘܕܝ ܐܶܠܳܘܟ ܕܷܛܪܶܠܘܟ ܠܝ ܕܕܳܥܰܪܢܳܐ ܠܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܫܠܳܡܳܐ. ܘܢܰܩܩܰܘܰܬ ܟܳܡܷܦܬܰܟܰܪܢܳܐ ܘܟܳܐܡܰܪܢܳܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܠܰܝܟܳܐ ܕܷܐܙܙܷܢ ܛܪܷܐܙܙܷܢ ܒܰܣܷܡ ܡܘ ܐܰܬܪܰܬܬܶܗ ܠܐ ܓܚܳܙܷܢ. ܘܡܘ ܐܰܬܪܰܬܬܶܗ ܠܰܦܦܶܗ ܡܷܩܛܳܥܝ. ܒܶܠܶܐ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܒܝ ܢܘܟܪܰܝܬܳܐ ܝܳܐ ܒܰܣ ܐܝ ܪܘܚܐ ܘܐܘ ܗܰܘܢܳܐ ܗܶܫ ܒܘ ܥܰܦܪܰܬܬܶܗ ܝܳܐ ܒܘ ܐܰܬܪܰܬܬܶܗ ܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܬܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܡܰܫܦܰܥܠܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܘܝܰܠܷܦܢܳܐ ܓܱܠܱܒܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ. ܗܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܦܰܝܫܝ ܩܷܡ ܥܰܝܢܝ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܕܣܷܡܠܝ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܕܚܰܐ ܟܳܣܳܝܰܡܡܶܗ ܒܝ ܢܰܥܡܘܬܐ ܠܐ ܟܳܡܷܛܥܷܢ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2408
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Alqan, Šabo, “ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ / Zabno d cam ay yolufe bi dayro”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2408.