DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šabo Alqan: ܐܝ ܨܷܢܥܰܐ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ / I ṣënca daš šalfe

  TEI  

I ṣënca daš šalfe

ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܕܷܡܙܝܙܰܚ ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܣܬܶܐ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܓܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ. ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܷܬܘܰܐ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܘܕܰܐܰܬܘܢܶܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ ܚܪܶܢܶܐ܆ ܟܬܘܐ ܗܰܘܟܰܐ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ ܣܬܶܐ . ܒܣ ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܛܰܘܘܶܐ ܕܝܣܰܐ ܕܰܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ ܘܰܝܢܶܐ. ܐܰܫ ܫܰܠܦܶܐ ܕܣܰܝܡܝܘܰܐ ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܷܡܙܝܙܰܚ ܗܳܘܷܢܘܰܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܶܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܚܳܠܐ ܫܰܒܐ ܘܚܳܠܐ ܡܘܪܰܕ ܘܟ̣ܳܬ̣ܰܝܝܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܝܺܕܝܥܶܐ ܘܛܰܘܘܶܐ ܒܘ ܣܝܳܡܳܐ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ. ܐܝ ܣܝܰܡܬܐ ܕܘ ܫܰܠܦܐ ܗܰܘܟܰܐ ܗܽܘܝܐ ܘܰܐ. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܩܰܦܷܢܘܰܐ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܥ ܥܶܙܶܐ. ܐܝ ܩܰܪܢܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܚܢܝܘܰܝܠܰܗ ܘܐܳܒܷܢܘܰܝܠܰܗ ܫܷܟܷܠ ܕܟܳܠܳܙܷܡ ܘܒܷܬܷܪ ܒܷܪܕܝܘܰܝܠܰܗ ܒܘ ܫ̰ܰܪܟ̣. ܘܣܰܝܡܝܘܰܝܠܰܗ ܟܰܠܰܢܶܐ ܠܘ ܫܰܠܦܐ. ܟܘܠ ܫܰܠܦܐ ܕܣܰܝܡܝܘܰܐ ܗܳܘܶܘܰܐ ܐܶܒܶܗ ܬܰܥܒܳܐ ܓܰܠܰܒܶܐ. ܘܡܷܐ ܕܡܥܰܕܠܝܘܰܐ ܐܝ ܟܰܠܰܢܶܐ ܘܡܰܪܟܘܝܘܰܐ ܐܘ ܫܰܠܦܐ ܒܓܰܘܰܗ ܘܫܷ̰ܪܟܝܘܰܝܠܰܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܳܐܕܷܥ ܒܶܐ ܟܡܳܐ ܣܰܥܰܝܰܬ ܡܰܫܷܦܥܝܘܰܐ ܗܘܠ ܕܷܣܰܝܡܝܘܰܐ ܫܰܠܦܳܐ. ܒܰܣ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܢܳܦܷܩܘܰܐ ܫܰܠܦܳܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܳܐ. ܘܓܰܠܰܒܶܐ ܢܳܫܳܐ ܡܫܰܝܠܝܘܰܐ ܥܰܠ ܰܐܫ ܫܰܠܦܶܐ ܕܷܡܙܝܙܰܚ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܷܡܩܰܦܶܘܰܐ ܫܰܠܦܳܐ ܕܷܡܙܝܙܰܚ ܟܘܕ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܬܦܰܢܓܶܐ܆ ܗܷܢܓܝ ܛܰܘܘܶܐ ܘܰܝܢܶܐ. ܐܘܥܕܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫܠܰܢ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܐܰܬܘܢܶܐ ܘܕܰܒ ܒܳܬܶܐ܆ ܗܰܘܟܰܐ ܣܬܶܐ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫܠܰܢ ܒܝ ܩܪܝܬܐ. ܐܘܥܕܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܟܳܡܰܠܟܝܢܰܐ ܒܘ ܛܘܪܐ܆ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܢ ܐܰܬܘܢܶܐ܆ ܐܰܩ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܘܐܰܒ ܒܳܬܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܕܡܰܥܡܰܪܪܶܗ܆ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܡܷܩܩܰܐ ܬܰܥܒܐ ܘܡܷܩܩܰܐ ܥܰܣܩܘܬܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ. ܒܰܣ ܢܰܩܩܰܐ ܚܪܶܬܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܷܛܪܰܠܠܶܗ ܐܷܫܡܳܢܰܝܝܶܗ ܘܐܰܣ ܨܷܢܥܰܬ ܕܣܷܡܡܶܗ ܒܷܡܙܝܙܰܚ. ܟܘܕ ܟܝܬܐ ܡܰܡܪܐ ܕܟܳܐܡܷܪ ܐܘ ܬܰܘܪܐ ܕܟܳܡܳܝܷܬ ܐܘ ܓܰܠܕܰܝܕܶܗ ܟܳܦܳܝܷܫ ܐܘ ܢܳܫܳܐ ܛܰܘܘܳܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܟܳܡܳܝܷܬ ܟܳܛܳܪܶܐ ܠܶܗ ܐܷܫܡܳܐ ܛܰܘܘܳܐ ܒܷܬܪܶܗ. ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܝܢܰܢ ܣܬܶܐ ܕܡܳܝܰܕܘܰܝܠܶܗ ܡܶܕܶܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܡܶܩܷܡ ܘܝܷܠܦܝܘܰܝܢܰܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܡܶܩܷܡ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2406
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Alqan, Šabo, “ܐܝ ܨܷܢܥܰܐ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ / I ṣënca daš šalfe”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2406.