DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šabo Alqan: ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܡ ܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ / Ah hostawat dam Mzizaḥoye

  TEI  

Ah hostawat dam Mzizaḥoye

ܒܓܰܠܰܒܶܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܬܘܰܐ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܛܰܘܘܶܐ ܘܟܷܬܘܰܐ ܨܷܢܥܰܬ ܡܚܰܠܦܶܐ. ܡܰܣܰܠܰܐ ܐܰܒ ܒܳܬܳܝܶܐ ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܓ ܓܕܳܢܶܐ ܘܣܰܝܡܝܘܰܐ ܓܕܳܢܶܐ ܘܫܰܪܒܶܐ ܘܐܰܓܳܢܶܐ. ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܷܟܦܰܪܙܶܐ ܣܬܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܪܷܫܘܳܢܶܐ܆ ܘܡܒܰܝܕܳܢܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܰܝܢܶܐ. ܘܐܰܡ ܡܷܕܝܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܩܰܛܳܥܶܐ ܘܡܢܰܩܫܳܢܶܐ ܕܰܟ ܟܶܦܶܐ ܛܘܰܘܶܐ ܘܰܝܢܶܐ܆ ܘܡܰܥܷܡܪܳܢܶܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܡܰܫܗܘܪ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܐܰܡ ܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܓܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܗܷܢ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܒܳܬܶܐ ܘܗܷܢ ܫܰܠܦܶܐ ܘܗܷܢ ܣܬܶܐ ܐܰܬܘܢܶܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܒܰܥܢܳܐ ܡܰܚܟܶܢܳܐ ܗܰܡ ܥܰܠ ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ ܘܗܰܡ ܥܰܠ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬܬܶܐ. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܒܰܥܢܳܐ ܡܰܚܟܶܢܐ ܥܰܠ ܐܰ ܐܰܬܘܢܶܐ. ܐܘ ܐܬܘܢܐ܆ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܒܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܘ ܩܰܝܛܳܐ ܡܝܣܷܡܘܰܐ. ܐܘ ܫܘܓܠܐ ܕܘ ܐܬܘܢܐ ܒܷܬܪܷܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܰܪܨܘܦܶܐ ܠܐ ܟܳܡܰܠܘܰܐ. ܓܰܠܰܒܶܐ ܢܳܫܶܐ ܫܘܓܠܝܘܰܐ ܒܘ ܐܰܬܘܢܐ. ܡܰܣܰܠܰܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܚܰܐ ܐܳܒܰܥܘܰܐ ܕܣܳܝܰܡ ܐܰܬܘܢܐ܆ ܟܘܕ ܕܡܰܥܡܷܪܘܰܐ ܒܰܝܬܐ ܡܢܰܩܶܘܰܐ ܥܰܣܪܐ ܐܰܘ ܥܣܪܝ ܙܠܰܡܶܐ ܘܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܠܘ ܛܘܪܐ ܥܡ ܚܕܳܕܶܐ. ܘܡܢܰܩܶܢܘܰܐ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܷܓܣܰܝܡܝ ܒܰܝܬܐ ܐܘ ܩܳܡܷܣܚܐ ܘܒܘ ܝܰܘܡܰܝܕܶܗ ܡܰܥܷܡܪܝܘܰܝܠܶܗ. ܘܒܷܬܷܪ ܣܬܶܐ ܡܳܠܷܢܘܰܐ ܓܰܘܶܗ ܩܰܝܣܶܐ ܘܰܛܪܦܶܐ. ܘܒܰܝܢ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܕܘ ܐܰܬܘܢܐ ܡܰܚܬܝܘܰܐ ܟܶܦܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܕܠܐ ܡܳܝܶܕ ܗܰܘܰܐ. ܘܒܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܕܰܘܰܡܘܰܐ ܐܘ ܫܘܓܠܐ ܕܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܘ ܐܰܬܘܢܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܕܷܠܩܝܘܰܐ ܐܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܕܷܒܓܰܘܶܗ ܐܘ ܔܘܓܪܝܘܰܝܠܶܗ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܰܢܶܟ ܣܬܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܡܥܰܘܢܝܘܰܐ ܚܕܳܕܶܐ. ܗܰܡ ܫܘܓܠܐ ܘܗܰܡ ܔܷܒܰܬܶܐ ܛܰܘܬܐ ܡܰܫܷܦܥܝܘܰܐ ܒܘ ܛܘܪܐ. ܘܒܝ ܢܘܪܐ ܕܘ ܐܰܬܘܢܐ ܡܛܰܘܷܢܘܰܐ ܒܰܨܪܐ. ܗܰܡ ܐܘܟܠܝܘܰܐ ܘܗܰܡ ܡܰܫܷܦܥܝܘܰܐ ܙܰܒܢܐ ܒܰܣܝܡܐ. ܘܒܷܬܷܪ ܡܶܐ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܗܳܘܶܢܘܰܐ ܟܰܠܫܳܐ. ܐܘ ܟܰܠܫܰܘܳܐ ܡܰܠܬܡܝܘܰܝܠܶܗ ܫܰܦܝܪܐ ܘܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܘܰܝܠܶܗ ܒܰܥ ܥܡܰܪܰܬ ܡܷܚܠܷܦ ܐܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ ܕܐܘܥܕܐ. ܐܘ ܟܰܠܫܳܐ ܕܘ ܐܰܬܘܢܐ ܗܰܡ ܠܘ ܚܘܠܡܳܢܳܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ ܘܗܰܡ ܣܬܶܐ ܠܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܒܓܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܬܷܪ ܡܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ ܝܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ ܡܰܬܝܡܝܘܰܐ ܐܘ ܟܰܠܫܳܐ ܕܘ ܐܰܬܘܢܐ ܘܐܘ ܡܳܪܐ ܕܘ ܫܘܓܠܐ ܡܳܒܷܠܘܰܐ ܨܰܦܘܪܐ ܐܰܘ ܦܰܪܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܢܳܚܰܪܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܢܘܪܐ ܕܘ ܐܰܬܘܢܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܫܘܓܠܝܘܰܐ ܒܘ ܐܰܬܘܢܐ ܒܷܦܨܝܚܘܬܐ ܐܘܟܠܝܘܰܝܠܶܗ ܘܐܘ ܒܰܨܪܐ ܕܙܳܝܷܕܘܰܐ ܣܬܶܐ ܡܦܰܠܓܝܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܩܪܝܬܐ. ܘܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܒܘ ܟܰܠܫܳܐ ܕܢܳܦܷܩܘܰܐ ܡܶܐ ܚܰܐ ܐܰܬܘܢܐ ܡܰܥܷܡܪܝܘܰܐ ܒܰܝܬܐ ܒܝ ܩܪܝܬܐ. ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܥܳܡܷܪܘܰܐ ܒܘ ܟܰܠܫܳܐ ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܘܒܰܕ ܕܳܪܶܐ ܘܠܐ ܢܳܦܷܠܘܰܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܟܡܳܐ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܣܰܝܡܝܘܰܐ ܐܰܬܘܢܶܐ܆ ܒܰܣ ܐܰܬܘܢܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܕܰܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ ܘܰܝܢܶܐ. ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܝܕܰܢ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܒܳܬܶܐ ܗܰܡ ܡܰܟ ܟܶܦܶܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܟܷܐܡܡܝܢܰܢܢܶܗ ܟܶܦܶܐ ܢܰܫܝܦܶܐ܆ ܘܗܰܡ ܣܬܶܐ ܡܰܟ ܟܶܦܶܐ ܚܰܠܝܶܐ ܐܰܘ ܟܶܦܶܐ ܩܛܝܥܶܐ ܕܡܶܕܝܰܕ. ܡܷܚܠܷܦ ܐܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ ܕܱܐܕܝܰܘܡܰܐ ܒܰܝܢ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܘܰܐ ܟܰܠܫܐ ܕܰܐܰܬܘܢܶܐ. ܡܰܘܟܰܐ ܐܰܒ ܒܳܬܶܐ ܦܰܝܝܫܝ ܣܰܓ݂ܠܰܡ ܗܘܠ ܐܘܥܕܐ. ܐܰܒ ܒܳܬܰܢܝ ܕܦܰܝܺܝܫܝ ܐܰܕ ܝܰܘܡܰܐ ܥܠ ܐܝ ܪܰܓ݂ܠܐ܆ ܕܡܝܬܰܥܷܡܪܝܘܰܐ ܢܳܪܡܰܠ ܒܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ܆ ܚܰܐ ܡܰܢܢܶܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܐ ܓܦܰܫܘܰܐ ܥܠ ܐܝ ܪܰܓܠܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܗܶܫ ܒܳܬܶܐ ܓܱܠܱܒܶܐ ܡܰܢܝ ܕܡܰܥܷܡܪܷܢܢܶܗ ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܝܕܰܢ ܐܰܩ ܩܰܡܳܝܶܐ܆ ܘܰܠܰܘ ܦܰܝܺܝܫܝ ܟ̣ܰܠܝܶܐ ܩܡܰܐ ܡܰܛܪܶܐ ܘܩܡܰܐ ܗܰܘܰܬ܆ ܒܰܣ ܗܷܢܓܝ ܛܰܘܘܳܐ ܡܰܥܷܡܪܷܢܢܶܗ ܠܐ ܢܰܦܝܠܝ܆ ܘܟܳܐܒܷܢ ܫܘܦܪܐ ܡܚܰܠܦܳܐ ܠܝ ܩܪܝܬܐ. ܐܷܫܡܶܐ ܕܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ ܗܷܢܓܝ ܢܰܦܷܩܘܰܐ ܒܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ ܕܚܷܕ̣ܳܪܰܝܢܰܐ܆ ܟܷܬܘܰܐ ܢܳܫܳܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܰܢܝ ܕܡܰܣܷܡܡܶܗ ܒܳܬܶܐ ܠܪܘܚܰܝܝܶܗ ܒܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬܰܝܕܰܢ. ܐܰܓܠܰܒ ܡܰܢܝ ܗܷܫ ܟܷܬܬܶܗ ܡܰܗܘܳܐ ܘܫܩܰܠܳܐ ܛܰܘܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܰܝܕܰܢ ܕܝ ܩܪܝܬܐ. ܐܰܓܠܰܒ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܕܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܶܐ ܕܰܫ̰ܰܠܟܳܝܶܐ ܟܘܕ ܟ݂ܰܪܰܒܝܰܐ ܘܟܰܦܢܰܣ ܘܗܰܢܝ ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܝܕܰܢ ܡܰܥܷܡܪܷܢܢܶܗ. ܗܘܠ ܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܟܷܬܠܰܢ ܫ̰ܰܠܟܳܝܶܐ ܡܰܐܘܪܘܦܰܐ ܟܳܡܰܚܟܷܢ ܥܰܠ ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܝܕܰܢ ܡܷܩܩܰܐ ܣܰܓܠܰܡ ܫܘܓܠܝܘܰܐ. ܘܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܰܢܝ ܕܟܳܡܰܥܷܡܪܝܢܰܐ ܒܳܬܶܐ ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ ܠܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܟܳܣܰܝܡܝܠܰܢ ܒܳܬܶܐ ܒܰܣ ܒܝ ܣܰܓܠܰܡܝܝܶܐ ܠܦܰܠܓܶܗ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܡܶܩܷܡ ܠܐ ܟܳܡܳܛܷܢ. ܐܝ ܨܷܢܥܰܬܬܶܗ ܣܬܶܐ ܠܰܬܝܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܬܐ. ܡܺܝܕܶܐ ܕܠܰܫܰܢ ܐܘ ܟܰܠܠܰܐ ܟܳܫܘܓܠܝ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2405
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Alqan, Šabo, “ܐܰܗ ܗܳܣܬܰܘܰܬ ܕܰܡ ܡܙܝܙܰܚܳܝܶܐ / Ah hostawat dam Mzizaḥoye”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2405.