DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܰܢ ܝܐ؟ / Nacum Fayëq man yo?

  TEI  

ܟܘܠܰܢ ܟܐܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܐܝ ܚܰܩܠܐ ܕܘ ܟܰܪܡܐ ܕܠܐ ܡܷܦܠܳܚܐ ܓܡܷܡܠܳܝܐ ܓܶܠܐ ܘܡܘ ܙܝܙܳܢܐ ܠܐ ܓܡܰܘܪܷܩ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܰܗ. ܐܰܣ ܣܰܬܶܐ ܕܟܝܬ ܐܶܒܰܗ، ܚܝܕ݂ܳܪܰܝـܝܶܗ ܕܠܐ ܡܷܡܚܶܐ ܒܘ ܢܰܪܓܐ ܐܰܘ ܒܘ ܡܰܪܐ، ܐܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܕܟܝܬ ܒܘ ܟܰܪܡܐ ܣܬܶܐ ܠܐ ܓܬܘܩܢܝ. ܐܰܘܟܝܬ݂ ܐܝܕ݂ܰܐ ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܕܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܥܷܢܘܶܐ ܘܦܝܪܶܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܳܚܝܢܰܐ ܐܰܘ ܕܒܘܥܛܝܢܰܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܕܝ ܣܰܬܐ ܘܚܶܕ݂ܷܪ ܕܘ ܐܝܠܳܢܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܝܐ ܠܟܘܠ ܚܰܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܷܬܠܶܗ ܚܘܒܐ ܕܝ ܐܘܡܬ݂ܐ ܐܰܘ ܕܘ ܠܶܫܳܢܐ ܕܷܡܒܰܚܷܢ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ ܘܕܷܡܢܰܣܶܐ ܕܡܰܘܠܷܦ ܚܕ݂ܐ ܐܳܬ݂ܘܬ݂ܐ ܠܰܔܰܢ ܐܝ ܥܬܝܕ݂ܘܬ݂ܐ ܕܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܢ ܘܕܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܷܬ݂ܪܰܝܢܰܐ، ܐܰܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ ܛܪܰܠܠܰܠܰܢ ܣܝܡܬܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܕܠܐ ܟܳܡܷܙܘܳܢܐ ܒܡܷܠܝܘܢܶܐ ܕܕܝܢܳܪܶܐ. ܒܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܗܰܘܝܠܰܢ ܡܒܰܚܢܳܢܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܕܷܡܢܰܣܰܠܠܶܗ ܕܗܳܘܷܢ ܡܳܪܐ ܘܕܢܘܛܪܝ ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܚܰܐ ܡܰܐ ܡܒܰܚܢܳܢܰܢܝ ܣܬܶܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܝܐ. ܐ. ܐܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܶܗ ܘܐܝ ܢܷܥܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܰܘܠܷܕ ܚܰܡܫܳܐ ܒܐܷܫܘܷܛ ܒܝ ܫܰܬܳܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܐܷܫܬܝ (1868) ܒܐܳܡܝܕ݂. ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܒܰܒܐ ܐܰܠܝܰܐܣ ܘܕܝ ܐܶܡܐ ܣܰܝܕܶܐ ܝܐ. ܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܡܷܕ݂ ܡܶܐ ܐܝܕ݂ܶܗ ܕܩܰܫܐ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܐܳܡܝܕ݂. ܥܘܡܪܶܗ ܫܘܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܫܰܪܘܰܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܫܘܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܬܡܳܢܝ (1881) ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܒܝ ܠܝܣܰܐ. ܒܡܷܬ݂ܚܐ ܕܷܬܡܳܢܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܗܰܪܟܶܐ ܒܝ ܠܝܣܰܐ، ܝܰܠܷܦ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܰܪܰܒܳܝܐ ܘܬܘܪܟܳܝܐ ܘܦܷܪܣܳܝܐ ܘܐܷܫܡܐ ܣܬܶܐ ܦܪܰܢܫܳܝܐ. ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܳܐ ܡܷܕܠܶܗ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܝ ܡܘܣܝܩܝ ܘܕܘ ܟܝܳܢܐ ܘܕܘ ܚܘܫܒܳܢܐ. ܢܰܥܘܡ، ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝܡܐ ܗܝـܝܶܐ ܗܶܫ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܣܰܟܰܪܠܶܗ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܝ ܐܶܡܰܝܕ݂ܶܗ. ܒ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܚܰܫܚܰܫ ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܷܡܚܰܣܶܐ ܐܘ ܒܰܒܐ، ܢܰܥܘܡ ܔܒܝܪ ܕܫܳܓ݂ܷܠ ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝܡܐ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ، ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܬܡܳܢܝ (1888) ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܡܷܛܪܳܦܘܠܝܛܐ ܔܶܪܔܝܣ ܥܰܒܕܐܰܠܢܘܪ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܬܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܷܩܪܝܬ݂ܐ ܚܕ݂ܐ ܕܐܷܫܡܰܗ ܚܰܫܚܰܫ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܰܣܷܪܬܐ ܒܝ ܩܰܣܛܪܰܐ ܕܝ ܒܫܶܪܝـܝܶܗ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝـܝܐ ܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ ܘܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܓܳܪܰܫܘܰܐ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܒܘ ܬܘܠܝܦܐ ܕܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝـܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܚܰܫܚܰܫ ܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܦܷܛܪܘܣ ܪܒܝܥܳܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܕܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܫܰܥ ܘܬܡܳܢܝ (1889) ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܰܙܙܶܗ ܠܐܳܡܝܕ݂، ܫܬܰܥܣܰܪ ܒܟܳܢܘܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܣܷܡܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܐ. ܓ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܐܘܪܗܳܝ ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܢܰܦܷܠ ܕܰܪܒܶܗ ܠܐܘܪܗܳܝ ܠܓܰܒ ܐܘ ܐܰܒܪܳܐ ܕܘ ܥܰܡܡܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܒܐܘܪܗܳܝ ܟܷܬܘܰܐ ܬܪܶܐ ܒܶܝܬ݂ܣܷܦܪܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܚܰܐ ܡܰܢܢܶܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܦܶܛܪܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ ܘܐܘ ܚܪܶܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܔܷܪܔܝܣ ܘܰܐ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܣܷܡܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ ܒܐܘܪܗܳܝ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܣܷܦܪܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܦܶܛܪܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ ܘܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܐ ܘܒܘܨܳܝܐ ܕܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܕ. ܒܣܰܡܣܰܛ ܒܷܬܷܪ ܙܰܒܢܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܣܰܡܣܰܛ ܕܐܰܕܝـܝܰܡܰܢ. ܟܷܬܘܰܐ ܠܰܦ ܚܰܡܫܝ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܒܣܰܡܣܰܛ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܐܳܒܶܘܰܐ ܗܷܪܓܶܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܬܰܡܐ ܣܬܶܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܒܘܨܳܝܐ ܘܒܘܩܳܪܐ ܕܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܣܰܡܣܰܛ. ܐܶܠܐ ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܢܰܦܷܠ ܒܟܶܘܐ ܕܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܶܗ ܛܙܝܡܐ ܘܔܒܝܪ ܕܕܳܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܛܪܳܦܘܠܝܛܐ ܥܰܒܕܰܠܠܰܗ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܷܫܥܝ (1890) ܕܝܣ ܣܷܡܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܗ. ܫܓ݂ܘܫܝܶܐ ܒܐܳܡܝܕ݂ (1895) ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܘܠܰܦܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܒܐܳܡܝܕ݂، ܒܢܝܫܐ ܕܡܳܝܷܕ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܚܰܐ ܡܰܐ ܒܳܬܰܝ ܨܰܘܒܶܐ ܕܒܰܝܪܘܬ ܛܪܶܠܶܗ ܡܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ ܘܦܪܝܫ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܐܳܡܝܕ݂. ܐܶܠܳܐ ܗܝـܝܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܐܘ ܪܶܢܝܰܢܐ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܥܷܣܪܝ ܒܟܳܢܘܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܚܰܡܡܷܫ ܘܬܷܫܥܝ (1895)، ܗܰܘܝܘܰܐ ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ. ܐܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢܷܟ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܗܰܘܷܢܘܰܐ ܥܰܣܩܶܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܥܰܒܕܐܠܡܱܣܝܚ ܬܪܰܝܳܢܐ، ܡܶܩܷܡ ܕܷܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܒܬܰܪܬܶܐ ܫܳܥܶܐ، ܐܰܙܙܶܗ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܒܝ ܣܷܒܒܶܐ ܕܝ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܘ ܗܝܓ݂ܡܘܢܐ ܕܐܳܡܝܕ݂ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܶܢܝܣ ܦ݁ܰܫܰܐ. ܒܘ ܡܰܙܠܐ ܕܐܰܙܙܶܗ ܐܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܢܳܫܐ ܠܐ ܚܙܶܠܶܗ ܚܘܣܪܳܢܐ ܘܐܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܠܳܗܐ ܗܰܘܝܳܘܰܐ ܒܶܝܬ݂ܓܰܘܣܐ ܠܡܷܢܝܳܢܐ ܪܰܒܐ ܕܷܡܫܝܚܳܝܶܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܰܡܷܠ‌ ܐܘ ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܕܗܰܘܝ ܥܰܠ‌ ܐܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ، ܐܘ ܥܰܡܳܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܢܰܦܷܩ ܘܰܐܙܙܶܗ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܰܢܢܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܘܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܣܬܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܟܷܢܫܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܘܰܐ ܘܩܪܶܘܰܝܠܶܗ ܚܰܐ ܡܝܡܪܐ ܕܷܟܬܘܘܰܝܠܶܗ ܠܰܔܰܢ ܐܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ. ܘ. ܒܚܷܡܷܨ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ، ܒܷܬܷܪ ܡܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܥܰܡܐ ܡܫܝܚܳܝܐ، ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܬܷܫܥܝ (1896) ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܡܕܝܬܐ ܕܚܷܡܷܨ ܕܣܘܪܝـܝܰܐ ܘܡܫܰܪܶܠܶܗ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܒܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܒܚܷܡܷܨ. ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܒܘܨܳܝܶܐ ܘܒܘܚܳܢܶܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܬܰܡܐ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܚܷܡܷܨ، ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ‌ܐܰܙܙܶܗ ܠܒܰܝܪܘܬ ܘܦܰܝܷܫ ܒܷܚܕ݂ܐ ܕܰܝܪܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܰܗ ܕܶܝܪܘܠܫܶܪܶܦܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܒ ܒܘܚܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܰܒ ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܐܰܙܙܶܗ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܦܰܐ ܘܡܶܐ ܬܰܡܐ ܣܬܶܐ ܠܐܘܪܷܫܠܶܡ. ܙ. ܒܐܘܪܷܫܠܶܡ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܐܘܪܝܫܠܶܡ ܦܰܝܷܫܘܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܪܩܘܣ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟ݂ܷܕ ܘܰܟܝܠܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܷܛܪܳܦܘܠܝܛܐ ܔܷܪܔܝܣ ܘܰܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܘܕܡܰܫܷܟܠܶܗ ܕܠܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܥܘܕܪܳܢܐ ܘܣܡܳܟ݂ܐ ܡܘ ܡܷܛܪܳܦܘܠܝܛܐ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܒܰܝܪܘܬ، ܛܪܶܠܶܗ ܡܘ ܚܷܠܡܐ ܕܷܚܠܷܡܠܶܗ ܘܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܐ ܡܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܕܝ ܢܷܥܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܬܳܡܰܣ ܡܘܡܔܘ. ܚ. ܐܰܬ݂ܬܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܡܙܰܘܷܓ݂ ܥܰܡ ܚܕ݂ܐ ܐܷܫܡܰܗ ܠܘܣܝ ܕܟܶܬܘܰܐ ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܚܰܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܗܷܕܷܪܫܰܟ݂. ܡܘ ܙܘܘܳܓ݂ܰܢܐ ܗܰܘܝܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܶܠܐ ܡܰܝܷܬ݂ ܬܠܳܬ݂ܐ ܡܰܢܢܶܗ ܘܦܰܝܷܫܘܰܝܠܶܗ ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܠܚܘܕ݂ܶܗ. ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܓܰܘܝܪܝ ܐܰܙܙܷܢ ܠܥܰܡܶܪܝܩܰܐ. ܛ. ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܒܡܰܪܕܝܢ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܐܰܪܒܰܥ (1904) ܕܝܣ ܣܷܡܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܘܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܣܬܶܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܣܷܦܪܐ ܘܟܳܬ݂ܰܘܘܰܐ ܐܰܢ ܐܶܓܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܠܝܰܐܣ ܫܰܟܷܪ. ܘܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܚܰܡܡܷܫ (1905) ܥܰܡ ܓܘܕܐ ܕܚܰܘܪܳܢܶܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܡܰܪܕܝܢ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܢ. ܘܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܒܝ ܘܰܣܝܛܰܐ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܗܰܘܝ ܦܘܪܣܐ ܕܡܝܒܰܚܢܝ ܘܕܡܝܦܰܬܫܝ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܡܰܪܕܝܢ ܣܷܡܘܰܝܠܶܗ ܡܰܡܠܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܙܘܝܳܚܐ ܕܘ ܫܘܠܛܳܢܐ ܒܘ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܝ ܚܟܘܡܶܐ ܕܡܰܪܕܝܢ. ܝ. ܫܘܪܳܝܐ ܕܘ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܐ ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ (1908) ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ ܕܰܥ ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ ܡܰܘܦܰܩܠܰܗ ܩܳܢܘܢܐ. ܥܡ ܐܘ ܩܳܢܘܢܰܢܐ ܗܰܘܝ ܪܡܳܫܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܙܷܕܬܷܪ ܩܰܘܝ ܒܘ ܪܷܢܝܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܘܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ. ܘܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܦܳܠܰܚ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܘ ܢܝܫܐ ܘܕܝ ܦܳ݁ܠܝܬܝܩܰܐ ܕܚܰܐ ܚܘܕ݂ܪܳܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܝܢܬܝܒܰܗ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܥܝܪܘܬ݂ܐ. ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܗܝـܝܶܐ ܟܳܬ݂ܰܘܘܰܠܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܫܰܬܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܰܗ ܟܰܘܟܒܐ ܕܡܰܕܷܢܚܐ. ܘܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܡܕܰܘܰܡܘܰܐ ܒܝ ܡܷܠܦܳܢܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܐܳܒܶܘܰܐ ܬܘܪܓܳܡܶܐ ܘܣܳܝܰܡܘܰܐ ܟܢܘܫܝܶܐ ܘܦܳܠܰܚܘܰܐ ܠܰܔܰܢ ܕܡܷܦܬܰܚ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܛܒܰܥܝܳܬ݂ܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ. ܘܐܰܡܝܢܳܐܝܬ݂ ܫܓ݂ܝܡܳܝܐ ܘܰܐ ܒܘ ܡܰܗܘܐ ܘܫܩܳܠܐ ܕܠܰܦ ܐܘ ܦܘܠܚܳܢܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܘܕܝ ܐܘܡܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܰܦ ܦܘܠܚܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܗܘܠ‌ ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܐܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܬܪܰܥܣܰܪ (1912). ܝܐ. ܡܰܙܠܐ ܠܥܰܡܶܪܝܩܰܐ ܬܪܶܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܐܝܠܘܠ ‌ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ (1912) ܠܰܔܰܢ ܕܷܐܙܙܶܗ ܠܥܰܡܶܪܝܩܰܐ ܢܰܦܷܩ ܡܶܐ ܐܳܡܝܕ݂ ܘܐܰܙܙܶܗ ܠܒܰܝܪܘܬ. ܘܚܰܡܫܐ ܒܟܳܢܘܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܗܝـܝܶܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܛܷܢ ܠܥܰܡܶܪܝܩܰܐ. ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܕܷܛܪܶܠܰܗ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܕܢܳܦܷܩ ܘܕܛܳܪܶܐ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ، ܐܘ ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܕܗܰܘܝ ܥܰܠ ‌ܐܰܥ ܥܰܡܶܐ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܕܬܰܚܬ ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ ܕܰܥ ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܩܪܳܒܐ ܕܷܛܪܰܒܠܘܣܓܰܪܦ݁ ܝܐ. ܘܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܡܫܰܪܶܘܰܠܠܶܗ ܕܷܡܓܰܠܘܷܢ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ. ܘܚܰܐ ܡܰܢܝ ܣܬܶܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܝܐ. ܝܒ. ܒܥܰܡܶܪܝܩܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܗܰܘܝܘܰܐ ܡܫܰܡܗܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܦ ܦܘܠܚܳܢܶܐ ܕܣܳܝܰܡܘܰܐ. ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܒܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܷܦܪܳܣܝܘܰܐ ܒܝ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ ܕܐܝܢܬܝܒܰܗ ܘܐܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܕܟܰܘܟܒܐ ܕܡܰܕܷܢܚܐ ܡܝܫܰܕܪܳܘܰܐ ܗܘܠ ܠܥܰܡܶܪܝܩܰܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܬܰܡܐ ܟܷܢܫܐ ܣܰܓܝـܝܐ ܕܪܳܚܰܡܘܰܝܠܶܗ ܘܬܰܡܐ ܒܥܰܡܶܪܝܩܰܐ ܣܬܶܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܦܳܪܷܣ ܣܦܰܪܝܰܘܡܳܐ ܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܐܳܒܰܥܘܰܐ ܕܡܰܚܷܬ ܓܷܫܪܐ ܒܰܝܢ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܥܰܡܶܪܝܩܰܐ ܘܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܐܷܫܬܰܥܣܰܪ (1916) ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܚܰܐ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܚܪܶܢܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܘܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܓܰܘܰܗ ܡܷܦܪܳܣܝܘܰܐ ܒܷܬܠܳܬ݂ܐ ܠܶܫܳܢܶܐ: ܒܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܒܘ ܥܰܪܰܒܳܝܐ ܘܒܘ ܬܘܪܟܳܝܐ. ܐܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܰܢܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܘܦܪܳܣܐ ܫܶܬ݂ ܐܷܫܢܶܐ. ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܥܷܣܪܝ (1921) ܣܷܡܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܘܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܷܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܚܪܶܢܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܷܬܬܝܗܬ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܦܠܷܚܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܒܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܰܢܐ، ܕܝܣ ܦܬܷܚܠܶܗ ܐܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܘܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܘܦܪܳܣܐ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܘ ܡܰܘܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܦܳܠܰܚܘܰܐ ܒܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܘܡܶܐ ܓܰܒܐ ܣܬܶܐ ܡܰܘܦܰܩܘܰܐ ܡܓ݂ܰܠܶܐ ܘܛܳܒܰܥܘܰܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܘܡܰܘܠܰܦܘܰܐ ܐܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܥܰܡܶܪܝܩܰܐ. ܐܳܒܶܘܰܐ ܝܘܩܪܳܐ ܠܝ ܥܠܰܝܡܘܬ݂ܐ ܕܥܷܒܪܐ ܠܰܚ ܚܘܕ݂ܪܶܐ ܠܰܔܰܢ ܕܩܳܘܷܢ ܒܝ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܘܬ݂ܐ ܕܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܝܓ. ܐܘ ܡܰܘܬܰܝܕ݂ܶܗ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܥܷܣܪܝ (1927) ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܚܰܣܝܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܶܗ ܡܚܰܣܶܐ ܗܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܚܰܡܫܐ ܒܐܷܫܘܷܛ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ (1930) ܘܣܝܡ ܐܘ ܥܘܦܳܝܰـܝܕ݂ܶܗ ܒܙܘܝܳܚܐ ܪܰܒܐ. ܩܰܘܡܶܐ (ܨܰܡܝ) ܕܝܟ ܐܰܪܟܰܚܳܝܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ-16.03.2017

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2305
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܰܢ ܝܐ؟ / Nacum Fayëq man yo?”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2305.