DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Johannes Gabriel: ܓܳܠܘܬܐ / Goluṯo

  TEI  

ܥܰܡܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܕܘܟܬܼܶܝܕܶܗ. ܐܝ ܓܠܘܬܐ ܠܰܬܝܳܐ ܡܶܐ ܐܰܕܝܘܡܐ ܘܐܰܬ݂ܡܷܠ . ܐܝ ܓܠܘܬܐ ܟܳܡܕܰܘܡܐ ܡܶܐ ܐܠܦܰܝܳܐ ܕܐܶܫܢܶܐ ܘܡܶܕܶܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܝܳܐ. ܐܠܳܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܙܶܕ ܥܰܡܳܐ ܟܳܢܳܦܶܩ ܡܷܐ ܕܟܳܦܳܝܶܫ ܒܝ ܕܘܟܬܐ ܫܷܪܫܳܢܰܝܬܐ ܐܝ ܓܠܘܬܐ ܟܘܝܳܐ ܡܰܕܝܪܳܢܝܬܐ ܠܘ ܫܘܫܛܐ ܕܘ ܥܰܡܰܘܳܐ. ܡܷܢ ܩܡܷܪܠܰܢ ܒܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܠܝ ܓܠܘܬܐ؟ ܇ ܚܝܪܘܬܐ ܇ ܝܘܠܦܢܐ ܇ ܫܘܫܛܐ ܇ ܣܘܬܪܐ ܡܢ ܟܼܰܣܝܪܝܢܰܐ ܒܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܠܝ ܓܠܘܬܐ؟ ܇ ܠܫܢܢ ܇ ܡܪܕܘܬܢ ܇ ܥܝܕܬܰܢ ܐܢܐ ܒܘ ܪܢܝܳܐ ܕܝܕܝ ܐܝܕܰܐ ܕܚܰܝܪܝܢܰܐ ܐܶܒܰܗ ܒܟܰܪܝܳܐ، ܡܶܣܬܰܦܰܕܠܢ ܙܷܬܬܷܪ ܡܷܐ ܕܟܼܰܣܝܪܝܢܐ ܒܘ ܡܰܬܼܝܳܐ ܠܝ ܓܠܘܬܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܝܕܰܐ ܕܠܐ ܡܰܩܘܝܢܰܐ ܐܝ ܗܝܳܝܘܬܳܐ ܕܝ ܥܠܰܝܡܘܬܰܝܕܰܢ، ܓܶܕ ܢܘܩܨܝܢܐ ܘܠܐ ܓܷܕ ܙܰܝܕܝܢܰܐ. . ܗܰܢܳܐ ܣܬܶܐ ܡܘ ܦܫܳܪܐ ܠܰܥ ܥܰܡܶܐ ܕܟܷܬܢܰܐ ܒܰܝܢܬܶܝܶܐ. ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܟܝܒܰܢ ܕܡܰܟܠܝܢܐ ܐܶܫܡܶܢܬܳܐ ܡܘ ܦܫܪܐ، ܟܝܒܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܬܷܥܡܝܪܐ ܕܡܕܪܫܝܬܶܐ. ܐܚܢܐ ܦܰܝܶܫ ܗܰܘ ܟܝܒܰܢ ܡܶܬܦܰܟܪܝܢܐ ܕ ܓܶܕ ܡܶܠܦܝܢܐ ܐܫ ܫܰܒܪܶܐ ܘܫܒܪܬܐ ܕܝܕܰܢ ܐܝ ܡܪܕܘܬܐ ܘܐܘ ܠܫܢܐ ܣܘܪܰܝܬ ܒܰܚ ܚܘܕܪܶܐ ܐܘ ܒܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ . ܠܝܬ ܙܰܒܢܐ ܘܠܐ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܠܰܘܟܼܰܐ ܡܶܕܶܐ. . ܐܚܢܐ ܠܰܙܶܡ ܣܶܝܡܝܢܐ ܡܰܕܪܫܝܬܶܐ ܣܘܪܳܝܶܐ ܪܘܫܡܳܝܶܐ ، ܐܝܕܰܐ ܟܝܬ ܐܝܡܟܰܢ ܒܰܢ ܐܬܪܘܬܶܐ ܕܟܷܬܢܐ ܐܰܦ̇ܦ̇ܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܡܶܠܦܝܢܐ ܐܰܫ ܫܰܒܪܶܐ ܘܫܒܪܬܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܰܝܬ ܘܥܠ ܐܘ ܐܬܪܰܝܕ݂ܰܢ ܐܫܘܪ. ܗܘܠ ܕܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܡܕܪܫܝܬܐ ܕܡܶܠܦܝ ܐܝ ܡܰܪܕܘܬܰܝܕܰܢ ܒܕܰܪܒܐ ܣܝܣܬܶܡܰܬܝܟ ܒܘ ܙܒܢܐ ܕܓܶܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓܶܕ ܦܶܫܪܝܢܐ ܙܷܬܬܷܪ ܡܘ ܠܰܙܷܡ. ܡܶܕܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܓܶܕ ܗܳܘܶܘܰܐ ܐܝܕܰܐ ܐܰܥ ܥܰܬܝܪܶܐ ܕܘ ܥܰܡܶܝܕܰܢ ܩܘܕܪܝܘܰܐ ܡܰܚܬܝ ܟܡܳܝܘܬ݂ܐ ܕܙܘܙܶܐ ܒܨܢܕܘܩܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܦܠܰܚ ܥܠ ܐܘ ܫܘܘܳܠܳܐ ܕܡܝܣܰܡ ܡܕܪܫܝܬܶܐ ܣܘܪܳܝܶܐ ܒܐܘܪܘܦܼܐ ܟܘܠܰܗ. ܠܐ ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ ܕܚܳܙܶܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܬܝܪܶܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܝܣܰܐ ܟܝܒܰܢ ܕܷܡܔܰܪܒܝܢܰܐ ܕܣܶܝܡܝܢܰܐ ܡܕܪܫܝܬܶܐ ܗܘܠ ܕܟܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢܰܢ. ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܓܒܪܐܝܠ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1901
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Gabriel, Johannes, “ܓܳܠܘܬܐ / Goluṯo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1901.