DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Havo Piro: ܡܶܬ݂ܚܰܘܝܳܢܘܬ݂ܐ‬ / Meṯḥawyonuṯo

  TEI  

B kul zawco m du barnošo komaḥwe oḏšo d mamlo. B iḏacṯo aw dlo b iḏacṯo. Baz zawce du gušmayḏan kit kul naqla mamlo. Bi ḥyarto, baz zawce, bu šëkël du mamlo, bi klayto, bu halxo, koṭorina an noše d howalle iḏacto/mawḏconuṯo aclayna. Az zawcani komaḥwën i reḥëmṯo w i lo reḥëmṯo du nošo. Yaqurtër mu xabro d nofëq mu femo ne.

ܒܟܘܠ ܙܰܘܥܐ ܡܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܳܕ݂ܫܐ ܕܡܰܡܠܐ. ܒܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ. ܒܰܙ ܙܰܘܥܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܰܝܕ݂ܰܢ ܟܝܬ ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܡܰܡܠܐ. ܒܝ ܚـܝܰܪܬܐ، ܒܰܙ ܙܰܘܥܶܐ، ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܘ ܡܰܡܠܐ، ܒܝ ܟܠܰܝܬܐ، ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ، ܟܳܛܳܪܝܢܰܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܐܝܕ݂ܰܥܬܐ / ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ. ܐܰܙ ܙܰܘܥܰܢܝ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܐܝ ܪܶܚܷܡܬ݂ܐ ܘܐܝ ܠܐ ܪܶܚܷܡܬ݂ܐ ܕܘ ܢܳܫܐ. ܝܰܩܘܪܬܷܪ ܡܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܕܢܳܦܷܩ ܡܘ ܦܶܡܐ ܢܶܐ.

U mamlo du barnošo kokomal bë flan oḏšo:

ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܳܟܳܡܰܠ ܒܷܦܠܰܐܢ ܐܳܕ݂ܫܐ:

1. Bi Ḥyarto

1: ܒܝ ܚـܝܰܪܬܐ

Bayn dac came kulle ar rëġše dan noše xud i kmiruṯo, i fṣiḥuṯo, u ruġzo w i zucṯo, u šëkël di foṯo awkiṯ az zawce di foṯo cayni ne. I ḥyarto du barnošo komaḥwo ar rëġše du barnošo xud i fṣiḥuṯo aw i zucṯo.

ܒܰܝܢ ܕܰܥ ܥܰܡܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܟܡܝܪܘܬ݂ܐ، ܐܝ ܦܨܝـܚܘܬ݂ܐ، ܐܘ ܪܘܓ݂ܙܐ ܘܐܝ ܙܘܥܬ݂ܐ، ܐܘ ܫܷܟܷܠ ܕܝ ܦܳܬ݂ܐ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܐܰܙ ܙܰܘܥܶܐ ܕܝ ܦܳܬ݂ܐ ܥܰܝܢܝ ܢܶܐ. ܐܝ ܚـܝܰܪܬܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܳܡܰܚܘܐ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܦܨܝـܚܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܐܝ ܙܘܥܬ݂ܐ.

2. Ḥyarto d asiruṯo

2: ܚـܝܰܪܬܐ ܕܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ

U nošo d komëstacmël i ḥyarto di cayno, komaḥwe zëdtër fṣiḥoyo aw zëdtër kyonoyo. I ḥyarto di cayno komaḏilo u mamlo. I ḥyarto di cayno ḥaḏërto yo lu mamlo. I ḥyarto di cayno ulṣayto yo, lašan d ḥoze ḥa u funoyo du šamoco.

ܐܘ ܢܳܫܐ ܕܟܳܡܷܣܬܰܥܡܷܠ ܐܝ ܚـܝܰܪܬܐ ܕܝ ܥܰܝܢܐ، ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܙܷܕܬܷܪ ܦܨܝـܚܳـܝܐ ܐܰܘ ܙܷܕܬܷܪ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܐܝ ܚـܝܰܪܬܐ ܕܝ ܥܰܝܢܐ ܟܳܡܰܕ݂ܝܠܐ ܐܘ ܡܰܡܠܐ. ܐܝ ܚـܝܰܪܬܐ ܕܝ ܥܰܝܢܐ ܚܰܕ݂ܷܪܬܐ ܝܐ ܠܘ ܡܰܡܠܐ. ܐܝ ܚـܝܰܪܬܐ ܕܝ ܥܰܝܢܐ ܐܘܠܨܰܝܬܐ ܝܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܚܰܐ ܐܘ ܦܘܢܳܝܐ ܕܘ ܫܰܡܳܥܐ.

3. Zawce

3: ܙܰܘܥܶܐ

U zawco u mamlo dan iḏoṯe yo. Inaqla d manqëṣ ḥa az zawce, kowe d zaydi af fawde. U fëtġomo kowe d mëqṭac.

ܐܘ ܙܰܘܥܐ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܕܰܢ ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ ܝܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܢܩܷܨ ܚܰܐ ܐܰܙ ܙܰܘܥܶܐ، ܟܳܘܶܐ ܕܙܰܝܕܝ ܐܰܦ ܦܰܘܕܶܐ. ܐܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ ܟܳܘܶܐ ܕܡܷܩܛܰܥ.

Kito qonune ulṣoye bu medano:

ܟܝܬܐ ܩܳܢܘܢܶܐ ܐܘܠܨܳܝܶܐ ܒܘ ܡܶܕܰܢܐ:

Az zawce msimone (positiv) koqurwi lu gušmo aw lalcël mu gušmo komisomi.

ܐܰܙ ܙܰܘܥܶܐ ܡܣܝܡܳܢܶܐ (ܦ݁ܳܣܝܬܝܒ݂) ܟܳܩܘܪܘܝ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܰܘ ܠܰܠܥܷܠ ܡܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܣܳܡܝ.

Az zawce mrimone koruḥqi mu gušmo aw laltaḥ mu gušmo komisomi.

ܐܰܙ ܙܰܘܥܶܐ ܡܪܝܡܳܢܶܐ ܟܳܪܘܚܩܝ ܡܘ ܓܘܫܡܐ ܐܰܘ ܠܰܠܬܰܚ ܡܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܣܳܡܝ.

Az zawce d komisomi laltaḥ mu gušmo, komaḥwën, mrimone aw mdaḥqone. Az zawce d lalcël mu gušmo msimone ne.

ܐܰܙ ܙܰܘܥܶܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܝ ܠܰܠܬܰܚ ܡܘ ܓܘܫܡܐ، ܟܳܡܰܚܘܷܢ، ܡܪܝܡܳܢܶܐ ܐܰܘ ܡܕܰܚܩܳܢܶܐ. ܐܰܙ ܙܰܘܥܶܐ ܕܠܰܠܥܷܠ ܡܘ ܓܘܫܡܐ ܡܣܝܡܳܢܶܐ ܢܶܐ.

4. I klayto

4: ܐܝ ܟܠܰܝܬܐ

Bi klayto kolozam ḥa dë mšayal ruḥe:

ܒܝ ܟܠܰܝܬܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܕܷܡܫܰܝܰܠ ܪܘܚܶܗ:

Aydarbo lazëm d koleno qum u camo?

ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܠܰܙܷܡ ܕܟܳܠܶܢܐ ܩܘܡ ܐܘ ܥܰܡܐ؟

Aydarbo lazëm ḥa d yotaw?

ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܠܰܙܷܡ ܚܰܐ ܕܝܳܬܰܘ؟

Mën lazëm d soyam ḥa ban iḏoṯe cam gab du mamlo?

ܡܷܢ ܠܰܙܷܡ ܕܣܳܝܰܡ ܚܰܐ ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒ ܕܘ ܡܰܡܠܐ؟

Mawḏconuṯo cal i klayto du gušmo

ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܟܠܰܝܬܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ

Drucone mkatfe, katfoṯe celoye: qayiro, mnakfono

ܕܪܘܥܳܢܶܐ ܡܟܰܬܦܶܐ، ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ ܥܶܠܳܝܶܐ: ܩܰܝـܝܪܐ، ܡܢܰܟܦܳܢܐ

Snido/smixo: grišo

ܣܢܝܕܐ /ܣܡܝܟ݂ܐ: ܓܪܝܫܐ

Mqadmono: komnase ḥa d manhar u šamoco.

ܡܩܰܕܡܳܢܐ: ܟܳܡܢܰܣܶܐ ܚܰܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܐܘ ܫܰܡܳܥܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1802
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Piro, Havo, “ܡܶܬ݂ܚܰܘܝܳܢܘܬ݂ܐ‬ / Meṯḥawyonuṯo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1802.