DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Havo Piro : ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ / Lešono ëmhoyo

  TEI  

U lešono Suryoyo qum u mawto yo. I marduṯo Suryayto qum u mawto yo. U lešono Suryoyo mqadšo yo. U lešono kobe mkono ḥa d maḥwe ar rëġšayḏe: di hiyuṯo, di haymonuṯo w di marduṯo.

ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܩܘܡ ܐܘ ܡܰܘܬܐ ܝܐ. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܩܘܡ ܐܘ ܡܰܘܬܐ ܝܐ. ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܩܰܕܫܐ ܝܐ. ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܟܳܐܒܶܐ ܡܟܳܢܐ ܚܰܐ ܕܡܰܚܘܶܐ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܰܝܕ݂ܶܗ: ܕܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܐ، ܕܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬ݂ܐ ܘܕܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ.

Musäbäbano ulṣoyo yo d u lešono Suryoyo d mišawšaṭ. Meqëm ḥa molafwa u lešono bu femo aw bu bayto dab babone. Elo u mkono d molaf ḥa u lešono bu femo mtaḥmo yo. Kul nošo ayna d këtle lhiquṯo lazëm d howele mkono d yolaf u lešono Suryoyo, cal hawxa ulṣoyo yo d markaw tre oḏše di kṯawto - Suryoyo w Latinoyo. U lešono w i sefroyuṯo sagi masire ne bë ḥḏoḏe w sagi masire ne bi marduṯo w bi hiyuṯo. U lešono kibe ṭocën i marduṯo w kibe obe ḥaylo lu barnošo.

ܡܘܣܱܒܱܒܰܢܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܕܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܡܝܫܰܘܫܰܛ. ܡܶܩܷܡ ܚܰܐ ܡܳܠܰܦܘܰܐ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܒܘ ܦܶܡܐ ܐܰܘ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܒ ܒܰܒܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܡܟܳܢܐ ܕܡܳܠܰܦ ܚܰܐ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܒܘ ܦܶܡܐ ܡܬܰܚܡܐ ܝܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܐܰܝܢܰܐ ܕܟܷܬܠܶܗ ܠܗܝܩܘܬ݂ܐ ܠܰܙܷܡ ܕܗܳܘܶܠܶܗ ܡܟܳܢܐ ܕܝܳܠܰܦ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܕܡܰܪܟܰܘ ܬܪܶܐ ܐܳܕ݂ܫܶܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ‐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܠܰܬܝܢܳܝܐ. ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܘܐܝ ܣܶܦܪܳܝܘܬ݂ܐ ܣܰܓܝ ܡܰܣܝܪܶܐ ܢܶܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܣܰܓܝ ܡܰܣܝܪܶܐ ܢܶܐ ܒܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܒܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܐ. ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܟܝܒܶܗ ܛܳܥܷܢ ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܟܝܒܶܗ ܐܳܒܶܐ ܚܰـܝܠܐ ܠܘ ܒܰܪܢܳܫܐ.

Woliṯo yo cal kul farṣufo Suryoyo dë mšawšaṭ u lešono Suryoyo. Kul lešono këtle u ḥaylayḏe. Kul lešono këtle diloyuṯo.

ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܝܐ ܥܰܠ ܟܘܠ ܦܰܪܨܘܦܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܷܡܫܰܘܫܰܛ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܟܘܠ ܠܶܫܳܢܐ ܟܷܬܠܶܗ ܐܘ ܚܰـܝܠܰܝܕ݂ܶܗ. ܟܘܠ ܠܶܫܳܢܐ ܟܷܬܠܶܗ ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܐ.

U lešono Suryoyo këtle ṭimo maxtabzabnoyo. U lešono Suryoyo këtle wariḏe camuqe, cal haṯe u lešono Suryoyo yaqiro yo. Kul farṣufo Suryoyo lazëm mëjġal, zomar, mṣale w šarko bu lešonayḏe. Al lešone këppe yërwi w këppe mišawšëṭi ste. Lašan u lešono Suryoyo d mišawšaṭ, sagi ulṣoyo yo ḥa d moyad esore cam u kenšo aw cam aḥ ḥuḏre aw cam i madrašto Suryayto.

ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܷܬܠܶܗ ܛܝܡܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ. ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ ܥܰܡܘܩܶܐ، ܥܰܠ ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܝܰܩܝܪܐ ܝܐ. ܟܘܠ ܦܰܪܨܘܦܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܠܰܙܷܡ ܡܷܔܓ݂ܰܠ، ܙܳܡܰܪ، ܡܨܰܠܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܒܘ ܠܶܫܳܢܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܰܠ ܠܶܫܳܢܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܝܷܪܘܝ ܘܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܝܫܰܘܫܷܛܝ ܣܬܶܐ. ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܡܝܫܰܘܫܰܛ، ܣܰܓܝ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܚܰܐ ܕܡܳܝܰܕ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܟܶܢܫܐ ܐܰܘ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܘܕ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܥܰܡ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ.

Lašan d yolaf ḥa u lešono, ḥa kobacle mawhabṯo di ruḥo, ṣëbyono w i ḥubo lu lešono.

ܠܰܫܰܢ ܕܝܳܠܰܦ ܚܰܐ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ، ܚܰܐ ܟܳܐܒܰܥܠܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܐ ܕܝ ܪܘܚܐ، ܨܷܒܝܳܢܐ ܘܐܝ ܚܘܒܐ ܠܘ ܠܶܫܳܢܐ.

U farṣufo d obac yolaf u lešono Suryoyo kobacle ġäläbe mkone d yolëf. I medya mkono ṭawwo yo, ḥa dë mšawšaṭ u lešono. Bu darbo du frosḥëzwo aw du nawlo kito ġäläbe mkone ḥa dë mšawšaṭ ruḥe. Bu nawlo kito ste taḥrazyoṯe ḥa d qoḏar yolaf u lešono. Ak kṯowe ġäläbe ulṣoye ne lašan u yulfono Suryoyo. Dilonoiṯ ak kṯowe daṭ ṭloye ulṣoye ne laṭ ṭloye, lašan d qudri mšawšëṭi ruḥayye. Elo ulṣaytër me kul mede ab babone d mëjġoli cam an nacimaṯṯe mu yawmo qamoyo u lešono Suryoyo yo. Ġäläbe ulṣoyo yo ste ḥa d lo xolaṭ mele nuxroye bu lešono Suryoyo. Cal d inaqqa d xulṭina Turkoyo, Caraboyo, Almanoyo, Holandoyo aw Swedoyo cam u Suryoyo, gëd oṯe yawmo as Suryoye d lo fëhmi fayëš cal ḥḏoḏe cal d kul ḥa gëd mëṯḥašëḥ bam mele nuxroye di dukṯayḏe b dukṯa di mëlṯo Suryayto.

ܐܘ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܐܳܒܰܥ ܝܳܠܰܦ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܳܐܒܰܥܠܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܟܳܢܶܐ ܕܝܳܠܷܦ. ܐܝ ܡܶܕܝܰܐ ܡܟܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ، ܚܰܐ ܕܷܡܫܰܘܫܰܛ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ. ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܦܪܳܣܚܷܙܘܐ ܐܰܘ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܝܬܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܟܳܢܶܐ ܚܰܐ ܕܷܡܫܰܘܫܰܛ ܪܘܚܶܗ. ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܬܰܚܪܰܙܝܳܬ݂ܶܐ ܚܰܐ ܕܩܳܕ݂ܰܪ ܝܳܠܰܦ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ. ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܘܠܨܳܝܶܐ ܢܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܰܛ ܛܠܳܝܶܐ ܐܘܠܨܳܝܶܐ ܢܶܐ ܠܰܛ ܛܠܳܝܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܩܘܕܪܝ ܡܫܰܘܫܷܛܝ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܘܠܨܰܝܬܷܪ ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܐܰܒ ܒܰܒܳܢܶܐ ܕܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܝܐ. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܣܬܶܐ ܚܰܐ ܕܠܐ ܟ݂ܳܠܰܛ ܡܶܠܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܥܰܠ‌ܕܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟ݂ܘܠܛܝܢܰܐ ܬܘܪܟܳܝܐ، ܥܰܪܰܒܳܝܐ، ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ، ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܰܘ ܣܘܶܕܳܝܐ ܥܰܡ ܐܘ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܠܐ ܦܷܗܡܝ ܦܰܝܷܫ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܕܟܘܠ ܚܰܐ ܓܷܕ ܡܷܬ݂ܚܰܫܷܚ ܒܰܡ ܡܶܠܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܒܕܘܟܬ݂ܰܗ ܕܝ ܡܷܠܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ.

Sagi ulṣoyo yo, ḥa d mëjġal bu lešono Suryoyo b ḥubo w b iḏacṯo cam an nacimayḏe, lašan aṭ ṭloye d howalle mkono ṭawwo d yëlfi u lešono Suryoyo w d qudri mišawšëṭi ebe.

ܣܰܓܝ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ، ܚܰܐ ܕܡܷܔܓ݂ܰܠ ܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܶܗ، ܠܰܫܰܢ ܐܰܛ ܛܠܳܝܶܐ ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܡܟܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܕܝܷܠܦܝ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܕܩܘܕܪܝ ܡܝܫܰܘܫܷܛܝ ܐܶܒܶܗ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1801
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel.

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Piro, Havo, “ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ / Lešono ëmhoyo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1801.