DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܰܬ ܬܰܫܷܥܝܬ݂ܐ ܕܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ / At tašëcyoṯe dam medone ḥaṯe

  TEI  

At tašëcyoṯe dam medone ḥaṯe

ܐܘ ܬܶܠܓܪܰܦ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫܘܰܥ ܬܠܶܬ݂ܝ ܬܪܶܐ ܓܰܒܪܶܐ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܗ ܐܶܢܓܠܝܫܳܝܶܐ ܕܷܐܫܡܰܝܶܗ ܘܝܠܝܷܡ ܔܳܐܟܶܐ ܘܫ̰ܰܗܪܠܶܣ ܘܶܗܰܐܬܣܬܳܢܶܐ. ܩܰܕܝܪܝ ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܬ ܬܶܠܰܬ ܕܷܡܫܰܕܪܝ ܔܰܝܪܰܢ ܕܡܝܫܰܕܷܪ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ. ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܗܰܘܝܐ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܬܶܠܓܪܰܦ. ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܕܷܡܫܰܕܪܝܘܰܝܠܶܗ ܒܝ ܘܰܨܝܛܰܐ ܕܰܐܬ ܬܶܠܰܬ ܠܝ ܕܘܟܬܐ ܕܡܳܛܶܘܰܐ ܒܰܐ ܡܚܰܛܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܡܷܟܬ݂ܳܘܳܘܰܐ ܐܝ ܐܶܓܰܪܬܐ، ܘܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܩܘܕܪܝܘܰܐ ܩܳܪܷܢ ܠܝ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ. ܐܘ ܪܰܕܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܓܰܒܪܐ ܡܶܐ ܐܝܛܰܠܝܰܐ ܕܷܐܫܡܶܗ ܓܽܘܓܠܺܝܐܰܠܡܳܐ ܡܰܪܟܳܢܝ ܩܰܕܷܪ ܕܷܡܫܰܕܷܪ ܐܶܓܪܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܒܬܰܟܢܝܟ ܕܠܐ ܩܰܒܠܐ ܘܕܠܐ ܬܶܠ ܕܘ ܔܰܝܪܰܢ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܗܰܘܝ ܡܥܰܘܢܳܢܐ ܠܝ ܚܙܰܝܬܐ ܕܘ ܪܰܕܝܐ. ܡܰܪܟܳܢܝ ܒܘ ܥܶܘܳܢܐ ܕܘ ܚܰܙܳܝܐ ܕܘ ܪܰܕܰܪ ܕܟܷܬܝܐ ܐܷܫܡܶܐ ܗܶܪܬܙ ܩܰܕܷܪ ܕܒܘ ܐܶܠܷܟܬܪܐ ܡܰܢܝܶܬܝܟ ܕܕܳܝܷܩ ܙܰܓܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܡܶܕܰܢܐ ܩܰܕܷܪ ܡܫܰܕܷܪ ܐܘ ܩܳܠܳܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܬܶܟܢܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܩܰܒܠܐ ܘܕܠܐ ܬܶܠ ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܪܰܕܝܐ. ܐܘ ܐܘܝܕܘ ܩܰܡܳܝܐ ܐܰܪܒܥܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܬܶܫܪܝܢ ܚܰܪܳܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܫܘܰܥ ܘܚܰܡܫܝ ܐܰܪ ܪܘܣ ܡܫܰܕܰܪܶܗ ܐܘ ܐܘܝܕܘ ܩܰܡܝܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܝ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܐܘ ܐܘܝܕܝܰܢܐ ܬܪܶܐ ܬܡܳܢܝ ܟܝܠܳܝܰܬܘܰܐ ܘܐܝ ܪܰܒܘܬ݂ܶܕ݂ܶܗ ܟ݂ܘܕ ܛܷܒܒܶܐ ܕܘ ܒܰܣܟܶܬܒܳܠܘܰܐ. ܒܰܣ ܒܷܬܡܳܢܶܐ ܘܬܷܫܥܝ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܐ ܡܰܛܝ ܐܘ ܐܘܝܕܘ ܠܰܠܥܰܠ ܡܝ ܫܡܰܝܐ. ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܗܰܘܝ ܩܰܡܳܝܐ ܕܐܘ ܢܳܫܐ ܕܣܳܠܷܩ ܘܡܫܰܕܷܪ ܡܶܕܳܢܶܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܝ ܫܡܰܝܐ ܘܦܬܷܚܠܶܗ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܟ݂ܘܕ ܣܠܳܩܐ ܕܘ ܣܰܗܪܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܕ ܕܰܘܠܰܬ ܡܫܰܕܰܪܪܶܗ ܐܘܝܕܝܰܬ ܠܰܠܥܰܠ ܡܝ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܐܘ ܡܰܓ݂ܪܰܙ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܫ̰ܰܥ ܘܰܐܪܒܥܝ ܓܰܒܪܐ ܐܰܡܶܪܝܟܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܘܰܠܬܶܪ ܗܘܢܶܬ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܡܰܟ݂ܪܰܙ ܩܰܡܝܐ. ܐܘ ܓܰܒܪܰܢܐ ܐܘ ܐܰܡܶܪܝܟܳܝܐ ܥܰܒܷܪ ܠܫܰܪܬ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܗ ܥܰܠ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܕܳܠܰܪܶܐ ܘܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܡܰܟ݂ܪܰܙ ܕܠܐ ܟ݂ܳܣܷܪ ܐܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܕܳܠܰܪܶܐ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܘ ܬܶܫܚܝܢܐ ܕܘ ܠܰܚܡܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫ̰ܰܥ ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܐܰܡܶܪܝܟܳܝܬܐ ܕܷܐܫܡܰܐ ܓܶܢܶܪܰܠ ܐܶܠܶܟܬܪܝܟ ܣܷܡܠܰܗ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܬܷܶܫܚܝܢܐ ܕܘ ܠܰܚܡܐ. ܐܘ ܠܰܚܡܐ ܕܷܡܩܰܛܥܝܘܰܝܠܶܗ ܡܰܚܬܝܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܬ ܬܶܠܰܬ ܕܡܝܬܰܫܚܰܢܘܰܐ ܒܘ ܔܰܝܪܰܢ، ܟܷܬܘܰܐ ܣܝܣܬܶܡ ܥܰܠ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܳܚܰܢܘܰܐ ܐܘ ܠܰܚܡܐ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܡܷܣܟܷ݂ܪܘܰܐ. ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܡܫܰܘܫܛܐ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܟܳܡܒܰܣܡܐ ܨܰܦܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܠܰܚܡܶܕ݂ܰܢ ܕܝ ܩܪܳܛܷܢ. ܐܘ ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܐܶܡܰܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܡܷܣܬܰܥܡܠܝ ܐܘ ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ ܐܶܠܐ ܟܬ݂ܝܘܳܝܐ ܐܘ ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܰܐܕܝܳܡܰܐ ܕܰܐܚܢܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܠܶܗ ܒܘ ܕܳܪܐ ܩܰܡܳܝܐ ܐܰܪ ܪܘܡܳܝܶܐ ܣܷܡܡܶܗ ܘܗܘܠ ܠܰܕܝܳܡܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ ܐܘ ܫܷܟܷܠ ܕܗܷܢܷܟ ܣܷܡܡܶܗ ܠܚܘܕ݂ܶܗ ܡܫܰܚܷܠܦܐ ܐܝ ܡܰܠܙܰܡܰܐ ܕܟܳܡܝܣܷܡ ܐܘ ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ ܡܝܢܰܗ. ܐܘ ܫ̰ܰܬܰܠ. ܡܰܫܷܠܝܳܢܐ ܐܝܕ݂ܝܥܳܝܐ ܕܘ ܫ̰ܰܬܰܠ ܩܰܡܳܝܐ ܕܰܝ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܣܷܡܡܶܗ ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܷܣܬܰܥܡܠܝܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܡܫܰܘܫܷܛ ܘܦܪܝܣ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܝ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܰܥ ܥܰܬܝܪܶܐ ܕܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܡܷܣܥܳܝܐ ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܘ ܫ̰ܰܬܰܠ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܰܐ ܥܰܣܪܐ ܐܰܒ ܒܝܙܰܢܬܳܝܶܐ ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܰܐ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܦܪܝܣ ܒܰܐܘܪܘܦܰ݁ܐ ܟܘܠܰܗ، ܐܶܠܐ ܐܰܦ ܦܪܰܢܫܳܝܶܐ ܗܘܠ ܠܘ ܕܳܪܐ ܕܰܐ ܫܘܰܥܣܰܪ ܠܐ ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܘܰܐ ܐܘ ܫ̰ܰܬܰܠ ܥܰܠ ܕܡܷܬܦܰܟܪܝܘܰܐ ܡܶܕܶܐ ܫܟܝܪܳܝܐ ܝܐ ܚܰܐ ܕܳܐܟ݂ܷܠ ܡܘܟܠܐ ܐܶܒܶܗ. ܐܰܕܝܳܡܰܐ ܚܰܐ ܡܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܕܠܐ ܟܳܛܳܪܝܢܰܐ ܢܳܩܘܨܐ ܥܰܠ ܐܝ ܨܷܦܪܰܗ ܐܘ ܫ̰ܰܬܰܠܝܐ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܘ ܚܝܳܛܐ ܕܰܐ ܔܘܠܶܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܓܰܒܪܐ ܐܶܢܓܠܝܫܳܝܐ ܕܷܐܫܡܶܗ ܒܰܪܬܗܶܠܶܡܝ ܬܗܝܡܳܢܝܶܪ ܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܚܝܳܛܐ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܒܰܟ݂ ܟ݂ܰܣܪܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܦܰ݁ܪܫ̰ܰܝܰܬ ܕܡܝ ܬܰܒܰܪܡܝܘܰܐ ܒܰܪ ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܐܝ ܡܚܰܛܐ ܥܘܠܝܳܘܰܐ ܘܢܘܚܬܳܘܰܐ ܘܚܰܝܛܳܘܰܐ. ܒܰܢ ܢܷܫܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܣܝܡܐ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܐܰܚ ܚܰܝܳܛܶܐ ܥܰܠ ܕܙܰܝܥܝܘܰܐ ܕܷܡܣܰܟܪܝ ܫܘܓ݂ܠܰܝܶܗ ܒܠܰܠܝܐ ܥܷܒܪܝܘܰܐ ܠܰܕ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܘܬܰܘܪܷܢܘܰܢܢܶܗ ܕܢܳܫܐ ܠܐ ܩܳܕܷܪ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܩܷܠܒܐ ܥܰܠ ܐܘ ܔܰܪܝܰܢ. ܝܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܷܡܫܰܘܫܰܛ ܐܘ ܬܷܟܢܳܠܳܙ̰ܝ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܦܰܐܝܷܫ ܟܳܡܝܬܰܘܨܪܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܳܡܦ݁ܝܘܬܷܪ ܟܳܚܰܝܬܐ ܘܟܳܢܷܩܫܐ ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܚܰܐ ܕܳܒܰܥ ܐܘ ܐܘܬܝ ܡܶܩܷܡ ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܪܳܚܰܡܘܰܐ ܪܘܚܶܗ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܢܳܦܰܩܘܰܐ ܒܰܝܢ ܕܰܐܢ ܢܳܫܶܐ ܡܶܐ ܥܰܣܪܝـܝܶܐ ܡܰܚܰܬܘܰܐ ܐܰܔ ܔܘܠܰܝܕ݂ܶܗ ܬܰܚܬܘ ܕܰܘܫܰܟ ܨܰܦܪܐ ܡܷܕ ܩܰܝܷܡܘܰܐ ܡܝܣܰܘܷܢܘܰܐ ܠܐ ܦܰܝܫܝܘܰܐ ܡܩܰܪܷܡܫ̰ܶܐ. ܐܝܕܝܥܳܝܐ ܕܘ ܐܘܬܝ ܩܰܡܳܝܐ ܡܝܬܰܫܚܰܢܘܰܐ ܒܝ ܢܘܪܐ. ܡܰܚܬܝܘܰܐ ܐܰܓ ܓܷܡܪܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܐܘܬܝ ܗܘܠ ܕܫܳܚܰܢܘܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܳܚܷܢܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܰܐܔ ܔܘܠܶܐ ܡܣܰܘܷܢܘܰܝܠܷܢ. ܐܶܠܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܬܡܳܢܝ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܗܶܢܪܝ ܣܶܠܝ ܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܘܡܥܰܕܶܠܶܗ ܐܘ ܐܘܬܝ ܕܘ ܦܰܚܡܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܡܰܩܠܰܒܠܶܗ ܐܘ ܐܘܬܝ ܥܰܠ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ. ܘܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܣܬܰܥܡܰܠܶܕ݂ܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܦܫܝܛܐ، ܘܪܰܚܰܐ. ܐܝ ܛܶܒܠܝܬ݂ܐ ܕܘ ܐܘܬܝ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫ̰ܰܥ ܬܠܶܬ݂ܝ ܚܕ݂ܐ ܐܰܬܬ݂ܐ ܒܰܐܦܪܝܟܰܐ ܐܷܫܡܰܗ ܣܰܪܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܣܰܝܡܳܘܰܐ ܐܘܬܝ ܓܘܪܫܳܘܰܐ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܚܙܶܠܰܗ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܡܰܟ݂ܝܦܐ ܐܝ ܬܰܥܒܶܗ ܕܥܰܠ ܪܘܚܰܗ ܣܷܡܠܰܗ ܐܝ ܛܶܒܠܝܬ݂ܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܐܘܬܝ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܘ ܟܢܳܫܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܗܘܒܶܪܬ ܒܳܬ݂ܗ ܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܟܳܟܘܢܫܐ ܥܰܠ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܕܣܷܡܠܶܗ ܗܘܒܶܪܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܐ ܟܘܢܫܳܘܰܐ ܐܶܠܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܩܷܛܪܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬܶܗ ܒܘ ܥܶܘܳܢܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬ݂ܐ ܕܰܐ ܣܷܣܝܶܐ ܩܘܕܪܝܘܰܐ ܛܘܥܢܝܠܰܗ ܡܶܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܠܕܘܟܬ݂ܐ. ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܕܐܶܝܢܓܷܠܬܰܪܰܐ ܐܶܕܘܰܪܕ ܐܘ ܕܰܬܠܳܬ݂ܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܗܰܘܝ ܡܰܠܟܐ ܚܰܬ݂ܐ ܡܰܘܣܶܠܶܗ ܕܡܝܬܰܝܬܝܐ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܠܓܰܒܶܗ ܘܕܡܝ ܬܰܢܷܕ݂ܦܐ ܐܝ ܣܰܪܰܝܶܕ݂ܶܗ ܐܶܒܰܗ، ܥܰܠ ܕܫܳܡܰܥܘܰܐ ܡܰܐ ܟ݂ܰܕܳܡܶܕ݂ܶܗ ܡܷܩܩܰܐ ܡܰܟܝܢܰܐ ܛܰܘܬܳܝܐ ܘܟܳܡܰܢܰܕ݂ܦܐ ܛܰܘܘܐ. ܐܘ ܒܘܙܕܳܠܰܒܝ. ܡܰܓܷܠܕ݂ܳܢܐ ܐܘ ܒܘܙܕܳܠܰܒܝ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܔܰܝܪܰܢ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫܘܰܥ ܫܰܘܥܝ ܣܝܡ ܡܶܐ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܟܰܪܠ ܠܝܢܕܶܐ، ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܟܰܪܠ ܩܰܕܷܪ ܣܳܝܷܡ ܡܰܟܝܢܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܔܰܝܪܰܢ ܕܟܳܙܷܒܬܐ ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܚܰܬ݂ܐ ܕܠܐ ܚܳܪܰܘ ܡܘ ܚܶܡܐ، ܐܶܠܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܘ ܒܘܙܕܳܠܰܒܝܝܰܢܐ ܐܘ ܩܰܡܝܐ ܚܕ݂ܳܐ ܦܰ݁ܪܫ̰ܰܝܶܐ ܕܘ ܓܰܙ ܕܡܷܝܒܳܛܳܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܒܪܝܫܶܗ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܐ ܥܷܣܪܝ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܐܰܡܶܪܝܟܳܝܐ ܕܷܐܫܡܶܗ ܒܰܠܙܰܪ ܡܫܰܚܠܰܦܠܶܗ ܘܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܐܘ ܒܘܙܕܳܠܰܒܝ ܘܦܪܷܣܠܶܗ ܠܝ ܟܷ݂ܕܡܰܗ ܕܝܢ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܘܒܷܫܪܳܪܐ ܣܬܶܐ ܚܰܐ ܡܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܥܰܘܰܢܠܶܗ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܝܐ. ܕܝܠܳܢܳܝܬ݂ ܡܘ ܓܰܒܐ ܕܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܕܦܳܝܷܫ ܚܰܬ݂ܐ ܠܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ. ܡܶܩܷܡ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܠܐ ܩܘܕܪܝܘܰܐ ܕܢܘܛܪܝ ܐܰܡ ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܠܕܶܪ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܚܷܡܨܝܘܰܐ ܘܣܳܪܷܢܘܰܐ، ܐܘ ܒܰܣܪܐ ܣܬܶܐ ܓܰܐ ܘܟܘܣܕܝܘܰܝܠܶܗ ܒܝ ܡܰܠܚܐ ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܣܰܬ݂ܘܐ، ܘܓܰܐ ܡܥܰܠܩܝܘܰܝܠܶܗ ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܔܰܡܘܕܐ ܟ݂ܕܰܐ ܓܘܒܳܢܶܐ ܘܓ݂ܶܝܪ. ܡܰܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ ܔܓ݂ܝܪ ܡܶܐ ܗܷܢ ܓܘܒܳܢܶܐ ܠܐ ܡܝܩܰܦܶܘܰܐ. ܘܟܷܬܘܰܐ ܒܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܓܘܒܶܐ ܘܡܥܰܪܶܐ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܡܳܠܷܢܘܰܢܢܶܗ ܬܰܠܓܐ ܘܓܳܠܰܕܘܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܚܰܠܩܝܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܬܰܘܢܐ ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܗܘܠ ܠܘ ܩܰܝܛܐ ܓܰܠܘܕܐ ܩܘܛܥܝܘܰܐ ܡܝܢܶܗ ܦܰܠܩܶܗ ܡܙܰܒܢܝܘܰܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܝܢܰܩܰܐ ܕܢܰܦܷܩ ܐܘ ܡܰܓܷܠܕ݂ܳܢܐ ܠܐ ܦܰܐܝܷܫ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܠܰܡ ܡܶܕܳܢܰܢܝ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܟܘܠ ܒܰܝܬܐ ܟܝܬ ܙܷܬ ܡܶܐ ܚܰܐ ܡܰܓܷܠܕ݂ܳܢܐ. ܒܰܠܟܝ ܡܶܩܷܡ ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܨܰܚܚܰܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܛܰܘ ܘܰܐ، ܐܶܠܐ ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܢܰܕܰܦܰܐ ܘܠܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܰـܝܶܐ ،ܐܘ ܡܰܓܷܠܕ݂ܳܢܐ ܚܰܐ ܡܰܐ ܣܶܦܳܩܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܘܗܝܡ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܝܐ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ ܕܰܐ ܣܘܦܳܩܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܫ̰ܰܥ ܬܡܳܢܝ ܚܕ݂ܐ ܐܰܬܬ݂ܐ ܕܷܐܫܡܰܗ ܔܳܟܪܰܢ، ܣܷܡܠܰܗ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܟܳܫܘܓ݂ܠܐ ܥܰܠ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܘܕܟܳܡܰܫܝܓ݂ܐ ܐܰܣ ܣܘܦܳܩܶܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܫܷܟܷܠ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܦܫܝܛܐ ܡܰܟ݂ܠܰܣܠܰܗ ܐܰܦ݁ ܦ݁ܝܪܰܬ ܡܶܐ ܬܰܥܒܳܐ ܪܰܒܐ ܕܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ ܕܰܐ ܣܘܦܳܩܶܐ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ ܕܰܐ ܔܘܠܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܓܰܒܪܐ ܕܷܐܫܡܶܗ ܐܶܠܰܐ ܦܝܫܶܪ ܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܟܳܡܰܫܝܓ݂ܐ ܐܰܔ ܔܘܠܶܐ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܣܝܡܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܓܰܘܰܗ ܠܰܓܰܢ ܕܘ ܕܰܡܷܪ، ܡܝܬܰܚܬܝܘܰܐ ܐܰܔ ܔܘܠܶܐ ܥܔܝܩܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܠܰܓܰܢܰܢܐ، ܘܡܰܚܬܝܘܰܐ ܕܰܪܡܳܢܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܒܘ ܥܶܘܳܢܐ ܕܘ ܔܰܝܪܰܢ ܒܳܪܰܡܘܰܐ ܒܰܝܢ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܘܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܡܝܬܰܫܝܓ݂ܝܘܰܐ ܐܰܔ ܔܘܠܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܦܩܝܘܰܢܢܶܗ ܒܐܝܕ݂ܰܝـܝܶܗ ܥܘܣܪܝܘܰܢܢܶܗ. ܐܝ ܫܰܬܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܡܫܰܘܫܛܝ ܐܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܘܡܰܛܷܢ ܠܐܰܕܝܳܡܰܐ ܒܫܷܟܷܠ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܷܦܫܝܩܐ ܝܐ ܐܘ ܣܬܰܥܡܰܠܰܬ݂ܶܗ. ܟܳܡܰܚܬܰܬ ܐܘ ܕܰܪܡܳܢܐ ܒܘ ܣܰܢܕܘܩܐ ܕܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܗܝـܝܰܐ ܟܳܓܘܪܫܐ ܐܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ، ܘܟܳܡܦܰܝܥܐ، ܘܟܳܡܰܢܷܫܦܰܠܠܶܗ. ܐܘ ܬܰܪܡܘܙ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܓܰܒܪܐ ܕܶܐܫܡܶܗ ܕܶܘܘܰܪ، ܒܐܝܣܟܳܫ̰ܝܰܐ ܣܷܡܠܶܗ ܣܝܣܬܶܡ ܢܰܥܝܡܐ، ܐܘ ܫܬܳܝܐ ܕܟܳܡܝܬܰܚܷܬ ܒܓܰܘܶܗ ܠܐ ܟܳܔܳܡܷܕ ܐܰܘ ܠܐ ܟܳܫܳܚܷܢ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܕܶܐ ܪܰܒܳܘܰܐ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܐܘ ܚܰܬ݂ܐ ܕܣܝܡ، ܕܝܠܳܢܳܝܬ݂ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܰܐ ܚܰܪܒܰܬ ܢܳܛܰܪܘܰܐ ܐܘ ܫܚܳܢܐ ܕܐܝ ܫ̰ܰܝܶܐ ܐܰܘ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܐܝ ܩܰܪܝܪܘܬ݂ܐ ܕܰܐ ܡܰܝܶܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܗܰܘܝ ܠܗܝܩܘܬ݂ܐ ܠܘ ܬܰܪܡܘܙ ܘܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܡܰܛܝ ܠܟܘܠ ܢܳܫܐ ܠܟܘܠ ܕܰܘܠܰܐ ܘܰܠܟܘܠ ܒܰܝܬܐ. ܐܝ ܓܳܠܘܦܬܐ ܟܘܠ ܝܳܠܘܦܐ ܕܰܐܙܙܶܝܐ ܐܰܘ ܕܟܷܙܶܝܐ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܣܶܦܪܐ ܛܥܷܢܠܶܗ ܐܰܥܡܶܗ ܐܝ ܓܳܠܘܦܬܐ. ܡܶܕܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܢܰܥܷܡܬܳܝܐ ܐܶܠܐ ܡܥܰܘܢܳܢܝܬ݂ܐ ܛܰܘܬܳܝܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܣܶܦܪܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫܘܰܥ ܬܷܫܥܝ ܓܰܒܪܐ ܐܰܡܶܪܝܟܝܐ ܕܷܐܫܡܶܗ ܝܘܚܰܢܳܢ ܠܶܐܐ ܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܓܳܠܘܦܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܰܐܕܝܳܡܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܢܰܠܰܗ، ܘܡܰܛܝܐ ܠܰܕܝܳܡܰܐ ܒܫܷܟܷܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܩܰܢܝܐ ܕܳܒܘܪܐ ܐܘ ܩܰܢܝܐ ܕܳܒܘܪܐ ܟܘܠܰܢ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܢܰܠܶܗ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܡܶܕܶܐ ܦܫܝܛܐ ܐܶܠܐ ܟܷܬܠܶܗ ܡܰܟܬܰܒ ܙܰܒܢܐ ܥܰܬܝܩܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫܘܰܥܡܐ ܘܚܰܡܷܫ ܬܷܫܥܝ ܢܝܩܳܠܰܘܣ ܟܳܢܬܶܐ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܩܰܢܝܐ ܕܳܒܘܪܐ ܩܰܡܳܝܐ ܒܫܷܟܷܠ ܕܘ ܩܰܝܣܐ ܘܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܦܰ݁ܬܶܢܬ ܥܰܠ ܐܷܫܡܶܗ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܷܐܫܬܝ ܐܶܒܶܪܗܰܪܬ ܦܰܒܶܪ ܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܦܰܒܪܝܩܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܰܐ ܩܰܢܝܶܐ ܒܢܰܘܝܪܟ ܘܦܪܷܣܠܶܗ ܒܓܰܘܢܶܐ ܘܒܫܷܟܷܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܝ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܐܘ ܩܰܢܝܐ ܡܰܠܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܰܡܷܫ ܬܠܶܬ݂ܝ ܝܘܠܝܘܣ ܦܰܓܰܪܬ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܩܰܢܝܐ ܕܚܰܐ ܩܳܕܷܪ ܡܳܠܶܠܶܗ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܕ ܬܳܝܷܡ ܐܘ ܚܷܒܪܶܕ݂ܶܗ، ܡܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܳܡܰܐ ܙܒܷܬܠܶܗ ܐܘ ܩܰܢܝܐ ܡܰܠܝܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܕ݂ܢ ܘܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܢܰܠܶܗ ܒܓܰܘܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܐܝ ܠܰܚܳܝܬܐ ܐܝ ܡܰܠܙܰܡܰܐ ܕܝ ܠܰܚܳܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫܘܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܬܠܶܬ݂ܝ ܡܰܝܬܝܳܠܶܗ ܠܘܪܝܦܝ ܓܰܒܪܐ ܦܪܰܢܫܳܝܐ ܕܷܐܫܡܶܗ ܔܰܗܪܠܶܣ ܡܰܪܝ، ܐܝ ܡܰܠܙܰܡܰܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܡܝܢܰܗ ܐܝ ܠܰܚܳܝܬܐ ܐܰܥ ܥܰܡܶܗ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܗ ܒܰܐܡܶܪܝܟܰܐ ܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܘܰܝܠܰܗ ܒܫܷܟܷܠ ܕܷܙܠܳܩܐ ܕܙܷܠܩܝ ܐܰܦ ܦܷ݁ܪܬܷܟܰܬ ܕܰܓ ܓܝܳܬ݂ܶܐ ܘܕܡܶܕܳܢܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܠ ܪܝܫܰܝܶܗ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܐ ܐܘܪܝܦܳܝܶܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܕܟ݂ܰܝܷܦܐ ܟܳܒܳܝܷܩ ܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܠܶܗ ܟ݂ܘܕ ܟܷܒܥܝ ܐܶܠܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫ̰ܰܥ ܬܠܶܬ݂ܝ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܕܝܣܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܔܗܰܪܠܶܗܣ ܓܘܕܝܶܪ ܡܔܰܪܰܒܠܶܗ ܕܡܰܩܘܶܐ ܐܝ ܡܰܠܙܰܡܰܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܡܝܢܰܗ ܐܝ ܠܰܚܳܝܬܐ ܘܡܰܦܫܰܪܠܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܗ ܫܷܟܷܠ ܕܟܷܝܡܠܶܗ ܩܰܘܫ̰ܘܟ ܕܟܷܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܝܡܷܕ ܡܰܕ ܕܰܘܡܶܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܠܰܚܳܝܬܐ ܕܠܘܚܝܐ ܟܘܠ ܦܰܘܕܐ ܕܟܳܡܝܣܷܡ ܒܘ ܩܰܢܝܐ ܘܡܰܛܝܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܣܝܡܳܠܶܗ ܗܘܠ ܠܐܰܕܝܳܡܰܐ. ܐܘ ܕܰܟܣܬܝܠ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܚܰܡܫܝ ܓܰܒܪܐ ܚܰܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܣܰܟܪܰܬܰܪ ܐܷܫܡܶܗ ܒܶܬܬܶܗ ܢܶܣܡܶܢܬ ܓܷܪܰܗܰܡ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܟܳܡܝܣܷܡ ܦܰܘܕܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܝ ܚܷܒܪܐ ܘܚܰܐ ܠܐ ܟܳܩܳܕܷܪ ܣܳܝܷܡ ܡܶܕܶܐ، ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܒܡܝܟܰܢܰܐ ܕܟܝܒܰܗ ܣܟܝܢܶܐ ܥܰܡ ܩܳܠܳܢܝܰܐ ܘܡܰܝܬܶܠܶܗ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܠܫܷܟܷܠ ܕܛܝܢܳܐ ܡܰܝܳܢܳܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܡܶܕܶܐ ܦܫܝܛܐ ܕܡܰܢܦܰܥܠܶܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܗܰܢܳܘܰܐ ܐܘ ܕܰܟܣܬܝܠ ܩܰܡܳܝܐ. ܐܝ ܚܷܒܪܐ ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝܢ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܕܷܒܕܶܠܰܗ ܕܡܷܣܬܰܥܷܡܠܐ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܒܕܶܗ ܕܡܝܬܷܣܬܰܥܷܡܠܐ ܐܝ ܚܷܒܪܐ ܣܬܶܐ. ܐܰܝ ܝܰܠܝܦܶܐ ܟܷܡܡܝ ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܰܐܢ ܐܰܪܒܥܐ ܟܝܬܐ ܚܷܒܪܐ. ܡܝܣܳܡܳܘܰܐ ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܕܡܶܩܷܡ ܐܝ ܚܷܒܪܐ ܡܘ ܩܰܝܣܐ ܕܰܫ̰ ܫ̰ܰܡܰܬ ܕܡܝܬܰܘܩܰܕ݂ܘܰܐ ܐܰܘ ܡܘ ܕܶܗܷܢ ܕܘ ܒܰܣܪܐ ܕܰܐ ܐܶܡܪܶܐ ܐܶܠܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܡܝܣܷܡܘܰܐ ܚܷܒܪܐ ܡܘ ܓܰܠܕܐ ܕܰܐ ܚܡܳܪܶܐ ܕܡܰܫܰܚܢܝܘܰܝܠܶܗ ܒܰܝܢ ܡܰܝܶܐ ܫܰܚܘܢܶܐ ܒܰܬ ܬܰܢܘܪܶܐ ܘܒܷܬܷܪ ܡܰܝܕܝܘܰܐ ܐܝ ܩܠܰܦܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܕܪܰܟܝܟ݂ܐ ܘܣܰܝܡܝܘܰܐ ܚܷܒܪܐ ܒܓܰܘܢܐ ܠܐ ܣܰܦܝܐ ܟܳܡܐ. ܒܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܐܝ ܚܷܒܪܐ ܡܰܐ ܘܰܪܕܶܐ ܘܒܰܝܒܘܢܶܐ ܘܓܶܠܳܢܶܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܫܷܪܝܐ ܐܝ ܚܷܒܪܐ ܡܰܚܬܝܘܰܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܗ ܙܷܢܓܳܪܐ ܐܘ ܔܓ݂ܰܝܪ ܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܐܘ ܒܰܠܝ ܙܰܡܩ ܣܝܡ ܐܘ ܒܰܠܝ ܩܰܡܳܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫܘܰܥܡܐ ܘܚܰܡܫܝ ܒܶܐܢܓܷܠܬܶܪܰܐ، ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܡܰܢ ܣܷܡܠܶܗ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܶܠܐ ܐܝܕ݂ܝܥܳܝܐ ܕܡܝܣܷܡܘܰܐ ܡܘ ܕܶܗܷܢ ܕܰܢ ܢܘܢܶܐ. ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܕܒܷܬܷ݂ܪ ܣܝܡ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܕܰܚ ܚܰܝܷܘܷܢ ܕܡܦܰܫܰܪܘܰܐ. ܐܘܕ ܕܳܒܘܩܐ ܣܝܡ ܐܘ ܕܳܒܘܩܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܟܷܡܡܝܠܶܗ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܰܕܝܳܡܰܐ ܐܘ ܒܰܢܬ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܥܷܣܪܝ ܒܰܐܡܶܪܝܟܰܐ. ܦܪܝܣ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܒܘܪܝܦܝ ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܒܝ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܐܘ ܬܘܦ݁ ܕܘ ܬܶܛܦܝܝܐ ܕܝ ܢܘܪܐ ܣܝܡ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܷܫܬܰܥܣܰܪ ܡܶܐ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܦ݁ܪܳܦܶܣܳܪ ܐܷܫܡܶܗ ܔܳܪܫ̰ ܡܶܢܒܝ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܝܶܐ ܠܘ ܬܶܛܦܝܝܐ ܕܝ ܢܘܪܐ ܣܷܡܠܶܗ ܫܷܟܷܠ ܕܣܷܠܷܢܕܷܪ ܢܰܥܝܡܐ ܒܓܰܘܶܗ ܡܰܠܝܐ ܡܰܝܶܐ ܥܰܡ ܗܰܘܰܐ ܕܟܷܬܠܶܗ ܒܰܣܷܢܫ̰ ܥܶܠܝܐ ܕܩܳܕܷܪ ܡܰܦܷܪ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܚܝܨܐ، ܘܗܰܘܝ ܐܘ ܬܘܦ݁ ܩܰܡܳܝܐ ܕܝ ܢܘܪܐ. ܐܘ ܬܶܠ ܕܰܐ ܟܘܒܶܐ ܣܷܡܠܶܗ ܠܘܣܝܰܢ ܣܷܡܝܬ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܷܫܬܝ ܐܝ ܬܶܠܶܗ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܰܐ ܟܘܒܶܐ. ܗܰܢܐ ܠܘܣܝܰܢ ܥܳܝܰܫܘܰܐ ܒܡܶܟܣܝܟܰܐ ܘܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܥܰܦܪܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܕܗܝܝܶܐ ܐܰܟܳܪܳܘܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܒܕܰܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܘܐܰܚ ܚܰܝܘܳܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܥܷܒܪܝ ܠܘ ܥܰܦܪܶܕ݂ܶܗ ܡܷܬܦܰܟܰܪܠܶܗ ܒܪܘܚܶܗ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܝܒܶܐ ܣܳܟܷ݂ܪ ܩܘܡ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܬܶܠܶܗ ܕܰܐ ܟܘܒܶܐ، ܘܒܷܬܷ݂ܪܟܶܗ ܡܙܰܒܰܢܠܶܗ ܠܐ ܐܰܟܳܪܶܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܰܝܐ ܟܘܠܰܗ ܡܝ ܬܶܠܰܬ݂ܶܗ. ܐܝ ܡܰܚܙܝܬ݂ܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܐܶܡܝܠ ܒܠܳܫ ܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܐܝ ܡܰܚܙܝܬ݂ܐ ܕܰܐܕܝܳܡܰܐ ܐܰܚܢܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܢܰܠܰܗ. ܗܘܠ ܠܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܘܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܕܘܟܬ݂ܶܗ ܕܝ ܡܰܚܙܝܬ݂ܐ ܟ݂ܘܕ ܡܶܕܳܢܶܐ ܒܰܪܘܩܶܐ ܟ݂ܘܕ ܣܶܡܐ ܘܕܰܗܘܐ ܐܰܘ ܦܰܪܙܠܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܗ ܕܡܰܚܬܝܘܰܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܔܰܡ ܔܘܠܐ ܟܳܡܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܰܪܘܩܐ ܘܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܐܘ ܔܰܡ ܗܳܘܶܘܰܐ ܡܰܚܙܝܬ݂ܐ، ܐܶܠܐ ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܒܕܶܠܰܗ ܕܡܷܣܬܰܥܷܡܠܐ ܐܝ ܡܰܚܙܝܬ݂ܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܶܡܝܠ ܒܠܳܫ. ܐܝܫ ܫܰܡܣܝـܝܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܚܰܡܷܫ ܬܡܳܢܝ ܘܝܠܝܷܡ ܟܰܪܬܷܪ ܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܘܡܥܰܕܶܠܶܗ ܐܘ ܣܝܣܬܶܡ ܕܐܝ ܫܰܡܣܝـܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܫܰܡܣܝـܝܶܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ ܒܷܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܐܷܫܢܶܐ ܒܡܷܣܷܪ ܣܝܡܐ ܘܰܐ ܥܰܡܶܗ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܰܐܣܝܰܐ ܘܒܘ ܝܰܘܢܰܢ ܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܘܰܐ ܐܝ ܫܰܡܣܝـܝܶܐ. ܐܝ ܩܠܝܡܰܐ ܐܝ ܩܷܠܝܡܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܔܰܪܰܒܠܶܗ ܕܣܰܡܠܰܗ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܺܝܠܣ ܗܰܘܺܝܠܰܢܕ ܐܶܠܐ ܠܐ ܩܰܕܷܪ ܕܣܳܝܰܡܠܰܗ، ܒܝ ܫܰܬܰܝܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܡܔܰܪܰܒܠܶܗ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܕܷܐܫܡܶܗ ܣܬܘܪܰܬ ܟܪܰܡܶܪ ܕܣܳܝܷܡ ܩܠܝܡܰܐ ܘܩܰܕܷܪ ܕܷܡܟܰܡܶܠܰܗ. ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܷܫܡܰܗ ܩܠܝܡܰܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܗ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܡܰܟܝܢܰܐ ܢܰܥܷܡܬܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܐܳܒܳܘܰܐ ܗܰܘܰܐ ܕܛܘܪܝܳܘܰܐ ܐܰܗ ܗܰܒܳܒܶܐ ܦܰܝܫܝ ܬܰܪܝܶܐ ܘܝܰܪܳܩܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܐ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ ܐܷܫܡܰܗ ܩܠܝܡܰܘܰܐ ܡܝ ܡܰܟܝܢܰܬܶܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܗܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܐܷܫܡܰܗ ܩܠܝܡܰܐ. ܐܝ ܛܳܪܢܰܘܝܕܰܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܪܶܐ ܐܰܪܫܝܡܶܬ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܬܳܪܢܰܘܝܕ ܩܰܡܳܝܐ، ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܳܘܰܐ ܡܘ ܛܳܪܢܰܘܝܕ ܕܘܥܕܐ، ܐܶܠܐ ܒܟܘܠ ܕܳܪܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐ ܝܰܠܝܦܶܐ ܡܫܰܘܫܷܛ ܘܗܰܘܝ ܐܘ ܣܬܰܥܡܰܠܶܕ݂ܶܗ ܦܫܷܛܛܷܪ. ܘܰܐܕܝܳܡܰܐ ܥܰܡ ܕܟܷܬܠܶܗ ܫܷܟܷܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܥܰܘܷܢ ܒܰܐ ܒܳܬܶܐ ܠܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ. ܐܰܚ ܚܰܙܳܝܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܫܷܡܫܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫܘܰܥܡܐ ܘܬܰܪܬܶ ܚܰܡܫܝ ܙ̰ܰܡܶܣ ܐܰܝܣܔܳܘܟ݂ ܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܚܰܙܰܝܬ݂ܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܝ ܫܷܡܫܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܘܰܐ ܔܰܡ ܝܰܪܳܩܐ ܘܫ̰ܶܢܝ ܘܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܩܳܕܰܪܘܰܐ ܕܚܳܝܷܪ ܒܝ ܫܷܡܫܐ ܗܶܫ ܛܰܘ، ܐܶܠܐ ܒܪܝܫܶܗ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܝܰܠܝܦܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܶܕܘܝܢ ܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܐܰܔ ܔܰܡܰܬ ܕܰܚ ܚܰܙܳܝܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܝܬܶܠܶܗ ܠܘ ܫܷܟܷܠ ܕܰܐܕܝܳܡܰܐ ܐܰܚܢܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܢܰܢܶܗ. ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܝ ܫ̰ܰܝܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܥܷܣܪܝ ܐܰܪܬܗܘܪ ܠܰܪܓܶܐ ܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܟܳܩܘܕܪܝ ܦܰܝܫܝ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܐܶܒܰܗ ܥܰܡ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܘܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܐܝ ܡܰܟܝܢܰܬ݂ܶܗ ܘܣܷܡܠܶܗ ܡܰܟܝܢܰ ܕܝ ܫ̰ܰܝܶܐ. ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܗ ܩܰܡܳܝܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܙܰܝܥܝܘܰܐ ܕܡܷܣܬܰܥܷܡܠܝܠܰܗ ܥܰܠ ܕܠܐ ܩܘܕܪܝܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܡܷܬܝܰܩܢܝ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܘܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܟܝܒܶܐ ܚܰܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܠܶܗ ܥܰܡ ܚܕܳܕ݂ܶܐ. ܐܘ ܩܷܦܷܠ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫܘܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܬܡܳܢܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܪܰܡܰܗ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܘܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܦ݁ܪܳܙ̰ܰܐ ܕܘ ܩܷܦܷܠ. ܐܘ ܩܷܦܷܠܰܢܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܕܣܝܡ ܒܚܰܡܷܫ ܘܫܰܘܥܝ ܐܷܫܢܶܗ ܒܠܳܢܕܪܰܐ ܩܰܕܝܪܝ ܦܷܬܚܝܠܶܗ ܒܷܚܕ݂ܐ ܘܚܰܡܫܝ ܣܰܥܰܝܰܬ ܒܛܰܥܒܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܘ ܩܷܦܷܠ ܪܰܒܳܘܰܐ ܘܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܣܝܣܬܶܡ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܠܝܛܐ ܕܢܳܫܐ ܕܠܳܘܶܐ ܒܘ ܩܠܝܕ݂ܐ ܕܠܐ ܩܳܕܷܪ ܦܳܬܰܚܠܶܗ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܰܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܡܫܰܘܫܷܛ ܘܣܝܡ ܒܫܷܟܷܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܶܠܐ ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܠܰܘܝ ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܩܷܦܷܠ ܩܰܡܳܝܐ ܩܰܘܝܐ ܕܰܐ ܓܰܢܳܘܶܐ ܕܠܐ ܩܘܕܪܝ ܕܦܷܬܚܝܠܶܗ. ܘܐܘ ܩܷܦܷܠ ܕܠܐ ܒܘ ܩܠܝܕ݂ܐ ܐܶܠܐ ܒܰܢ ܢܘܡܪܰܬ ܕܟܳܡܷܦܬܷܚ ܣܷܡܠܶܗ ܠܝܢܘܣ ܝܰܠܶܗ ܒܪܝܫܶܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ. ܐܘ ܡܰܩܰܣ ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܗܰܝܟܐ ܘܒܰܝܢܰܐ ܙܰܒܢܐ ܣܝܡ ܐܘ ܡܰܩܰܣ ܐܶܠܐ ܟܳܡܷܚܙܶܗ ܒܡܷܣܷܪ ܗܶܫ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܟܷܬܘܰܐ، ܐܘ ܡܰܩܰܣ ܕܘ ܫܷܟܷܠ ܕܰܐܕܝܳܡܰܐ ܕܟܳܡܝܬܷܣܬܰܥܡܷܠ ܒܝ ܒܪܝܬ݂ܐ ܣܝܡ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܬܷܫܥܝ ܒܰܐܡܶܪܝܟܰܐ ܡܶܐ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܠܘܝܣ ܐܰܘܣܬܝܢ. ܐܘ ܒܰܢܛ ܕܒ ܒܪܝܢܰܬ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܥܷܣܪܝ ܐܶܐܰܪܠܶܗ ܕܝܟܣܳܢ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܟܳܩܘܛܥܐ ܐܝܕ݂ܰܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣ ܣܟܝܢܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܣܰܝܡܐ ܡܘܟܠܐ، ܠܰܔܰܢܰܗ ܣܷܡܠܶܗ ܡܶܐ ܦܰܣܬܐ ܬܪܝܬ݂ܐ ܕܟܝܒܰܘܰܐ ܩܳܠܳܢܝܰܐ ܕܡܝܬܷܣܬܰܥܷܡܠܳܘܰܐ ܒܰܐ ܒܪܝܢܰܬ ܣܷܡܠܶܗ ܡܝ ܦܰܣܬܰܬ݂ܶܗ ܐܘ ܒܰܢܛ ܩܰܡܳܝܐ ܕܰܒ ܒܪܝܢܰܬ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܕܟܳܡܰܢܦܷܥ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܣܳܝܷܡ ܙܷܬ ܘܡܳܦܰܩܠܶܗ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ. ܐܝ ܡܚܰܛܐ ܕܰܐ ܕܰܪܡܳܢܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܚܰܡܫܝ ܣܝܡܳܠܶܗ ܚܰܐ ܐܳܣܝܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܫ̰ܰܗܪܠܶܣ ܦܰ݁ܪܘܐ. ܐܝ ܡܚܰܛܰܬ݂ܶܗ ܡܶܕܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܘܰܐ ܠܰܐ ܐܳܣܰܘܳܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܗܰܘܝܘܰܐ ܦܫܝܛܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܘ ܡܝܳܕܐ ܕܘ ܐܰܕܡܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܡܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ ܒܫܷܟܷܠ ܕܠܐ ܟܶܘܐ ܘܢܰܕ݂ܝܦܐ. ܘܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܬܡܳܢܝ ܕܝܣܰܐ ܚܰܐ ܐܳܣܝܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܐ ܠܘܝܣ ܒܪܘܢܶܬ ܡܫܰܘܫܰܛܠܶܗ ܐܝ ܡܚܰܛܰܬ݂ܶܗ ܘܣܷܡܠܶܗ ܫܷܟܷܠ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܕ ܚܰܐ ܡܳܝܷܕ ܐܰܕܡܐ ܒܢܰܩܠܰܗ ܕܩܳܕܷܪ ܣܳܟܷ݂ܪ ܦܶܡܰܗ. ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܩܰܕܷܪ ܕܡܰܟܠܶܗ ܐܰܡ ܡܝܩܪܳܒܶܗ ܕܙܷܒܬܝ ܐܘ ܐܰܕܡܐ ܕܦܳܝܷܫ ܢܰܕ݂ܝܦܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܝ ܡܚܰܛܐ. ܐܰܠ ܠܰܡܦܰ݁ܬ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܣܝܡܝ ܘܡܷܣܬܰܥܡܠܝ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܶܐܫܬܝ. ܐܰܠ ܠܰܡܦܰ݁ܢܝ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܕܣܝܡܝ ܟܷܬ݂ܘܰܗ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܟܬ݂ܝܘܐ ܟܠܰܝ ܘܫܦܰܥ. ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܠܰܬ݂ ܥܷܣܪܝ ܡܷܣܬܰܥܡܠܝ ܐܰܠ ܠܰܡܦܰ݁ܢܷܟ ܐܶܠܐ ܡܫܰܘܫܛܝܠܶܗ ܘܡܥܰܕܠܝܠܶܗ ܓܶܪܘܶܬ ܡܳܪܓܰܢ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܣܝܣܬܶܡ ܕܘ ܓܰܙ ܒܓܰܘܰܝܶܗ ܘܡܫܰܚܠܰܦܠܶܗ ܐܘ ܟܠܰܝ ܘܐܘ ܫܦܰܥ ܒܕܘܟܬ݂ܶܗ ܕܗܰܢܝ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܓ ܓܰܘܢܶܐ ܣܘܡܳܩܐ ܫܰܥܘܬ݂ܐ ܘܝܰܪܘܩܐ. ܘܗܰܘܝ ܡܰܔܒܘܪܝ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܡܝܬܷܣܬܰܥܷܡܠܝ ܐܰܠ ܠܰܡܦܰ݁ܢܝ ܘܦܪܝܣܝ ܒܝ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܒܢܝܡܝܢ ܬܪܐ 2320 ܡܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1627
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܰܬ ܬܰܫܷܥܝܬ݂ܐ ܕܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ / At tašëcyoṯe dam medone ḥaṯe”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1627.