DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܡܰܣܰܠܰܬ ܟܰܪܝܶܐ ܡܰܐ ܡܷܕܗܳܝܶܐ / Mäsälat karye mam Mëdhoye

  TEI  

Mäsälat karye mam Mëdhoye

ܐܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܰܐܪܒܥܝ ܒܝܰܘܡܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܚܶܡܐ ܩܰܘܝܐ، ܒܘܰܟ݂ܬ ܕܘ ܚܨܳܕܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܥܰܡܐ ܚܳܨܰܕܘܰܐ ܒܰܡ ܡܰܓܙܘܢܶܐ ܒܬܰܥܒܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܕܶܘܰܝܠܶܐ ܐܘ ܚܰܪܦ݁ ܪܰܒܐ ܕܰܬܪܶܐ، ܘܡܷܫܡܷܥܘܰܐ ܒܰܝܢܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܐ ܩܰܝـܝܡܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܘܶܐ ܩܰܛܠܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܐܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܐܷܡܝܘܰܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܩܰܕܝܫܐ ܟܳܡܰܪ ܠܰܢ ܓܬܳܘܷܢ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܰܢܝ ܡܶܩܷܡ ܡܝ ܩܝܰܡܬܐ. ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܙܰܝܥܝܘܰܐ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ ܕܬܷܪܟܝـܝܰܐ ܕܥܷܒܪܐ ܠܘ ܚܰܪܦ݁ ܕܡܷܒܠܝ ܗܷܢܷܟ ܣܬܶܐ ܠܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܟܷܬܘܰܐ ܓܰܒܪܶܐ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܒܣܘܪܝܰܐ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܕܷܦܪܰܢܣܰܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܙܰܝܥܝܘܰܐ ܐܰܦ݁ ܦ݁ܝܪܰܬ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܓ ܓܰܘܪܰܬ݂ܬ݂ܶܐ. ܓܰܘܶܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܳܘܰܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܰܥܳܪܶܐ ܡܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܗܰܘܝ ܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ ܥܘܠ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܘܠܶܐ ܔܰܦܷܠ ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܫܷܡܥܝܘܰܐ ܩܳܠܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܡܶܕܶܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܣܰܠܷܩ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܝܓܳܪܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܡܰܝܟܐ ܟܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܩܳܠܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܐ ܐܷܡܝܘܰܐ ܐܰܬ݂ܝܐ ܐܝ ܩܝܰܡܬܐ. ܢܰܩܠܰܐ ܚܰܙܝ ܡܶܕܶܐ ܡܶܐ ܛܘܳܥܶܐ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܬ݂ܝܐ ܥܰܠ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܐ ܦܰ݁ܪܪܰܬ ܟ݂ܘܕ ܕܰܐ ܛܰܝܪܶܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܪܷܡܫܝܘܰܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܘܠܶܐ ܦܶܡܶܐ ܦܬܝـܚܐ ܡܦܰܪܰܔܘܰܐ ܐܰܥܠܰܐ. ܫܰܦܝܥܐ ܥܘܠ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܟܝܬܐ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܩܰܪܝܘܶܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܐ ܟܷܡܡܷܢܶܐ ܐܰܫ̰ ܫ̰ܳܠܰܬ. ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܘܡܣܰܘܝܶܢܶܐ ܐܰܙܙܰܝܐ ܢܰܚـܝܬܐ ܬܰܡܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܐܰܢ ܢܰܩܠܰܐ ܙܷܬ ܙܰܝܷܥ ܡܷܪܪܶܐ ܓܬܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ ܪܰܒܐ ܐܶܒܰܢ. ܐܘ ܩܰܫܐ ܘܐܘ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܡܷܕܕܶܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܐ ܐܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܷܪܪܶܐ ܓܷܙܙܰܢܐ ܚܳܙܝܢܰܐ ܡܷܢܝܐ ܗܰܬ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܙܰܝܥܝܘܰܐ ܡܷܕܕܶܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܐ ܓܰܘܪܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܒܙܰܝܢܐ ܘܰܐܙܙܷܢܶܐ ܓܰܒܰܝܶܐ. ܡܶܩܷܡ ܡܶܕ ܡܳܛܷܢ ܓܰܒ ܐܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܐܷܡܝܘܰܐ ܒܰܝܢ ܪܘܚܰܝܶܐ ܗܰܟܰܐ ܟܝܒܰܐ ܡܶܕܶܐ ܕܩܳܛܶܠܰܢ ܒܐܝܕ݂ܶܐ ܕܪܘܚܰܢ ܐܰܙܳܠܶܢܰܐ ܠܘ ܡܰܘܬܶܕ݂ܰܢ، ܟܷܬܘܰܐ ܙܘܥܬ݂ܐ ܒܠܶܒܰܝܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܷܢ ܚܙܰܠܠܶܐ ܟܰܠܷܢܢܶܐ ܬܪܶܐ ܢܳܫܶܐ ܠܘܝܫܶܐ ܔܘܠܶܐ ܫ̰ܶܢܝܟܰܬ ܟܝܬܐ ܐܰܥܡܰܝܶܐ ܙܰܝܢܐ ܘܫܷܦܩܰܬ ܥܰܠ ܪܝܫܰܝܶܐ ܘܰܓ ܓܳܙܠܷܟܰܬ ܒܥܰܝܢܰܝܶܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܕ ܚܷܪܪܶܗ ܒܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܠܐ ܔܓ݂ܰܠܝـܝܶܐ ܡܰܚܘܶܘܰܐ ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܰܠܳܥܶܐ ܕܐܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܕܗܷܢܷܟ ܣܬܶܐ ܟܳܙܰܝܥܝ. ܚܰܐ ܡܰܐ ܩܰܠܳܥܶܐ ܕܐܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܡܷܪܠܶܐ ܡܶܕܶܐ ܐܶܠܐ ܢܳܫܶܐ ܡܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܠܐ ܦܰܗܷܡ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܚܰܘܪܐ ܚܪܶܢܐ ܕܝܣܰܐ ܔܓ݂ܝܠ، ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܒܶܐ ܩܰܘܫܶܐ ܦܰܗܷܡ ܐܰܥܠܶܐ. ܡܷܪܠܶܗ ܠܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ ܦܪܰܢܣܰܘܝ، ܥܰܠ ܕܷܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܣܷܡܘܰܝܠܶܗ ܚܰܡܷܫ ܐܷܫܢܶܐ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܕܷܦܪܰܢܣܰܐ ܒܣܘܪܝܰܐ ܝܰܠܷܦܘܰܐ ܦܪܰܢܫܳܝܐ ܛܰܘܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܔܓ݂ܝܠܝ ܐܷܫܡܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܠܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܠܐ ܙܰܝܥܘܬܘ ܗܰܢܝ ܥܰܣܶܟܷܪ ܕܷܦܪܰܢܣܰܐ ܢܶܐ، ܐܰܙܳܠܶܘܰܝܢܶܐ ܠܘ ܥܷܪܰܩ ܐܶܠܐ ܡܣܰܟܰܪܪܶܐ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܢܰܚܝܬܝ ܗܰܪܟܶܐ. ܐܘ ܩܰܫܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ ܡܰܪ؛ ܐܳܢܐ ܩܰܫܳܐ ܢܐ؛ ܛܪܐ ܠܐ ܙܰܝܥܝ ܗܷܢܷܟ ܣܬܶܐ ܡܝܢܰܢ ܢܶܐ، ܐܰܚܢܰܐ ܓܷܡܥܰܘܢܝܢܰܢܢܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܡܝܢܰܢ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܷܒܠܝܘܰܐ ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܡܘܟܠܐ ܘܦܶܟܝـܝܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܰܥܰܣܶܟܷܪ ܘܷܐܙܷܢܘܰܐ ܠܝ ܔܷܘܰ݁ܬܶܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ. ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܩܰܫܐ ܠܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܡܰܪܪܶܐ ܛܪܐ ܡܨܰܠܷܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܢܰܚܝܬܝ ܓܰܒܰܢ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܣܘܪܝܳܝܶܐ ܐܶܠܐ ܕܢܷܚܬܝܘܰܐ ܓܰܒ ܗܷܢ ܡܰܢܝ ܕܚܶܕ݂ܳܪܰܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܓܩܘܪܛܝܘܰܐ ܐܰܓ ܓܰܪܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܷܬ݂ܪ ܡܶܐ ܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܢ ܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܚܶܕ݂ܷܪ ܡܝܕܷܢ ܫܰܡܷܥܘܰܐ ܟܰܠܰܝܐ ܛܰܝܰܪܰܐ ܡܰܚܰܬܬܐ ܒܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܕܡܝܕܷܢ. ܫܰܡܷܥܘܰܐ ܐܘ ܩܰܫܐ ܕܟܷܒܥܝ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܒܠܰܠܝܐ ܗܷܔܡܝ ܥܰܠ ܐܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܘܡܰܢܰܗܒܝܠܰܗ ܥܰܠ ܕܟܝܒܰܘܰܐ ܣܶܦܳܩܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܠܝܬ݂ܐ ܡܘܟܠܐ ܔܘܠܶܐ ܘܙܰܝܢܳܐ. ܐܘ ܩܰܫܐ ܡܷܪܠܰܠܠܶܗ ܙܳܟ݂ܘ ܕܠܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܟܝܬܐ ܕܩܘܛܠܷܢܟ݂ܘ ܗܰܪܟܶܐ. ܒܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܡܰܠܬܰܡܡܶܐ ܪܘܚܰܝܶܗ ܕܦܰܝܪܝ ܘܕܷܐܙܙܷܢ ܠܘ ܥܷܪܰܩ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ ܣܳܘܶܐ ܘܥܠܰܝܡܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܰܝܡܝܘܰܐ ܚܶܕ݂ܳܪܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܟܳܩܰܝܡܐ ܠܘ ܦܝܳܪܐ. ܐܰܥ ܥܰܣܶܟܷܪ ܚܰܐ ܒܚܰܐ ܡܰܥܒܰܪܪܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܓܰܘܰܐ ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܗܘܘܰܢܢܶܗ ܒܷܣܟܰܘܝܬ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܷܪܪܶܗ ܬܰܘܕܝ ܠܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܠܘ ܥܶܘܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܰܦܷܪܪܶܗ ܐܝ ܛܰܝܰܪܰܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܩܰܝܡܐ ܟܘܠܠܶܗ ܩܕ݂ܳܠܰܝـܝܶܗ ܦܶܡܰܝـܝܶܗ ܘܢܚܝܪܰܝـܝܶܗ ܡܰܠܝ ܥܰܦܪܐ ܘܬܳܙ، ܗܰܘܝܘܰܐ ܡܶܕܶܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܘܠܰܝܟܐ ܕܷܐܙܷܢܘܰܐ ܡܰܚܟܝܘܰܐ ܐܰܥܠܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܘܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܫܡܝܥ ܠܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܕܷܡܫܰܕܷܪ ܡܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܕܷܦܪܰܢܣܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܣܘܪܝܰܐ ܣܰܢܕܳܩܶܐ ܡܰܠܝܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܘܟܷܡܝ ܬܰܘܕܝ ܕܷܡܥܰܘܰܢܟ݂ܘ ܐܰܥ ܥܰܣܶܟܷܪܶܕ݂ܰܢ، ܐܶܠܐ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܷܢ ܕܣܷܡܶܗ ܘܠܐ ܣܷܡܡܶܗ ܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܡܰܝܕܝ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܰܢܷܟ ܥܰܠ ܕܰܐ ܗܰܙܟ݂ܳܝܶܐ ܡܝܕܷܢܘܰܢܢܶܗ ܠܪܘܚܰܝܶܗ. ܟܷܡܡܝ؛ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܡܶܕܰܢܐ ܒܥܰܣܪܐ ܐܷܫܢܶܐ ܢܰܩܠܰܗ ܟܰܠܷܢܢܶܗ ܡܷܪܰܕ ܒܶܐ ܚܰܢܰܐ، ܡܷܪܰܕܰܐ ܘܡܘܣܰܐ ܫ̰ܰܠܐ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܡܡܝܠܰܗ ܐܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܪܷܥܝܶܘܰܝܢܶܐ. ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܦܬܷܚܬܐ ܘܒܰܣܷܡܬܐ ܕܘ ܪܰܒܷܥ ܢܰܩܠܷܗ ܗܰܘܝ ܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܟܘܠܶܗ ܡܒܰܪܒܷܙ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܝܢܶܗ ܒܓܰܒܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܰܦ ܦܰܩܝܪܶܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܟܰܠܰܗ ܐܰܬ݂ܰܝܬܳܝܐ ܐܰܥܠܰܝܶܗ ܐܰܪ ܪܷܥܝܶܐ ܡܝ ܙܘܥܬܐ ܣܰܠܝܩܝ ܥܰܠܰܗ ܫܶܢܰܘܳܬ݂ܶܐ ܥܶܠܳܝܶܐ ܘܫܠܷܚܶܗ ܐܰܕ ܕܷܣܡܰܠܰܬ ܕܥܰܠ ܪܝܫܰܝـܝܶܐ ܗܰܝܙܷܢܘܰܢܢܶܗ ܐܷܡܝܘܰܐ ܬܰܣܠܝܡ ܬܰܣܠܝܡ. ܥܰܠ ܕܚܷܫܘܝܘܰܐ ܐܰܬܷ݂ܢ ܡܷܒܠܝ ܗܷܢܷܟ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܦܰܝܬܐ ܡܷܪܶܗ ܠܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢܰܩܠܰܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܰܠܝܣܝܢܰܐ ܗܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܒܠܰܠܝܐ ܕܰܥܝܪܝ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܒܝ ܔܷܘܰ݁ܬܶܐ ܡܷܪܪܶܗ ܠܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܚܙܶܠܰܢ ܛܰܝܰܪܰܐ ܐܰܬ݂ܝܳܠܰܢ ܐܶܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܷܪܠܰܢ ܬܰܣܠܝܡ ܛܪܶܠܰܐ ܡܝܢܰܢ ܐܰܙܙܰܝܐ، ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓܰܚـܝܟܝ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܡܝܘܰܐ ܥܰܠ ܕܐܷܡܡܝܘܰܐ ܗܰܟܰܐ ܐܰܬܷ݂ܢܟ݂ܘ ܓܡܷܒܠܷܢܘܰܢܟ݂ܘ. ܘܒܝ ܫܰܬܐ ܕܐܰܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܷܫܥܐ ܚܰܡܫܝ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܡܷܬ݂ܢܷܚܘܰܐ ܡܘ ܚܶܡܐ ܒܰܛ ܛܶܠܳـܠܶܐ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܗܰܘܝ ܩܳܠܐ ܘܗܰܘܝ ܘܰܠܘܰܠܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܢܰܦܷܩ ܥܰܠܰܐ ܢܝܓܳܪܶܐ ܕܚܳܙܷܢ ܡܷܢܝܐ ܐܘ ܩܳܠܰܢܐ، ܚܙܰܠܠܶܗ ܟܰܠܰܗ ܛܰܝܰܪܰܐ ܐܰܬ݂ܰܝܬܐ ܥܰܠ ܡܝܕܷܢ ܐܶܠܐ ܟܷܬܠܰܐ ܡܶܕܶܗ ܒܷܬ݂ܪܰܗ ܟܳܡܰܪܦܳܠܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܐܘ ܥܰܡܐ ܫܰܡܷܥܘܰܐ ܕܬܰܪܬܶܐ ܢܰܩܠܰܬ ܐܰܬ݂ܝ ܠܡܝܕܷܢ ܛܰܝܰܪܰܬ ܐܶܠܐ ܢܳܫܐ ܠܐ ܚܙܶܘܰܝܠܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܰܪܦܐ ܒܷܬ݂ܪܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܡܰܛܝܐ ܠܥܘܠ ܡܰܐ ܒܳܬܶܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܪܰܗܷܛ ܠܰܘܓ݂ܶܠ ܥܰܠ ܕܷܐܡܝܘܰܐ ܒܰܠܟܝ ܣܰܡܐ ܡܶܕܶܝܐ ܟܷܡܚܰܠܩܝܠܶܗ ܐܰܥܠܰܢ ܥܰܠ ܕܡܰܚܘܶܘܰܐ ܒܷܬ݂ܪܰܐ ܕܶܟ݂ܳܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܷܡܝܘܰܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܘܪܦܳܝܐ ܡܥܰܠܰܩܬܐ ܒܷܬ݂ܪܰܐ. ܐܶܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܦܰܝـܝܬܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܕܠܰܘܝ ܡܶܕܶܐ ܐܶܕܝ ܠܶܒܰܝܶܗ ܬ݂ܢܝܚ. ܡܰܣܰܠܶܐ ܕܢܘܪܐ ܒܡܝܕܷܢ ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܒܶܐ ܫܰܒܐ ܫ̰ܰܠܠܐ ܕܦܰܝܫܝܘܰܐ ܐܶܒܶܗ ܡܶܩܷܡ ܗܳܘܶܘܰܐ ܒܦܷܠܓܶܐ ܕܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܦܶܡܶܗ ܕܝ ܪܰܘܡܐ. ܠܰܬܘܰܐ ܕܷܐܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܟ݂ܰܠܝܳܘܰܐ ܗܷܢܷܟ ܦܰܝܫܝܘܰܐ ܐܶܒܶܗ، ܗܰܢܝ ܒܶܐ ܫ̰ܰܠܠܐ ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܕܘܟܬܐ ܐܷܫܡܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܗܰܢܝ ܬܠܳܬ݂ܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܘܰܝܢܶܐ ܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܗ ܡܰܥܰܡܪܝܢܰܐ ܒܘ ܡܷܠܟ ܕܰܒ ܒܰܒܳܢܶܕ݂ܰܢ ܐܰܒ ܒܳܬܶܕ݂ܰܢ ܛܰܘ ܡܶܐ ܟܘܠܰܝܐ. ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܒܝ ܥܷܡܰܪܰܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܥܰܠ ܕܠܰܬܘܰܠܠܶܗ ܙܘܙܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܗܰܡܰܐ ܡܰܚܬܝܰܘܰܐ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܫܟܰܒܰܪ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܠܐ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ ܘܡܰܥܰܡܪܝܘܰܐ ܐܘ ܒܰܝܬܐ. ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܫܰܘܥܝ ܪܝܫܶܐ ܕܥܶܙܶܐ ܥܘܳܢܶܐ ܘܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܬܪܶܐ ܐܰܪܘܳܢܶܐ ܪܰܒܶܐ ܘܥܰܣܪܐ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ. ܡܶܩܷܡ ܡܶܕ ܒܳܕܶܐ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܡܟܰܡܰܠܠܶܗ ܐܝ ܥܷܡܰܪܰܐ ܟܘܠܰܐ. ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܗܰܘܝ ܩܘܪܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܰܐܬ݂ܝ ܡܰܛܪܐ ܘܡܚܶܠܰܐ ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܕܪܶܠܰܐ ܟ݂ܰܨܪܰܐ ܡܶܐ ܕܘ ܫܘܪܐ ܕܝ ܓܳܒ݂ܶܐ ܥܰܠ ܕܰܩܛܳܪܶܐ ܩܰܝܣܶܘܰܝܢܶܐ ܠܐ ܢܰܦܷܠ ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܝܐ ܐܶܠܐ ܦܰܝܷܫ ܐܘ ܩܛܳܪܐ ܡܥܰܠܩܐ ܒܓܰܒܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܐܒܝܥܝܢܰܐ ܡܰܥܰܡܪܝܢܰܐ ܐܝ ܟ݂ܰܨܪܰܐ ܕܢܰܦܝܠܐ ܒܕܶܠܶܗ ܐܰܬ݂ܝ ܬܰܠܓܐ ܘܐܝ ܐܰܪܥܐ ܟܘܠܰܐ ܓܰܠܝܕ݂ܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܝܢܰܐ ܕܷܡܟܰܡܠܝܢܰܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܟ݂ܰܨܪܰܐ ܕܐܝ ܓܳܒ݂ܶܐ ܦܬܷܚܬܳܘܰܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܩܰܪܷܫܘܰܝܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܫܰܒܐ ܫ̰ܰܠܠܐ ܙܳܝܰܥܘܰܐ ܕܐܘ ܣܰܘܰܠܶܕܶܗ ܕܡܳܝܷܬ݂ ܡܘ ܩܘܪܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܚܳܝܷܛ ܪܷܫܘܳܢܶܐ ܠܰܩܰܢܝܳܢܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܕ ܡܟܰܡܠܝܠܶܗ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܫܘܳܢܶܐ ܥܰܠ ܚܰܣܶܗ ܕܰܐ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܚܰܬܠܶܗ ܣܳܦܰ݁ܐ ܒܦܷܠܓܶܐ ܕܐܝ ܓܳܒ݂ܶܐ ܕܰܐ ܥܶܙܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܫܳܚܰܢܢܶܐ. ܟܳܡܰܪ؛ ܒܠܰܠܝܐ ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܗܰܘܝܐ ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܬ݂ܝ ܩܳܠܶܗ ܕܰܥ ܥܰܠܳܟܰܬ ܡܰܚܷܣܠܝ ܟܳܫܳܡܰܥܢܐ ܩܳܠܰܝܶܐ ܥܰܠ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܫܰܓ݂ܳܠܳܘܰܝܢܐ ܒܰܛܝܠܳܘܰܝܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܶܠܐ ܟܳܦܳܪܰܩܢܐ ܕܟܝܬܐ ܡܶܕܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܕܠܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܟܳܩܳܪܷܢܘܰܐ ܐܰܥ ܥܰܠܳܟܰܬ. ܡܰܩܷܡܠܝ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ ܐܝ ܦܰܗܝܡܰܐ ܡܷܪܠܝܠܰܗ ܩܷܡ ܙܰܟ݂ ܚܘܪ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܟܳܬ݂ܶܐ ܩܠܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܐ ܠܰܠܬܰܚ. ܦܰܗܝܡܰܐ ܣܬܶܐ ܡܰܩܷܡܠܰܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܰܐܚܘܢܝ ܡܷܪܠܰܠܰܗ ܫܘܫܶܐ ܩܷܡ ܙܰܟ݂ ܚܘܪ ܡܷܢ ܟܝܬܐ. ܫܘܫܶܐ ܐܘ ܙܠܰܡܶܕ݂ܰܐ ܒܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܘܰܐ ܗܘܝܳܘܰܐ ܓܰܒܰܝܢܰܐ. ܒܚܰܐ ܒܰܝܬܐ ܦܰܝܫܝܘܰܝܢܰܐ. ܩܰܝـܝܡܐ ܫܘܫܶܐ ܐܰܙܙܰܝܐ ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܒܷܫܡܐ ܕܰܥܝܪܐ ܡܷܪܠܰܗ ܠܝ ܡܷܬܝܰܩܰܢ ܟܳܬ݂ܶܐ ܩܠܐ ܘܟܷܬܘܰܐ ܕܶܟ݂ܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܶܠܐ ܠܰܕ݂ܝܥܳܢܐ ܡܷܢܝܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܡܷܪܠܰܐ ܕܶܟ݂ܳܢܐ ܒܢܰܩܠܰܗ ܐܳܢܐ ܩܰܝܷܡܢܐ ܢܰܚܷܬܢܐ ܠܘ ܣܬܰܒܷܠ ܚܙܶܠܝ ܕܝ ܣܳܦܰ݁ܐ ܟܰܠܰܐ ܡܳܩܰܕ݂ܠܰܐ ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ. ܘܰܐ ܓܘܫܪܶܐ ܕܐܘ ܩܛܳܪܐ ܠܰܬܘܰܝܢܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܘܥܕܐ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ، ܐܶܠܐ ܡܰܚܬܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܐܰܓ ܓܘܫܪܶܐ ܘܰܐܥܠܰܝܶܐ ܥܰܦܪܐ ܗܳܘܶܘܰܐ ܩܛܳܪܐ. ܥܰܒܷܪܢܐ ܒܘ ܬܰܪܥܐ ܠܝ ܓܳܒ݂ܶܐ ܚܙܶܠܝ ܠܰܘܓ݂ܷܘܠ ܟܰܠܶܐ ܡܰܠܝܐ ܕܶܟ݂ܳܢܐ. ܚܷܪܠܝ ܒܝ ܩܘܪܢܝܬ݂ܐ ܟܰܠܷܢܢܶܐ ܐܰܥ ܥܘܳܢܶܐ ܡܰܓ݂ܠܶܐ ܟܳܦܷܬܚܝ ܘܟܳܣܘܟ݂ܪܝ ܥܰܝܢܰܝܶܗ ܡܷܬܦܰܟܰܪܠܝ ܒܪܘܚܝ ܗܰܢܝ ܟܝܬܐ ܗܶܫ ܪܘܚܐ ܐܰܦ݁ܦܶ݁ܐ. ܗܰܘܢܝ ܒܰܬܪܶܐ ܐܰܪܘܳܢܶܘܰܐ ܕܗܷܢܷܟ ܕܔܳܪܰܠܶܗ ܡܶܕܶܗ ܓܡܝܬܰܢܗܰܒܘܰܝܢܐ، ܪܰܗܷܛܢܐ ܦܬܷܚܠܝ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܘܡܷܦܩܝܠܝ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܗܰܘ ܩܳܕܰܪܘܰܝܢܐ ܕܟܳܠܶܢܐ ܠܰܘܓ݂ܷܘܠ، ܢܰܦܷܩܢܐ ܠܰܪܘܰܠ ܣܷܡܠܝ ܗܰܘܰܪ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܢܳܫܶܐ ܡܥܰܘܰܢܠܰܢ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܕ ܡܷܕܠܝ ܗܰܘܰܐ ܢܰܕܷ݂ܦܬܐ ܐܷܫܡܐ ܪܰܗܷܛܢܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܬܪܶܐ ܬܠܬ݂ܐ ܕܝܢܳܪܶܐ ܘܐܷܫܡܐ ܕܟܰܠܰܘܰܬ ܬܠܰܢܘܰܝܠܝ ܒܘ ܩܘܪܡܐ ܕܐܝ ܣܬܘܢܶܗ ܕܟܷܬܝܐ ܒܘ ܣܬܰܒܷܠ ܡܶܐ ܡܰܓ ܓܰܢܳܘܶܐ ܐܰܙܝܢܐ ܡܷܕܠܝ ܗܰܢܷܟ. ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐ ܒܰܝܬܳܝܶܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܐܷܡܝܘܰܐ ܗܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܒܥܝܔ ܠܰܘܓ݂ܷܠ. ܢܰܦܷܠܢܐ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܩܰܕܷܪܢܐ ܡܳܦܰܩܢܐ ܕܝܣܰܐ ܪܘܚܝ ܠܰܪܘܰܠ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܗܰܘܰܪ ܐܰܬ݂ܝ ܐܰܚܘܢܝ ܐܳܡܷܪ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܡܷܪܠܝܠܶܗ ܢܰܦܝܠܐ ܐܝ ܢܘܪܐ ܒܰܢ ܐܰܟ݂ܘܪܰܬ ܟ݂ܰܐܝܦܐ ܡܷܕ ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܚܦܰܪ ܐܘ ܩܛܳܪܐ ܕܰܐ ܣܬܰܒܝܠܶܐ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ ܡܳܝܷܕ ܗܰܘܰܐ݂، ܐܰܚܘܢܝ ܣܬܶܐ ܗܰܘܝ ܦܰ݁ܢܝܟ ܒܰܣ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܡܷܢ ܣܳܡ ܗܰܝܟܐ ܡܳܚܶܐ ܐܘ ܢܰܪܓܐ. ܠܰܘܓܷ݂ܠ ܟܘܠܶܗ ܐܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܝܰܩܝܕ݂ܝܘܰܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫܘܰܐ ܡܶܕܶܗ ܐܶܠܐ ܒܰܣ ܐܘ ܥܰܦܪܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܚܶܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܦܪܐ ܦܬܝܚ ܢܰܩܘܐ ܪܰܒܐ ܒܘ ܩܛܳܪܐ ܘܒܕܶܠܶܗ ܐܘ ܕܶܟ݂ܳܢܐ ܢܳܦܷܩ ܬܰܡܳܕܰܐ. ܐܰܓ ܓܘܢܕܝ ܟܘܠܠܶܗ ܪܰܗܝܛܝ ܠܘ ܥܶܘܳܢܐ ܬܘܷܪܪܶܐ ܐܰܔ ܔܰܡܰܬ ܕܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܘܠܠܶܗ ܒܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܠܰܬܘܰܐ ܢܘܪܳܐ. ܐܰܦ݁ ܦ݁ܝܪܰܬ ܒܘ ܬܰܠܓܰܘܐ ܒܘ ܓܠܝܕ݂ܰܘܐ ܪܘܗܛܝܘܰܐ ܠܝ ܥܰܝܢܐ ܕܡܰܝܬܷܢ ܡܰܝܶܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܗܘܠ ܕܒܰܗܷܪ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܡܳܦܰܩܠܰܢ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܠܰܘܓܷ݂ܠ ܐܶܠܐ ܝܰܩܷܕ݂ܘܰܝܠܰܢ ܘܒܥܷܔܘܰܐ ܗܷܢ ܡܘ ܣܰܘܰܠ. ܐܘ ܩܘܪܐ ܕܝ ܫܰܬܰܝܐ ܗܘܠ ܕܫܰܦܷܥ، ܟܘܠ ܠܰܠܝܐ ܐܳܡܰܪܘܰܝܢܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܕܟܷܬܠܰܢ ܓܡܳܝܷܬ݂ ܡܘ ܩܘܪܐ، ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢܷܟ ܫܰܡܝܥܝܘܰܝܢܰܐ ܒܟܰܦܣܘܪܶܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܕܡܰܚܰܬܠܶܗ ܣܳܦܰ݁ܐ ܒܘ ܣܬܰܒܷܠ ܡܘ ܩܘܪܐ ܝܰܩܷܕ݂ܠܶܗ ܙܷܬ ܡܶܐ ܐܷܫܬܝ ܥܘܳܢܶܐ ܘܥܶܙܶܐ. ܘܒܘ ܫܶܟܷܠܰܢܐ ܡܰܩܕ݂ܶܠܰܢ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܘ ܪܰܒܷܥ ܡܥܰܕܶܠܰܢ ܐܰܣ ܤܛܰܒܝܠܰܝܕ݂ܰܢ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ. ܒܢܝܡܝܢ ܬܪܐ 1343 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1614
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܡܰܣܰܠܰܬ ܟܰܪܝܶܐ ܡܰܐ ܡܷܕܗܳܝܶܐ / Mäsälat karye mam Mëdhoye”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1614.