DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Atiya Akfidan Turan: ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ / U Yulfono b Holanda

  TEI  

Me cëmro d arbac ëšne an nacime b Holanda këzzën l ganaṯšabre. Kofayši harke tarte ëšne. Koqoyaṯṯe yulfono b darbo d tëštecënyo. Bu šëklano komiḥaḏri li madrašto qamayto (Basisonderwijs). Baš šeṯ ëšne këzzën li madrašto qamayto hul cumrayye d howe tracsar ëšne. Koyëlfi men kul frus qrayto w kṯawto. An nacime d latne kašire dlo qudri yëlfi ṭawwo w d kolozamme mcawäna aw d këtne ḥarbe, këzzën l madrašto d këtyo dilonayto (Speciaal onderwijs). Tamo as sëdre nacëmtër ne w latte ġäläbe yolufe. Lay yolufe hawxa ṭawwo yo: bu šëklano komëṯnoḥi bi madrašto dilonayto.

ܡܶܐ ܥܷܡܪܐ ܕܐܰܪܒܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܠܓܰܢܰܬ݂ܫܰܒܪܶܐ. ܟܳܦܰܝܫܝ ܗܰܪܟܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ. ܟܳܩܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܕܰܪܒܐ ܕܬܸܫܬܶܥܷܢܝܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܟܳܡܝـܚܰܕ݂ܪܝ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ (Basisonderwijs). ܒܰܫ ܫܶܬ݂ ܐܷܫܢܶܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܗܘܠ ܥܘܡܪܰܝـܝܶܗ ܕܗܳܘܶܐ ܬܪܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ. ܟܳܝܷܠܦܝ ܡܶܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܩܪܰܝܬܐ ܘܟܬ݂ܰܘܬܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܠܰܬܢܶܐ ܟܰܫܝܪܶܐ ܕܠܐ ܩܘܕܪܝ ܝܷܠܦܝ ܛܰܘܘܐ ܘܕܟܳܠܳܙܰܡܡܶܗ ܡܥܰܘܱܢܰܐ ܐܰܘ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚܰܪܒܶܐ، ܟܷܐܙܙܷܢ ܠܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܕܝܠܳܢܰܝܬܐ (Speciaal onderwijs). ܬܰܡܐ ܐܰܣ ܣܷܕܪܶܐ ܢܰܥܷܡܬܷܪ ܢܶܐ ܘܠܰܬܬܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ. ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ: ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܟܳܡܷܬ݂ܢܳܚܝ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝܠܳܢܰܝܬܐ.

Bëṯër mi madrašto qamayto këzzën li madrašto mëṣcayto (Middelbaar onderwijs). Harke kit darġe mšaḥëlfe du yulfono: me yulfono fšiṭo hul yulfono casqo. Kul yolufo komnaqe u darġo du yulfono d kibe ṭocanle. Bat tmonacsar ëšne, bëṯër me d ay yolufe mëdde i sohduṯo bi madrašto mëṣcayto, komdawmi b madrašto ḥreto, kul ḥa lu goran di sohduṯayḏe. Kit madrašto mëṣcayto (MBO), madrašto celayto (HBO), w beṯṣawbo (Universiteit). U zabno di qrayto bam madrašyoṯani arbac ëšne yo.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܷܨܥܰܝܬܐ (Middelbaar onderwijs). ܗܰܪܟܶܐ ܟܝܬ ܕܰܪܓ݂ܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ܃ ܡܶܐ ܝܘܠܦܳܢܐ ܦܫܝܛܐ ܗܘܠ ܝܘܠܦܳܢܐ ܥܰܣܩܐ. ܟܘܠ ܝܳܠܘܦܐ ܟܳܡܢܰܩܶܐ ܐܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܟܝܒܶܗ ܛܳܥܰܢܠܶܗ. ܒܰܬ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܡܷܕܕܶܗ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܷܨܥܰܝܬܐ، ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܚܪܶܬܐ، ܟܘܠ ܚܰܐ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܟܝܬ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܷܨܥܰܝܬܐ (MBO)، ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ (HBO)، ܘܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ (Universiteit). ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ ܒܰܡ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܰܢܝ ܐܰܪܒܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ.

U yulfono b Holanda hul lu darġo di madrašto mëṣcayto magon yo. I malkuṯo d Holanda kobo ḥaq dak kṯowe. Elo ak kṯowe di madrašto celayto aw du beṯṣawbo kolozam ay yolufe d obën ḥaq dëṯṯe. U ḥa d makṯaw ruḥe bat tarte madrašyoṯani kolozam d obe zuze (collegegeld). D lobe, lo komitaqbal.

ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܗܘܠ ܠܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܷܨܥܰܝܬܐ ܡܰܓܳܢ ܝܐ. ܐܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܟܳܐܒܐ ܚܰܩ ܕܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܐܰܘ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܐܳܒܷܢ ܚܰܩ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܡܰܟܬ݂ܰܘ ܪܘܚܶܗ ܒܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܰܢܝ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܐܳܒܶܐ ܙܘܙܶܐ (collegegeld). ܕܠܳܐܒܶܗ، ܠܐ ܟܳܡܝܬܰܩܒܰܠ.

Hul tmonacsar (18) ëšne kul yolufo majbur yo d qore bi madrašto. Bëṯër kibe koraxle cal šuġlo aw ste mdawam bi qrayto. I sagiyuṯo day yolufe komdawmi bi qrayto, miḏe d am mkonaṯṯe lu šuġlo kozaydi. Bëṯër koḥozën xayëftër šuġlo, b Holanda kit šuġlo ġäläbe.

ܗܘܠ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ (18) ܐܷܫܢܶܐ ܟܘܠ ܝܳܠܘܦܐ ܡܰܔܒܘܪ ܝܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܝܒܶܗ ܟܳܪܰܟ݂ܠܶܗ ܥܰܠ ܫܘܓ݂ܠܐ ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܡܕܰܘܰܡ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ. ܐܝ ܣܰܓܝـܝܘܬ݂ܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܐܰܡ ܡܟܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܟܳܙܰܝܕܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܚܳܙܷܢ ܟ݂ܰܝܷܦܬܷܪ ܫܘܓ݂ܠܐ، ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܟܝܬ ܫܘܓ݂ܠܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ.

Bëṯër mi qrayto di madrašto celayto ḥa koyolaf ṣënca. Ay yolufe d komkamli i madraštaṯṯe w komaydi sohduṯo, këppe šuġli b šërkat rabe. Men kul frus këppe šuġli ayko d ëbci. Kit ġäläbe yolufe ste d komdawmi i qrayto hul u beṯṣawbo. Këtlan b Holanda tloṯacsar (13) beṯṣawbe. U mënyono day yolufe dab beṯṣawbe komoṭe l qurwo d 260000. Kit tloṯo beṯṣawbe du taknik, arbco dilonoye d latte ġäläbe fërce w kit ëšto ġäläbe rabe. Hani këtte fërce ġäläbe mšaḥëlfe du yulfono. Holanda këtla beṯṣawbe di tewoloġiya w kito hën d komëqroyi ftiḥe (Open Universiteit). Bu beṯṣawbano kibe ḥa qore dlo sohduṯo ste. Latle ġäläbe fërce mšaḥëlfe. U beṯṣawbo dë Groningen (RUG) ḥa mar rabe yo. Ono qreli zëdqe bu beṯṣawbo dë Groningen. Groningen kuyo bu garbyo d Holanda. Layt ġäläbe camo d kocoyaš bu garbyo d Holanda. I sagiyuṯo du camo d Holanda kocoyaš bi mṣacṯo. U beṯṣawbo dë Groningen mawṯrono yo ġäläbe lu garbyo d Holanda, miḏe d kobe šuġlo laf farṣufe d tamo. Koqorën 22000 yolufe tamo. Komzangni i šuqo dë Groningen. Ayko d koḥayrat kit yolufe. Layt ġäläbe sowe bë Groningen.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܚܰܐ ܟܳܝܳܠܰܦ ܨܷܢܥܰܐ. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܟܳܡܰܝܕܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ، ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܫܘܓ݂ܠܝ ܒܫܷܪܟܰܬ ܪܰܒܶܐ. ܡܶܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܫܘܓ݂ܠܝ ܐܰܝܟܐ ܕܐܷܒܥܝ. ܟܝܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܣܬܶܐ ܕܟܳܡܕܰܘܡܝ ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ ܗܘܠ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ (13) ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ. ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܟܳܡܳܛܶܐ ܠܩܘܪܘܐ ܕ260000. ܟܝܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܕܘ ܬܰܟܢܝܟ، ܐܰܪܒܥܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܦܷܪܥܶܐ ܘܟܝܬ ܐܷܫܬܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܪܰܒܶܐ. ܗܰܢܝ ܟܷܬܬܶܗ ܦܷܪܥܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ. ܗܳܠܰܢܕܰܐ ܟܷܬܠܰܗ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܕܝ ܬܶܘܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ ܘܟܝܬܐ ܗܷܢ ܕܟܳܡܷܩܪܳܝـܝ ܦܬܝـܚܶܐ (Open Universiteit). ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܰܢܐ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܕܠܐ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܣܬܶܐ. ܠܰܬܠܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܦܷܪܥܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ (RUG) ܚܰܐ ܡܰܪ ܪܰܒܶܐ ܝܐ. ܐܳܢܐ ܩܪܶܠܝ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ. ܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ ܟܘܝܐ ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܠܰܝܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܡܐ ܕܟܳܥܳܝܰܫ ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܐܝ ܣܰܓܝـܝܘܬ݂ܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܝ ܡܨܰܥܬ݂ܐ. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ ܡܰܘܬ݂ܪܳܢܐ ܝܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܠܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܟܳܐܒܶܐ ܫܘܓ݂ܠܐ ܠܰܦ ܦܰܪܨܘܦܶܐ ܕܬܰܡܐ. ܟܳܩܳܪܷܢ 22000 ܝܳܠܘܦܶܐ ܬܰܡܐ. ܟܳܡܙܰܢܓܢܝ ܐܝ ܫܘܩܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ. ܐܰܝܟܐ ܕܟܳܚܰـܝܪܰܬ ܟܝܬ ܝܳܠܘܦܶܐ. ܠܰܝܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܣܳܘܶܐ ܒܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.

Koṯe me Nederlandse Antillen (hano falqo mi malkuṯo d Holanda yo) ġäläbe yolufe lašan d qorën bë Groningen. I sagiyuṯo day yolufe kosaymi ah hërgaṯṯe bab beṯarke du beṯṣawbo. Bëṯër mu durošo këzzën laq qaḥwat w košotën mede cam ḥḏoḏe lašan mëṯnoḥi. Bu šëklano aq qaḥwat tamo hawën momunoyiṯ catire. Kul yolufo kokoraxle cal šuġlo baq qaḥwat aw b dukṯo ḥreto d mofaq u maṣraf di qraytayḏe, miḏe dlo fayëš mcaš lay yolufe b Holanda. Kul mede hawi b dayno. U dayno kolozam mitadcar ste. Cal hawxa kul yolufo kobac šoġal lašan u maṣrafayḏe.

ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܶܐ Nederlandse Antillen (ܗܰܢܐ ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܝܐ) ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܪܷܢ ܒܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ. ܐܝ ܣܰܓܝـܝܘܬ݂ܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܐܰܗ ܗܷܪܓܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܰܒ ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܕܘܪܳܫܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܠܰܩ ܩܰܚܘܰܬ ܘܟܳܫܳܬܷܢ ܡܶܕܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܰܫܰܢ ܡܷܬ݂ܢܳܚـܝ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܐܰܩ ܩܰܚܘܰܬ ܬܰܡܐ ܗܰܘܷܢ ܡܳܡܘܢܳܐܝܬ݂ ܥܰܬܝܪܶܐ. ܟܘܠ ܝܳܠܘܦܐ ܟܳܟܳܪܰܟ݂ܠܶܗ ܥܰܠ ܫܘܓ݂ܠܐ ܒܰܩ ܩܰܚܘܰܬ ܐܰܘ ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܚܪܶܬܐ ܕܡܳܦܰܩ ܐܘ ܡܰܨܪܰܦ ܕܝ ܩܪܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܠܐ ܦܰܝܷܫ ܡܥܰܐܫ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܗܰܘܝ ܒܕܰܝܢܐ. ܐܘ ܕܰܝܢܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܬܰܕܥܰܪ ܣܬܶܐ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܘܠ ܝܳܠܘܦܐ ܟܳܐܒܰܥ ܫܳܓ݂ܰܠ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܡܰܨܪܰܦܰܝܕ݂ܶܗ.

Bëṯër mi sohduṯo du beṯṣawbo u ḥa d roḥam kibe heš mdawam bi qrayto cam gabe du šuġlo. Kibe soyam doqṭora (Ph.D). Bi ḥarayto kibe moyad kursi du profasor. Hano u darġo rabo w celoyo du yulfono yo bu beṯṣawbo. U farṣufo d moṭe lu darġano kozëbṭile ġäläbe iqoro!

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܐܘ ܚܰܐ ܕܪܳܚܰܡ ܟܝܒܶܗ ܗܶܫ ܡܕܰܘܰܡ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܟܝܒܶܗ ܣܳܝܰܡ ܕܳܩܛܳܪܰܐ (Ph.D.). ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܟܝܒܶܗ ܡܳܝܰܕ ܟܘܪܣܝ ܕܘ ܦ݁ܪܳܦܰܣܳܪ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܪܰܒܐ ܘܥܶܠܳܝܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ. ܐܘ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܘ ܕܰܪܓ݂ܰܢܐ ܟܳܙܷܒܛܝܠܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܝܩܳܪܐ!

I qaliṭa du yulfono harke b Holanda ġäläbe ṭawto yo. Bam madrašyoṯe dë briṯo, i madrašṯo d Holanda ḥḏo maṭ ṭawwe komëḥšowo. U yulfonayḏa komëḥšaw bu darġo dac casro dë briṯo . Bu matematik ah Holandoye hën maṭ ṭawwe dë briṯo ne. I quṭnuṯo d Holanda komaṣarfo ġäläbe zuze cal u yulfono gawonoyiṯ. U medano ulṣoyo yo l Holanda. Cal hawxa kit ġäläbe yolufe man aṯrawoṯe ḥrene, d këbci qorën harke.

ܐܝ ܩܰܠܝܛܰܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܗܰܪܟܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܛܰܘܬܐ ܝܐ. ܒܰܡ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ، ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬ݂ܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܛ ܛܰܘܘܶܐ ܟܳܡܷܚܫܳܘܐ. ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܟܳܡܷܚܫܰܘ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܰܥ ܥܰܣܪܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܒܘ ܡܰܬܶܡܰܬܝܟ ܐܰܗ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܗܷܢ ܡܰܛ ܛܰܘܘܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܩܘܛܢܘܬ݂ܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܟܳܡܰܨܰܪܦܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܙܘܙܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂. ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܝܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܡܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܕܟܷܐܒܥܝ ܩܳܪܷܢ ܗܰܪܟܶܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1310
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Akfidan Turan, Atiya, “ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ / U Yulfono b Holanda”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1310.