DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Andreas Aktas: ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܝ ܩܰܫܬܐ ܘܕܘ ܬܰܥܠܐ / Tašciṯo di qašto w du taclo

  TEI  

Këtwa ḥḏo qašto këtwayla tre ḥäyewën taclo w qaṭën. B ḥa may yawme mërla i qašto lu taclo: “Ya taclo qwiro, ono kazzino li cito dë mṣalyono. Këtli harke ḥalwo këbcono saymono bëṯër dašëšto mine. Lo šotatle ha! Inaqla d ducrono mi cito, gëd mëtyallux laḥmo acmi.” U taclo mërle li qašto: “Zax li cito w lo zaycat. Ono gëd howeno moro lu ḥalwo.” Bëṯër mërla i qašto li qaṭën ste dlo šëtyo u ḥalwo. I qaṭën mërla: “Gëd huyono moro lu ḥalwo hul d këthat bi cito.” Azza i qašto li cito, mṣalela ṣluṯo yarëxto. W bëṯër mi cito mëjġela cam noše ġäläbe. Bu zabnawo d këtwa i qašto bi cito kafën u taclo ġäläbe. Azze lebe lu ḥalwo. Ṭaci u mede d mërlale i qašto. Hedi hedi azze u taclo lu ḥalwo w štele kule. Lašan i qaṭën d lo fërqo b mede, azze madmaxle b ruḥe. Elo i qaṭën ëḏcowa kul mede cal dë ḥzela u taclo dë štele u ḥalwo.

ܟܷܬܘܰܐ ܚܕ݂ܐ ܩܰܫܬܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܬܪܶܐ ܚܱܝܶܘܷܢ: ܬܰܥܠܐ ܘܩܰܛܷܢ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܠܘ ܬܰܥܠܐ: ܝܰܐ ܬܰܥܠܐ ܩܘܝܪܐ، ܐܳܢܐ ܟܰܐܙܙܝܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܷܡܨܰܠܝܳܢܐ. ܟܷܬܠܝ ܗܰܪܟܶܐ ܚܰܠܘܐ ܟܷܐܒܥܳܢܐ ܣܰܝܡܳܢܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܕܰܫܷܫܬܐ ܡܝܢܶܗ. ܠܐ ܫܳܬܰܬܠܶܗ ܗܰܐ! ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܘܥܪܳܢܐ ܡܝ ܥܝܬܐ، ܓܷܕ ܡܷܬܝܰܠܠܘܟ݂ ܠܰܚܡܐ ܐܰܥܡܝ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ: ܙܰܟ݂ ܠܝ ܥܝܬܐ ܘܠܐ ܙܰܝܥܰܬ. ܐܳܢܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܢܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܚܰܠܘܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܠܝ ܩܰܛܷܢ ܣܬܶܐ ܕܠܐ ܫܷܬܝܐ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܝ ܩܰܛܷܢ ܡܷܪܠܰܗ: ܓܷܕ ܗܘܝܳܢܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܚܰܠܘܐ ܗܘܠ ܕܟܷܬܗܰܬ ܒܝ ܥܝܬܐ. ܐܰܙܙܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܠܝ ܥܝܬܐ، ܡܨܰܠܶܠܰܗ ܨܠܘܬ݂ܐ ܝܰܪܷܟ݂ܬܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܥܝܬܐ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܥܰܡ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܟܰܦܷܢ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܐܰܙܙܶܗ ܠܶܒܶܗ ܠܘ ܚܰܠܘܐ. ܛܰܥܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܡܷܪܠܰܠܶܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ. ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܐܰܙܙܶܗ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܠܘ ܚܰܠܘܐ ܘܫܬܶܠܶܗ ܟܘܠܶܗ. ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܩܰܛܷܢ ܕܠܐ ܦܷܪܩܐ ܒܡܶܕܶܐ، ܐܰܙܙܶܗ ܡܰܕܡܰܟ݂ܠܶܗ ܒܪܘܚܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܩܰܛܷܢ ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܕܷܚܙܶܠܰܗ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܕܷܫܬܶܠܶܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ.

Inaqla d daciro i qašto mi cito, abico d maydo u ḥalwo d saymole dašëšto. Elo ḥzela d layto ḥalwo. Mšayela lu taclo w merla: “Taclo! Ayko yo u ḥalwayḏi. Ma elux štelux?” U taclo madcarle acla w mërle: “Qašto, mëtyaqnat lo eli šteli u ḥalwo. Ono damexno hul d aṯyat mi cito.” I qašto mšayela li qaṭën be ela štela u ḥalwo. I qaṭen mërla li qašto: “Eli lo šteli u ḥalwo. Elo ḥzeli aydarbo lu taclo štele u ḥalwo kule.”

ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܥܝܪܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܝ ܥܝܬܐ، ܐܰܒܝܥܐ ܕܡܰܝܕܐ ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܕܣܰܝܡܳܠܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ. ܐܶܠܐ ܚܙܶܠܰܗ ܕܠܰܝܬܐ ܚܰܠܘܐ. ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܠܘ ܬܰܥܠܐ ܘܡܶܪܠܰܗ: ܬܰܥܠܐ! ܐܰܝܟܐ ܝܐ ܐܘ ܚܰܠܘܰܝܕ݂ܝ. ܡܰܐ ܐܶܠܘܟ݂ ܫܬܶܠܘܟ݂؟ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܰܗ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܩܰܫܬܐ، ܡܷܬܝܰܩܢܰܬ ܠܐ ܐܶܠܝ ܫܬܶܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܳܢܐ ܕܰܡܶܟ݂ܢܐ ܗܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝܰܬ ܡܝ ܥܝܬܐ. ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܠܝ ܩܰܛܷܢ ܒܶܐ ܐܶܠܰܗ ܫܬܶܠܰܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܝ ܩܰܛܶܢ ܡܷܪܠܰܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ: ܐܶܠܝ ܠܐ ܫܬܶܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܶܠܐ ܚܙܶܠܝ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܠܘ ܬܰܥܠܐ ܫܬܶܠܶܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܟܘܠܶܗ.

Cal di qašto ëḏcowa mëqqa u taclo koroḥam u sḥoyo, mšayelale: “Ya u taclayḏi u rḥimo, ma lo këbcat adyawma soḥat?” U taclo lo ṭrele d i qašto mšaylole tarte naqlat. Darḥal rahëṭ w cabër bu gurno du sḥoyo. Elo i qašto këtwayla mede ḥreno b hawna. Maḥatla li qašto ṣafono ġäläbe cal qarce du taclo, frëxla hul d hawi kaffe ġäläbe w lo ḥozewa mede cal d soxarwa caynoṯe. Darḥal mëdla i qašto lu mäqaṣ w qṭecla u danwo du taclo. U taclo mazcaqle b qolo celoyo mu kewo w abëc mi qašto d obole u danwayḏe. Elo i qašto merlale: “Hul d lo motatli u ḥalwayḏi kule, lo koballux u danwayḏux.” Annaqla u taclo mayko gëd mamte ḥalwo li qašto? Dlo mu danwayḏe, laybe coyaš. Aḥ ḥawronayḏe, yacni at tacle ḥrene, guḥxiwa acle cal d fayeš dlo danwo w ġäläbe minakafwa.

ܥܰܠ ܕܝ ܩܰܫܬܐ ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ ܡܷܩܩܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܟܳܪܳܚܰܡ ܐܘ ܣܚܳـܝܐ، ܡܫܰܝܶܠܰܠܶܗ: ܝܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܪܚـܝܡܐ، ܡܰܐ ܠܐ ܟܷܐܒܥܰܬ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܳܚܰܬ؟ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܕܝ ܩܰܫܬܐ ܡܫܰܝܠܳܠܶܗ ܬܰܪܬܶܐ ܢܰܩܠܰܬ. ܕܰܪܚܰܠ ܪܰܗܷܛ ܘܥܰܒܷܪ ܒܘ ܓܘܪܢܐ ܕܘ ܣܚܳـܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܒܗܰܘܢܰܗ. ܡܰܚܰܬܠܰܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܨܰܦܳܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܪܥܶܗ ܕܘ ܬܰܥܠܐ، ܦܪܷܟ݂ܠܰܗ ܗܘܠ ܕܗܰܘܝ ܟܰܦܦܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܠܐ ܚܳܙܶܘܰܐ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܕܣܳܟ݂ܰܪܘܰܐ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܗ. ܕܰܪܚܰܠ ܡܷܕܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܠܘ ܡܱܩܰܨ ܘܩܛܶܥܠܰܗ ܐܘ ܕܰܢܘܐ ܕܘ ܬܰܥܠܐ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܙܥܰܩܠܶܗ ܒܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ ܡܘ ܟܶܘܐ ܘܐܰܒܷܥ ܡܝ ܩܰܫܬܐ ܕܐܳܒܳܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܶܪܠܰܠܶܗ: ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܳܬܰܬܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܰܝܕ݂ܝ ܟܘܠܶܗ، ܠܐ ܟܳܐܒܰܠܠܘܟ݂ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܝܟܐ ܓܷܕ ܡܰܡܬܶܐ ܚܰܠܘܐ ܠܝ ܩܰܫܬܐ؟ ܕܠܐ ܡܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ، ܠܰܝܒܶܗ ܥܳܝܰܫ. ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ، ܝܰܥܢܝ ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܓܘܚܟ݂ܝܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܥܰܠ ܕܦܰܝܶܫ ܕܠܐ ܕܰܢܘܐ ܘܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܝܢܰܟܰܦܘܰܐ.

Cal hawxa malëzle lu taclo w azze gab i cezo d mote ḥalwo li qašto w mërlela: “Cezo cezo, hawli ḥalwo! U ḥalwo gëd obenole li qašto w i qašto gëd oboli danwi. I cezo merla lu taclo: “Mtayli ṭarfe d uxlono, bëṯër gëd oballux ḥalwo.

ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܠܷܙܠܶܗ ܠܘ ܬܰܥܠܐ ܘܰܐܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܝ ܥܶܙܐ ܕܡܳܬܶܐ ܚܰܠܘܐ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܡܷܪܠܶܠܰܗ: ܥܶܙܐ ܥܶܙܐ، ܗܰܘܠܝ ܚܰܠܘܐ! ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܝ ܥܶܙܐ ܡܶܪܠܰܗ ܠܘ ܬܰܥܠܐ: ܡܬܰܝܠܝ ܛܰܪܦܶܐ ܕܐܘܟ݂ܠܳܢܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܘܟ݂ ܚܰܠܘܐ.

U taclo azze gab u ilono w mërlele: “Ilono ilono, hawli ṭarfe! Aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obene li qašto w i qašto gëd oboli danwi. U ilono mërle: “Zux mtayli nargo gëd obenolux ṭarfe.”

ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܘ ܐܝܠܳܢܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܐܝܠܳܢܐ ܐܝܠܳܢܐ، ܗܰܘܠܝ ܛܰܪܦܶܐ! ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܘ ܐܝܠܳܢܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܙܘܟ݂ ܡܬܰܝܠܝ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܘܟ݂ ܛܰܪܦܶܐ.

U taclo azze gab u ḥadodo w mërlele: “Ḥadodo ḥadodo, hawli nargo! U nargo gëd obenole lu ilono, u ilono gëd obeli ṭarfe, aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obenole li qašto w i qašto gëd oboli danwi.” U ḥadodo mërle: “Ġäläbe kafino no, zux mtayli bece d oxalno. Bëṯër gëd obenolux nargo.”

ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܚܰܕܳܕܐ ܚܰܕܳܕܐ، ܗܰܘܠܝ ܢܰܪܓܐ! ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܘ ܐܝܠܳܢܐ، ܐܘ ܐܝܠܳܢܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܠܝ ܛܰܪܦܶܐ، ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܰܦܝܢܐ ܢܐ، ܙܘܟ݂ ܡܬܰܝܠܝ ܒܶܥܶܐ ܕܐܳܟ݂ܰܠܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܘܟ݂ ܢܰܪܓܐ.

U taclo azze w karëx cal i gḏayto w mërlela: “Gḏayto gḏayto, hawli bece! Ab bece gëd obenanne lu ḥadodo, u ḥadodo gëd obeli nargo, u nargo gëd obenole lu ilono, u ilono gëd obeli ṭarfe, aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obenole li qašto w i qašto gëd oboli danwi.” I gḏayto mërlale: “Bi qamayto mtayli ḥeṭe d uxlono, bëṯër gëd oballux bece.”

ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܘܟܰܪܷܟ݂ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܘܡܷܪܠܶܠܰܗ: ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܓܕ݂ܰܝܬܐ، ܗܰܘܠܝ ܒܶܥܶܐ! ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܘ ܚܰܕܳܕܐ، ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܠܝ ܢܰܪܓܐ، ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܘ ܐܝܠܳܢܐ، ܐܘ ܐܝܠܳܢܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܠܝ ܛܰܪܦܶܐ، ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܪܠܰܠܶܗ: ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܬܰܝܠܝ ܚܶܛܶܐ ܕܐܘܟ݂ܠܳܢܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܘܟ݂ ܒܶܥܶܐ.

Darḥal u taclo azze gab u ḥaṣodo w mërlele: “Ḥaṣodo ḥaṣodo, hawli ḥeṭe! Aḥ ḥeṭe gëd obenanne li gḏayto, i gḏayto gëd oboli bece, ab bece gëd obenanne lu ḥadodo, u ḥadodo gëd obeli nargo, u nargo gëd obenole lu ilono, u ilono gëd obeli ṭarfe, aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obenole li qašto w i qašto gëd oboli danwi.” U ḥaṣodo mërlele: “Zux marke, mede lo kobenolux.”

ܕܰܪܚܰܠ‌ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܘ ܚܰܨܳܕܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܚܰܨܳܕܐ ܚܰܨܳܕܐ، ܗܰܘܠܝ ܚܶܛܶܐ! ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ، ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܒܶܥܶܐ، ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܘ ܚܰܕܳܕܐ، ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܠܝ ܢܰܪܓܐ، ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܘ ܐܝܠܳܢܐ، ܐܘ ܐܝܠܳܢܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܠܝ ܛܰܪܦܶܐ، ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܘ ܚܰܨܳܕܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܙܘܟ݂ ܡܰܪܟܶܐ، ܡܶܕܶܐ ܠܐ ܟܳܐܒܶܢܳܠܘܟ݂.

Bëṯër u taclo ġäläbe qḥir w mërle: “Oṯe calcolo cal an arcoṯe w ṭore buqto täne eli.” Darḥal aṯi calcolo cal an arcoṯe w ṭrele buqto täne lu taclo. U taclo mëdle aḥ ḥeṭe w azze w hiwile li gḏayto, i gḏayto hulale bece. U taclo mëdle ab bece w hiwile lu ḥadodo. U ḥadodo hulele nargo. U nargo hule lu ilono, u ilono hulele ṭarfe. Aṭ ṭarfe hiwile li cezo w i cezo hulale ḥalwo. U ḥalwo hule li qašto w i qašto hulale u danwayḏe.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܩܚـܝܪ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܐܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠܥܳܠܐ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܘܛܳܪܶܐ ܒܘܩܬܐ ܬܱܢܶܐ ܐܶܠܝ. ܕܰܪܚܰܠ ܐܰܬ݂ܝ ܥܰܠܥܳܠܐ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܘܛܪܶܠܶܗ ܒܘܩܬܐ ܬܱܢܶܐ ܠܘ ܬܰܥܠܐ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܘܰܐܙܙܶܗ ܘܗܝܘܝܠܶܗ ܠܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ، ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܗܘܠܰܠܶܗ ܒܶܥܶܐ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ ܘܗܝܘܝܠܶܗ ܠܘ ܚܰܕܳܕܐ. ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܗܘܠܶܠܶܗ ܢܰܪܓܐ. ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܗܘܠܶܗ ܠܘ ܐܝܠܳܢܐ، ܐܘ ܐܝܠܳܢܐ ܗܘܠܶܠܶܗ ܛܰܪܦܶܐ. ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܗܝܘܝܠܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ ܘܐܝ ܥܶܙܐ ܗܘܠܰܠܶܗ ܚܰܠܘܐ. ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܗܘܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܗܘܠܰܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ.

Mdawmar u taclo inaqla d ḥzele u danwayḏe. I qašto mxamewayla b zage nacime w šafire. U taclo rḥëmle u danwayḏe ġäläbe w këtwayle šubhoro ebe. Cal hawxa abëc d maḥwele lat tacle ḥawronayḏe. At tacle mdawmri bu šufro du danwayḏe d këtwa malyo zage šafire. Mšayalle lu taclo: “Mayko lux az zage šafirani d këtne bu danwayḏux?” U taclo maḥkele w mërle: “Maḥatli u danwayḏi bam maye jamude di rawmo u lalyo kule. Bëṯër b ṣafro ḥzeli kule mali zage šafire. Kale koḥozutu mëqqa hawi šafiro!” Bëṯër b yawmo azzën at tacle maḥatte ad danwaṯṯe bam maye jamude di rawmo. Cal d këtwa saṯwo am maye galiḏiwa. B ṣafro inaqla d qayimi mi šanṯo, abici d maydi ad danwaṯṯe mi rawmo. Mëqqa d guršiwa lo nëfqiwa ad danwaṯṯe mu gliḏo. Hul dë šliḥi w fayiši b gawa di rawmo. Annaqla u taclo gaḥëx cal at tacle aḥ ḥawronayḏe d fayiši dlo danwe.

ܡܕܰܘܡܰܪ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܟ݂ܰܡܶܘܰܝܠܰܗ ܒܙܰܓܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܫܰܦܝܪܶܐ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܪܚܷܡܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ ܐܶܒܶܗ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܒܷܥ ܕܡܰܚܘܶܠܶܗ ܠܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܡܕܰܘܡܪܝ ܒܘ ܫܘܦܪܐ ܕܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܰܠܝܐ ܙܰܓܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ. ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܠܘ ܬܰܥܠܐ: ܡܰܝܟܐ ܠܘܟ݂ ܐܰܙ ܙܰܓܶܐ ܫܰܦܝܪܰܢܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܘܟ݂؟ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܡܰܚܰܬܠܝ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܝ ܒܰܡ ܡܰܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ ܕܝ ܪܰܘܡܐ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܟܘܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܨܰܦܪܐ ܚܙܶܠܝ ܟܘܠܶܗ ܡܰܠܝ ܙܰܓܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ. ܟܰܠܶܗ ܟܳܚܳܙܘܬܘ ܡܷܩܩܰܐ ܗܰܘܝ ܫܰܦܝܪܐ! ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܷܢ ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܕ ܕܰܢܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܰܡ ܡܰܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ ܕܝ ܪܰܘܡܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܣܰܬ݂ܘܐ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܓܰܠܝܕ݂ܝܘܰܐ. ܒܨܰܦܪܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܩܰܝـܝܡܝ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ، ܐܰܒܝܥܝ ܕܡܰܝܕܝ ܐܰܕ ܕܰܢܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܝ ܪܰܘܡܐ. ܡܷܩܩܰܐ ܕܓܘܪܫܝܘܰܐ ܠܐ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܐܰܕ ܕܰܢܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܘ ܓܠܝܕ݂ܐ. ܗܘܠ ܕܷܫܠܝـܚـܝ ܘܦܰܝـܝܫܝ ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܪܰܘܡܐ. ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܓܰܚܷܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܦܰܝـܝܫܝ ܕܠܐ ܕܰܢܘܶܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1204
Publication Date: June 23, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Nicolas Atas.

How to Cite this Electronic Edition
Aktas, Andreas, “ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܝ ܩܰܫܬܐ ܘܕܘ ܬܰܥܠܐ / Tašciṯo di qašto w du taclo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified June 23, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1204.