DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Andreas Aktas: ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܚܰܐ ܩܘܣܢܳܝܐ ܒܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ / Tašciṯo d ḥa qusnoyo bi caskäriye

  TEI  

Këtwa ḥa sowo b Bequsyone ëmmiwayle ḥolo Ṣawme. Maḥkewa cal iqarṯo faqërto d cayšowa b Bequsyone i qriṯo. Ëšme du gabro Murad wa, di aṯtayḏe Nisane. Këtwalle ste abro ëšme Gawro. I iqarṯaṯe huyowa i idarayḏa cal ak karme w ḥaqloṯe w këtwalle tërto, ḥmarto w ḥammëš ceze. Bëṯër me zabno karyo hano Murad u babo d Gawro, kayule kewo qašyo d latwayle xälaṣiye mine w mayëṯ. Gawro nacimo wa inaqqa d mayëṯ u babo. Lo qodarwa d soyam šuġlone yaqure, elo i emo Nisane bdela d huyo moro ele l Gawro, lac ceze, li tërto, li ḥmarto, lak karme, laḥ ḥaqlote w lu šuġlo du bayto kule.

ܟܷܬܘܰܐ ܚܰܐ ܣܳܘܐ ܒܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܐܷܡܡܝܘܰܝܠܶܗ ܚܳܠܐ ܨܰܘܡܶܐ. ܡܰܚܟܶܘܰܐ ܥܰܠ‌ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܦܰܩܷܪܬܐ ܕܥܰܝܫܳܘܰܐ ܒܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܓܰܒܪܐ ܡܘܪܰܐܕ ܘܰܐ، ܕܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܶܗ ܢܝܣܰܢܶܐ. ܟܷܬܘܰܠܶܠܗ ܣܬܶܐ ܐܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܓܰܘܪܐ. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܗܘܝܳܘܰܐ ܐܝ ܐܝܕܰܪܰܝܕ݂ܰܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܘܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܘܟܷܬܘܰܠܶܠܗ ܬܷܪܬܐ، ܚܡܰܪܬܐ ܘܚܰܡܡܷܫ ܥܶܙܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܗܰܢܐ ܡܘܪܰܐܕ ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܓܰܘܪܐ، ܟܰܝܘܠܶܗ ܟܶܘܐ ܩܰܫܝܐ ܕܠܰܬܘܰܝܠܶܗ ܟ݂ܱܠܰܨܝܝـܶܐ ܡܝܢܶܗ ܘܡܰܝܷܬ݂. ܓܰܘܪܐ ܢܰܥܝܡܐ ܘܰܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܝܷܬ݂ ܐܘ ܒܰܒܐ. ܠܐ ܩܳܕܰܪܘܰܐ ܕܣܳܝܰܡ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܝܰܩܘܪܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܝ ܐܶܡܐ ܢܝܣܰܢܶܐ ܒܕܶܠܰܗ ܕܗܘܝܐ ܡܳܪܐ ܐܶܠܶܗ ܠܓܰܘܪܐ، ܠܰܥ ܥܶܙܶܐ، ܠܝ ܬܷܪܬܐ، ܠܝ ܚܡܰܪܬܐ، ܠܰܟ ܟܰܪܡܶܐ، ܠܰܚ ܚܰܩܠܳܬܶܐ ܘܠܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܘܠܶܗ.

Hano Gawro bëṯër me d yaru bi qumṯo w ban ëšne, i Nisane bdela dë mšadrole li madrašto d Bequsyone. Gawro ste, hedi hedi koyolaf qrayto w kṯawto cam aḥ ḥawronayḏe bi madrašto di qriṯo. Gawro bëṯër me d hawi abre dë tracsar ëšne, ḥërle i emo ġäläbe kotucbo qume, u šuġlo du bayto, du ṭuro kule hiya kosaymole. Gawro ste bëṯër me d mobele bir, jbir d ṭore maḥ ḥawronayḏe d law ëzze li madrašto. I emo kul dë mšadrowayle hiye coraqwa mi madrašto w ëzzewa lu ṭuro dë mcawanla. Nisane ḥërla fayda layt, mërla: “Ġamo layt abri, tux mcawanli w cam ḥḏode gëd šuġlina mucdo w azolo.” Haṯe Nisane ste bëṯër me d u gawrayḏa mḥasewa, labico mizawġo naqla ḥreto, bas abico d huyo moro l Gawro u abrayḏa.

ܗܰܢܐ ܓܰܘܪܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܝܰܪܘ ܒܝ ܩܘܡܬ݂ܐ ܘܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ، ܐܝ ܢܝܣܰܢܶܐ ܒܕܶܠܰܗ ܕܷܡܫܰܕܪܳܠܶܗ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ. ܓܰܘܪܐ ܣܬܶܐ، ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܟܳܝܳܠܰܦ ܩܪܰܝܬܐ ܘܟܬ݂ܰܘܬܐ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܓܰܘܪܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܗܰܘܝ ܐܰܒܪܶܗ ܕܷܬܪܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ، ܚܷܪܠܶܗ ܐܝ ܐܶܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܬܘܥܒܐ ܩܘܡܶܗ، ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ، ܕܘ ܛܘܪܐ ܟܘܠܶܗ ܗܝـܝܰܐ ܟܳܣܰܝܡܳܠܶܗ. ܓܰܘܪܐ ܣܬܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܳܒܶܠܶܗ ܒܝܪ، ܔܒܝܪ ܕܛܳܪܶܐ ܡܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܠܰܘ ܐܷܙܙܶܗ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܐܝ ܐܶܡܐ ܟܘܠ ܕܷܡܫܰܕܪܳܘܰܝܠܶܗ ܗܝـܝܶܐ ܥܳܪܰܩܘܰܐ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܛܘܪܐ ܕܷܡܥܰܘܰܢܠܰܗ. ܢܝܣܰܢܶܐ ܚܷܪܠܰܗ ܦܰܝܕܰܐ ܠܰܝܬ: ܡܷܪܠܰܗ ܓ݂ܰܡܐ ܠܰܝܬ ܐܰܒܪܝ، ܬܘܟ݂ ܡܥܰܘܰܢܠܝ ܘܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕܶܐ ܓܷܕ ܫܘܓ݂ܠܝܢܰܐ ܡܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܢܝܣܰܢܶܐ ܣܬܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܘ ܓܰܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܡܚܰܣܶܘܰܐ، ܠܰܐܒܝܥܐ ܡܝܙܰܘܓ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ، ܒܰܣ ܐܰܒܝܥܐ ܕܗܘܝܐ ܡܳܪܐ ܠܓܰܘܪܐ ܐܘ ܐܰܒܪܰܝܕ݂ܰܗ.

Yaru ëšmo ḥreno Gawro, cumre maṭi lë tmonacsar ëšne. Rḥëmle ḥḏo d heš mi madrašto ḥawrone wayne, ëšma Saro. Rḥimole zabno d šato w Saro lëḏcowa. Bëṯër me šato mërlela: “Koroḥamnax.” Haṯe Saro këtwayla ṣërto ḥliṯo. Šafëc zabno bi ḥolo Saro ste bdela d rëḥmole. Gawro maḥatwayle b hawne d ëzze d ṭolab Saro mu babayḏa. Šafëc ëšmo ḥreno zabno, Gawro azze lu ṭlobo d Saro, elo u babayḏa lo maqbele, mërle: “Kolozam d obatli cësro alfo waroqe (du zabnawo).” I iqarṯo d be Gawro iḏicowa d ġäläbe faqire wayne, lo qadër d obe az zuze du naqdo. Cal hawxa mëqḥarwa ġäläbe, law oḏacwa mën soyam.

ܝܰܪܘ ܐܷܫܡܐ ܚܪܶܢܐ ܓܰܘܪܐ، ܥܘܡܪܶܗ ܡܰܛܝ ܠܷܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ. ܪܚܷܡܠܶܗ ܚܕ݂ܐ ܕܗܶܫ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܰܝܢܶܐ، ܐܷܫܡܰܗ ܣܰܪܐ. ܪܚـܝܡܳܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܬܐ ܘܣܰܪܐ ܠܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܫܰܬܐ ܡܷܪܠܶܠܰܗ: ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂. ܗܰܬ݂ܶܐ ܣܰܪܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܨܷܪܬܐ ܚܠܝܬ݂ܐ. ܫܰܦܷܥ ܙܰܒܢܐ ܒܝ ܚܳܠܐ ܣܰܪܐ ܣܬܶܐ ܒܕܶܠܰܗ ܕܪܷܚܡܳܠܶܗ. ܓܰܘܪܐ ܡܰܚܰܬܘܰܝܠܶܗ ܒܗܰܘܢܶܗ ܕܐܷܙܙܶܗ ܕܛܳܠܰܒ ܣܰܪܐ ܡܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܰܗ. ܫܰܦܷܥ ܐܷܫܡܐ ܚܪܶܢܐ ܙܰܒܢܐ، ܓܰܘܪܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܛܠܳܒܐ ܕܣܰܪܐ، ܐܶܠܐ ܐܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܰܗ ܠܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ، ܡܷܪܠܶܗ: ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܐܳܒܰܬܠܝ ܥܷܣܪܐ ܐܰܠܦܐ ܘܰܪܳܩܶܐ (ܕܘ ܙܰܒܢܰܘܐ). ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܓܰܘܪܐ ܐܝܕ݂ܝܥܳܘܰܐ ܕܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܦܰܩܝܪܶܐ ܘܰܝܢܶܐ، ܠܐ ܩܰܕܷܪ ܕܐܳܒܶܐ ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܕܘ ܢܰܩܕܐ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܩܚܰܪܘܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܠܰܘ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܡܷܢ ܣܳܝܰܡ.

Cumre d Gawro hawi cësri ëšne, anaqqa kolozam d ëzze li caskäriye. Cal d ġäläbe roḥamwa Saro lobacwa d ṭore w roḥaq mina. Bu zabnawo ste u ḥa d ëzzewa li caskäriye, latwa iḏico be gëd ducri saġ aw lo. Qay? Cal d këtwayne mšiḥoye, moḥënwanne, mṣacrënwanne aw jëbrënwanne d kufri bu dinaṯṯe. Hano Gawro ste mawxa lobacwa. Bu zabnawo i caskar kurxowa baq qëryawoṯe maltmiwa ac clayme d maṭi cumrayye li caskäriye.

ܥܘܡܪܶܗ ܕܓܰܘܪܐ ܗܰܘܝ ܥܷܣܪܝ ܐܷܫܢܶܐ، ܐܰܢܰܩܩܰܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ. ܥܰܠ ܕܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܪܳܚܰܡܘܰܐ ܣܰܪܐ ܠܳܐܒܰܥܘܰܐ ܕܛܳܪܶܐ ܘܪܳܚܰܩ ܡܝܢܰܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܚܰܐ ܕܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ، ܠܰܬܘܰܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܒܶܐ ܓܷܕ ܕܘܥܪܝ ܣܰܐܓ݂ ܐܰܘ ܠܐ. ܩܰܝ؟ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܡܫܝـܚܳـܝܶܐ، ܡܳܚܷܢܘܰܢܢܶܗ، ܡܨܰܥܪܷܢܘܰܢܢܶܗ ܐܰܘ ܔܷܒܪܷܢܘܰܢܢܶܗ ܕܟܘܦܪܝ ܒܘ ܕܝܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܗܰܢܐ ܓܰܘܪܐ ܣܬܶܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܳܐܒܰܥܘܰܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪ ܟܘܪܟ݂ܳܘܰܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܡܰܠܬܡܝܘܰܐ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܡܰܛܝ ܥܘܡܪܰܝـܝܶܗ ܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ.

Ḥḏo man naqqat aṯën ac cäsekër li qriṯo d mubli ac clayme d aṯi u zabnaṯṯe di caskäriye, Gawro frëqwayle d aṯën li qriṯo. Darḥal azze tlele ruḥe bu ṭuro. Fayëš i sacaye hul tracsar d falge d lalyo, bëṯër hedi hedi bdele d docar lu bayto. Bas komšayal mab bote qamoye di qrito, be ac cäsekër daciri aw lo. An noše di qriṯo ëmmi lazzën, adlalyo gëd fayši bi qrito gab u muxtar. Hawi ṣafrayto cal Gawro, ḥërle ḥzele ar rucye, ab baqore, aš šaġole kulle nafiqi mi qriṯo; elo ac cäsekër heš lo nafiqi. Gawro fayëš majbur d noṭar w omarwa l ruḥe: “Inaqqa d ëzzino li caskäriye, kolozam ṭoceno emi w Saro”, hayo d roḥamwayla ġäläbe. Bëṯër šawṭo ḥzele d ac cäsekër mḥalle bi näqäbe w kal këzzën, edi Gawro ṯniḥ w maxlaṣle. Bu šëklano mdawamle bu šuġlo dak karme, daḥ ḥaqloṯe w daḥ ḥäyewën, mcawanwa i emo.

ܚܕ݂ܐ ܡܰܢ ܢܰܩܩܰܬ ܐܰܬ݂ܷܢ ܐܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܘܒܠܝ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܙܰܒܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ، ܓܰܘܪܐ ܦܪܷܩܘܰܝܠܶܗ ܕܐܰܬ݂ܷܢ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܕܰܪܚܰܠ ‌ܐܰܙܙܶܗ ܬܠܶܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܛܘܪܐ. ܦܰܝܷܫ ܐܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܗܘܠ ܬܪܰܥܣܰܪ ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܠܰܠܝܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܒܕܶܠܶܗ ܕܕܳܥܰܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܰܣ ܟܳܡܫܰܝܰܠ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ، ܒܶܐ ܐܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ ܕܰܥܝܪܝ ܐܰܘ ܠܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܷܡܡܝ: ܠܰܐܙܙܷܢ، ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܓܷܕ ܦܰܝܫܝ ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܓܰܒ ܐܘ ܡܘܟ݂ܬܰܐܪ. ܗܰܘܝ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܥܰܠ ܓܰܘܪܐ، ܚܷܪܠܶܗ ܚܙܶܠܶܗ ܐܰܪ ܪܘܥܝܶܐ، ܐܰܒ ܒܰܩܳܪܶܐ، ܐܰܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܢܰܦܝܩܝ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ؛ ܐܶܠܐ ܐܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ ܗܶܫ ܠܐ ܢܰܦܝܩܝ. ܓܰܘܪܐ ܦܰܝܷܫ ܡܰܔܒܘܪ ܕܢܳܛܰܪ ܘܐܳܡܰܪܘܰܐ ܠܪܘܚܶܗ: ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܐܷܙܙܝܢܐ ܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܛܳܥܶܢܐ ܐܶܡܝ ܘܣܰܪܐ، ܗܰܝܐ ܕܪܳܚܰܡܘܰܝܠܰܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܫܰܘܛܐ ܚܙܶܠܶܗ ܕܐܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ ܡܚܰܠܠܶܗ ܒܝ ܢܱܩܱܒܶܐ ܘܟܰܠ ܟܷܐܙܙܷܢ، ܐܶܕܝ ܓܰܘܪܐ ܬ݂ܢܝـܚ ܘܡܰܟ݂ܠܰܨܠܶܗ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܰܟ ܟܰܪܡܶܐ، ܕܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ، ܡܥܰܘܰܢܘܰܐ ܐܝ ܐܶܡܐ.

Šafëc kmo yarḥe ḥrene, naqla ḥreto hjëmme ac cäsekër cal i qriṯo d Bequsyone d mubli ac clayme d ati u zabnaṯṯe di caskäriye. Hano Gawro ḥzalle me raḥuqo, aḏëc d këtne cäsekër d aṯën d maltmi w mubli ac clayme li caskäriye. Elo hano Gawro, carëq b gabo ḥreno me di qriṯo dukṯo d këmminala as Semoqe. Inaqqa dë ḥzalle Gawro d kocoraq, aḏici d me qumayye korohaṭ. Hënnëk ste rahiṭi bëṯre w bëṯre li dukṯo d ëzzewa. Gawro maṭi hul las Semoqe, ḥzele ḥolo Malke d kodowar.

ܫܰܦܷܥ ܟܡܐ ܝܰܪܚܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܗܔܷܡܡܶܗ ܐܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܕܡܘܒܠܝ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܐܰܬܝ ܐܘ ܙܰܒܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ. ܗܰܢܐ ܓܰܘܪܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܡܶܐ ܪܰܚܘܩܐ، ܐܰܕ݂ܷܥ ܕܟܷܬܢܶܐ ܥܱܣܶܟܷܪ ܕܐܰܬ݂ܷܢ ܕܡܰܠܬܡܝ ܘܡܘܒܠܝ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܢܐ ܓܰܘܪܐ، ܥܰܪܷܩ ܒܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܐܡܡܝܢܰܠܰܗ ܐܰܣ ܣܶܡܳܩܶܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܓܰܘܪܐ ܕܟܳܥܳܪܰܩ، ܐܰܕ݂ܝܥܝ ܕܡܶܐ ܩܘܡܰܝـܝܶܗ ܟܳܪܳܗܰܛ. ܗܷܢܢܷܟ ܣܬܶܐ ܪܰܗܝܛܝ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܘܒܷܬ݂ܪܶܗ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܐܷܙܙܶܘܰܐ. ܓܰܘܪܐ ܡܰܛܝ ܗܘܠ ܠܰܣ ܣܶܡܳܩܶܐ، ܚܙܶܠܶܗ ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ ܕܟܳܕܳܘܰܪ.

Omar: “Ḥolo Malke! ḥolo malke! Maxlaṣli! Kala i caskar bëṯri, d ṣaydoli gëd mubloli li caskäriye. Ono laybi ṭoreno me emi w me Saro.” Malke omar: “Qwiro! Aydarbo gëd maxlaṣnux, w ayko gëd tolenux?“ Ma lo kalën beṯrux ucdo gëd moṭën larke!”

ܐܳܡܰܪ: ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ! ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ! ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܝ! ܟܰܠܰܗ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪ ܒܷܬ݂ܪܝ، ܕܨܰܝܕܳܠܝ ܓܷܕ ܡܘܒܠܳܠܝ ܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ. ܐܳܢܐ ܠܰܝܒܝ ܛܳܪܶܢܐ ܡܶܐ ܐܶܡܝ ܘܡܶܐ ܣܰܪܐ. ܡܰܠܟܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܩܘܝܪܐ! ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܷܕ ܡܰܟ݂ܠܰܨܢܘܟ݂، ܘܐܰܝܟܐ ܓܷܕ ܬܳܠܶܢܘܟ݂؟ ܡܰܐ ܠܐ ܟܰܠܷܢ ܒܶܬ݂ܪܘܟ݂ ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܡܳܛܷܢ ܠܰܪܟܶܐ!

“Ḥolo Malke, miḥase babux, sëm čara mede.” Malke ḥërle ebe, lebe yaqëḏ acle, mërle: “Tux abri tux, šlaḥ u čaketayḏux lwaš diḏi lašan d lëḏcilux. Hat dwar ono gëd malqaṭno.” Bëṯër šawṭo ḥërre aṯën ac cäsekër mërre: “He, nḥayelxun aloho! Ma lo ḥzalxu ḥa claymo d carëq harkeda?”

ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ، ܡܝـܚܰܣܶܐ ܒܰܒܘܟ݂، ܣܷܡ ܫ̰ܰܪܰܐ ܡܶܕܶܐ. ܡܰܠܟܶܐ ܚܷܪܠܶܗ ܐܶܒܶܗ، ܠܶܒܶܗ ܝܰܩܷܕ݂ ܐܰܥܠܶܗ، ܡܷܪܠܶܗ: ܬܘܟ݂ ܐܰܒܪܝ ܬܘܟ݂، ܫܠܰܚ ܐܘ ܫ̰ܰܟܶܬܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܠܘܰܫ ܕܝܕ݂ܝ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐܷܕ݂ܥܝܠܘܟ݂. ܗܰܬ ܕܘܰܪ ܐܳܢܐ ܓܷܕ ܡܰܠܩܰܛܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܫܰܘܛܐ ܚܷܪܪܶܗ ܐܰܬ݂ܷܢ ܐܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ ܡܷܪܪܶܗ: ܗܶܐ، ܢܚܰـܝܶܠܟ݂ܘܢ ܐܰܠܳܗܐ! ܡܰܐ ܠܐ ܚܙܰܠܟ݂ܘ ܚܰܐ ܥܠܰܝܡܐ ܕܥܰܪܷܩ ܗܰܪܟܶܕܰܐ؟

Ḥolo Malke ste ġäläbe loḏacwa tërki xdi cade, soyamwa idara. Omar: “Bele ḥzelan. Rahëṭ azze harkeda, mërlanle mayko koṯat, layko gëd ëzzux? Lo ḥërle eban ste w azze.” Ac cäsekër ëmmi: “Tawdi ġäläbe w fušu bë šlomo.” Gawro foṯe samiqowa xdi bäjane. Omar: “Ḥolo Malke, tawdi ġäläbe, comar baytux maxlaṣluxli me balla rabo w fëš bë šlomo.”

ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ ܣܬܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܠܳܐܕ݂ܰܥܘܰܐ ܬܷܪܟܝ ܟ݂ܕܝ ܥܰܕܶܐ، ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܐܝܕܰܪܰܐ. ܐܳܡܰܪ: ܒܶܠܶܐ ܚܙܶܠܰܢ. ܪܰܗܷܛ ܐܰܙܙܶܗ ܗܰܪܟܶܕܰܐ، ܡܷܪܠܰܢܠܶܗ ܡܰܝܟܐ ܟܳܐܬ݂ܰܬ، ܠܰܝܟܐ ܓܷܕ ܐܷܙܙܘܟ݂؟ ܠܐ ܚܷܪܠܶܗ ܐܶܒܰܢ ܣܬܶܐ ܘܐܰܙܙܶܗ. ܐܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ ܐܷܡܡܝ: ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܦܘܫܘ ܒܷܫܠܳܡܐ. ܓܰܘܪܐ ܦܳܬ݂ܶܗ ܣܰܡܝܩܳܘܰܐ ܟ݂ܕܝ ܒܱܔܰܢܶܐ. ܐܳܡܰܪ: ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ، ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܥܳܡܰܪ ܒܰܝܬܘܟ݂ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܘܟ݂ܠܝ ܡܶܐ ܒܰܠܠܰܐ ܪܰܒܐ ܘܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.

Malke ḥërle ebe, gaḥëx w komar: “Qwiro d kit minux! Ono maxlaṣlilux mac cäsekër, hat heš këmmatli fëš bë šlomo.” Gawro omar: “Xabrux yo, šubqono ḥolo Malke. Ašër gëd mcawannux hul d matimina u dworo.” gawro annaqla ste xalëṣ mi caskar.

ܡܰܠܟܶܐ ܚܷܪܠܶܗ ܐܶܒܶܗ، ܓܰܚܷܟ݂ ܘܟܳܐܡܰܪ: ܩܘܝܪܐ ܕܟܝܬ ܡܝܢܘܟ݂! ܐܳܢܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܝܠܘܟ݂ ܡܰܥ ܥܱܣܶܟܷܪ، ܗܰܬ ܗܶܫ ܟܷܐܡܡܰܬܠܝ ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ. ܓܰܘܪܐ ܐܳܡܰܪ: ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܫܘܒܩܳܢܐ ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ. ܐܰܫܷܪ ܓܷܕ ܡܥܰܘܰܢܢܘܟ݂ ܗܘܠ ܕܡܰܬܝܡܝܢܰܐ ܐܘ ܕܘܳܪܐ. ܓܰܘܪܐ ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܰܠܷܨ ܡܝ ܥܰܣܟܰܪ.

Bëtër me zabno dë tre yarḥe ḥrene, naqla ḥreto aṯyo i caskar li qrito, Gawro w i caskar laqën bë ḥḏoḏe b feme di qriṯo, hiye aṯoyo mu ṭuro. Mšayalle mine: “Ma sëmlux caskäriye aw lo?” Gawro ste lo qrewayle laḏëc d madcar aclayye, bas aḏëc d cal d lo sëmle caskäriye mšayalle, lulalle jäwab. Ṭlëbbe u kimlëkkayḏe mine, omar: “Latyo acmi kale bu bayto.” I caskar azza acme hul lu bayto w tamo ḥërre cal u kimlëkkayḏe ḥzalle d šafëc cal u zabnayḏe di caskäriye. Darḥal ṣëdde mosarre iḏoṯe w moballe acmayye. Bu zabnawo ste mublënwanne lë Gziro, me tamo edi mšadrënwanne li dukṯo d kolozam. Inaqlayo ste baq qamyone marawxënwanne.

ܒܷܬܷܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܷܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܐܰܬ݂ܝܐ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪ ܠܝ ܩܪܝܬܐ، ܓܰܘܪܐ ܘܐܝ ܥܰܣܟܰܪ ܠܰܩܷܢ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܦܶܡܶܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܗܝـܝܶܐ ܐܰܬ݂ܳܝܐ ܡܘ ܛܘܪܐ. ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܡܝܢܶܗ: ܡܰܐ ܣܷܡܠܘܟ݂ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ ܐܰܘ ܠܐ؟ ܓܰܘܪܐ ܣܬܶܐ ܠܐ ܩܪܶܘܰܝܠܶܗ ܠܰܐܕ݂ܷܥ ܕܡܰܕܥܰܪ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ، ܒܰܣ ܐܰܕ݂ܷܥ ܕܥܰܠ ܕܠܐ ܣܷܡܠܶܗ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ، ܠܘܠܰܠܠܶܗ ܔܱܘܰܐܒ. ܛܠܷܒܒܶܗ ܐܘ ܟܝܡܠܷܟܟܰܝܕ݂ܶܗ ܡܝܢܶܗ، ܐܳܡܰܪ: ܠܰܬܝܐ ܐܰܥܡܝ ܟܰܠܶܗ ܒܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܝ ܥܰܣܟܰܪ ܐܰܙܙܰܗ ܐܰܥܡܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܘܬܰܡܐ ܚܷܪܪܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܟܝܡܠܷܟܟܰܝܕ݂ܶܗ ܚܙܰܠܠܶܗ ܕܫܰܦܷܥ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ. ܕܰܪܚܰܠ ܨܷܕܕܶܗ ܡܳܣܰܪܪܶܗ ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܘܡܳܒܰܠܠܶܗ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܣܬܶܐ ܡܘܒܠܷܢܘܰܢܢܶܗ ܠܷܓܙܝܪܐ، ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܐܶܕܝ ܡܫܰܕܪܷܢܘܰܢܢܶܗ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ. ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܣܬܶܐ ܒܰܩ ܩܰܡܝܳܢܶܐ ܡܰܪܰܘܟ݂ܷܢܘܰܢܢܶܗ.

Hano Gawro cawwël d cabër li caskäriye, mšayalle ëšme. Omar ëšmi Gawro yo. Cawwël d šamici d mërle hawxa, mërralle: “Qay hat gawër hat?” Gawro ste loḏacwa mën yo gawër. Heš hiye tamo mḥalalle i šäqame qamayto, bas cal d këtwa mšiḥoyo mede lo fayëšwa d lo sëmme ebe. Rayqiwa acle, mṣacriwayle, mqašmriwa ebe w cal dë mḥalalle ste ġäläbe hawi falgo miṯo. Jubriwayle w maziciwayle d mankar u dinayḏe, elo cam haṯe kula Gawro lo mankarle u darbo du mšiḥayḏe.

ܗܰܢܐ ܓܰܘܪܐ ܥܰܘܘܷܠ ܕܥܰܒܷܪ ܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ، ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ. ܐܳܡܰܪ: ܐܷܫܡܝ ܓܰܘܪܐ ܝܐ. ܥܰܘܘܷܠ ܕܫܰܡܝܥܝ ܕܡܷܪܠܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܡܷܪܪܰܠܠܶܗ: ܩܰܝ ܗܰܬ ܓܰܘܷܪ ܗܰܬ؟ ܓܰܘܪܐ ܣܬܶܐ ܠܳܐܕ݂ܰܥܘܰܐ ܡܷܢ ܝܐ ܓܰܘܷܪ. ܗܶܫ ܗܝـܝܶܐ ܬܰܡܐ ܡܚܰܠܰܠܠܶܗ ܐܝ ܫܱܩܰܡܶܐ ܩܰܡܰܝܬܐ، ܒܰܣ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܫܝـܚܳـܝܐ ܡܶܕܶܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫܘܰܐ ܕܠܐ ܣܷܡܡܶܗ ܐܶܒܶܗ. ܪܰܝܩܝܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ، ܡܨܰܥܪܝܘܰܝܠܶܗ، ܡܩܰܫܡܪܝܘܰܐ ܐܶܒܶܗ ܘܥܰܠ ܕܷܡܚܰܠܰܠܠܶܗ ܣܬܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܗܰܘܝ ܦܰܠܓܐ ܡܝܬ݂ܐ. ܔܘܒܪܝܘܰܝܠܶܗ ܘܡܰܙܝܥܝܘܰܝܠܶܗ ܕܡܰܢܟܰܪ ܐܘ ܕܝܢܰܝܕ݂ܶܗ، ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܘܠܰܗ ܓܰܘܪܐ ܠܐ ܡܰܢܟܰܪܠܶܗ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܡܫܝـܚܰـܝܕ݂ܶܗ.

Gawro b kul mrore, b kul casqoṯe w b kul näḥäqiyat mašfacle aḥ ḥayayḏe di caskäriye. Bi ḥarayto nafëq mu tarco di caskäriye w tamo marfele ḥaṣra cal d xalëṣ mina. Bas këtwa mede d lo xalëṣ mine, hawo ste u maḥyo d xiwayle wa. Gawro falgo miṯo dacër lu bayto. I emo w an noše di qriṯo w i Saro ste ġäläbe fṣiḥi bu maṯyayḏe, maḥkewalle be mën casqoṯe mašfacle bi caskäriye. Šafëc zabno d cësro yawme, Gawro kayule kewo mayiro mu maḥyawo di caskäriye w mayëṯ. Mlawalle w qwërre. An noše ḥzini ġäläbe acle. I emo ste cal dë ḥzinowa ġäläbe acle hiya ste mayiṯo w azzayo bëṯre w bëṯre. Hawxa kokëmlo i tašciṯo.

ܓܰܘܪܐ ܒܟܘܠ ܡܪܳܪܶܐ، ܒܟܘܠ ܥܰܣܩܳܬ݂ܶܐ ܘܒܟܘܠ ܢܱܚܱܩܝـܝܰܬ ܡܰܫܦܰܥܠܶܗ ܐܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܶܗ ܕܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܢܰܦܷܩ ܡܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ ܘܬܰܡܐ ܡܰܪܦܶܠܶܗ ܚܰܨܪܰܐ ܥܰܠ ܕܟ݂ܰܠܷܨ ܡܝܢܰܗ. ܒܰܣ ܟܷܬܘܰܐ ܡܶܕܶܐ ܕܠܐ ܟ݂ܰܠܷܨ ܡܝܢܶܗ، ܗܰܘܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܡܰܚـܝܐ ܕܟ݂ܝܘܰܝܠܶܗ ܘܰܐ. ܓܰܘܪܐ ܦܰܠܓܐ ܡܝܬ݂ܐ ܕܰܥܷܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܐܝ ܣܰܪܐ ܣܬܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܦܨܝـܚـܝ ܒܘ ܡܰܬ݂ܝܰـܝܕ݂ܶܗ، ܡܰܚܟܶܘܰܠܠܶܗ ܒܶܐ ܡܷܢ ܥܰܣܩܳܬ݂ܶܐ ܡܰܫܦܰܥܠܶܗ ܒܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ. ܫܰܦܷܥ ܙܰܒܢܐ ܕܥܷܣܪܐ ܝܰܘܡܶܐ، ܓܰܘܪܐ ܟܰܝܘܠܶܗ ܟܶܘܐ ܡܰܝـܝܪܐ ܡܘ ܡܰܚـܝܰܘܐ ܕܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ ܘܡܰܝܷܬ݂. ܡܠܰܘܰܠܠܶܗ ܘܩܘܷܪܪܶܗ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܚܙܝܢܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܰܥܠܶܗ. ܐܝ ܐܶܡܐ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܕܷܚܙܝܢܳܘܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܰܥܠܶܗ ܗܝـܝܰܐ ܣܬܶܐ ܡܰܝـܝܬ݂ܐ ܘܐܰܙܙܰܝܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܘܒܷܬ݂ܪܶܗ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܟܷܡܠܐ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1203
Publication Date: November 12, 2019
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Nicolas Atas.

How to Cite this Electronic Edition
Aktas, Andreas, “ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܚܰܐ ܩܘܣܢܳܝܐ ܒܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ / Tašciṯo d ḥa qusnoyo bi caskäriye”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified November 12, 2019, https://surayt.bethmardutho.org/1203.